Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Förteckning över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2013

Har getts
27.11.2013
Diarienummer
A129/200/2012
Giltighet
Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 91a § 3 mom. i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), sådant det lyder i lagen 520/2010, utfärdat följande förteckning över de inkomstskattesatser för kommuner, evangelisk-lutherska kyrkans och ortodoxa kyrkosamfundets församlingar som fastställts för finansåret 2013.

Förteckning över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2013 (pdf)


Sidan har senast uppdaterats 30.11.2012