Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2021

Har getts
1.12.2020
Diarienummer
Dnr VH/8082/00.01.00/2020
Giltighet
1.1.2021 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 91 a § 3 mom. i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), sådant det lyder i lagen 520/2010, utfärdat följande förteckning över de inkomstskattesatser för kommuner, evangelisk-lutherska kyrkans och ortodoxa kyrkosamfundets församlingar som fastställts för finansåret 2021.

Förteckning över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2021(pdf)

Inkomstskattesatsen för Tyska evangelisk-lutherska församlingen i Finland är 1,10.

Inkomstskattesatsen för Rikssvenska Olaus Petri församlingen i Finland är 1,00.

Den i 15 § 2 mom. i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978) avsedda genomsnittliga kommunala inkomstskattesatsen är 20,00.

 

Helsingfors den 1 december 2020

Generaldirektör Markku Heikura

Ledande sakkunnig Mia Keskinen

 

Sidan har senast uppdaterats 1.12.2020