Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skattestyrelsens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter

Har getts
28.12.2006
Diarienummer
1810/31/2006
Giltighet
Tills vidare

Utfärdat i Helsingfors den 28 december 2006


Skattestyrelsen har med stöd av 15 § 7 mom. 15 a § 4 mom, 16 § 12 mom, 17 § 10 mom. och 18 § 7 mom. i lagen den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/1995), 30 § 3 mom. i lagen om överlåtelseskatt (931/1996) samt med stöd av 12 § i lagen om temporärt låglönestöd till arbetsgivare (1078/2005) beslutat:


1 kap.

Inkomstuppgifter

1 §

Begränsning av skyldigheten att lämna inkomstuppgifter

Skattestyrelsen begränsar skyldigheten att lämna uppgifter som avses i 15 § och 18 § 6 mom. i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) och 30 § 1 och 3 mom. i lagen om överlåtelseskatt (931/1996) så, att den uppgiftsskyldige skall utan särskild uppmaning endast tillställa skatteförvaltningen uppgifter om de prestationer som avses i 2-18 § av detta beslut.


2 §

Löner och arbetsersättningar som utbetalats av hushållen

Fysiska personer och dödsbon (hushållen) skall anmäla utbetalda löner och i 25 § 1 mom. 1 punkten i lagen om förskottsuppbörd avsedda för arbete, uppdrag eller tjänst betalda ersättningar (arbetsersättningar), som inte bör betraktas som lön, på vilka förskottsinnehållning har verkställts. De skall därtill anmäla löner, på vilka det med stöd av 13 § i förordningen om förskottsuppbörd (1124/1996), såsom denna bestämmelse står i förordningen 1040/2001, inte verkställts någon förskottsinnehållning, om beloppet som utbetalas till samma mottagare uppgår till minst 200 euro under kalenderåret.


3 §

Löner, arbetsersättningar samt vissa skattepliktiga arvoden och
pris som utbetalats av andra än hushållen

Andra än hushållen skall anmäla:

 1. löner som utbetalats i arbets- eller tjänsteförhållande, med lön jämställda prestationer som avses i 13 § 1 mom. 2 punkten i lagen om förskottsuppbörd, naturaförmåner och andra skattepliktiga förmåner, prestationer som utbetalats såsom lönegaranti samt skattepliktiga ersättningar för utebliven inkomst;

 2. ersättningar för arbete, uppdrag eller tjänst (arbetsersättningar) som avses i 25 § 1 mom. 1 punkten i lagen om förskottsuppbörd, vilka betalats i annan form än lön, om prestationsmottagaren inte är införd i förskottsuppbördsregistret, samt idrottsmans arvoden;

 3. andra tillfälliga, skattepliktiga arvoden och pris än de som avses ovan i punkterna 1 2, såsom hittelöner samt pris i konsttävlingar, om prestationens belopp uppgår till minst 100 euro i kalenderåret.

Följande löneuppgifter skall lämnas separat i förhållande till lönerna som avses ovan i 1 momentet 1 punkten om löntagaren är försäkrad med stöd av lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL) eller lagen om pension för företagare (FöPL) för den verksamhet som lönebetalaren utöver:

 1. lön som erhålls av en delägare eller hans familjemedlem från en sammanslutning som avses i 39 § eller 40 § i inkomstskattelagen (1535/1992) 

 2. lön som erhålls av en familjemedlem eller en dödsbodelägare från jordbruk eller företagsverksamhet; samt 

 3. lön från ett aktiebolag eller något annat bolag i fråga om en sådan arbetstagare som inte anses stå i anställningsförhållande till bolaget i fråga enligt bestämmelserna i 1 d § i lagen om pension för arbetstagare (395/1961).

Följande uppgifter skall lämnas om ovan i 1 momentet 1 punkten nämnda naturaförmåner:

 1. angående bilförmån anmäls beloppet av det penningvärde som lagts till lönen, beloppet av den ersättning som arbetsgivaren uttagit för bilförmånen, bilens åldersgrupp, uppgift om huruvida det är fråga om fri bilförmån eller förmånen att använda bil samt kilometertalet som hänför sig till privatkörning ifall arbetsgivaren vid förskottsinnehållningen använder sig av kilometerbaserat förmånsvärde; 
 2. beloppet av ränteförmån av bostadslån; 
 3.  beloppet av förmån som erhållits genom anställningsoption 
 4. uppgiften om personalbiljett, det belopp som av personalbiljetten betraktats som lön samt det ersättningsbelopp som tagits ut hos arbetstagaren
 5. om andra än ovan i 1 4 punkterna avsedda naturaförmåner anmäls beloppet av naturaförmånens penningvärde som lagts till lönen, beloppet av den ersättning som uppburits för naturaförmånen, arten av förmånen samt uppgift om huruvida den ersättning som arbetsgivaren har uttagit för kostförmånen motsvarar beskattningsvärdet.

