Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter

Har getts
20.12.2011
Diarienummer
780/38/2011
Giltighet
1.1.2012 -

Utfärdat i Helsingfors den 20 december 2011


Skatteförvaltningen har med stöd av 15 § 8 mom., 15 a § 4 mom., 16 § 13 mom., 17 § 11 mom., 18 § 8 mom. och 22 § 4 mom. i lagen den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/1995), sådana de lyder i lagen 520/2010, samt med stöd av 30 § 3 mom. i lagen om överlåtelseskatt (931/1996), sådant det lyder i lagen 526/2010, beslutat:

1 kap

INKOMSTUPPGIFTER

1 §

Begränsning av skyldigheten att lämna inkomstuppgifter

Skatteförvaltningen begränsar skyldigheten att lämna uppgifter som avses i 15 § och 18 § 6 mom. i lagen om beskattningsförfarande och 30 § 1 och 3 mom. i lagen om överlåtelseskatt så, att den uppgiftsskyldige ska utan särskild uppmaning endast tillställa Skatteförvaltningen uppgifter om de prestationer som avses i 2–22 § av detta beslut.

2 §

Löner och arbetsersättningar som utbetalats av hushållen

Fysiska personer och dödsbon (hushållen) ska anmäla utbetalda löner och i 25 § 1 mom. 1 punkten i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) avsedda för arbete, uppdrag eller tjänst betalda ersättningar (arbetsersättningar), som inte bör betraktas som lön, på vilka förskottsinnehållning har verkställts. De ska därtill anmäla löner, på vilka det med stöd

av 13 § i förordningen om förskottsuppbörd (1124/1996), såsom denna bestämmelse står i förordningen 1040/2001, inte verkställts någon förskottsinnehållning, om beloppet som utbetalas till samma mottagare uppgår till minst 200 euro under kalenderåret.

3 §

Löner, arbetsersättningar samt vissa skattepliktiga arvoden och
pris som utbetalats av andra än hushållen

Andra än hushållen ska anmäla:

 1. utbetalda löner, naturaförmåner och andra skattepliktiga förmåner som avses i 13 § i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996), prestationer som utbetalats såsom lönegaranti samt skattepliktiga ersättningar för utebliven inkomst;
 2. ersättningar för arbete, uppdrag eller tjänst (arbetsersättningar) som avses i 25 § 1 mom. 1 punkten i lagen om förskottsuppbörd, vilka betalats i annan form än lön, om prestationsmottagaren inte är införd i förskottsuppbördsregistret samt i 33 b § 3 mom. i inkomstskattelagen avsedd dividend som grundar sig på arbetsinsatsen, även om personen som är skattskyldig för den inte skulle vara införd i förskottsuppbördsregistret;
 3. idrottsmans arvoden;
 4. andra tillfälliga, skattepliktiga arvoden och pris som getts som föremål eller i pengar än de som avses ovan i punkterna 1–2, vilka är bland annat resor, presentkort och föremål som getts kundföretagets personal, belöningar för uppmärksamhet som kreditinstitut och bankerna har betalt, andra hittelöner samt pris i tävlingar, om prestationens belopp uppgår
  till minst 100 euro i kalenderåret.

Följande löneuppgifter ska lämnas separat i förhållande till lönerna som avses ovan i 1 momentet 1 punkten om löntagaren är försäkrad med stöd av lagen om pension för lantbruksföretagare eller lagen om pension för företagare för den verksamhet som lönebetalaren utöver:

 1. lön som erhålls av en delägare eller hans familjemedlem från en sammanslutning som avses i 39 § eller 40 § i inkomstskattelagen (1535/1992);
 2. lön som erhålls av en familjemedlem eller en dödsbodelägare från jordbruk eller företagsverksamhet; samt
 3. lön från ett aktiebolag eller något annat bolag i fråga om en sådan arbetstagare som inte anses stå i anställningsförhållande till bolaget i fråga enligt bestämmelserna i 1 kap. 7 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006).

