Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter

Har getts
23.12.2015
Diarienummer
A119/200/2015
Giltighet
1.1.2016−

Skatteförvaltningen har med stöd av 15 § 8 mom., 15 a § 4 mom., 16 § 14 mom., 17 § 11 mom., 18 § 8 mom. och 22 § 5 mom. i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), av dem 15 § 8 mom., 15 a § 4 mom., 17 § 11 mom. och 18 § 8 mom. sådana de lyder i lagen 520/2010, 16 § 14 mom. sådant det lyder i lagen 1547/2015 samt 22 § 5 mom. sådant det lyder i lag 363/2013 och med stöd av 30 § 3 mom. i lagen om överlåtelseskatt (931/1996) sådant det lyder i lag 526/2010, beslutat:

1 kap.

Inkomstuppgifter

1 §

Begränsning av skyldigheten att lämna inkomstuppgifter

Skatteförvaltningen begränsar skyldigheten att lämna uppgifter som avses i 15 § och 18 § 6 mom. i lagen om beskattningsförfarande och 30 § 1 och 3 mom. i lagen om överlåtelseskatt så att den uppgiftsskyldige utan särskild uppmaning ska lämna endast de uppgifter till Skatteförvaltningen som anges i 2–22 §.

2 §

Löner och arbetsersättningar som betalats av hushåll

Fysiska personer och dödsbon (hushåll) ska anmäla utbetalda sådana löner och ersättningar för arbete, uppdrag eller tjänst (arbetsersättningar) som avses i 25 § 1 mom. 1 punkten i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) vilka inte ska betraktas som lön men på vilka förskottsinnehållning har verkställts. Därtill ska hushållen anmäla löner på vilka de med stöd av 13 § i förordningen om förskottsuppbörd (1124/1996), såsom bestämmelsen lyder i förordning 1040/2001, inte verkställt någon förskottsinnehållning då beloppet som betalas till samma mottagare uppgår till minst 200 euro under kalenderåret.

3 §

Löner, arbetsersättningar samt vissa skattepliktiga arvoden och pris som betalats av andra än hushåll

Övriga betalare än hushåll ska anmäla:

 1. utbetalda löner, naturaförmåner och andra skattepliktiga förmåner enligt 13 § i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996), prestationer som betalats såsom lönegaranti samt skattepliktiga ersättningar för utebliven inkomst;
 2. sådana ersättningar för arbete, uppdrag eller tjänst (arbetsersättningar) enligt 25 § 1 mom. 1 punkten i lagen om förskottsuppbörd som betalats i annan form än lön, om prestationstagaren inte är införd i förskottsuppbördsregistret, samt i 33 b § 3 mom. i inkomstskattelagen avsedda dividender eller överskott från andelslag vilka grundar sig på arbetsinsats, även då den som är skattskyldig för dessa är införd i förskottsuppbördsregistret;
 3. idrottsmans arvoden;
 4. andra tillfälliga, skattepliktiga arvoden och priser i form av föremål eller pengar än de som avses i punkterna 1–2, bland andra resor, presentkort och föremål som getts åt kundföretagets personal, belöningar för uppmärksamhet betalda av kreditinstitut och banker, andra hittelöner samt pris i tävlingar, om prestationsbeloppet uppgår till minst 100 euro per kalenderår.

Följande löneinkomster ska uppges separat från de löner som avses i 1 mom. 1 punkten när löntagaren är försäkrad med stöd av lagen om pension för lantbruksföretagare eller lagen om pension för företagare för den verksamhet som lönebetalaren utövar:

 1. lön som en delägare eller dennes familjemedlem mottagit från en sammanslutning som avses i 39 § eller 40 § i inkomstskattelagen (1535/1992);
 2. lön som en familjemedlem eller en dödsbodelägare mottagit från jordbruk eller företagsverksamhet, samt
 3. lön som en arbetstagare mottagit från ett aktiebolag eller ett annat bolag om arbetstagaren inte anses stå i anställningsförhållande till bolaget enligt 1 kap. 7 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006).

För naturaförmånerna som avses i 1 mom. 1 punkten ska följande uppgifter lämnas:

 1. för bilförmån anges beloppet av penningvärdet som lagts till lönen, den ersättning som arbetsgivaren tagit ut för bilförmånen, bilens åldersgrupp, uppgift om det är en fri bilförmån eller förmån att använda bilen samt antalet kilometer som körts privat då arbetsgivaren vid förskottsinnehållningen använder ett kilometerbaserat förmånsvärde;
 2. beloppet av ränteförmån för bostadslån;
 3. förmånsbeloppet på anställningsoptioner och aktiepremier;
 4. belopp som av en personalbiljett betraktats som lön, det ersättningsbelopp som tagits ut hos arbetstagaren samt beloppet av den skattefria förmån som arbetstagaren mottagit;
 5. för andra naturaförmåner än de som avses i 1–4 punkterna anmäls förmånstyp, naturaförmånens penningvärde som lagts till lönen, beloppet av den ersättning som tagits ut för naturaförmånen samt uppgiften om huruvida den ersättning som arbetsgivaren har debiterat för kostförmånen motsvarar naturaförmånens värde i pengar.

Arbetsgivare som betalar utlandsarbetsinkomst enligt 77 § i inkomstskattelagen ska anmäla det land där arbetet utförts.

Idrottsinkomst som betalas eller överförs till en träningsfond eller idrottsutövarfond på det sätt och under de förutsättningar som anges i 116 a–116 c § i inkomstskattelagen anmäls inte. Träningsfonder och idrottsutövarfonder ska ange de skattpliktiga prestationer som intäktsförs ur fonden.

4 §

Utlandsarbetsinkomst

En betalare som med stöd av 77 § 1 mom. i inkomstskattelagen låter bli att verkställa förskottsinnehållning på lön är skyldig att lämna in en anmälan om det utförda arbetet enligt ett formulär som Skatteförvaltningen fastställt.

5 §

Kostnadsersättningar

Den som betalar ut skattefria dagtraktamenten samt måltids- och kilometerersättningar ska uppge dessa.

Allmännyttiga samfund ska lämna uppgifter om utbetalda dagtraktamenten och kilometerersättningar som avses i 71 § 3 mom. i inkomstskattelagen samt  det kilometerantal som ersättningarna baserar sig på.

För de skattefria resekostnadsersättningar som avses i 1 momentet ska ersättningens slag samt det sammanlagda beloppet av dagtraktamenten och måltidsersättningar uppges så att dessa belopp är separata från det sammanlagda beloppet av kilometerersättningarna. För kilometerersättningarna ska det kilometerantal som ersättningarna baserar sig på anges.

