Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter

Har getts
18.12.2012
Diarienummer
A112/200/2012
Giltighet
Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 15 § 8 mom., 15 a § 4 mom., 16 § 13 mom., 17 § 11 mom., 18 § 8 mom. och 22 § 4 mom. i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), sådana de lyder i lagen 520/2010, samt med stöd av 30 § 3 mom. i lagen om överlåtelseskatt (931/1996), sådant det lyder i lagen 526/2010, beslutat:

1 kap.

INKOMSTUPPGIFTER

1 §

Begränsning av skyldigheten att lämna inkomstuppgifter

Skatteförvaltningen begränsar skyldigheten att lämna uppgifter som avses i 15 § och 18 § 6 mom. i lagen om beskattningsförfarande och 30 § 1 och 3 mom. i lagen om överlåtelseskatt så att den uppgiftsskyldige är skyldig att utan särskild uppmaning lämna endast de uppgifter till Skatteförvaltningen som anges i 2–22 §.

2 §

Löner och arbetsersättningar som utbetalats av hushåll

Fysiska personer och dödsbon (hushåll) ska anmäla sådana utbetalda löner och i 25 § 1 mom. 1 punkten i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) avsedda ersättningar för arbete, uppdrag eller tjänst (ersättningar för arbete) som inte ska betraktas som lön och på vilka förskottsinnehållning har verkställts. Därtill ska hushållen anmäla löner på vilka de med stöd av 13 § i förordningen om förskottsuppbörd (1124/1996), såsom denna bestämmelse lyder i förordningen 1040/2001, inte verkställt någon förskottsinnehållning om beloppet som betalas till samma mottagare uppgår till minst 200 euro under kalenderåret.

3 §

Löner, ersättningar för arbete samt vissa skattepliktiga arvoden och pris som betalats av andra än hushåll

Andra betalare än hushåll ska anmäla

 1. utbetalda löner, naturaförmåner och andra skattepliktiga förmåner enligt 13 § i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996), prestationer som betalats såsom lönegaranti samt skattepliktiga ersättningar för utebliven inkomst;
 2. sådana ersättningar för arbete, uppdrag eller tjänst (ersättningar för arbete) enligt 25 § 1 mom. 1 punkten i lagen om förskottsuppbörd som betalats i annan form än lön, om prestationstagaren inte är införd i förskottsuppbördsregistret, samt i 33 b § 3 mom. i inkomstskattelagen avsedda dividender som grundar sig på en arbetsinsats, även om den person som är skattskyldig för dividenden är införd i förskottsuppbördsregistret;
 3. idrottsmans arvoden;
 4. andra tillfälliga, skattepliktiga arvoden och pris som getts i form av föremål eller pengar än de som avses i punkterna 1–2, vilka är bland andra resor, presentkort och föremål som getts kundföretagets personal, belöningar för uppmärksamhet som kreditinstitut och bankerna har betalt, andra hittelöner samt pris i tävlingar, om prestationsbeloppet uppgår till minst 100 euro i kalenderåret.

Följande löneuppgifter ska lämnas separat från de löner som avses i 1 momentet 1 punkten om löntagaren är försäkrad med stöd av lagen om pension för lantbruksföretagare eller lagen om pension för företagare för den verksamhet som lönebetalaren utövar:

 1. lön som en delägare eller hans familjemedlem mottagit från en sammanslutning som avses i 39 § eller 40 § i inkomstskattelagen (1535/1992);
 2. lön som en familjemedlem eller en dödsbodelägare mottagit från jordbruk eller företagsverksamhet; samt
 3. lön som en arbetstagare mottagit från ett aktiebolag eller något annat bolag om arbetstagaren inte anses stå i anställningsförhållande till bolaget enligt 1 kap. 7 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006).

Om naturaförmånerna enligt 1 momentet 1 punkten lämnas följande uppgifter:

 1. om bilförmån anmäls det penningvärde som lagts till lönen, beloppet av ersättning som arbetsgivaren tagit ut för bilförmånen, bilens åldersgrupp, uppgiften om det är fråga om fri bilförmån eller förmånen att använda bil samt kilometertalet som körts privat, förutsatt att arbetsgivaren vid förskottsinnehållningen använder ett kilometerbaserat förmånsvärde;
 2. beloppet av ränteförmån från bostadslån;
 3. beloppet av förmån från anställningsoptioner och aktiepremier;
 4. det belopp som av en personalbiljett betraktats som lön, det ersättningsbelopp som tagits ut hos arbetstagaren samt beloppet av den skattefria förmån som arbetstagaren mottagit;
 5. om andra än i 1–4 punkterna avsedda naturaförmåner anmäls förmånens typ, naturaförmånens penningvärde som lagts till lönen, beloppet av den ersättning som tagits ut för naturaförmånen samt uppgiften om huruvida den ersättning som arbetsgivaren har uttagit för kostförmånen motsvarar naturaförmånens värde i pengar.

Arbetsgivare som betalar utlandsarbetsinkomst enligt 77 § i inkomstskattelagen ska anmäla det land där arbetet utförts.

Idrottsinkomst som betalas eller överförs till en träningsfond eller idrottsutövarfond på det sätt och under de förutsättningar som anges i 116 a–116 c § i inkomstskattelagen anmäls inte. Träningsfonder och idrottsutövarfonder ska anmäla de skattpliktiga prestationer som intäktsförs ur fonden.

4 §

Utlandsarbetsinkomst

En betalare som med stöd av 77 § 1 mom. i inkomstskattelagen låter bli att verkställa förskottsinnehållning på lön är skyldig att lämna in en anmälan om det utförda arbetet enligt ett formulär som Skatteförvaltningen fastställt.

5 §

Kostnadsersättningar

Betalaren ska anmäla de utbetalda skattefria dagtraktamenten samt måltids- och kilometerersättningarna.

Allmännyttiga samfund ska lämna uppgifter om utbetalda, i 71 § 3 mom. i inkomstskattelagen avsedda dagtraktamenten, kilometerersättningar samt om det kilometerantal som ersättningarna baserar sig på.

Om de skattefria resekostnadsersättningar som avses i 1 momentet anmäls ersättningens slag samt det sammanlagda beloppet av dagtraktamentena och måltidsersättningarna så att dessa belopp hålls separat från kilometerersättningarnas sammanlagda belopp. Om kilometerersättningarna anmäls det kilometerantal som ersättningarna baserar sig på.