Arbetsgivare som får i lagen om temporärt låglönestöd till arbetsgivare (1078/2005) avsett stöd skall enligt ett av Skattestyrelsen fastställt formulär anmäla uppgifterna om de löner som han för varje månad utbetalt till personer som är berättigade till låglönestödet. Utöver arbetstagarens namn och personbeteckning skall arbetsgivaren anmäla beloppet på den lön som utgör grunden för avdraget, den kalkylerade lönen för en arbetstagare med deltidspension, stödbeloppet, antalet arbetstimmar samt uppgiften angående om stödet har dragits av från förskottsinnehållning eller källskatt.

4 §

Utlandsarbetsinkomst

Arbetsgivare som med stöd av 77 § 1 mom. i inkomstskattelagen låter bli att verkställa förskottsinnehållning på lön är skyldig att lämna in en anmälan om det utförda arbetet enligt ett av Skattestyrelsen fastställt formulär.

5 §

Kostnadsersättningar

Arbetsgivaren skall lämna uppgifter om för arbetsresor utbetalda skattefria dagtraktamenten samt måltids- och kilometerersättningar.

Allmännyttigt samfund skall lämna uppgifter om utbetalda, i 71 § 3 mom. i inkomstskattelagen avsedda dagtraktamenten, kilometerersättningar samt om det kilometerantal som ersättningarna baserar sig på.

Angående de skattefria ersättningarna för resekostnader, vilka avses i 1 momentet, anmäls ersättningens slag samt det sammanlagda beloppet av dagtraktamentena och måltidsersättningarna separat från kilometerersättningarnas sammanlagda belopp. Om kilometerersättningarna skall man även anmäla det kilometerantal som ersättningarna baserar sig på.

Staten eller dess inrättning, kommuner eller samkommuner, evangelisk-lutherska kyrkan, dess församling och församlingsförbund samt ortodoxa kyrkan och dess församling behöver inte lämna uppgifter om ersättningar för arbetsresekostnader, om dessa ersättningar motsvarar både till betalningsgrund och till storlek de av Skattestyrelsen årligen fastställda beloppen för skattefria resekostnadsersättningar. Ersättningar för kostnader för resor mellan bostaden och ett särskilt arbetsställe skall anmälas ifall arbetstagaren är verksam inom en bransch för vilken det är kännetecknande att arbetet är kortvarigt, till följd av vilket det särskilda arbetsstället ofta växlar och arbetstagaren saknar egentlig arbetsplats.

Arbetsgivaren skall lämna uppgifter om skattepliktiga kostnadsersättningar som han utbetalat eller dragit av från lönen före verkställande av förskottsinnehållning.

Kommunen skall lämna uppgifter om kostnadsersättningarna till familjedagvårdare.

Träningsfonden skall lämna uppgifter om de skattefria träningskostnader som under året betalats till idrottsutövare.

6 §

Sociala förmåner, sytning, strejkunderstöd mm.

Utbetalaren skall lämna uppgifter om pensioner, livräntor, utkomstskyddsförmåner för arbetslösa, dagpenningar enligt sjukförsäkringslagen och andra skattepliktiga sociala förmåner samt räntestöd som betalats av statsmedel. Utbetalaren skall även anmäla reservistlön, studiepenning, vuxenutbildningsstöd, skattepliktig sytning och skattepliktigt strejkunderstöd.

7 §

Bruksavgifter

Utbetalaren skall anmäla i 25 § 1 mom. 2 punkten i lagen om förskottsuppbörd avsedda bruksavgifter på vilka förskottsinnehållning verkställts. Till fysiska personer utbetalda bruksavgifter skall anmälas även då förskottsinnehållning inte verkställts på dessa.

8 §

Understöd

Utbetalaren skall anmäla till en fysisk person utbetalda stipendier, understöd samt stipendier och understöd (biblioteksersättningar) som avses i 1 § i lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare (236/1961), om beloppet av dessa understöd och stipendier som under ett kalenderår betalts till samma mottagare uppgår till minst 1 000 euro.

9 §

Försäkringsersättningar

Betalaren och förmedlaren skall anmäla skattepliktiga försäkringsersättningar, återbetalningar av försäkringspremier, försäkringens återköpsvärde samt andra skattepliktiga prestationer som grundar sig på försäkring. Om den ovan avsedda prestationen betalas till någon annan än sådan fysisk eller juridisk person som har rätt som direkt grundar sig på försäkringen att kräva ersättning, anmäls prestationen inte. Betalaren skall därutöver anmäla avkastningen av avgångsbidrag enligt lagen om försäkringskassor. Till personer som bedriver rörelse eller yrke eller jordbruk, till öppna bolag och kommanditbolag samt aktiebolag, andelslag och andra i 3 § i inkomstskattelagen avsedda samfund betalda försäkringsersättningar, återbetalningar av försäkringspremier, återköpsvärden samt andra skattepliktiga prestationer som grundar sig på försäkring anmäls inte om prestationens belopp understiger 1 700 euro. Återbäringar av lagstadgade pensionsförsäkringspremier som betalts till fysiska personer skall dock anmälas om beloppet av de prestationer som betalats till samma mottagare uppgår till minst 100 euro i kalenderåret.