Betalaren ska anmäla skattepliktiga kostnadsersättningar som han betalat ut eller dragit av från lönen före förskottsinnehållningen verkställts.

En kommun ska lämna uppgifter om kostnadsersättningar till familjedagvårdare.

Den som betalat kostnadsersättningar enligt statsrådets förordning om medling av brott och vissa tvister som betalats till frivilliga förmedlare för sådan medling som avses i lagen om medling vid brott och i vissa tvister (1015/2005) ska lämna uppgifter om detta.

En träningsfond ska lämna uppgifter om de skattefria träningskostnader som under året betalats till idrottsutövare.

6 §

Pensioner, sociala förmåner, sytning, strejkunderstöd m.fl.

Betalaren ska lämna uppgifter om pensioner, livräntor, utkomstskyddsförmåner för arbetslösa, dagpenningar enligt sjukförsäkringslagen och andra skattepliktiga sociala förmåner. Den som betalar reservistlön, studiepenning, skattepliktig sytning och skattepliktigt strejkunderstöd ska lämna uppgifter om dessa.

7 §

Bruksavgifter

Betalaren ska anmäla sådana bruksavgifter som avses 25 § 1 mom. 2 punkten i lagen om förskottsuppbörd på vilka förskottsinnehållning har verkställts. Bruksavgifter som betalats till fysiska personer ska anmälas även om förskottsinnehållning inte verkställts.

8 §

Stipendier

Betalaren ska anmäla stipendier, understöd samt stipendier och understöd (biblioteksersättningar) som avses i 1 § i lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare (236/1961) då mottagaren är en fysisk person och när beloppet av dessa understöd och stipendier som under ett kalenderår betalts till samma mottagare uppgår till minst 1 000 euro.

9 §

Försäkringsersättningar

Betalaren och förmedlaren ska anmäla betalda och förmedlade skattepliktiga försäkringsersättningar, återbetalningar av försäkringspremier, försäkringens återköpsvärde samt andra skattepliktiga prestationer som grundar sig på en försäkring. Prestationen anmäls inte om den har betalas till någon annan än en sådan fysisk eller juridisk person som har rätt att kräva ersättning direkt på basis av försäkringen.

Om en prestation enligt 1 momentet grundar sig på en försäkring där den försäkrade är en fysisk person eller det är fråga om ett sådant kapitaliseringsavtal (livförsäkringsklass 6) som avses i 18 § i lagen om försäkringsklasser (526/2008), ska prestationen anmälas endast då mottagaren är en fysisk person eller ett dödsbo. Återbäringar av lagstadgade pensionsförsäkringspremier som betalats till fysiska personer anmäls dock inte om det prestationsbelopp som återbetalats till samma mottagare understiger 100 euro per kalenderår.

Försäkringskassor som avses i lagen om försäkringskassor (1164/1992) ska anmäla den avkastning som ingår i ett utbetalt avgångsbidrag.

Om en prestation som avses ovan i 1 mom. grundar sig på en annan försäkring än en sådan där den försäkrade är en fysisk person och ersättningen betalas till ett öppet bolag, kommanditbolag, aktiebolag, andelslag eller annat samfund enligt 3 § i inkomstskattelagen eller till en fysisk person som bedriver rörelse, yrke eller jordbruk, ska prestationen anmälas endast då beloppet uppgår till minst 1 700 euro.  

Oavsett vad som föreskrivs i 4 mom. ska försäkringsersättningar som betalats på grund av skada som träffat skogsbestånd anmälas utan begränsning. Uppgifter om försäkringsersättningar ska lämnas om alla allmänt och begränsat skattskyldiga.

10 §

Inkomstuppgifter som gäller avtal om långsiktigt sparande

Inlåningsbanker och utländska kreditinstitut som avses i kreditinstitutslagen (610/2014), värdepappersföretag som avses i lagen om investeringstjänster (747/2012), fondbolag och fondföretag som avses i lagen om placeringsfonder (48/1999), utländska EES-fondbolag och fondbolag i tredje land samt utländska värdepappersföretag (tjänsteleverantör) som avses i lagen om investeringstjänster ska anmäla de prestationer och skattepliktiga inkomster som både allmänt och begränsat skattskyldiga har mottagit och som grundar sig på ett avtal (sparavtal) som avses i lagen om bundet långtidssparande (1183/2009).

Då en prestation eller skattepliktig inkomst som avses i 1 mom. eller en prestation som baserar sig på en frivillig pensionsförsäkring med stöd av 34 § b § i inkomstskattelagen ska beskattas förhöjd, ska det förhöjda beloppet anmälas separat från de övriga prestationerna.

Uppgifter om dividendinkomster, ränteinkomster, inkomster av egendomsöverlåtelse och andra inkomster som utgår på medel som har placerats i enlighet med lagen om avtal om långsiktigt sparande, bortsett från sammandragsuppgifter som avser dividender och överskott samt uppgifter som avses i 15 § 5 mom. ska inte uppges när den som är berättigad till de sparade medlen är allmänt skattskyldig. Om den som är berättigad till sparmedel är begränsat skattskyldig, lämnas inkomstuppgifterna såsom anges i detta beslut.

11 §

Räntor, eftermarknadsgottgörelse, övriga kapitalinkomster samt garantiprovision

Den som till fysiska personer eller dödsbon har betalat eller förmedlat skattepliktiga räntor, avkastning jämförlig med ränta, indexgottgörelser, eftermarknadsgottgörelser samt penningersättningar utbetalda i stället för dividend ska uppge dessa. Även garantiprovisioner ska anmälas.

Fysiska personer ska anmäla prestationerna som avses i 1 momentet endast om prestationen anknyter till en sådan närings- eller annan förvärvsverksamhet som betalaren bedriver eller om förskottsinnehållning har verkställts på prestationen.

12 §

Dividender och överskott samt prestationer betalade av fondbolag och personalfonder

Fondbolag och utländska fondbolags filialer i Finland och sådana utländska fondbolag som förvaltar en placeringsfond grundad i Finland ska för varje fond anmäla den utbetalda årliga avkastningen på placeringsfonders avkastningsandelar och fondföretagsandelar.

Personalfonder ska anmäla utbetalda skattepliktiga fondandelar och överskott.