Betalaren ska anmäla skattepliktiga kostnadsersättningar som han utbetalat eller dragit av från lönen före verkställande av förskottsinnehållning.

Kommunen ska lämna uppgifter om kostnadsersättningarna till familjedagvårdare.

Betalaren ska lämna uppgifter om betalda kostnadsersättningar enligt statsrådets förordning om medling av brott och vissa tvister som betalats till frivilliga förmedlare för sådan medling som avses i lagen om medling vid brott och i vissa tvister (1015/2005).

Träningsfonden ska lämna uppgifter om de skattefria träningskostnader som under året betalats till idrottsutövare.

6 §

Pensioner, sociala förmåner, sytning, strejkunderstöd m.fl.

Betalaren ska lämna uppgifter om pensioner, livräntor, utkomstskyddsförmåner för arbetslösa, dagpenningar enligt sjukförsäkringslagen och andra skattepliktiga sociala förmåner samt räntestöd som betalats av statsmedel enligt lagen om studiestöd. Betalaren ska lämna uppgifter även om reservistlön, studiepenning, skattepliktig sytning och skattepliktigt strejkunderstöd.

7 §

Bruksavgifter

Betalaren ska anmäla sådana bruksavgifter enligt 25 § 1 mom. 2 punkten i lagen om förskottsuppbörd på vilka förskottsinnehållning har verkställts. Bruksavgifter som betalats till fysiska personer ska anmälas även om förskottsinnehållning inte verkställts.

8 §

Understöd

Betalaren ska anmäla stipendier, understöd samt stipendier och understöd (biblioteksersättningar) som avses i 1 § i lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare (236/1961) då mottagaren är en fysisk person, om beloppet av dessa understöd och stipendier som under ett kalenderår betalts till samma mottagare uppgår till minst 1 000 euro.

9 §

Försäkringsersättningar

Betalaren och förmedlaren ska anmäla betalda och förmedlade skattepliktiga försäkringsersättningar, återbetalningar av försäkringspremier, försäkringens återköpsvärde samt andra skattepliktiga prestationer som grundar sig på en försäkring. Prestationen anmäls inte om prestationen betalas till någon annan än en sådan fysisk eller juridisk person som har rätt att kräva ersättning direkt på basis av försäkringen.

Om en prestation enligt 1 momentet grundar sig på en försäkring där den försäkrade är en fysisk person eller det är fråga om ett sådant kapitaliseringsavtal (livförsäkringsklass 6) som avses i 18 § i lagen om försäkringsklasser (526/2008), ska prestationen anmälas endast då mottagaren är en fysisk person eller ett dödsbo. Återbäringar av lagstadgade pensionsförsäkringspremier som betalats till fysiska personer anmäls dock inte om det prestationsbelopp som återbetalats till samma mottagare understiger 100 euro om kalenderåret.

Försäkringskassor som avses i lagen om försäkringskassor (1164/1994) ska anmäla den avkastning som ingår i ett utbetalt avgångsbidrag.

Om en prestation enligt 1 momentet grundar sig på någon annan försäkring än en sådan där den försäkrade är en fysisk person och ersättningen betalas till ett öppet bolag, kommanditbolag, aktiebolag, andelslag eller något annat samfund enligt 3 § i inkomstskattelagen eller till en fysisk person som bedriver rörelse, yrke eller jordbruk, anmäls prestationen endast om beloppet uppgår till minst 1 700 euro. 

Avvikande från 4 momentet ska försäkringsersättningar som betalats på grund av skada som träffat skogsbestånd anmälas utan begränsning. Uppgifter om försäkringsersättningar ska lämnas om alla allmänt och begränsat skattskyldiga.

10 §

Inkomstuppgifter i anslutning till avtal om långtidssparande

Inlåningsbanker och utländska kreditinstitut som avses i kreditinstitutslagen (121/2007), värdepappersföretag som avses i lagen om värdepappersföretag (922/2007), fondbolag och fondföretag som avses i lagen om placeringsfonder (48/1999), utländska EES-fondbolag och fondbolag i tredje land samt utländska värdepappersföretag (tjänstelevarantör) som avses i lagen om investeringstjänster (747/2012) ska anmäla de prestationer och skattepliktiga inkomster som både allmänt och begränsat skattskyldiga har mottagit och som grundar sig på ett avtal (sparavtal) som avses i lagen om bundet långtidssparande (1183/2009).

Om i 1 mom. avsedd prestation, skattepliktig inkomst eller prestation som baserar sig på en frivillig pensionsförsäkring med stöd av 34 § b § i inkomstskattelagen ska beskattas förhöjd, ska det förhöjda beloppet anmälas separat från de övriga prestationerna.

Uppgifter om dividendinkomster, ränteinkomster, inkomster av egendomsöverlåtelse och andra inkomster som belöper på sparmedel, som har placerats i enlighet med lagen om avtal om bundet långtidssparande, bortsett från sammandragsuppgifter som avser dividender och uppgifter som avses i 15 § 5 mom. lämnas inte om den som är berättigad till sparmedel är allmänt skattskyldig. Om den som är berättigad till sparmedel är begränsat skattskyldig, lämnas inkomstuppgifterna såsom anges i detta beslut.

11 §

Räntor, eftermarknadsgottgörelse, övriga kapitalinkomster samt garantiprovision

Betalaren eller förmedlaren ska anmäla sådana till fysiska personer eller dödsbon betalda och förmedlade skattepliktiga räntor, med ränta jämförlig avkastning, indexgottgörelser, eftermarknadsgottgörelser samt penningersättningar som utbetalats i stället för dividend. Även garantiprovisioner ska anmälas.

Fysiska personer anmäler prestationerna som avses i 1 momentet endast om prestationen har anknytning till sådan närings- eller annan förvärvsverksamhet som betalaren bedriver eller om förskottsinnehållning har verkställts på prestationen.

12 §

Dividender och av fondbolag och personalfonder betalda prestationer

Fondbolag och utländska fondbolags filialer i Finland och sådana utländska fondbolag som förvaltar en i Finland grundad placeringsfond ska skilt för varje fond anmäla den utbetalda årliga avkastningen på placeringsfonders avkastningsandelar och fondföretagsandelar.