Återbäringar av försäkringsersättningar som utbetalats på grund av skada som träffat skogsbestånd skall anmälas utan begränsning.

10 §

Räntor, eftermarknadsgottgörelse, andra kapitalinkomster och garantiprovision

Utbetalaren eller förmedlaren skall anmäla skattepliktig ränta, med ränta jämförlig avkastning, eftermarknadsgottgörelse som han utbetalat och förmedlat till fysiska personer eller dödsbon samt penningersättning som han utbetalat i stället för dividend eller bolagsskattsgottgörelse. Även garantiprovision skall anmälas. 

Fysiska personer skall anmäla prestationerna som avses i 1 momentet endast om prestationen har anknytning till av betalaren bedriven närings- eller annan förvärvsverksamhet eller om förskottsinnehållning verkställts på prestationen.

11 §

Av fondbolag och personalfonder utbetalda prestationer och dividender

Fondbolag och utländska fondbolags filialer eller representationer i Finland skall separat för varje fond anmäla utbetald årlig avkastning på placeringsfonders avkastningsandelar och fondföretagsandelar.

Personalfonder skall anmäla utbetalda skattepliktiga fondandelar och överskott.

De samfund som delar ut dividend skall lämna de för beskattning nödvändiga uppgifterna beträffande de utbetalda dividenderna.  Därtill skall ett andelslag anmäla utbetald ränta på andelskapitalet, investeringsandelen och tilläggsandelen. En inhemsk sparbank skall anmäla utbetald vinstandel och ränta på grundfondandelen och investeringarna i tillskottsfonderna.  Ett ömsesidigt försäkringsbolag och en försäkringsförening skall anmäla utbetald ränta på garantikapitalet. 

Utbetalda dividender skall anmälas separat om mottagaren är försäkrad med stöd av lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL) eller lagen om pension för företagare (FöPL) för den verksamhet som dividendbetalaren utövar.

I lagen om värdeandelssystemet (826/1991) avsedda kontoförande institut och kontoförande instituts underinstitut skall anmäla dividender som grundar sig på ett depåbevis som behandlas i det finska värdeandelssystemet och dividender som grundar sig på utländska aktier samt utbetald avkastning på andel i utländskt fondbolag.

12 §

Virkesköp

Virkesköpare eller förskottsinnehållningsskyldiga förmedlare skall tillställa skatteförvaltningen uppgifter om säljare av virke och köpesummor, om säljaren, i egenskap av skogsägare, överlåter rätten att avverka stamvirke i sin skog åt virkesköparen eller förmedlaren eller genom leveransförsäljning eller kontantförsäljning säljer trävaror, så att den av försäljaren erhållna inkomsten betraktas som kapitalinkomst av skogsbruk som avses i 43 § 1 mom. i inkomstskattelagen (1155/2005).

Virkesköparens anmälningsskyldighet som avses i 1 momentet gäller endast virkesköp i anslutning till virkesköparens näringsverksamhet samt virkesköp på vilket man verkställt förskottsinnehållning.

13 §

Offentliga stöd

Statliga och kommunala myndigheter samt andra offentliga samfund skall anmäla utbetalda offentliga stöd och understöd om beloppet av de stöd och understöd som utbetalats till samma prestationsmottagare uppgår till minst 1 000 euro i kalenderåret. Med offentliga stöd och understöd avses närings-, sysselsättnings- och med dessa jämförbara stöd och understöd.

Med avvikelse från vad som sägs ovan i 1 mom. skall de återbäringar av accis som avses i 2 § 2 5 mom. lagen om återbäring av accis på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket anmälas utan begränsning.  Detsamma gäller de stöd och understöd som riktas till skogsbruk.

14 §

Värdepappershandel och inlösning av placeringsfonder

Värdepappersförmedlare som avses i värdepappersmarknadslagen (495/1989), försäkringsbolag som avses i lagen om försäkringsbolag (1062/1979), representationer och generalagenter som avses i lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) samt försäkringsföreningar som avses i lagen om försäkringsföreningar (1250/1987) skall för beskattningen tillställa skatteförvaltningen behövliga uppgifter om gjorda eller förmedlade värdepappersköp som innefattat aktier, depåbevis av aktier, warranter, teckningsrätter, försäljningsrätter samt placeringsfondandelar och andelar i fondföretag. Även teckning och inlösen av andelar i fondföretag skall redogöras till den del uppgifterna inte har lämnats med stöd av 2 momentet. Den ovan avsedda uppgiftsskyldiga personen skall därutöver lämna uppgifter om standardiserade derivatavtal, om sådana derivatavtal enligt 10 kap. 1 a § i värdepappersmarknadslagen som skall jämställas med standardiserade derivatavtal samt om övriga derivatavtal enligt 10 kap. 1 b § i värdepappersmarknadslagen. Avsluten skall anmälas för varje kunds vidkommande enligt köp och försäljning. I fråga om avsluten skall man anmäla avslutsobjekten och deras antal, datum för inköp och försäljning, köpesumman och kostnaden som kunden betalat samt den betalda överlåtelseskatten. Därutöver skall den uppgiftsskyldiga lämna de motsvarande uppgifterna beträffande teckning och inlösen.