Följande uppgifter ska lämnas om ovan i 1 momentet 1 punkten nämnda naturaförmåner:

 1. angående bilförmån anmäls beloppet av det penningvärde som lagts till lönen, beloppet av den ersättning som arbetsgivaren uttagit för bilförmånen, bilens åldersgrupp, uppgift om huruvida det är fråga om fri bilförmån eller förmånen att använda bil samt kilometertalet som hänför sig till privatkörning ifall arbetsgivaren vid förskottsinnehållningen använder sig av kilometerbaserat förmånsvärde;
 2. beloppet av ränteförmån av bostadslån;
 3. beloppet av förmån som erhållits genom anställningsoption och aktiepremie;
 4. det belopp som av personalbiljetten betraktats som lön, det ersättningsbelopp som tagits ut hos arbetstagaren samt beloppet av den skattefria förmån som arbetstagaren fått;
 5. om andra än ovan i 1–4 punkterna avsedda naturaförmåner anmäls beloppet av naturaförmånens penningvärde som lagts till lönen, beloppet av den ersättning som uttagits för naturaförmånen, arten av förmånen samt uppgift om huruvida den ersättning som arbetsgivaren har uttagit för kostförmånen motsvarar beskattningsvärdet.

Den som betalar utlandsarbetsinkomst enligt 77 § i inkomstskattelagen ska anmäla det land där arbetet utförts.

Idrottsinkomst som betalas eller överförs till en träningsfond eller idrottsutövarfond på det sätt och under de förutsättningar som föreskrivs i 116 a - 116 c § i inkomstskattelagen anmäls inte. Träningsfonden och idrottsutövarfonden ska anmäla de skattpliktiga prestationer som inkomstföras ur fonden.

4 §

Utlandsarbetsinkomst

Betalare som med stöd av 77 § 1 mom. i inkomstskattelagen låter bli att verkställa förskottsinnehållning på lön är skyldig att lämna in en anmälan om det utförda arbetet enligt ett av Skatteförvaltningen fastställt formulär.

5 §

Kostnadsersättningar

Betalaren ska lämna uppgifter om skattefria dagtraktamenten samt måltids- och kilometerersättningar som betalats för arbetsresor.

Allmännyttigt samfund ska lämna uppgifter om utbetalda, i 71 § 3 mom. i inkomstskattelagen avsedda dagtraktamenten, kilometerersättningar samt om det kilometerantal som ersättningarna baserar sig på.

Angående de skattefria ersättningarna för resekostnader, vilka avses i 1 momentet, anmäls ersättningens slag samt det sammanlagda beloppet av dagtraktamentena och måltidsersättningarna separat från kilometerersättningarnas sammanlagda belopp. Om kilometerersättningarna ska man även anmäla det kilometerantal som ersättningarna baserar sig på.

Staten eller dess inrättning, kommuner eller samkommuner, evangelisk-lutherska kyrkan, dess församling och kyrklig samfällighet samt ortodoxa kyrkan och dess församling samt universitet behöver inte lämna uppgifter om ersättningar för arbetsresekostnader, om dessa ersättningar motsvarar både till betalningsgrund och till storlek de av Skatteförvaltningen årligen fastställda beloppen för skattefria resekostnadsersättningar.

Ersättningar för kostnader för resor mellan bostaden och ett särskilt arbetsställe ska anmälas ifall arbetstagaren är verksam inom en bransch för vilken det är kännetecknande att arbetet är kortvarigt, till följd av vilket det särskilda arbetsstället ofta växlar och arbetstagaren saknar egentlig arbetsplats.

Betalaren ska lämna uppgifter om skattepliktiga kostnadsersättningar som han utbetalat eller dragit av från lönen före verkställande av förskottsinnehållning.

Kommunen ska lämna uppgifter om kostnadsersättningarna till familjedagvårdare.

Betalaren ska anmäla de kostnadsersättningar enligt statsrådets förordning om medling av brott och vissa tvister som betalats till frivilliga förmedlare för sådan medling som avses i lagen om medling vid brott och i vissa tvister (1015/2005).

Träningsfonden ska lämna uppgifter om de skattefria träningskostnader som under året betalats till idrottsutövare.

6 §

Pensioner, sociala förmåner, sytning, strejkunderstöd mm.

Utbetalaren ska lämna uppgifter om pensioner, livräntor, utkomstskyddsförmåner för arbetslösa, dagpenningar enligt sjukförsäkringslagen och andra skattepliktiga sociala förmåner samt räntestöd som betalats av statsmedel enligt lagen om studiestöd. Utbetalaren ska även anmäla reservistlön, studiepenning, vuxenutbildningsstöd, skattepliktig sytning och skattepliktigt strejkunderstöd.