Personalfonder ska anmäla utbetalda skattepliktiga fondandelar och överskott.

Samfund som delar ut dividend ska lämna uppgifter som behövs för beskattningen om de utbetalda dividenderna. Andelslag ska anmäla den ränta som det betalat på andelskapitalet, placeringsandelen och tilläggsandelen. Inhemska sparbanker ska anmäla utbetalda vinstandelar och räntor på grundfondandelen och investeringarna i tillskottsfonderna. Ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar ska anmäla den ränta de betalat på garantikapitalet.

Dividender till sådana dividendtagare som är försäkrade enligt lagen om pension för lantbruksföretagare eller lagen om pension för företagare för den verksamhet som dividendbetalaren utövar ska anmälas separat från de övriga dividenderna.

I lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (749/2012) avsedda kontoförvaltare och prestationsförmedlare ska anmäla dividender som grundar sig på ett depåbevis som behandlas i det finska värdeandelssystemet och dividender som grundar sig på utländska aktier, övriga dividender som grundar sig på utländska aktier samt utbetald avkastning på andelar i utländska fondbolag. Uppgifter enligt detta momentet lämnas endast om mottagaren är allmänt skattskyldig.

13 §

Virkesköp

Virkesköpare eller förskottsinnehållningsskyldiga förmedlare ska lämna uppgifter om virkesförsäljare och köpesummor, om säljaren i egenskap av skogsägare överlåter virke genom rot-, leverans- eller kontantförsäljning åt virkesköparen så att inkomsten beskattas hos försäljaren såsom sådan kapitalinkomst av skogsbruk som avses i 43 § 1 mom. i inkomstskattelagen (1155/2005).

Virkesköparens skyldighet att lämna uppgifter enligt 1 momentet gäller endast virkesköp i anslutning till virkesköparens näringsverksamhet samt virkesköp på vilket man verkställt förskottsinnehållning.

Uppgifter som avses i denna paragraf ska lämnas om alla allmänt och begränsat skattskyldiga.

14 §

Offentliga stöd och återbäring av accis

Statliga och kommunala myndigheter, andra offentliga samfund samt Uppfinningsstiftelsen ska anmäla utbetalda offentliga stöd och understöd om beloppet av de stöd och understöd som utbetalats till samma prestationsmottagare uppgår till minst 1 000 euro under kalenderåret. Med offentliga stöd och understöd avses närings-, sysselsättnings- och med dessa jämförbara stöd och understöd.

Avvikande från 1 momentet ska sådana återbäringar av accis som avses i 2 § 2–5 punkten i lagen om återbäring av accis på vissa energiprodukter (603/2006) som använts inom jordbruket anmälas utan begränsningar. Detsamma gäller de stöd och understöd som hänför sig till skogsbruket.

15 §

Värdepappershandel och inlösning av andelar i placeringsfonder

Värdepappersföretag, utländska värdepappersföretag och andra i lagen om investeringstjänster avsedda tillhandahållare av investeringstjänster, annat försäkringsbolag än arbetspensionsbolag som avses i lagen om försäkringsbolag (521/2008), filialer och generalagenter som avses i lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) samt försäkringsföreningar som avses i lagen om försäkringsföreningar (1250/1987) ska lämna uppgifter om gjorda och förmedlade köp av aktier, depåbevis av aktier, warranter, teckningsrätter, försäljningsrätter samt fondandelar i placeringsfonder och andelar i fondföretag. Även teckning och inlösen av andelar i fondföretag ska anmälas till den del uppgifterna inte har lämnats med stöd av 2 momentet. Ovan avsedda uppgiftsskyldiga ska därutöver lämna uppgifter om sådana derivatavtal som är föremål för handel på en sådan reglerad marknad som avses i lagen om handel med finansiella instrument (748/2012) eller på en annan reglerad och myndighetsövervakad marknad, och om derivatinstrument som avses i 1 kap. 10 § 1 mom. 3–9 punkten i lagen om investeringstjänster och andra derivatinstrument samt om avtalsparterna. Transaktionerna ska anges skilt för varje kund specificerade enligt köp och försäljningar. Om transaktionerna anges objekt och antal, datum för inköp och försäljning, köpesumma och kostnader som kunden betalat samt beloppet av betald överlåtelseskatt. Om teckning och inlösen lämnas motsvarande uppgifter.

Fondbolag, utländska fondbolags filialer i Finland och sådana utländska fondbolag som förvaltar en i Finland grundad placeringsfond ska lämna uppgifter om sådana fondandelar i placeringsfonder och andelar i fondföretag som lösts in från den skattskyldige. Därutöver ska den uppgiftsskyldige lämna uppgifter om anskaffningspriset av tecknade och inlösta fondandelar och fondföretagsandelarna, anskaffningstiden och de kostnader som tagits ut i samband med teckningen eller inlösningen till den del den uppgiftsskyldige innehar dessa uppgifter.

Penningvederlag om högst 100 euro som betalas i samband med sådana företagsarrangemang som avses i 52–52 c § och i 52 f § i lagen om beskattning av inkomst från näringsverksamhet anmäls inte. Prestationer om högst 100 euro som betalas till delägaren för försäljning av aktier som blivit över vid sammanläggning av aktier enligt 15 kap 9 § i aktiebolagslagen anmäls inte heller.

Uppgifterna som avses i denna paragraf ska lämnas om alla allmänt och begränsat skattskyldiga.

Om en sådan värdepapperstransaktion som avses i denna paragraf har ingåtts med tillgångar från långsiktigt sparande och spararen är allmänt skattskyldig, lämnas uppgifterna utan uppgifter som identifierar spararen. Uppgifter lämnas inte om fondandelarna som avses i denna paragraf och som lösts in från skattskyldiga eller andelarna i fondföretag utgör tillgångar från långsiktigt sparande eller det är fråga om en prestation som mottagits på basis av tillgångar från långsiktigt sparande enligt 15.3 § och spararen är allmänt skattskyldig.