Fondbolag och utländska fondbolags filialer eller representationer i Finland skall lämna uppgifter om från den skattskyldiga inlösta placeringsfondandelar och fondföretagsandelar. Därutöver skall den uppgiftsskyldiga lämna uppgifter om anskaffningspriset av de inlösta placeringsfondandelar och fondföretagsandelar och uppgifter om de kostnader som uppburits vid teckning i den utsträckning som den uppgiftsskyldiga förfogar över dessa uppgifter.

Teckningsrätters och försäljningsrätters avslut anmäls inte, om köpesumman uppgår till högst 100 euro. Inte heller anmäls penningvederlag som inte överstiger 100 euro som betalas i samband med de företagsarrangemang som avses i 52-52 c § och i 52 f § i lagen om beskattning av inkomst från näringsverksamhet.

15 §

Delägarlån

Aktiebolag skall anmäla den penninglån som delägare eller dennes familjemedlem under skatteåret fått från aktiebolaget och som inte återbetalats i slutet av skatteåret, om delägaren, hans familjemedlem eller dessa tillsammans direkt eller indirekt besitter minst 10 % av aktiebolagets aktier eller av röstetalet som samtliga aktier ger.

Aktiebolag skall därutöver anmäla det belopp som delägaren under skatteåret återbetalat av lånet som avses i 1 momentet.

16 §

Anmälning av dividendersättningar

Clearingorganisation, optionsföretag och värdepappersförmedlare (clearingmedlemmar) skall anmäla uppgifterna om de betalda och förmedlade dividendersättningarna.

17 §

Ersättning som erhållits och betalats i stället för avkastning från en placeringsfond

Clearingorganisation, optionsföretag och värdepappersförmedlare (clearingmedlemmar) skall anmäla uppgifterna om de i stället för avkastning från en placeringsfond betalda och förmedlade ersättningarna.

18 §

Prestationer som betalas till begränsat skattskyldiga

Betalningsombud som avses i artikel 4 i Europeiska unionens råds direktiv (2003/48/EG) om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar skall anmäla uppgifterna om de i artikel 6 i direktivet avsedda räntorna och räntemottagarna.

Betalaren skall anmäla löner, arbetsersättningar, royalties, pensioner, skattepliktiga sociala förmåner, dividender, räntor, utbetalda eftermarknadsgottgörelser, inkomster av virkesförsäljning samt annan källskattepliktig prestation, vilka betalts till sådan begränsat skattskyldig som avses i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet (627/1978), samt källskatten, förskottsinnehållningen och sjukförsäkringspremien som uppburits för prestationen. Därutöver skall betalaren lämna uppgifterna om betald avkastning på investeringsfondandelar och fondföretagsandelar och innehållen källskatt.  Arbetsersättning och inkomst av virkesförsäljning anmäls endast om den betalts till en fysisk person. Ovan i detta moment avsedda uppgifter anmäls endast om de inte har anmälts i enlighet med 1 mom.

Betalaren skall anmäla en i 1 och 2 mom. avsedd prestation som betalts till begränsat skattskyldig också då skatt inte uppburits av prestationen med stöd av lag eller internationellt avtal.

Är det fråga om lön som betalts för arbete som utförts utomlands, lämnas anmälan likväl inte in, om företaget bedriver verksamhet i denna andra stat från ett fast driftställe, vars resultat ifrågavarande lön belastar.

19 §

Uppgifter om renar

Föreståndare för renbeteslag skall lämna uppgifter om de renar som renägarna äger.


2 kap.

Uppgifter om förmögenhet

20 §

Placeringsfondens fondandelar och andelar i fondföretag

Fondbolag och utländska fondbolags filialer och representationer i Finland skall lämna uppgifterna om antalet fondandelar och andelar i fondföretag som den skattskyldige äger vid kalenderårets utgång samt de i 4 § 3 mom. i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen (1142/2005) avsedda jämförelsevärdena av dessa, specificerade separat för varje fond. Denna uppgiftsskyldighet hänför sig endast till allmänt skattskyldiga.

21 §

Värdepapperscentralens skyldighet att lämna uppgifter om värdeandelar

 Värdepapperscentralen skall för beskattningen tillställa skatteförvaltningen nödvändiga uppgifter om till värdeandelssystemet hörande aktier, aktiedepåbevis, andelsbevis, tilläggsandelar och placeringsandelar i andelslag, teckningsrätter, optionsrätter, warranter och fondföretagsandelar, vem som äger dem enligt uppgifterna i värdeandelsregistret och vem som får avkastningen.  Uppgiftsskyldigheten om tilläggsandelar och placeringsandelar i andelslag gäller endast de andelar som ägs av fysiska personer och dödsbon.