7 §

Bruksavgifter

Utbetalaren ska anmäla i 25 § 1 mom. 2 punkten i lagen om förskottsuppbörd avsedda bruksavgifter på vilka förskottsinnehållning verkställts. Till fysiska personer utbetalda bruksavgifter ska anmälas även då förskottsinnehållning inte verkställts på dessa.

8 §

Understöd

Utbetalaren ska anmäla till en fysisk person utbetalda stipendier, understöd samt stipendier och understöd (biblioteksersättningar) som avses i 1 § i lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare (236/1961), om beloppet av dessa understöd och stipendier som under ett kalenderår betalts till samma mottagare uppgår till minst
1 000 euro.

9 §

Försäkringsersättningar

Betalaren och förmedlaren ska anmäla betalda och förmedlade skattepliktiga försäkringsersättningar, återbetalningar av försäkringspremier, försäkringens återköpsvärde samt andra skattepliktiga prestationer som grundar sig på en försäkring. Prestationen anmäls inte om den ovan avsedda prestationen betalas till någon annan än sådan fysisk eller juridisk person som har rätt som direkt grundar sig på försäkringen att kräva ersättning.

Om en prestation som avses i 1 momentet grundar sig på en försäkring där den försäkrade är en fysisk person, ska prestationen anmälas endast då prestationstagaren är en fysisk person eller ett dödsbo. Återbäringar av lagstadgade pensionsförsäkringspremier som betalts till fysiska personer anmäls dock inte om prestationsbeloppet som återbetalats till samma mottagare understiger 100 euro om kalenderåret.

Försäkringskassor som avses i lagen om försäkringskassor (1164/1994) ska anmäla den avkastning som ingår i ett utbetalt avgångsbidrag.

Om en prestation enligt 1 momentet grundar sig på någon annan försäkring än en sådan där den försäkrade är en fysisk person och ersättningen betalas till ett öppet bolag, kommanditbolag, aktiebolag, andelslag eller något annat samfund enligt 3 § i inkomstskattelagen eller till en fysisk person som bedriver rörelse, yrke eller jordbruk, anmäls prestationen endast om beloppet uppgår till minst 1 700 euro.  

Avvikande från 4 momentet ska försäkringsersättningar som betalats på grund av skada som träffat skogsbestånd anmälas utan begränsning. Uppgifter om försäkringsersättningar ska lämnas för alla allmänt och begränsat skattskyldiga.

10 §

Inkomstuppgifter i anslutning till avtal om långtidssparande

Inlåningsbanker och utländska kreditinstitut som avses i kreditinstitutslagen (121/2007), värdepappersföretag som avses i lagen om värdepappersföretag (922/2007), fondbolag och fondföretag som avses i lagen om placeringsfonder (48/1999), utländska EES-fondbolag och fondbolag i tredje land samt utländska värdepappersföretag (tjänstelevarantör) som avses i lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland (580/1996) ska anmäla de prestationer och skattepliktiga inkomster som både allmänt och begränsat skattskyldiga har mottagit och som grundar sig på ett avtal (sparavtal) som avses i lagen om bundet långtidssparande (1183/2009).

Om ovan i 1 mom. avsedd prestation, skattepliktig inkomst eller prestation som baserar sig på frivillig pensionsförsäkring skulle med stöd av 34 § b § i inkomstskattelagen beskattas förhöjd, ska det belopp som förhöjs anmälas separat från övriga prestationer.

Uppgifter om dividendinkomster, ränteinkomster, inkomster av egendomsöverlåtelse och andra inkomster som belöper på sparmedel, som har placerats i enlighet med lagen om avtal om bundet långtidssparande, bortsett från sammandragsuppgifter som avser dividender och uppgifter som avses i 15 § 5 mom., anmäls inte, om den som är berättigad till sparmedel är allmänt skattskyldig. Om den som är berättigad till sparmedel är begränsat skattskyldig, anmäls inkomstuppgifterna i enlighet med bestämmelserna i detta beslut.