Ett bolag som delar ut dividend eller övriga medel ska lämna uppgifter som behövs för beskattningen om dessa utdelningar vilka beskattas som dividender från fonder för betalt fritt eget kapital.

Ett andelslag som delar ut överskott ska lämna uppgifter som behövs för beskattningen om utbetalt överskott och utbetalningar av medel som beskattas som överskotter från fonderna för inbetalt fritt eget kapital. Skattefritt överskott som avses i 53 § 10 p. i inkomstskattelagen ska dock inte anmälas. Inhemska sparbanker ska anmäla utbetalda vinstandelar och räntor på grundfondandelen och investeringarna i tillskottsfonderna. Ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar ska anmäla den ränta de betalat på garantikapitalet.

Ett annat än offentligt noterat andelslag som vid slutet av den räkenskapsperiod som föregick beslutet om utdelning av överskott hade färre än 500 medlemmar som betalat sin andel ska såsom nödvändig uppgift för beskattningen uppge även det belopp som vid utgången av räkenskapsperioden som föregår beslutet om utdelning av överskottet har tagits upp på andelslags eget kapital för de samtliga andelar eller aktier som inkomstmottagaren innehar. Uppgiften behöver dock inte lämnas när den som får överskottet är ett samfund eller en samfälld förmån eller om överskottet är avgdragsgill överskottsåterbäring hos det utdelande andelslaget i enlighet med 18 § 4 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968). Även ett annat samfund som avses i 4 mom. ska lämna motsvarande uppgifter.

Dividender eller överskott som delats ut till försäkrade enligt lagen om pension för lantbruksföretagare eller lagen om pension för företagare för den verksamhet som den som betalar ut dividend eller överskott utövar, ska anmälas separat från de övriga dividenderna och överskotten.

Kontoförande institut och prestationsförmedlare som avses i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (749/2012) ska anmäla dividender som grundar sig på ett depåbevis som behandlas i det finska värdeandelssystemet och dividender som grundar sig på utländska aktier, övriga dividender som grundar sig på utländska aktier samt avkastning som betalas på andelar i utländska fondbolag. Uppgifter enligt detta moment lämnas endast om mottagaren är allmänt skattskyldig.

13 §

Virkesköp

Virkesköpare eller förskottsinnehållningsskyldiga förmedlare ska lämna uppgifter om virkesförsäljare och köpesummor, om säljaren såsom skogsägare överlåter virke genom rot-, leverans- eller kontantförsäljning åt virkesköparen så att inkomsten beskattas hos försäljaren som sådan kapitalinkomst av skogsbruk som avses i 43 § 1 mom. i inkomstskattelagen (1155/2005).

Virkesköparens skyldighet att lämna uppgifter enligt 1 momentet gäller endast virkesköp i samband med virkesköparens näringsverksamhet samt virkesköp på vilket man verkställt förskottsinnehållning.

Uppgifterna som avses i denna paragraf ska lämnas för alla allmänt och begränsat skattskyldiga.

14 §

Offentliga stöd och återbäring av accis

Statliga och kommunala myndigheter, andra offentliga samfund samt Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt ska anmäla utbetalda offentliga stöd och understöd om beloppet av de stöd och understöd som betalats till samma prestationsmottagare uppgår till minst 1 000 euro under kalenderåret.  Med offentliga stöd och understöd avses närings-, sysselsättnings- och med dessa jämförbara stöd och understöd.

Med undantag från 1 momentet ska sådana återbäringar av accis som avses i 2 § 2–5 punkten i lagen om återbäring av accis på vissa energiprodukter (603/2006) som använts inom jordbruket anmälas utan begränsningar. Det samma gäller stöd och bidrag till skogsbruk samt ersättningar som avses i 8 § i lagen om vikariehjälp för renskötare (1238/2014), i 26 § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare (1231/1996) och i 7 § i lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare (1264/2009).

15 §

Värdepappershandel och inlösning av andelar i placeringsfonder

Värdepappersföretag, utländska värdepappersföretag och andra tillhandahållare av investeringstjänster som avses i lagen om investeringstjänster, annat försäkringsbolag än arbetspensionsbolag som avses i lagen om försäkringsbolag (521/2008), filialer och generalagenter som avses i lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) samt försäkringsföreningar som avses i lagen om försäkringsföreningar (1250/1987) ska lämna uppgifter om gjorda och förmedlade köp av aktier, depåbevis av aktier, warranter, teckningsrätter, försäljningsrätter samt fondandelar i placeringsfonder och andelar i fondföretag. Även teckning och inlösen av andelar i fondföretag ska anmälas till den del uppgifterna inte har lämnats med stöd av 2 momentet.  De uppgiftsskyldiga som avses ovan ska därutöver lämna uppgifter om sådana derivatavtal som är föremål för handel på en reglerad marknad som avses i lagen om handel med finansiella instrument (748/2012) eller på en annan reglerad och myndighetsövervakad marknad, och om derivatinstrument som avses i 1 kap. 10 § 1 mom. 3–9 punkten i lagen om investeringstjänster och andra derivatinstrument samt om avtalsparterna. Transaktionerna ska anges för varje kund specificerade enligt köp och försäljningar. För transaktionerna ska anges objekt och antal, köp- och säljdatum, köpesumma och kostnader som kunden betalat samt beloppet av betald överlåtelseskatt. Motsvarande uppgifter ska lämnas för teckningar och inlösningar.

Fondbolag, utländska fondbolags filialer i Finland och sådana utländska fondbolag som förvaltar en placeringsfond grundad i Finland ska lämna uppgifter om fondandelar i placeringsfonder och andelar i fondföretag som lösts in från den skattskyldige. Därutöver ska den uppgiftsskyldige lämna uppgifter om anskaffningspriset av tecknade och inlösta fondandelar och fondföretagsandelar, anskaffningstiden och de kostnader som debiterats i samband med teckningen eller inlösningen till den del den uppgiftsskyldige innehar dessa uppgifter.

Penningvederlag om högst 100 euro som betalas i samband med de företagsomstruktureringar som avses i 52–52 c § och i 52 f § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet anmäls inte. Prestationer om högst 100 euro som betalas till en delägare för försäljning av aktier som blivit över vid sammanslagning av aktier enligt 15 kap 9 § i aktiebolagslagen anmäls inte heller.

Uppgifterna som avses i denna paragraf ska lämnas över alla både allmänt och begränsat skattskyldiga.