  Därtill skall Värdepapperscentralen tillställa de uppgifter som avses i 1 mom. beträffande övriga masskuldebrev än de som avses i lagen om källskatt på ränteinkomst eller beträffande andra motsvarande masskuldebrevslån som har bjudits ut till allmänheten för teckning och som har emitterats inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av ett offentligt samfund eller en bokföringsskyldig räntebetalare inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.  Uppgifter om de masskuldebrevslån som hänför sig till Värdepapperscentralens penningmarknadssystem skall dock inte tillställas.

 Av värdeandelarna anmäls ISIN-koden och antalet av varje ägares eller avkastningstagares värdeandelar eller masskuldebrevlånets kapital i slutet av året.  Av ägare och avkastningstagare enligt uppgifterna i värdeandelsregistret anmäls som identifikationsuppgift namn, personbeteckning eller FO-nummer samt landkod. Om personbeteckningen eller FO-numret saknas, anmäls andra identifikationsuppgifter och adress som uppgiftsöverlåtaren har. 

22 §

Telefonföreningars skyldighet att lämna uppgifter

Telefonföreningar och samfund, som är den huvudsakliga delägaren i telefonföreningen, skall lämna uppgifter om sådana aktier eller andelar som föreningens delägare och medlemmar äger i utgången av året, om föreningens delägarskap eller medlemskap och kundförhållande har skilts åt från varandra.

Telefonföreningen är dock inte skyldig att lämna uppgifter till den del telefonföreningens aktie har upptagits som föremål för handel i värdepappersbörsen.

3 kap.

Närmare föreskrifter

23 §

Närmare föreskrifter om anmälan av inkomster och förmögenhet

I fråga om inkomster och förmögenhet enligt 2-22 § anmäls:

1) individualiseringsuppgifter som gäller den deklarationsskyldige;
2) individualiseringsuppgifter som gäller mottagare av prestation, utbetalare av prestation och ägare av förmögenhetspost;
3) beloppet och arten av prestationen eller förmögenhetsposten samt förskottsinnehållningen på prestationen, dock inte värdet av andra värdepapper än masskuldebrevslån som avses i 21 och 22 §.

4 kap.

Uppgifter om skulder och avdrag

24 §

Medlemsavgifter till fackföreningar

Arbetsmarknadsorganisationer och arbetslöshetskassor skall lämna uppgifter om avdragbara medlemsavgifter och avgifter till arbetslöshetskassor. Om avgifterna lämnas följande uppgifter:

1) identifikationsuppgifter som gäller betalningsmottagare och medlemmar;
2) beloppet av medlemsavgiften som medlemmen betalat föregående kalenderår.

25 §

Uppgifter om försäkringspremier

Arbetsgivaren skall anmäla de av arbetstagaren under kalenderåret uppburna pensionspremier, sjömanspensionsförsäkringspremier och arbetslöshetsförsäkringspremier som är avdragbara i arbetstagarens beskattning samt premierna för det kollektiva tilläggspensionsarrangemang som arbetsgivaren ordnat.  Om arbetstagaren har anslutit sig till det kollektiva tilläggspensionsarrangemanget den 6.5.2004 eller senare, skall arbetsgivaren anmäla de av arbetstagaren uppburna premierna och beloppet som arbetsgivaren själv har betalat.

Arbetsgivaren skall anmäla premierna för en frivillig individuell pensionsförsäkring som han tecknat för arbetstagaren. Om arbetsgivaren har betalat över 8 500 euro i försäkringspremier under året eller om arbetsgivaren betalat försäkringspremier för en pension som tecknats 6.5.2004 eller senare och där den ålder då ålderspension börjar betalas understiger 62 år, anmäls premierna som lön.

Det öppna bolaget, kommanditbolaget eller aktiebolaget skall anmäla premierna för en frivillig individuell pensionsförsäkring som har tecknats för en bolagsman i ett öppet bolag, för en ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag, för en sådan aktieägare i ett aktiebolag som inte enligt 1 d § APL anses stå i arbetsförhållande till aktiebolaget.

Försäkringsanstalt, pensionsanstalt samt i Finland verksam representant eller förmedlare för utländsk försäkrings- eller pensionsanstalt skall lämna uppgifter om av privatpersoner betalda frivilliga pensionsförsäkringspremier.  Uppgifterna skall lämnas separat grupperade beroende av teckningstidpunkten antingen senast den 5.5.2004 eller senare och beroende av beskattningen av pensionen antingen som förvärvsinkomst eller som kapitalinkomst. 

Kommunerna skall anmäla arbetstagares pensionsavgifter som de tagit ut på arvoden som de betalat till närståendevårdare och familjevårdare. Utbetalarna skall inte anmäla andra pensionsavgifter som de tagit ut på arbetsersättningarna.

Följande uppgifter skall lämnas om de ovan nämnda försäkringspremierna:

1) individualiseringsuppgifter om pensionsanstalten, arbetsgivaren eller deklaranten;
2) individualiseringsuppgifter som gäller den försäkrade eller försäkringstagaren;
3) avgifternas belopp.