16 §

Uppgifter som behövs för att räkna ut vinster och förluster från överlåtelse av värdepapper

Kreditinstitut, filialer till utländska kreditinstitut som avses i kreditinstitutslagen, värdepappersföretag, filialer till utländska värdepappersföretag som avses i lagen om investeringstjänster, kontoförvaltare som avses i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet samt andra värdepappersförvarare ska för beskattningen lämna Skatteförvaltningen för beräkning av den skattskyldiges överlåtelsevinst eller överlåtelseförlust behövliga uppgifter om försäljning eller annan avyttring av värdepapper till den del som den uppgiftsskyldige innehar dessa uppgifter. Uppgifter som behövs vid beräkningen av överlåtelsevinst och -förlust ska lämnas också om försäljning och andra överlåtelser av masskuldebrevslån till den del den uppgiftsskyldige innehar dessa uppgifter och uppgifterna finns i sådan form att de kan lämnas.

Uppgifter enligt 1 momentet som behövs för att beräkna överlåtelsevinsten eller -förlusten behöver inte lämnas om penningvederlag om högst 100 euro som betalats vid företagsarrangemang enligt 52–52 c och 52 f  § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, inte heller om penningprestationer om högst 100 euro som betalas till delägaren för försäljning av aktier som blivit över vid sammanläggning av aktier enligt 15 kap 9 § i aktiebolagslagen. 

Uppgifter enligt denna paragraf lämnas inte om de gäller tillgångar från långsiktigt sparande och spararen är allmänt skattskyldig.

17 §

Uppgifter om kapitalåterbäring

Kontoförvaltare som avses i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet ska lämna uppgifter om kapitalåterbäringar som de förmedlat till aktier som behandlas i värdeandelssystemet. Dessutom ska ovan nämnda uppgiftsskyldiga lämna uppgifter som behövs för beräkning av den överlåtelsevinst som den skattskyldige fått på grund av kapitalåterbäringen till den del den uppgiftsskyldige innehar dessa uppgifter.

Aktiebolag ska lämna uppgifter om kapitalåterbäringar som det betalat till sina delägare. Uppgifterna ska lämnas endast om de inte har lämnats med stöd av 1 mom. Uppgifterna som avses i 1 mom. och i detta moment lämnas endast om mottagaren är allmänt skattskyldig.

18 §

Delägarlån

Aktiebolag ska lämna uppgifter om sådana penninglån som delägare eller dennes familjemedlem under skatteåret fått från aktiebolaget och som inte är återbetalat i slutet av skatteåret, om delägaren, hans familjemedlem eller dessa tillsammans direkt eller indirekt innehar minst 10 procent av aktiebolagets aktier eller av röstetalet som samtliga aktier ger.

Aktiebolaget ska därtill anmäla det belopp som delägaren under skatteåret har återbetalat av ett sådant lån som avses i 1 mom.

19 §

Uppgifter om dividendersättningar

Clearingorganisationer samt värdepappersföretag, utländska värdepappersföretag och andra tillhandahållare av investeringstjänster som fungerar som förmedlare för aktiernas långivare eller låntagare ska lämna uppgifter om betalda och förmedlade dividendersättningar till den del uppgiftslämnaren innehar dessa uppgifter.

20 §

Ersättning som erhållits och betalats i stället för avkastning från en placeringsfond

Clearingorganisationer samt värdepappersföretag, utländska värdepappersföretag och andra tillhandahållare av investeringstjänster som fungerar som förmedlare för fondandelarnas långivare eller låntagare ska lämna uppgifter om betalda och förmedlade ersättningar som betalats i stället för avkastning från en placeringsfond.

21 §

Prestationer som betalas till begränsat skattskyldiga

Betalningsombud som avses i artikel 4 i Europeiska unionens råds direktiv (2003/48/EG) om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar ska lämna uppgifter till Skatteförvaltningen om de i artikel 6 i direktivet avsedda räntorna och räntemottagarna.

Betalaren ska anmäla löner, ersättningar för arbete, royaltyer, pensioner, skattepliktiga sociala förmåner, dividender, räntor, utbetalda eftermarknadsgottgörelser, inkomster av virkesförsäljning, prestationer och skattepliktiga inkomster som baserar sig på ett avtal om långtidssparande samt andra källskattepliktiga prestationer som betalts till sådana begränsat skattskyldiga som avses i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978), samt om den källskatt, förskottsinnehållning och sjukförsäkringspremie som tagits ut för prestationen. Anställningsoptioner som ska betraktas som lön samt aktiepremier ska anmälas separat från den övriga lönen, om de grundar sig på arbete som utförts i Finland. Därutöver ska betalaren lämna uppgifterna om betald avkastning på investeringsfondandelar och fondföretagsandelar samt innehållen källskatt. Sådana ersättningar för arbete som betalats till andra än fysiska personer anmäls endast om källskatt har tagits ut på ersättningen. Uppgifterna som avses i detta moment lämnas endast om de inte har lämnats med stöd av 1 mom.

Betalaren ska anmäla sådana prestationer enligt 1 och 2 mom. som betalats till begränsat skattskyldiga även om skatt inte tagits ut av prestationen med stöd av lag eller internationellt avtal.

Är det fråga om lön som betalts för arbete som utförts utomlands, behöver uppgifter likväl inte lämnas om ett finskt företaget bedriver verksamhet i denna andra stat från ett fast driftställe, vars resultat lönen belastar.

22 §

Uppgifter om renar

Renbeteslagsföreningen ska lämna uppgifter från sådana renlängder som renägarna tillställt den enligt 30 § i renskötsellagen (848/1990) om de renar som renägarna äger.

 

2 kap.

UPPGIFTER OM FÖRMÖGENHET

23 §

Fondandelar i en placeringsfond och andelar i fondföretag

Fondbolag och utländska fondbolags filialer i Finland och sådana utländska fondbolag som förvaltar en i Finland grundad placeringsfond ska lämna uppgifter om antalet fondandelar och andelar i fondföretag som den skattskyldige äger vid kalenderårets utgång samt de i 4 § 3 mom. i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen (1142/2005) avsedda jämförelsevärdena av dessa, specificerade separat för varje fond. Denna uppgiftsskyldighet gäller endast allmänt skattskyldiga.