Om en värdepapperstransaktion som avses i denna paragraf har ingåtts med tillgångar från långsiktigt sparande och spararen är allmänt skattskyldig, lämnas uppgifterna utan uppgifter som identifierar spararen. Uppgifter lämnas inte om fondandelarna som avses i denna paragraf och som lösts in från skattskyldiga eller andelarna i fondföretag utgör tillgångar från långsiktigt sparande eller det är fråga om en prestation som mottagits på basis av tillgångar från långsiktigt sparande enligt 15.3 § och spararen är allmänt skattskyldig.

16 §

Uppgifter som behövs för att räkna ut vinster och förluster från överlåtelse av värdepapper

Kreditinstitut, filialer till utländska kreditinstitut som avses i kreditinstitutslagen, värdepappersföretag, filialer till utländska värdepappersföretag som avses i lagen om investeringstjänster, kontoförvaltare som avses i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet samt andra värdepappersförvarare ska för beskattningen lämna Skatteförvaltningen uppgifter om försäljning eller annan avyttring av värdepapper till den del som den uppgiftsskyldige innehar dessa uppgifter som behövs för beräkning av den skattskyldiges överlåtelsevinst eller överlåtelseförlust. Uppgifter som behövs vid beräkningen av överlåtelsevinst och -förlust ska lämnas också om försäljning och andra överlåtelser av masskuldebrevslån till den del den uppgiftsskyldige innehar dessa uppgifter och uppgifterna finns i sådan form att de kan lämnas.

Uppgifter enligt 1 momentet som behövs för att beräkna överlåtelsevinsten eller -förlusten behöver inte lämnas om penningvederlag om högst 100 euro som betalats vid företagsomstruktureringar enligt 52–52 c och 52 f  § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, inte heller om penningprestationer om högst 100 euro som betalas till delägare för försäljning av aktier som blivit över vid sammanslagning av aktier enligt 15 kap 9 § i aktiebolagslagen. 

Uppgifter enligt denna paragraf lämnas inte om de gäller tillgångar från långsiktigt sparande och spararen är allmänt skattskyldig.

17 §

Uppgifter om kapitalåterbäring

Kontoförvaltare som avses i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet ska lämna uppgifter om kapitalåterbäringar som de förmedlat till aktier och andelar som behandlas i värdeandelssystemet. Dessutom ska ovan nämnda uppgiftsskyldiga lämna uppgifter som behövs för beräkning av den överlåtelsevinst som den skattskyldige fått på grund av kapitalåterbäringen till den del den uppgiftsskyldige innehar dessa uppgifter.

Aktiebolag och andelslag ska lämna uppgifter om kapitalåterbäringar som de betalat på sina aktier och andelar. Uppgifterna ska lämnas endast om de inte har lämnats med stöd av 1 mom. Uppgifterna som avses i 1 mom. och i detta moment lämnas endast om mottagaren är allmänt skattskyldig.

18 §

Delägarlån

Aktiebolag ska lämna uppgifter om sådana penninglån som delägare eller dennes familjemedlem under skatteåret fått från aktiebolaget och som inte är återbetalt i slutet av skatteåret, om delägaren, familjemedlemmen eller dessa tillsammans direkt eller indirekt innehar minst 10 procent av aktiebolagets aktier eller av röstetalet som samtliga aktier ger.

Aktiebolaget ska därtill anmäla det belopp som delägaren under skatteåret har betalat tillbaka på ett sådant lån som avses i 1 mom.

19 §

Årsanmälan om dividendersättningar och ersättande överskott

Clearingorganisationer samt värdepappersföretag, utländska värdepappersföretag och andra som tillhandahåller investeringstjänster som fungerar som förmedlare för aktiernas långivare eller låntagare ska lämna uppgifter om betalda och förmedlade dividendersättningar till den del uppgiftslämnaren innehar dessa uppgifter. På ersättande överskott ska motsvarande uppgifter lämnas.

20 §

Ersättning som erhållits och betalats i stället för avkastning från en placeringsfond

Clearingorganisationer samt värdepappersföretag, utländska värdepappersföretag och andra som tillhandahåller investeringstjänster som fungerar som förmedlare för fondandelarnas långivare eller låntagare ska lämna uppgifter om betalda och förmedlade ersättningar som betalats i stället för avkastning från en placeringsfond.

21 §

Prestationer till begränsat skattskyldiga

Ett betalningsombud som avses i artikel 4 i Rådets direktiv (2003/48/EG) om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar ska lämna uppgifter till Skatteförvaltningen om de räntor och räntemottagare som avses i artikel 6.

Betalaren ska anmäla löner, arbetsersättningar, royaltyer, pensioner, skattepliktiga sociala förmåner, dividender, räntor, utbetalda eftermarknadsgottgörelser, inkomster av virkesförsäljning, prestationer och skattepliktiga inkomster som baserar sig på ett avtal om långtidssparande samt andra källskattepliktiga prestationer som betalts till sådana begränsat skattskyldiga som avses i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978), samt den källskatt, förskottsinnehållning och sjukförsäkringspremie som tagits ut för prestationen. Anställningsoptioner som ska betraktas som lön samt aktiepremier ska anmälas separat från den övriga lönen, om de grundar sig på arbete som utförts i Finland. Den som betalat ut avkastning på investeringsfondandelar och fondföretagsandelar samt innehållit källskatt ska lämna uppgift om dessa. Sådana arbetsersättningar som betalats till andra än fysiska personer anmäls endast om källskatt har tagits ut på ersättningen. Uppgifterna som avses i detta moment lämnas endast om de inte har lämnats med stöd av 1 mom.

Betalaren ska anmäla sådana prestationer enligt 1 och 2 mom. som betalats till begränsat skattskyldiga även om skatt inte med stöd av lag eller internationellt avtal har tagits ut på prestationen.

Då det är fråga om lön som betalts för arbete som utförts utomlands behöver uppgifter dock inte lämnas när det finska företaget bedriver verksamhet i denna andra stat från ett fast driftställe vars resultat belastas med denna lön.

22 §

Uppgifter om renar

En renbeteslagsförening ska lämna uppgifter över sådana renlängder som den fått av renägarna om deras renar i enlighet med 30 § i renskötsellagen (848/1990).

2 kap.

Uppgifter om förmögenhet

23 §

Fondandelar i en placeringsfond och andelar i fondföretag

Fondbolag och utländska fondbolags filialer i Finland och utländska fondbolag som förvaltar en placeringsfond grundad i  Finlands ska lämna uppgifter om antalet fondandelar och andelar i fondföretag som den skattskyldige äger vid kalenderårets utgång samt över dessas jämförelsevärden som avses i 4 § 3 mom. i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen (1142/2005), specificerade för varje fond. Denna uppgiftsskyldighet gäller endast allmänt skattskyldiga.

