Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2014

Har getts
26.11.2013
Diarienummer
A188/200/2013
Giltighet
Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 91a § 3 mom. i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), sådant det lyder i lagen 520/2010, utfärdat följande förteckning över de inkomstskattesatser för kommuner, evangelisk-lutherska kyrkans och ortodoxa kyrkosamfundets församlingar som fastställts för finansåret 2014.

Förteckning över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2014 (pdf)


Sidan har senast uppdaterats 26.11.2013