26 §

Antalet av arbetslös persons ersättningsdagar

Arbetslöshetskassan, folkpensionsanstalten och arbetskraftsmyndigheten skall anmäla antalet av de ersättningsdagar under ett kalenderår, för vilka ersättning betalats åt den skattskyldige i enlighet med lagar som avses i 93 § 4 mom. i inkomstskattelagen.

27 §

Uppgifter om skulder

Kreditinstitut och finansiella institut, staten, kommunerna, försäkrings- och pensionsanstalter, intressekontor och arbetsgivare skall tillställa skatteförvaltningen följande uppgifter om varje lån av fysisk person och dödsbo:

1) individualiseringsuppgifter som gäller kreditgivaren;
2) skuldens nummer eller annan beteckning;
3) skuldens användningsändamål;
4) räntebeloppet som betalats under kalenderåret;
5) skuldens belopp vid kalenderårets utgång;
6) antalet gäldenärer;
7) gäldenärernas namn, personbeteckningar och adresser.

Om räntan på skulden har betalats av en borgensman eller en person, vars egendom utgör säkerhet för lånet, skall den uppgiftsskyldige anmäla att någon annan än gäldenären har betalat räntan, om denna uppgift kan ges av den uppgiftsskyldige.

Om räntan på skulden har betalats på förhand, skall den uppgiftsskyldige även anmäla beloppet av den ränta som betalats på förhand. Till den del som räntan hänför sig till en tid efter året som följer på kalenderåret anmäls räntan separat, om den kan ges av den uppgiftsskyldige.

Andra än kreditinstitut och finansiella institut behöver dock inte lämna i denna paragraf avsedda uppgifter, om skulden inte är en bostadsskuld eller en av staten eller Ålands landskapsstyrelse garanterad studieskuld och lånekapitalet uppgår till högst 1 700 euro.

28 §

Uppburen eftermarknadsgottgörelse

Kreditinstitut och finansiella institut, statskontoret samt andra som bedriver värdepappershandel eller förmedling av värdepapper skall lämna uppgifter om de eftermarknadsgottgörelser som man uppburit hos fysiska personer och dödsbon.

Följande uppgifter skall lämnas om uppburna eftermarknadsgottgörelser:
1) individualiseringsuppgifter som gäller den som uppburit eftermarknadsgottgörelsen;
2) namnet på utbetalaren av eftermarknadsgottgörelsen;
3) beloppet av eftermarknadsgottgörelsen.

29 §

Förvaltningsavgifter

Värdepappersföretag som avses i lagen om värdepappersföretag (579/1996), filialer till och representationer för utländska värdepappersföretag som avses i lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland (580/1996), värdepapperscentralen samt kontoförande institut och deras underinstitut vilka avses i lagen om värdeandelssystemet (826/1991), kreditinstitut som avses i kreditinstitutslagen (1607/1993), filialer och representationer som avses i lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland (1608/1993), fondbolag som avses i lagen om placeringsfonder (48/1999) samt filialer till och representationer för utländska fondbolag som avses i lagen om utländska fondbolags verksamhet i Finland (225/2004) skall för beskattningen tillställa skatteförvaltningen behövliga uppgifter om avgifter som de tagit ut för förvaltning eller förvaring av värdepapper, värdeandelar och övrig jämförbar egendom. Värdepapperscentralen skall tillställa de ovannämnda uppgifterna i de sammanhang då Värdepapperscentralen agerar som ett kontoförande institut.

Uppgifterna som avses i 1 moment ovan skall lämnas endast i den utsträckning som de berör en allmänt skattskyldig fysisk person eller ett dödsbo. 

30 §

Studielånsavdrag

Folkpensionsanstalten skall för beviljande av studielånsavdrag tillställa skatteförvaltningen behövliga uppgifter om skattskyldiga som är berättigade till studielånsavdrag, året då en till avdrag berättigande examen avlades och om studielånsavdragets maximibelopp.

Därtill skall Folkpensionsanstalten tillställa behövliga uppgifter om de amorteringar som de till avdrag berättigade skattskyldiga har gjort på studielånet.

31 §

Avgifter på förtroendevaldas arvoden

Kommuner och samkommuner som tar ut i 31 § 1 mom. 5 punkten i inkomstskattelagen (1535/1992) nämnda avgifter på förtroendevaldas mötesarvoden skall tillställa skatteförvaltningen uppgifter om de uttagna avgifterna. Den som erhållit sådana avgifter direkt av den skattskyldige skall tillställa skatteförvaltningen behövliga uppgifter om avgifterna. 


5 kap.

Övriga uppgifter

32 §

Av bostadssamfund anmälda uppgifter

Ett bostadsaktiebolag, fastighetsaktiebolag, bostadsandelslag eller något annat samfund, vars aktier eller andelar berättigar till besittning av en viss lägenhet i en byggnad som ägs av samfundet, skall lämna de för beskattningen av aktieägare eller medlem behövliga uppgifterna om lägenheten och dess bruk samt om de ersättningar som aktieägaren eller medlemmen erlagt till samfundet.