24 §

Värdepapperscentralens skyldighet att lämna uppgifter om värdeandelar

Värdepapperscentralen ska för beskattningen lämna uppgifter som Skatteförvaltningen behöver om aktier, aktiedepåbevis, andelsbevis, tilläggsandelar och placeringsandelar i andelslag, teckningsrätter, optionsrätter, warranter och fondföretagsandelar som hör till värdeandelssystemet, vem som äger dem enligt uppgifterna i värdeandelsregistret och vem som får avkastningen. Skyldigheten att lämna uppgifter om tilläggsandelar och placeringsandelar i andelslag gäller endast de andelar som ägs av fysiska personer och dödsbon.

Därtill ska värdepapperscentralen lämna de uppgifter som avses i 1 mom. om övriga masskuldebrev än de som avses i lagen om källskatt på ränteinkomst eller om andra motsvarande masskuldebrevslån som har bjudits ut till allmänheten för teckning och som har emitterats inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av ett offentligt samfund eller en bokföringsskyldig räntebetalare inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.  Uppgifter om de masskuldebrevslån som hör till värdepapperscentralens penningmarknadssystem behöver dock inte lämnas.

}Av värdeandelarna anmäls ISIN-koden och antalet värdeandelar eller masskuldebrevlånets kapital som varje ägare eller mottagare har i slutet av året. För ägare och mottagare av avkastning ska enligt uppgifterna i värdeandelsregistret såsom identifierande uppgifter lämnas namn, personbeteckning eller FO-nummer samt landskod. Om personbeteckningen eller FO-numret saknas, lämnas andra identifierande uppgifter som uppgiftslämnaren har samt adressuppgiften.

25 §

Sparmedel enligt avtal om långtidssparande

Med avvikelse från vad som anges i detta beslut om anmälning av tillgångar behöver sparmedel som har placerats i enlighet med ett avtal om långtidssparande inte anmälas under spartiden om den som är berättigad till sparmedel är en allmänt skattskyldig person.

3 kap.

Närmare föreskrifter

26 §

Närmare föreskrifter om att lämna uppgifter om inkomster och förmögenhet

Över inkomster och förmögenhet som avses i 2–25 § lämnas följande uppgifter:

 1. uppgifter som individualiserar den uppgiftsskyldige;
 2. uppgifter som individualiserar prestationstagaren, betalaren och ägaren av en förmögenhetspost;
 3. beloppet och prestationsslaget eller förmögenhetsposten samt förskottsinnehållningen på prestationen;
 4. för begränsat skattskyldiga lämnas dessutom uppgifter om den begränsat skattskyldiges personbeteckning eller företags- och organisationsnummer eller annat skattenummer (TIN) i dennes hemstat, om uppgiftslämnaren känner till det.

4 kap.

Uppgifter om skulder och avdrag

27 §

Medlemsavgifter till fackföreningar

Arbetsmarknadsorganisationer och arbetslöshetskassor ska lämna uppgifter om avdragbara medlemsavgifter och avgifter till arbetslöshetskassor. Följande uppgifter om avgifterna ska lämnas:

 1. uppgifter som identifierar betalningsmottagaren och medlemmen;
 2. beloppet av medlemsavgift som medlemmen betalat föregående kalenderår.

28 §

Uppgifter om försäkringspremier

Arbetsgivaren ska anmäla pensionspremierna, sjömanspensionsförsäkringspremierna och arbetslöshetsförsäkringspremierna som tagits ut av arbetstagaren under skatteåret vilka är avdragbara i arbetstagarens beskattning samt premierna för kollektiva tilläggspensionsarrangemang som arbetsgivaren ordnat. Om arbetstagaren har anslutit sig till det kollektiva tilläggspensionsarrangemanget 6.5.2004 eller senare, ska arbetsgivaren anmäla de premier som tagits ut av arbetstagaren och det belopp som arbetsgivaren själv har betalat.

Arbetsgivaren ska anmäla premierna för en sådan frivillig individuell pensionsförsäkring som arbetsgivaren tecknat för arbetstagaren. Premierna ska uppges som lön om arbetsgivaren har betalat över 8 500 euro i försäkringspremier under året eller om de pensionsförsäkringspremier som arbetsgivaren betalt på någon annan grund ska anses utgöra skattepliktig löneinkomst för arbetstagaren.

Öppna bolag ska uppge premierna för frivilliga individuella pensionsförsäkringar som har tecknats för bolagsmän, kommanditbolag ska uppge premierna för pensionsförsäkringar som har tecknats för ansvariga bolagsmän och aktiebolag premierna för pensionsförsäkringar som har tecknats för sådana aktieägare som inte enligt 1 kap. 7 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) anses stå i arbetsförhållande till aktiebolaget.

Försäkringsanstalter, pensionsstiftelser och andra pensionsanstalter, representanter verksamma i Finland eller förmedlare för utländska försäkrings- eller pensionsanstalter samt depositionsbanker, fondbolag och värdepappersföretag ska lämna uppgifter om frivilliga individuella pensionsförsäkringspremier som betalats av den skattskyldige och om premier för dödsfallsförsäkring som hör till en frivillig, individuell pensionsförsäkring som tecknats 18.9.2009 eller senare, samt om premiernas avdragbarhet.

Kommunerna ska anmäla arbetstagares pensionsavgifter som de tagit ut på arvoden som de betalat till närståendevårdare och familjevårdare. Utbetalarna behöver inte anmäla andra pensionsavgifter som de tagit ut på arbetsersättningarna.

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt ska anmäla de arbetspensions- och grupplivförsäkringspremier som stipendiemottagarna betalat på basis av en försäkring som avses 10 a § i lagen on pension för lantbruksföretagare (1280/2006) och de försäkringspremier som avses i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981) och lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (873/2015).

Försäkringsbolag ska anmäla premierna för sådana olycksfalls- och pensionsförsäkringar som avses i 15 § i lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare (276/2009).

Över de ovan nämnda försäkringspremierna ska följande uppgifter lämnas:

 1. uppgifter som identifierar pensionsanstalten, arbetsgivaren eller annan uppgiftslämnare;
 2. uppgifter som individualiserar den försäkrade;
 3. försäkringspremiernas belopp.