24 §

Värdepapperscentralens skyldighet att lämna uppgifter om värdeandelar

Värdepapperscentralen ska för beskattningen lämna uppgifter som Skatteförvaltningen behöver om till värdeandelssystemet hörande aktier, aktiedepåbevis, andelsbevis, tilläggsandelar och placeringsandelar i andelslag, teckningsrätter, optionsrätter, warranter och fondföretagsandelar, vem som äger dem enligt uppgifterna i värdeandelsregistret och vem som får avkastningen. Skyldigheten att lämna uppgifter om tilläggsandelar och placeringsandelar i andelslag gäller endast de andelar som ägs av fysiska personer och dödsbon.

Därtill ska värdepapperscentralen lämna de uppgifter som avses i 1 mom. om övriga masskuldebrev än de som avses i lagen om källskatt på ränteinkomst eller om andra motsvarande masskuldebrevslån som har bjudits ut till allmänheten för teckning och som har emitterats inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av ett offentligt samfund eller en bokföringsskyldig räntebetalare inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Uppgifter om de masskuldebrevslån som hänför sig till värdepapperscentralens penningmarknadssystem behöver dock inte lämnas.

Av värdeandelarna anmäls ISIN-koden och antalet av varje ägares eller avkastningstagares värdeandelar eller masskuldebrevlånets kapital i slutet av året. Av ägarna och avkastningstagarna enligt uppgifterna i värdeandelsregistret anmäls som identifikationsuppgift namn, personbeteckning eller FO-nummer samt landkod. Om personbeteckningen eller FO-numret saknas, lämnas andra identifikationsuppgifter som uppgiftslämnaren har samt adressuppgiften.

25 §

Sparmedel enligt avtal om långtidssparande

Avvikande från vad som anges i detta beslut om anmälning av tillgångar behöver sparmedel som har placerats i enlighet med ett avtal om långtidssparande inte anmälas under spartiden om den som är berättigad till sparmedel är en allmänt skattskyldig person.

3 kap.

NÄRMARE FÖRESKRIFTER

26 §

Närmare föreskrifter om anmälan av inkomster och förmögenhet

Om inkomster och förmögenhet som avses i 2–25 § lämnas följande uppgifter:

 1. individualiseringsuppgifter om den uppgiftsskyldige;
 2. individualiseringsuppgifter om prestationstagaren, betalaren och ägaren av förmögenhetspost;
 3. beloppet och slaget av prestationen eller förmögenhetsposten samt förskottsinnehållningen på prestationen;
 4. om uppgifter som gäller begränsat skattskyldiga lämnas dessutom den begränsat skattskyldiges personbeteckning eller företags- och organisationsnummer eller annat skattenummer (TIN) i den begränsat skattskyldiges hemstat, om uppgiftslämnaren känner till det.

4 kap.

UPPGIFTER OM SKULDER OCH AVDRAG

27 §

Medlemsavgifter till fackföreningar

Arbetsmarknadsorganisationer och arbetslöshetskassor ska lämna uppgifter om avdragbara medlemsavgifter och avgifter till arbetslöshetskassor. Om avgifterna lämnas följande uppgifter:

 1. identifikationsuppgifter om betalningstagaren och medlemmen;
 2. beloppet av medlemsavgift som medlemmen betalat föregående kalenderår.

28 §

Uppgifter om försäkringspremier

Arbetsgivaren ska anmäla de av arbetstagaren under kalenderåret uttagna pensionspremierna, sjömanspensionsförsäkringspremierna och arbetslöshetsförsäkringspremierna som är avdragbara i arbetstagarens beskattning samt premierna för kollektiva tilläggspensionsarrangemang som arbetsgivaren ordnat. Om arbetstagaren har anslutit sig till det kollektiva tilläggspensionsarrangemanget 6.5.2004 eller senare, ska arbetsgivaren anmäla de premier som tagits ut av arbetstagaren och det belopp som arbetsgivaren själv har betalat.

Arbetsgivaren ska anmäla premierna för en sådan frivillig individuell pensionsförsäkring som arbetsgivaren tecknat för arbetstagaren. Premierna anmäls som lön till den del arbetsgivaren har betalat över 8 500 euro i försäkringspremier under året eller om de pensionsförsäkringspremier som arbetsgivaren betalt ska på någon annan grund anses utgöra skattepliktig löneinkomst för arbetstagaren.

Om frivilliga individuella pensionsförsäkringar anmäler öppna bolag premierna för sådana pensionsförsäkringar som har tecknats för bolagsmän, kommanditbolag premierna för sådana pensionsförsäkringar som har tecknats för ansvariga bolagsmän och aktiebolag premierna för sådana pensionsförsäkringar som har tecknats för sådana aktieägare som inte enligt 1 kap. 7 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) anses stå i arbetsförhållande till aktiebolaget.

Försäkringsanstalter, pensionsstiftelser och andra pensionsanstalter, i Finland verksamma representanter eller förmedlare för utländska försäkrings- eller pensionsanstalter samt depositionsbanker, fondbolag och värdepappersföretag ska lämna uppgifter om av den skattskyldige betalda frivilliga individuella pensionsförsäkringspremier och premier för försäkring för dödsfall som ansluter sig till en frivillig, individuell pensionsförsäkring som tecknats 18.9.2009 eller senare och om premiernas avdragbarhet.

Kommunerna ska anmäla arbetstagares pensionsavgifter som de tagit ut på arvoden som de betalat till närståendevårdare och familjevårdare. Utbetalarna behöver inte anmäla andra pensionsavgifter som de tagit ut på arbetsersättningarna.

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt ska anmäla pensionsförsäkringspremierna som stipendietagare betalat på basis av den försäkring som avses 10 a § i lagen on pension för lantbruksföretagare (1280/2006) och premierna för obligatoriska grupplivförsäkringar samt olycksfallsförsäkringspremier som avses i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981).

Försäkringsbolag ska anmäla premierna för sådana olycksfalls- och pensionsförsäkringar som avses i 15 § i lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare (276/2009).

Om de ovan nämnda försäkringspremierna ska lämnas följande uppgifter:

 1. individualiseringsuppgifter om pensionsanstalten, arbetsgivaren eller annan uppgiftslämnare;
 2. individualiseringsuppgifter om den försäkrade;
 3. försäkringspremiernas belopp.

29 §

Uppgifter om avdrag och kostnader i anslutning till avtal om långtidssparande

I 10 § avsedd tjänsteleverantör för avtal om långtidssparande ska anmäla de avdragbara avgifter sparavtalets avdragbara avgifter som grundar sig på ett avtal som avses i lagen om bundet långtidssparande (1183/2009).