11 §

Räntor, eftermarknadsgottgörelse, andra kapitalinkomster
samt garantiprovision

Utbetalaren eller förmedlaren ska anmäla skattepliktig ränta, med ränta jämförlig avkastning, indexgottgörelse, eftermarknadsgottgörelse som utbetalats och förmedlats till fysiska personer eller dödsbon samt penningersättning som utbetalats i stället för dividend. Även garantiprovision ska anmälas.

Fysiska personer ska anmäla prestationerna som avses i 1 momentet endast om prestationen har anknytning till av betalaren bedriven närings- eller annan förvärvsverksamhet eller om förskottsinnehållning verkställts på prestationen.

12 §

Dividender och av fondbolag och personalfonder utbetalda prestationer

Fondbolag och utländska fondbolags filialer i Finland och sådana utländska fondbolag som förvaltar en i Finland grundad placeringsfond ska separat för varje fond anmäla utbetald årlig avkastning på placeringsfonders avkastningsandelar och fondföretagsandelar.

Personalfonder ska anmäla utbetalda skattepliktiga fondandelar och överskott.

De samfund som delar ut dividend ska lämna de för beskattning nödvändiga uppgifterna beträffande de utbetalda dividenderna. Därtill ska ett andelslag anmäla utbetald ränta på andelskapitalet, investeringsandelen och tilläggsandelen. En inhemsk sparbank ska anmäla utbetald vinstandel och ränta på grundfondandelen och investeringarna i tillskottsfonderna. Ett ömsesidigt försäkringsbolag och en försäkringsförening ska anmäla utbetald ränta på garantikapitalet.

Utbetalda dividender ska anmälas separat om mottagaren är försäkrad med stöd av lagen om pension för lantbruksföretagare eller lagen om pension för företagare för den verksamhet som dividendbetalaren utövar.

I lagen om värdeandelssystemet (826/1991) avsedda kontoförande institut, kontoförande instituts underinstitut och prestationsförmedlaren ska anmäla dividender som grundar sig på ett depåbevis som behandlas i det finska värdeandelssystemet och dividender som grundar sig på utländska aktier, övriga dividender som grundar sig på utländska aktier samt utbetald avkastning på andel i utländskt fondbolag. Uppgifterna som avses i detta moment lämnas endast om mottagaren är allmänt skattskyldig.

13 §

Virkesköp

Virkesköpare eller förskottsinnehållningsskyldiga förmedlare ska lämna uppgifter om säljare av virke och köpesummor, om säljaren, i egenskap av skogsägare, överlåter genom rot-, leverans- eller kontant försäljning åt virkesköparen virke så, att den erhållna inkomsten beskattas hos försäljaren som kapitalinkomst av skogsbruk som avses i 43 § 1 mom. i inkomstskattelagen (1155/2005).

Virkesköparens anmälningsskyldighet som avses i 1 mom. gäller endast virkesköp i anslutning till virkesköparens näringsverksamhet samt virkesköp på vilket man verkställt förskottsinnehållning.

Uppgifterna som avses i denna paragraf ska lämnas om allmänt och begränsat skattskyldiga.

14 §

Offentliga stöd och återbäring av accis

Statliga och kommunala myndigheter och andra offentliga samfund samt Uppfinningsstiftelsen ska anmäla utbetalda offentliga stöd och understöd om beloppet av de stöd och understöd som utbetalats till samma prestationsmottagare uppgår till minst 1 000 euro i kalenderåret. Med offentliga stöd och understöd avses närings-, sysselsättnings- och med dessa jämförbara stöd och understöd.

Med avvikelse från vad som sägs ovan i 1 mom. ska de återbäringar av accis på energiprodukter som avses i 2 § 2–5 punkten lagen om återbäring av accis på vissa energiprodukter (603/2006) som använts inom jordbruket anmälas utan begränsning. Detsamma gäller de stöd och understöd som riktas till skogsbruk.