29 §

Uppgifter om avdrag och kostnader i avtal om långtidssparande

En tjänsteleverantör för avtal om långtidssparande som avses i 10 § ska anmäla de avdragbara avgifterna som grundar sig på ett avtal som avses i lagen om bundet långtidssparande (1183/2009).

Följande uppgifter om de ovan nämnda sparavtalets avgifter ska lämnas:

 1. uppgifter som identifierar den som anmäler;
 2. uppgifter som identifierar den som är berättigad till sparmedel;
 3. penningbeloppet på sparavtalets avgifter.

Uppgifter om avdrag och kostnader som under spartiden riktar sig till sparmedel som har placerats i enlighet med avtal om långtidssparande lämnas inte, om den som är berättigad till sparmedel är allmänt skattskyldig.

30 §

Antalet ersättningsdagar hos arbetslösa

Arbetslöshetskassor, Folkpensionsanstalten och arbetskraftsmyndigheten ska anmäla antalet ersättningsdagar under ett kalenderår för vilka ersättning betalats åt den skattskyldige i enlighet med de lagar som avses i 93 § 4 mom. i inkomstskattelagen.

31 §

Uppgifter om skulder

Kreditinstitut och finansiella institut, staten, kommunerna, försäkrings- och pensionsanstalter, intressekontor och arbetsgivare ska till Skatteförvaltningen lämna följande uppgifter om varje lån som beviljats fysiska personer och dödsbon:

 1. uppgifter som individualiserar kreditgivaren;
 2. lånets nummer eller annan beteckning;
 3. lånets användningsändamål;
 4. räntebeloppet som betalats under kalenderåret;
 5. lånets belopp vid kalenderårets utgång;
 6. antalet gäldenärer, samt
 7. gäldenärernas namn, personbeteckningar och adresser.

Om räntan på lånet har betalats av en borgensman eller av en person vars egendom är säkerhet för lånet, ska den uppgiftsskyldige anmäla att någon annan än gäldenären har betalat räntan, om denna uppgift kan ges av den uppgiftsskyldige.

Om räntan på lånet har betalats på förhand, ska den uppgiftsskyldige även anmäla beloppet av den ränta som betalats på förhand. Till den del som räntan hänför sig till en tid efter det år som följer efter kalenderåret anmäls räntan separat, om den uppgiftsskyldige kan lämna uppgiften.

Andra än kreditinstitut och finansiella institut behöver dock inte lämna uppgifterna som avses i denna paragraf när det gäller ett annat lån än bostadslån och lånekapitalet uppgår till högst 1 700 euro.

Uppgifter som avses i denna paragraf behöver dock inte lämnas över fortlöpande krediter som avses i 7 kap. 7 § 1 mom. i konsumentskyddslagen (746/2010).

32 §

Debiterad eftermarknadsgottgörelse

Kreditinstitut och finansiella institut, Statskontoret samt andra som bedriver värdepappershandel eller förmedlar värdepapper ska lämna uppgifter om de eftermarknadsgottgörelser som de debiterat av fysiska personer och dödsbon.

Följande uppgifter om de debiterade eftermarknadsgottgörelserna ska lämnas:

 1. individualiserande uppgifter om den som debiterat eftermarknadsgottgörelsen;
 2. namnet på den som betalar eftermarknadsgottgörelsen;
 3. beloppet på eftermarknadsgottgörelsen.

33 §

Avgift för egendomsförvaltning

Värdepappersföretag och filialer till utländska värdepappersföretag enligt lagen om investeringstjänster, värdepapperscentraler och kontoförvaltare som avses i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet, sådana kreditinstitut och filialer till utländska kreditinstitut som avses i kreditinstitutslagen, fondbolag som avses i lagen om placeringsfonder (48/1999), utländska fondbolags filialer i Finland och sådana utländska fondbolag som förvaltar placeringsfonder i Finland samt i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) avsedda AIF-förvaltare, i Finland etablerade filialer till EES-baserade AIF-förvaltare och sådana EES-baserade AIF-förvaltare som förvaltar AIF-fonder som är inrättade i Finlandska lämna uppgifter om avgifter som dessa tagit ut för förvaltning av värdepapper, värdeandelar och med dem jämförbara tillgångar. Värdepapperscentralen ska lämna de uppgifter som avses ovan när den fungerar som kontoförvaltare.

Uppgifterna som avses i 1 momentet ovan ska lämnas endast i den utsträckning som de berör en allmänt skattskyldig fysisk person eller ett dödsbo.

34 §

Studielånsavdrag

För beviljande av studielånsavdrag Folkpensionsanstalten ska lämna Skatteförvaltningen uppgifter, som behövs för att bevilja studielånsavdrag, om skattskyldiga som är berättigade till studielånsavdrag, året då en examen som berättigar till avdrag har avlagts och om maximibeloppet för studielånsavdraget.

Därtill ska Folkpensionsanstalten lämna behövliga uppgifter om de amorteringar som de skattskyldiga vilka är berättigade till avdrag har gjort på studielånet.

35 §

Förtroendevaldas mötesarvoden

Kommuner och samkommuner som tar ut avgifter på förtroendevaldas mötesarvoden vilka avses i 31 § 1 mom. 5 punkten i inkomstskattelagen (1535/1992) ska lämna uppgifter åt Skatteförvaltningen om de uttagna avgifterna. De som har fått förtroendevaldas mötesarvoden betalda direkt av den skattskyldige ska till Skatteförvaltningen lämna de behövliga uppgifterna om avgifterna.

35 a §

Donationsavdrag

Universitet och högskolor som erhållit i 98 a § i inkomstskattelagen avsedd avdragbar donation ska till Skatteförvaltningen lämna uppgifter om den som gjort donationen och om donationsbeloppet.

5 kap.

Övriga uppgifter

36 §

Uppgifter som lämnas av bostadssamfund

Bostadsaktiebolag, andra ömsesidiga fastighetsaktiebolag och bostadsandelslag ska lämna uppgifter om sådana förvärv utan vederlag som antecknats i aktieboken.

37 §

Återkrav av socialförmåner

Den som betalar pension, studiepenning eller annan lagstadgad skattepliktig förmån och av den skattskyldige återkräver ett belopp som motsvarar en socialförmån som under tidigare år har betalats åt den skattskyldige, ska tillställa Skatteförvaltningen uppgifter om det återkrävda förmånsbeloppet. Om återkravet gäller en sådan förmån som under föregående år betalats ut utan grund så att betalaren beaktar detta i sin årsanmälan för det föregående året, ska utbetalaren inte ange den återkrävda socialförmånen i sin årsanmälan för det år när återkravet verkställs.

