Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Förteckning över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2008

Har getts
10.12.2007
Diarienummer
1821/31/2007
Giltighet
Tills vidare

Skattestyrelsen har med stöd av 91 a § 3 mom. i lagen den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/1995), sådant det lyder i lagen den 13 december 2001 (1263/2001), givit följande förteckning över de inkomstskattesatser för kommuner, evangelisk-lutherska kyrkans och ortodoxa kyrkosamfundets församling som fastställts för finansåret 2008.

Förteckning över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2008 (pdf)


Sidan har senast uppdaterats 24.4.2011