33 §

Återkrav av betalda socialförmåner

Om en utbetalare av pension, studiepenning eller annan lagstadgad skattepliktig förmån återkräver av den skattskyldige ett belopp som motsvarar en socialförmån som under ett tidigare år hade blivit betald den skattskyldige, skall utbetalaren tillställa skatteförvaltningen uppgifter om det återkrävda förmånsbeloppet.  Om återkravet gäller en sådan förmån som under föregående år utbetalades utan grund så att utbetalaren beaktar detta i utbetalarens årsanmälan för det föregående året, skall utbetalaren inte anmäla den återkrävda socialförmånen i sin årsanmälan för det år när återkravet verkställs.

34 §

Uppgifter om sjukförsäkringspremien

En finländsk arbetsgivare som sänder en arbetstagare utomlands skall tillställa skatteförvaltningen nödvändiga uppgifter för fastställande av den försäkrades sjukförsäkringspremie. Arbetsgivaren är uppgiftsskyldig också i det fall att lönen betalas av ett utländskt moder-, dotter- eller systerföretag som hör till samma ekonomiska helhet som arbetsgivaren eller av ett sådant utländskt företag där den finländska arbetsgivaren har bestämmanderätt.

Pensionsanstalten skall tillställa skatteförvaltningen nödvändiga uppgifter om arbetsinkomsten enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL) eller lagen om pension för företagare (FöPL) för fastställande av den försäkrades sjukförsäkringspremie.

35 §

Uppgifter som behövs för överföring av förskottsinnehållningsdata

Den som gör en betalning på vilken förskottsinnehållning skall verkställas skall tillställa skatteförvaltningen för beskattningen behövliga uppgifter om betalningsmottagaren och betalningsslaget när betalaren med stöd av 17 § 1 mom. i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter begär sådana uppgifter av skatteförvaltningen som behövs för att verkställa förskottsinnehållning. I fråga om pensioner och därmed jämställbara betalningar skall också uppges det kalkylerade beloppet av betalningen.

Pensionsanstalten skall tillställa skatteförvaltningen för beskattningen behövliga uppgifter om hemstat och medborgarskap för en begränsat skattskyldig person med pensionsinkomst.

Folkpensionsanstalten skall dessutom tillställa skatteförvaltningen uppgifter om huruvida personen är försäkrad i Finland och huruvida Finland svarar för personens sjukvårdskostnader.

I de fall som avses ovan i 2 och 3 mom. skall den som uppgifterna gäller förutom med namn specificeras med följande uppgifter som den uppgiftsskyldige besitter:

1) personbeteckning, eller om  personbeteckning saknas, födelsetid,
2) skatte- eller personnummer som har tilldelats av hemstaten, eller om sådana uppgifter saknas, med något annat motsvarande signum,
3) kontaktuppgifter i både Finland och hemstaten.


6 kap.

Lämnande av uppgifter om utländsk arbetskraft

36 §

En utländsk arbetsgivares eller hans företrädares anmälan om att arbete inleds  

En utländsk arbetsgivare skall tillställa skatteförvaltningen för beskattningen behövliga uppgifter om den uppskattade tidsperioden för arbetet som utförs av den uthyrda arbetstagaren som avses i 10 § 4 c-punkten i inkomstskattelagen, om det kalkylerade lönebeloppet och om uppdragsgivaren, om ett internationellt avtal inte hindrar att skatt uppbärs på lönen. 

Med avvikelse från vad som bestäms ovan i 1 mom. skall en företrädare som utsetts enligt 4 a § i lagen om utstationerade arbetstagare (1146/1999) tillställa skatteförvaltningen de uppgifter som avses i 1 mom. då den utländska arbetsgivare som företrädaren företräder inte har införts i förskottsuppbördsregistret.

Har det utländska företaget inte införts i förskottsuppbördsregistret och har det utländska företaget inte heller utsett en företrädare som avses i 2 mom. skall det utländska företaget även i detta fall tillställa de uppgifter som avses i 1 mom.

37 §

En utländsk arbetsgivares eller hans företrädares årsanmälan

En utländsk arbetsgivare skall årligen tillställa skatteförvaltningen i 15 § 1 mom. i lagen om beskattningsförfarande avsedda uppgifter om utbetalda löner vilka avses i 10 § 4 c-punkten i inkomstskattelagen samt om tidsperioden då den uthyrda arbetstagaren arbetar i Finland, om ett internationellt avtal inte hindrar att skatt uppbärs på lönen.  En utländsk arbetsgivare skall årligen även tillställa i 15 § 1 mom. i lagen om beskattningsförfarande avsedda uppgifter om övriga utbetalda löner, om löntagaren vistas i Finland över sex månader.

Med avvikelse från vad som bestäms ovan i 1 mom. skall en företrädare som utsetts enligt 4 a § i lagen om utstationerade arbetstagare (1146/1999) tillställa skatteförvaltningen de uppgifter som avses i 1 mom. då den utländska arbetsgivare som företrädaren företräder inte har införts i förskottsuppbördsregistret.

Har det utländska företaget inte införts i förskottsuppbördsregistret och har det utländska företaget inte heller utsett en företrädare som avses i 2 mom. skall det utländska företaget även i detta fall tillställa de uppgifter som avses i 1 mom.