38 §

Uppgifter som behövs för att fastställa sjukförsäkringspremie

En finländsk arbetsgivare som sänder en arbetstagare utomlands ska till Skatteförvaltningen lämna de uppgifter som behövs för att fastställa den försäkrades sjukförsäkringspremie. Arbetsgivaren är uppgiftsskyldig också när lönen betalas av ett utländskt moder-, dotter- eller systerföretag som hör till samma ekonomiska helhet som arbetsgivaren eller av ett sådant utländskt företag där den finländska arbetsgivaren har bestämmanderätt.

En pensionsanstalt ska till Skatteförvaltningen lämna nödvändiga uppgifter om arbetsinkomsten enligt lagen om pension för företagare eller lagen om pension för lantbruksföretagare för att fastställa den försäkrades sjukförsäkringspremie.

39 §

Uppgifter som behövs för överföring av förskottsinnehållningsuppgifter

Den som gör en betalning på vilken förskottsinnehållning ska verkställas ska lämna uppgifter som behövs för beskattningen till Skatteförvaltningen över betalningsmottagaren och betalningsslaget när betalaren med stöd av 17 § 1 mom. i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) begär sådana uppgifter av Skatteförvaltningen som behövs för att verkställa förskottsinnehållning. Om pensioner och därmed jämförbara betalningar ska också uppges det kalkylerade beloppet av betalningen.

En pensionsanstalt ska lämna de uppgifter om hemviststat och medborgarskap för en begränsat skattskyldig person med pensionsinkomst som behövs för beskattningen.

Folkpensionsanstalten ska dessutom lämna uppgifter till Skatteförvaltningen om huruvida personen är försäkrad i Finland och huruvida Finland svarar för personens sjukvårdskostnader.

I de fall som avses i 2 och 3 mom. ska den som uppgifterna gäller förutom med namn specificeras med följande uppgifter som den uppgiftsskyldige har:

 1. personbeteckning, eller om personbeteckning saknas, födelsetiden;
 2. skatte- eller personnummer som tilldelats av hemviststaten, eller om sådana uppgifter saknas, med någon annan motsvarande beteckning, och
 3. kontaktuppgifter i både Finland och i hemviststaten.

40 §

En utländsk arbetsgivares eller dess företrädares anmälan om att arbete inleds

En utländsk arbetsgivare ska lämna nödvändiga uppgifter till Skatteförvaltningen om den uppskattade längden för arbetet och det kalkylerade lönebeloppet för en hyrd arbetstagare enligt 10 § 4 c-punkten i inkomstskattelagen samt om den som låter utföra arbetet, om ett internationellt avtal inte hindrar att skatt tas ut på arbetstagarens lön.

Med avvikelse från 1 mom. ska en företrädare som utsetts enligt 4 a § i lagen om utstationerade arbetstagare (1146/1999) till Skatteförvaltningen lämna de uppgifter som avses i 1 mom. då den utländska arbetsgivare som företräds inte har införts i förskottsuppbördsregistret.

Har det utländska företaget inte införts i förskottsuppbördsregistret och har det utländska företaget inte heller utsett en företrädare som avses i 2 mom. ska det utländska företaget även i detta fall lämna de uppgifter som avses i 1 mom.

41 §

Årsanmälan som lämnas av en utländsk arbetsgivare eller dess företrädare

En utländsk arbetsgivare ska årligen till Skatteförvaltningen lämna uppgifter som avses i 15 § 1 mom. i lagen om beskattningsförfarande om utbetalda löner vilka avses i 10 § 4 c-punkten i inkomstskattelagen samt om tidsperioden då den uthyrda arbetstagaren arbetar i Finland, om ett internationellt avtal inte hindrar att skatt tas ut på lönen. En utländsk arbetsgivare ska årligen även lämna de uppgifter som i 15 § 1 mom. i lagen om beskattningsförfarande avses om övriga utbetalda löner, om löntagaren vistas i Finland i mer än sex månader.

Med avvikelse från 1 mom. ska en företrädare som utsetts enligt 4 a § i lagen om utstationerade arbetstagare (1146/1999) till Skatteförvaltningen lämna de uppgifter som avses i 1 mom. då den utländska arbetsgivare som företräds inte har införts i förskottsuppbördsregistret.

Har det utländska företaget inte införts i förskottsuppbördsregistret och har det utländska företaget inte heller utsett en företrädare som avses i 2 mom. ska det utländska företaget ändå lämna de uppgifter som avses i 1 mom.

42 §

Uppdragsgivares skyldighet att lämna uppgifter

Den som låter utföra arbete via en hyrd arbetstagare som avses i 10 § 4 c-punkten i inkomstskattelagen ska lämna uppgifter som behövs för beskattningen om det företag som har hyrt ut arbetstagaren, om ett internationellt avtal inte hindrar att skatt tas ut på arbetstagarens lön. Dessutom ska man då lämna uppgifter om den företrädare för företaget som utsetts i enlighet med 4 a § i lagen om utstationerade arbetstagare.

Även ändringar i uppgifter som avses i 1 mom. samt ifall uppdragsavtalet om hyrt arbete går ut eller de hyrda arbetstagarna annars helt och hållet slutar arbeta, ska lämnas till Skatteförvaltningen om uppdragsgivaren känner till de ovan nämnda uppgifterna.

43 §

Uppgift om att bolagets värdepapper tagits upp till offentlig handel på en reglerad marknad eller på en multilateral handelsplattform

Ett bolag vars aktier har tagits upp till handel på en sådan reglerad marknad i Finland eller utomlands som står under myndighetstillsyn ska till Skatteförvaltningen anmäla att aktien tagits upp till handel samt när aktien inte längre är föremål för handel på marknaden.

Uppgiftsskyldigheten som avses i 1 mom. gäller på motsvarande sätt när värdepapperen tas till handel på en sådan multilateral handelsplattform som avses i lagen om handel med finansiella instrument, om bolagets aktie har tagits upp till handel på bolagets ansökan eller med dess samtycke.

44 §

Överföringar av frivilliga pensionsförsäkringar och avtal om långtidssparande

Försäkringsanstalter, pensionsstiftelser och andra pensionsanstalter, representanter verksamma i Finland eller förmedlare för utländska försäkrings- eller pensionsanstalter samt depositionsbanker, fondbolag och värdepappersföretag ska lämna uppgifter om överföring av återköpsvärdet för frivilliga individuella pensionsförsäkringspremier när detta värde överförs till en försäkringsanstalt i ett annat medlemsland i EES.