Om de ovan nämnda sparavtalets avgifter lämnas följande uppgifter:

 1. identifieringsuppgifter om uppgiftslämnaren;
 2. identifieringsuppgifter om den som är berättigad till sparmedel;
 3. beloppet av sparavtalets avgifter.

Uppgifter om avdrag och kostnader som under spartiden hänför sig till sparmedel som har placerats i enlighet med avtal om långtidssparande lämnas inte, om den som är berättigad till sparmedel är allmänt skattskyldig.

30 §

Antalet ersättningsdagar hos arbetslösa

Arbetslöshetskassor, Folkpensionsanstalten och arbetskraftsmyndigheten ska anmäla antalet av de ersättningsdagar under ett kalenderår för vilka ersättning betalats åt den skattskyldige i enlighet med de lagar som avses i 93 § 4 mom. i inkomstskattelagen.

31 §

Uppgifter om lån

Kreditinstitut och finansiella institut, staten, kommunerna, försäkrings- och pensionsanstalter, intressekontor och arbetsgivare ska lämna till Skatteförvaltningen följande uppgifter om varje lån som beviljats fysiska personer och dödsbon:

 1. individualiseringsuppgifter om kreditgivaren;
 2. lånets nummer eller annan beteckning;
 3. lånets användningsändamål;
 4. räntebeloppet som betalats under kalenderåret;
 5. lånets belopp vid kalenderårets utgång;
 6. antalet gäldenärer; samt
 7. gäldenärernas namn, personbeteckningar och adresser.

Om räntan på lånet har betalats av en borgensman eller en person, vars egendom utgör säkerhet för lånet, ska den uppgiftsskyldige anmäla att någon annan än gäldenären har betalat räntan, om denna uppgift kan ges av den uppgiftsskyldige.

Om räntan på lånet har betalats på förhand, ska den uppgiftsskyldige även anmäla beloppet av den ränta som betalats på förhand. Till den del som räntan hänför sig till en tid efter det år som följer efter kalenderåret anmäls räntan separat, om den uppgiftsskyldige kan lämna uppgiften.

Andra än kreditinstitut och finansiella institut behöver dock inte lämna i denna paragraf avsedda uppgifter, om lånet inte är ett bostadslån eller en av staten eller Ålands landskapsstyrelse garanterad studielån och lånekapitalet uppgår till högst 1 700 euro.

Uppgifter som avses i denna paragraf behöver dock inte lämnas om fortlöpande krediter som avses i 7 kap. 7 § 1 mom. i konsumentskyddslagen (746/2010).

32 §

Uttagen eftermarknadsgottgörelse

Kreditinstitut och finansiella institut, Statskontoret samt andra som bedriver värdepappershandel eller förmedlar värdepapper ska lämna uppgifter om de eftermarknadsgottgörelser som de uttagit hos fysiska personer och dödsbon.

Om de uttagna eftermarknadsgottgörelserna ska lämnas följande uppgifter:

 1. individualiseringsuppgifter om den som tagit ut eftermarknadsgottgörelsen;
 2. namnet på utbetalaren av eftermarknadsgottgörelsen;
 3. beloppet av eftermarknadsgottgörelse.

33 §

Egendomsförvaltningsavgifter

Värdepappersföretag och filialer till utländska värdepappersföretag enligt lagen om investeringstjänster, värdepapperscentraler och kontoförvaltare som avses i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet, sådana kreditinstitut och filialer till utländska kreditinstitut som avses i kreditinstitutslagen, fondbolag som avses i lagen om placeringsfonder (48/1999), utländska fondbolags filialer i Finland och sådana utländska fondbolag som förvaltar i Finland inrättade placeringsfonder ska lämna uppgifter om avgifter som dessa tagit ut för förvaltning av värdepapper, värdeandelar och med dem jämförbara tillgångar. Värdepapperscentralen ska lämna ovan avsedda uppgifter när den fungerar som kontoförvaltare.

Uppgifterna som avses i 1 moment ovan ska lämnas endast i den utsträckning som de berör en allmänt skattskyldig fysisk person eller ett dödsbo.

34 §

Studielånsavdrag

Folkpensionsanstalten ska för beviljande av studielånsavdrag tillställa Skatteförvaltningen behövliga uppgifter om skattskyldiga som är berättigade till studielånsavdrag, året då en till avdrag berättigande examen avlades och om studielånsavdragets maximibelopp.

Därtill ska Folkpensionsanstalten tillställa behövliga uppgifter om de amorteringar som de till avdrag berättigade skattskyldiga har gjort på studielånet.

35 §

Förtroendevaldas mötesarvoden

Kommuner och samkommuner som tar ut i 31 § 1 mom. 5 punkten i inkomstskattelagen (1535/1992) nämnda avgifter på förtroendevaldas mötesarvoden ska tillställa Skatteförvaltningen uppgifter om de uttagna avgifterna. Den som erhållit sådana avgifter direkt av den skattskyldige ska tillställa Skatteförvaltningen behövliga uppgifter om avgifterna.

5 kap.

ÖVRIGA UPPGIFTER

36 §

Uppgifter som lämnas av bostadssamfund

Bostadsaktiebolag, fastighetsaktiebolag, bostadsandelslag och andra samfund vars aktier eller andelar berättigar till innehav av en viss lägenhet i en byggnad som ägs av samfundet, ska för delägarnas eller medlemmarnas beskattning tillställa Skatteförvaltningen behövliga uppgifter om lägenheterna och dessas användning samt om de ersättningar som delägarna eller medlemmarna betalat till bolaget.

37 §

Återkrav av socialförmåner

Om en utbetalare av pension, studiepenning eller annan lagstadgad skattepliktig förmån återkräver av den skattskyldige ett belopp som motsvarar en socialförmån som under ett tidigare år hade blivit betald den skattskyldige, ska utbetalaren tillställa Skatteförvaltningen uppgifter om det återkrävda förmånsbeloppet. Om återkravet gäller en sådan förmån som under föregående år utbetalades utan grund så att utbetalaren beaktar detta i utbetalarens årsanmälan för det föregående året, ska utbetalaren inte ange den återkrävda socialförmånen i sin årsanmälan för det år när återkravet verkställs.

