Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Förteckning över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2007

Har getts
11.12.2006
Diarienummer
1861/30/2006
Giltighet
Tills vidare

Skattestyrelsen har med stöd av 91 a § 3 mom. i lagen den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/1995), sådant det lyder i lagen den 13 december 2001  1263/2001), givit följande förteckning över de inkomstskattesatser för kommuner, evangelisklutherska kyrkans och ortodoxa kyrkosamfundets församling som fastställts för finansåret 2007.

Förteckning över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2007 (pdf)