En sådan tjänsteleverantör för avtal om långtidssparande som avses i 10 § ska lämna uppgifter om överföring av sparavtalets sparmedel, om sparmedlen överförs till en försäkringsanstalt som finns i en annan medlemsstat inom EES.

Uppgifter om överföringar enligt 1 och 2 mom. lämnas inte, om man på grund av överföring av återköpsvärdet eller sparmedlen har anmält skattepliktiga inkomster i enlighet med 9 och 10 §.

45 §

Specificering av uppgifterna

I de fall som avses i 40–42 mom. ska den uppgiftsskyldige och den som uppgifterna gäller specificeras med följande uppgifter som den uppgiftsskyldige innehar:

 1. företags- och organisationsnummer eller personbeteckning, eller om personbeteckning saknas, födelsetid;
 2. skatte- eller personnummer som tilldelats av hemviststaten, eller om sådana uppgifter saknas, annan motsvarande beteckning;
 3. kontaktuppgifter i både Finland och hemviststaten.

6 kap.

Övriga bestämmelser

46 §

Tidpunkt för inlämning av uppgifter

De uppgifter som avses i 2, 3, 5–17, 19–21, 23, 24, 28, 29, 31–33, 35, 35 a och 37 §, 38 § 1 mom., 41 och 43 § ska för det föregående kalenderåret årligen lämnas före utgången av januari. Uppgifterna som avses i 18 § ska lämnas årligen för det föregående kalenderåret senast den 24 februari. Uppgifterna som avses i 27 och 30 § samt i 38 § 2 mom. ska lämnas för det föregående kalenderåret senast den 20 februari.

Med avvikelse från 1 mom. kan uppgifterna som avses i 2, 3, 5 och 7 §, 12 § 2 - 6 mom., 21 §, 28 § 1 - 3 mom. och 5 mom., 35 §, 38 § 1 mom. och 41 § samt uppgifter om dividender som avses i 12 § 7 mom. för det föregående kalenderåret årligen lämnas senast den 3 februari om uppgifterna lämnas via ett elektroniskt dataöverföringssystem.  

En anmälan som avses i 4 § ska lämnas inom en månad från den tidpunkt då man första gången låter bli att verkställa förskottsinnehållningen. Uppgifter om förvärv som avses i 36 § ska lämnas före utgången av den månad som följer efter månaden då förvärvet antecknades i aktieboken.

Uppgifterna som avses i 34 § 1 mom. ska för varje år lämnas så att uppgifterna om studenter som utexaminerats i januari - juli lämnas i november samma år och uppgifterna om studenter som utexaminerats i augusti–december lämnas i april följande år. Uppgifterna som avses i 34 § 2 mom. ska lämnas årligen för det föregående kalenderåret före utgången av februari.

Uppgifterna som avses i 22 § ska lämnas för det föregående renskötselåret före utgången av september. Uppgifter som avses i 39 § ska lämnas vid en tidpunkt som särskilt avtalats med Skatteförvaltningen.

Uppgifterna som avses i 40 § ska lämnas för varje arbetstagare före utgången av den kalendermånad som följer efter den månad under vilken arbetstagaren inledde arbetet.

Uppgifterna som avses i 42 § ska lämnas före utgången av den månad som följer efter den kalendermånad då företagets första arbetstagare inleder sitt arbete hos uppdragsgivaren. Ändringar i uppgifterna i 42 § 2 mom. ska anmälas till Skatteförvaltningen före utgången av kalendermånaden följer efter ändringen.

Uppgifterna som avses i 44 § ska lämnas inom 60 dagar räknat från överföringsdagen.

47 §

Anmälningssätt

De uppgifter som avses i detta beslut kan lämnas med hjälp av en elektronisk dataöverföringsmetod via Skatteförvaltningens elektroniska anmälningstjänster eller på Skatteförvaltningens blanketter. Uppgifter som avses i 12 § 1 och 7 mom., 14–17 §, 23 § och 24 §, 28 § 4 och 6 mom., 29, 30, 33, 34 och 35 a § samt i 38 § 2 mom. får lämnas endast med en elektronisk dataöverföringsmetod.

Arbetsgivarens eller prestationsbetalarens årsanmälan, årsanmälan om prestationer som betalats till begränsat skattskyldiga, årsanmälan om pensioner och förmåner, årsanmälan om dividender, årsanmälan om överskott från andelslag, virkesköparens årsanmälan samt årsanmälan om räntor och eftermarknadsgottgörelser enligt ISkL ska lämnas genom elektronisk dataöverföring om årsanmälan gäller fem eller flera inkomsttagare. Skyldigheten att lämna uppgifter genom elektronisk dataöverföring gäller inte uppgiftsskyldiga som är fysiska personer eller dödsbon.

Med avvikelse från 1 och 2 mom. kan uppgifter som avses i 15 och 16 § för år 2016 även lämnas med datamedium.

De uppgifter som lämnas på Skatteförvaltningens blanketter ska skickas till adressen Optisk läsning av årsanmälningar, PB 300, 00052 SKATT.

Uppgifterna som avses i 19, 20, 40–42 och 44 § lämnas till Skatteförvaltningen på Skatteförvaltningens blankett. Uppgifterna som avses i 43 § lämnas på blankett till Skatteförvaltningens Informationsförvaltningsenhet på adressen Skatteförvaltningen, Informationsförvaltningen, Samfundsbeskattning, PB 325, 00052 SKATT.

Uppgifter som avses i 22 och 30 § samt i 38 § 2 mom. ska lämnas på ett sätt som särskilt har överenskommits om med Skatteförvaltningen.

Uppgifter som avses i 36 § kan lämnas genom elektronisk dataöverföring eller på Skatteförvaltningens blanketter. Om uppgifterna lämnas på en blankett ska till anmälan bifogas en kopia av förvärvshandlingen.

48 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2016.

Beslutet tillämpas första gången på de uppgifter som lämnas för år 2016. Genom detta beslut upphävs Skatteförvaltningens beslut den 31 december 2014 om en allmän skyldighet att lämna uppgifter (1459/2014). Det upphävda beslutet tillämpas sista gången på de uppgifter som lämnas för år 2015.


Helsingfors den 23 december 2015
 

vid förhinder för generaldirektören
strategidirektör Arto Pirinen

ledande sakkunnig Mia KeskinenSidan har senast uppdaterats 23.12.2015