38 §

Uppgifter som behövs för fastställande av sjukförsäkringspremien

En finländsk arbetsgivare som sänder en arbetstagare utomlands ska tillställa Skatteförvaltningen behövliga uppgifter för fastställande av den försäkrades sjukförsäkringspremie. Arbetsgivaren är uppgiftsskyldig också i det fall att lönen betalas av ett utländskt moder-, dotter- eller systerföretag som hör till samma ekonomiska helhet som arbetsgivaren eller av ett sådant utländskt företag där den finländska arbetsgivaren har bestämmanderätt.

Pensionsanstalten tillställa Skatteförvaltningen nödvändiga uppgifter om arbetsinkomsten enligt lagen om pension för företagare eller lagen om pension för lantbruksföretagare för fastställande av den försäkrades sjukförsäkringspremie.

39 §

Uppgifter som behövs för överföring av förskottsinnehållningsuppgifter

Den som gör en betalning på vilken förskottsinnehållning ska verkställas ska tillställa Skatteförvaltningen för beskattningen behövliga uppgifter om betalningsmottagaren och betalningsslaget när betalaren med stöd av 17 § 1 mom. i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) begär sådana uppgifter av Skatteförvaltningen som behövs för att verkställa förskottsinnehållning. Om pensioner och därmed jämförbara betalningar ska också uppges det kalkylerade beloppet av betalningen.

Pensionsanstalten ska tillställa Skatteförvaltningen för beskattningen behövliga uppgifter om hemviststat och medborgarskap för en begränsat skattskyldig person med pensionsinkomst.

Folkpensionsanstalten ska dessutom tillställa Skatteförvaltningen uppgifter om huruvida personen är försäkrad i Finland och huruvida Finland svarar för personens sjukvårdskostnader.

I de fall som avses i 2 och 3 mom. ska den som uppgifterna gäller förutom med namn specificeras med följande uppgifter som den uppgiftsskyldige har:

 1. personbeteckning, eller om personbeteckning saknas, födelsetid;
 2. skatte- eller personnummer som tilldelats av hemviststaten, eller om sådana uppgifter saknas, med någon annan motsvarande beteckning, och
 3. kontaktuppgifter i både Finland och hemviststaten.

40 §

En utländsk arbetsgivares eller dess företrädares anmälan om att arbete inleds

En utländsk arbetsgivare ska tillställa Skatteförvaltningen för beskattningen behövliga uppgifter om den uppskattade längden för arbetet och det kalkylerade lönebeloppet för en hyrd arbetstagare enligt 10 § 4 c-punkten i inkomstskattelagen samt om den som låter utföra arbetet, om ett internationellt avtal inte hindrar att skatt tas ut på arbetstagarens lön.

Avvikande från 1 mom. ska en företrädare som utsetts enligt 4 a § i lagen om utstationerade arbetstagare (1146/1999) tillställa Skatteförvaltningen de uppgifter som avses i 1 mom. då den utländska arbetsgivare som företrädaren företräder inte har införts i förskottsuppbördsregistret.

Har det utländska företaget inte införts i förskottsuppbördsregistret och har det utländska företaget inte heller utsett en företrädare som avses i 2 mom. ska det utländska företaget även i detta fall tillställa de uppgifter som avses i 1 mom.

41 §

Årsanmälan som lämnas av en utländsk arbetsgivare eller dess företrädare

En utländsk arbetsgivare ska årligen tillställa Skatteförvaltningen i 15 § 1 mom. i lagen om beskattningsförfarande avsedda uppgifter om utbetalda löner vilka avses i 10 § 4 c-punkten i inkomstskattelagen samt om tidsperioden då den uthyrda arbetstagaren arbetar i Finland, om ett internationellt avtal inte hindrar att skatt tas ut på lönen. En utländsk arbetsgivare ska årligen även tillställa i 15 § 1 mom. i lagen om beskattningsförfarande avsedda uppgifter om övriga utbetalda löner, om löntagaren vistas i Finland över sex månader.

Avvikande från 1 mom. ska en företrädare som utsetts enligt 4 a § i lagen om utstationerade arbetstagare (1146/1999) tillställa Skatteförvaltningen de uppgifter som avses i 1 mom. då den utländska arbetsgivare som företrädaren företräder inte har införts i förskottsuppbördsregistret.

Har det utländska företaget inte införts i förskottsuppbördsregistret och har det utländska företaget inte heller utsett en företrädare som avses i 2 mom. ska det utländska företaget även i detta fall tillställa de uppgifter som avses i 1 mom.

42 §

Uppdragsgivarens skyldighet att lämna uppgifter

Den som låter utföra arbete via en hyrd arbetstagare som avses i 10 § 4 c-punkten i inkomstskattelagen, ska tillställa Skatteförvaltningen för beskattningen behövliga uppgifter om det företag som har hyrt ut arbetstagaren, om ett internationellt avtal inte hindrar att skatt tas ut på arbetstagarens lön. Det ska då dessutom tillställas uppgifter om den företrädare för företaget som utsetts i enlighet med 4 a § i lagen om utstationerade arbetstagare.

Till Skatteförvaltningen ska även anmälas ändringar i uppgifter som avses i 1 mom. samt ifall uppdragsavtalet om hyrt arbete går ut eller de hyrda arbetstagarna annars helt och hållet slutar arbeta, om uppdragsgivaren känner till de ovan nämnda uppgifterna.

43 §

Uppgift om att bolagets värdepapper tagits upp till offentlig handel på en reglerad marknad eller på en multilateral handelsplattform

Ett bolag vars aktier har tagits upp till handel på en sådan reglerad marknad i Finland eller utomlands som står under myndighetstillsyn ska anmäla till Skatteförvaltningen att aktien tagits upp till handel samt om aktien inte längre är föremål för handel på marknaden.

Uppgiftsskyldigheten som avses i 1 mom. gäller på motsvarande sätt upptagande av värdepapperen till en sådan multilateral handelsplattform som avses i lagen om handel med finansiella instrument, om bolagets aktie har tagits upp till handel på bolagets ansökan eller med dess samtycke.

