Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Förteckning över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2011

Har getts
29.11.2010
Diarienummer
1158/31/2010
Giltighet
Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 91 a § 3 mom. i lagen den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/1995), sådant det lyder i lagen 520/2010, utfärdat följande förteckning över de inkomstskattesatser för kommuner, evangelisk-lutherska kyrkans och ortodoxa kyrkosamfundets församlingar som fastställts för finansåret 2011.

Förteckning över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2011 (pdf)


Sidan har senast uppdaterats 23.4.2011