Det kan förekomma störningar i tjänsten måndagen den 5.12 kl. 0.00–4.00 på grund av ett serviceavbrott. Vi beklagar besväret som förorsakas av detta.

Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av skog

Har getts
2.11.2022
Diarienummer
VH/5454/00.01.00/2022
Giltighet
1.1.2023 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 7 § 3 mom. i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen (1142/2005), sådant det lyder i lagen 505/2010, fastställt den genomsnittliga årliga avkastningen av skog för beskattningen för år 2022 som följer:

1 §

Den genomsnittliga årliga avkastningen per hektar skog i landets skilda kommuner fastställs till de belopp som följer:

Se tabellen i slutet av sidan

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2023. Det tillämpas vid beskattningen för år 2022.

 

Helsingfors den 2 november 2022

 

generaldirektör Markku Heikura

ledande sakkunnig Lauri Luukkonen

Sidan har senast uppdaterats 8.11.2022