44 §

Överföringar i anslutning till frivilliga pensionsförsäkringar och avtal om långtidssparande

Försäkringsanstalter, pensionsstiftelser och andra pensionsanstalter, i Finland verksamma representanter eller förmedlare för utländska försäkrings- eller pensionsanstalter samt depositionsbanker, fondbolag och värdepappersföretag ska lämna uppgifter om överföring av återköpsvärdet för en frivillig individuell pensionsförsäkring, om återköpsvärdet överförs till en försäkringsanstalt som finns i en annan medlemsstat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

En sådan tjänsteleverantör för avtal om långtidssparande som avses i 10 § ska lämna uppgifter om överföring av sparavtalets sparmedel, om sparmedlen överförs till en försäkringsanstalt som finns i en annan medlemsstat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Uppgifter om överföringar enligt 1 och 2 mom. lämnas inte, om man på grund av överföring av återköpsvärdet eller sparmedlen har anmält skattepliktiga inkomster i enlighet med 9 och 10 §.

45 §

Specificering av uppgifterna

I de fall som avses i 40–42 mom. ska den uppgiftsskyldige och den som uppgifterna gäller specificeras med följande uppgifter som den uppgiftsskyldige besitter:

 1. företags- och organisationsnummer eller personbeteckning, eller om personbeteckning saknas, födelsetid;
 2. skatte- eller personnummer som tilldelats av hemviststaten, eller om sådana uppgifter saknas, annan motsvarande beteckning;
 3. kontaktuppgifter i både Finland och hemviststaten.

6 kap.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

46 §

Anmälningsfristerna

De uppgifter som avses i 2, 3, 5–17, 19–21, 23, 24, 28, 29, 31–33 och 35–37 §, 38 § 1 mom., 41 och 43 § ska lämnas årligen för det föregående kalenderåret före utgången av januari. Uppgifterna som avses i 18 § ska lämnas årligen för det föregående kalenderåret senast den 24 februari. Uppgifterna som avses i 27 och 30 § ska lämnas för det föregående kalenderåret senast den 20 februari.

Avvikande från 1 mom. kan uppgifterna som avses i 2, 3, 5 och 7 §, 12 § 2 - 4 mom., 21 §, 28 § 1 - 3 mom. och 5 mom., 35 §, 38 § 1 mom. och 41 § samt i 12 § 5 mom. avsedda dividenduppgifter lämnas årligen för det föregående kalenderåret senast den 3 februari om uppgifterna lämnas via ett elektroniskt dataöverföringssystem.   

En anmälan som avses i 4 § ska lämnas inom en månad från den tidpunkt då man första gången låter bli att verkställa förskottsinnehållningen.

Uppgifterna som avses i 34 § 1 mom. ska för varje år lämnas så att uppgifterna om de i januari–juli utexaminerade studerandena lämnas i november samma år och uppgifterna om de i augusti–december utexaminerade studerandena lämnas i april följande år. Uppgifterna som avses i 34 § 2 mom. ska lämnas årligen för det föregående kalenderåret före utgången av februari.

Uppgifterna som avses i 22 § ska lämnas för det föregående renskötselåret före utgången av september. Uppgifter som avses i 38 § 2 mom. och i 39 § ska lämnas vid en tidpunkt som särskilt avtalats med Skatteförvaltningen.

Uppgifterna som avses i 40 § ska lämnas om varje arbetstagare före utgången av den kalendermånad som följer efter den månad under vilken arbetstagaren inledde arbetet.

Uppgifterna som avses i 42 § ska lämnas före utgången av den månad som följer efter den kalendermånad då företagets första arbetstagare inleder sitt arbete hos uppdragsgivaren. Ändringar i uppgifterna i 42 § 2 mom. ska anmälas till Skatteförvaltningen före utgången av den kalendermånaden följer efter ändringen.

Uppgifterna som avses i 44 § ska lämnas inom 60 dagar räknat från överföringsdagen.

47 §

Anmälningssätten

Uppgifterna som avses i detta beslut kan lämnas med hjälp av en elektronisk dataöverföringsmetod via Skatteförvaltningens elektroniska anmälningstjänster eller på Skatteförvaltningens blanketter. Uppgifter som avses i 12 § 1 och 5 mom., 14 § 1 mom., 15–17 §, 23 § och 24 §, 28 § 4 och 6 mom., 29 och 30 §, 33–35 § och 38 § 2 mom. får lämnas endast med hjälp av en elektronisk dataöverföringsmetod.

Arbetsgivaren ska lämna uppgifterna med hjälp av en elektronisk dataöverföringsmetod om årsanmälan berör fler än 15 arbetstagare. Skyldigheten att lämna uppgifter med hjälp av en elektronisk dataöverföringsmetod gäller inte fysiska personer eller dödsbon och inte heller uppgifter som avses i 40 och 41 §.

Avvikande från 1 och 2 mom. kan uppgifter som avses i 10 och 11 §, 12 § 1 mom., 15, 16, 31 och 32 § samt i 12 § 5 mom. avsedda uppgifter om avkastning som betalts på andel i utländskt fondbolag lämnas för år 2013 även med datamedium.  

De uppgifter som lämnas in på Skatteförvaltningens blanketter ska skickas till adressen Optisk läsning av årsanmälningar, PB 300, 00052 SKATT.

Uppgifterna som avses i 19, 20, 40 – 42 och 44 § lämnas till Skatteförvaltningen på Skatteförvaltningens blankett. Uppgifterna som avses i 43 § lämnas på blankett till Skatteförvaltningens Informationsförvaltningsenhet med adress Skatteförvaltningen, Informationsförvaltningen, Samfundsbeskattning, PB 325, 00052 SKATT.

Uppgifter som avses i 22 och 30 § samt i 38 § 2 mom. lämnas på sätt som särskilt avtalas med Skatteförvaltningen.

48 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2013.

Beslutet tillämpas första gången på de uppgifter som lämnas för år 2013. Genom detta beslut upphävs Skatteförvaltningens beslut den 20 december 2011 om en allmän skyldighet att lämna uppgifter (1487/2011). Det upphävda beslutet ska tillämpas sista gången på de uppgifter som lämnas för år 2012.

 

Helsingfors den 18 december 2012

Vid förhinder för generaldirektören  

Överdirektör Pekka Ruuhonen          

Överinspektör Mia KeskinenSidan har senast uppdaterats 18.12.2012