38 §

Uppdragsgivarens skyldighet att lämna uppgifter

Den som låter utföra arbete via en hyrd arbetstagare som avses i 10 § 4 c-punkten i inkomstskattelagen, skall tillställa skatteförvaltningen för beskattningen behövliga uppgifter om det företag som har hyrt ut arbetstagaren, om ett internationellt avtal inte hindrar att skatt uppbärs på arbetstagarens lön.  Det skall då dessutom tillställas uppgifter om den företrädare för företaget som utsetts i enlighet med 4 a § i lagen om utstationerade arbetstagare.

39 §

Specificering av uppgifterna  

I de fall som avses i 36—38 § skall man detaljerat identifiera den uppgiftsskyldige och den som berörs av uppgifterna genom att ange de följande upplysningarna som den uppgiftsskyldige besitter:

1) företags- och organisationsnummer eller personbeteckning, eller om personbeteckning saknas, födelsetid 
2) skatte- eller personnummer som har tilldelats av hemstaten, eller om dessa saknas, något annat motsvarande signum och
3) kontaktuppgifter i både Finland och hemstaten.


7 kap.

Övriga bestämmelser
 
40 §

Anmälningsfristerna

De uppgifter som avses i 2—3 §, 5—14 §, 16—18 §, 20—22 §, 25 § och 27—29 §, 31—33 § samt i 34 § 1 mom. och 37 § skall lämnas årligen för det föregående kalenderåret före utgången av januari. Uppgifterna som avses i 15 §, 24 § och 26 § samt i 30 § 2 mom. skall lämnas årligen för det föregående kalenderåret före utgången av februari.
 
En anmälan som avses i 4 § skall lämnas inom en månad från tidpunkten då man första gången låter bli att verkställa förskottsinnehållningen.

Uppgifterna som avses i 30 § 1 mom. skall för varje år lämnas så att uppgifterna om de i januari-juli utexaminerade studerandena lämnas i november innevarande år och uppgifterna om de i augusti-december utexaminerade studerandena lämnas i april följande år. 

Uppgifterna som avses i 19 § skall lämnas för föregående renskötselår vid en tidpunkt som särskilt avtalats med Skattestyrelsen. På liknande sätt inlämnas de uppgifter som avses i 34 § 2 mom. och i 35 § vid en tidpunkt som särskilt avtalats med Skattestyrelsen.
 
Uppgifterna som avses i 36 § skall lämnas om varje arbetstagare före utgången av den kalendermånad som följer efter den under vilken arbetstagaren inledde arbetet.

Uppgifterna som avses i 38 § skall lämnas före utgången av den månad som följer efter den kalendermånad då företagets första arbetstagare inleder sitt arbete hos uppdragsgivaren.  

41 §

Anmälningssätten

De i beslutet avsedda uppgifterna kan lämnas på blankett enligt av Skattestyrelsen fastställt formulär eller alternativt elektroniskt antingen som linjeöverföring eller med datamedium. Arbetsgivaren skall lämna uppgifterna elektroniskt som linjeöverföring om årsanmälan berör flere än 40 arbetstagare. Bestämmelsen gäller inte arbetsgivare som är fysiska personer eller dödsbon. Uppgifterna som avses i 11 § 1 mom. och 5 mom. och i 14 §, 20 §, 21 §, 29 § och 30 § lämnas dock endast elektroniskt antingen som linjeöverföring eller med datamedium.

Uppgifterna på Skattestyrelsens blankett skall skickas in till Optisk läsning av årsanmälningar, PB 300, 00052 SKATT eller lämnas till Skattestyrelsen, om så särskilt avtalats.

Uppgifterna på datamedier skall lämnas till Skattestyrelsen.

De uppgifter som avses i 16 och 17 § lämnas till Nylands skatteverk på Skattestyrelsens blankett eller på annat sätt som skatteverket godkänt.  De uppgifter som avses i 36, 37 och 38 § lämnas till Nylands skatteverk på blankett. 

Uppgifter som avses i 22, 26 och 34 § 2 mom. lämnas på sätt varom särskilt avtalas med Skattestyrelsen.

42 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2007.

Beslutet tillämpas första gången på de uppgifter som lämnas för år 2007.

Beslutets 36 § tillämpas dock för första gången på sådant arbete som påbörjas den 1 juli 2007 eller därefter.

Beslutets 38 § tillämpas för första gången på uppgifter som berör arbete i uppdragsgivarens räkning som har påbörjats den 1 januari 2007 eller därefter.  Uppgifterna skall dock lämnas till skatteförvaltningen för första gången före den 31 augusti 2007. 


Genom detta beslut upphävs Skattestyrelsens beslut av den 17 januari 2006 om en allmän skyldighet att lämna uppgifter (71/2006), vilket skall tillämpas sista gången på de uppgifter som lämnas för år 2006. 


Helsingfors den 28 december 2006


Generaldirektör  Jukka Tammi

Överinspektör  Riitta Roos  Sidan har senast uppdaterats 23.1.2007