15 §

Värdepappershandel och inlösning av placeringsfonder

Värdepappersförmedlare som avses i värdepappersmarknadslagen (495/1989), annat försäkringsbolag än arbetspensionsbolag som avses i lagen om försäkringsbolag (1062/1979), representationer och generalagenter som avses i lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) samt försäkringsföreningar som avses i lagen om försäkringsföreningar (1250/1987) ska för beskattningen tillställa Skatteförvaltningen behövliga uppgifter om gjorda eller förmedlade värdepappersköp som innefattat aktier, depåbevis av aktier, warranter, teckningsrätter, försäljningsrätter samt placeringsfondandelar och andelar i fondföretag. Även teckning och inlösen av andelar i fondföretag ska anmälas till den del uppgifterna inte har lämnats med stöd av 2 momentet. Den ovan avsedda uppgiftsskyldiga personen ska därutöver lämna uppgifter om standardiserade derivatavtal, om sådana derivatavtal enligt 10 kap. 1 a § i värdepappersmarknadslagen som ska jämställas med standardiserade derivatavtal samt om övriga derivatavtal enligt 10 kap. 1 b § i värdepappersmarknadslagen. Avsluten ska anmälas för varje kunds vidkommande enligt köp och försäljning. I fråga om avsluten ska man anmäla avslutsobjekten och deras antal, datum för inköp och försäljning, köpesumman och kostnaden som kunden betalat samt den betalda överlåtelseskatten. Därutöver ska den uppgiftsskyldige lämna de motsvarande uppgifterna beträffande teckning och inlösen.

Fondbolag och utländska fondbolags filialer i Finland och sådana utländska fondbolag som förvaltar en i Finland grundad placeringsfond ska lämna uppgifter om från den skattskyldige inlösta placeringsfondandelar och fondföretagsandelar. Därutöver ska den uppgiftsskyldiga lämna uppgifter om anskaffningspriset av de inlösta placeringsfondandelarna och fondföretagsandelarna och uppgifter om de kostnader som uttagits vid teckning i den utsträckning som den uppgiftsskyldiga förfogar över dessa uppgifter.

Penningvederlag om högst 100 euro som betalas i samband med de företagsarrangemang som avses i 52–52 c § och i 52 f § i lagen om beskattning av inkomst från näringsverksamhet anmäls inte. Prestationer om högst 100 euro som betalas till delägaren för försäljning av aktier som blivit över vid sammanläggning av aktier enligt 15 kap 9 § i aktiebolagslagen anmäls inte heller.

Uppgifterna som avses i denna paragraf ska lämnas om alla allmänt och begränsat skattskyldiga.

Om en sådan värdepapperstransaktion som avses i denna paragraf har ingåtts med tillgångar från långsiktigt sparande och spararen är allmänt skattskyldig, lämnas uppgifterna utan uppgifter som identifierar spararen. Uppgifter lämnas inte om fondandelarna som avses i denna paragraf och som lösts in från skattskyldiga eller andelarna i fondföretag utgör tillgångar från långsiktigt sparande eller det är fråga om en prestation som mottagits på basis av tillgångar från långsiktigt sparande enligt 15.3 § och spararen är allmänt skattskyldig.

16 §

Uppgifter nödvändiga för beräkning av vinster och förluster vid
överlåtelser av värdepapper

Kreditinstitut samt utländska kreditinstituts filialer och representationer som avses i kreditinstitutslagen (121/2007), värdepappersföretag, filialer till och representationer för utländska värdepappersföretag som avses i lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland (580/1996), kontoförande institut och deras underinstitut och andra förvarare av värdepapper ska för beskattningen tillställa Skatteförvaltningen för beräkning av den allmänt och begränsat skattskyldiga fysiska personens och det allmänt och begränsat skattskyldiga dödsboets överlåtelsevinst eller överlåtelseförlust nödvändiga uppgifter om försäljning eller annan överlåtelse av värdepapper till den del som den uppgiftsskyldige har dessa uppgifter. Uppgifter som är nödvändiga för beräkning av överlåtelsevinst och -förlust ska också lämnas för försäljningar och andra överlåtelser av masskuldebrevslån till del den uppgiftsskyldige har dessa uppgifter och uppgifter finns i sådan form att de kan lämnas.  

Uppgifter enligt 1 momentet som behövs för att beräkna överlåtelsevinsten eller -förlusten behöver inte lämnas om penningvederlag om högst 100 euro som betalats vid företagsarrangemang enligt 52–52 c och 52 f  § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, inte heller om penningprestationer om högst 100 euro som betalas till delägaren för försäljning av aktier som blivit över vid sammanläggning av aktier enligt 15 kap 9 § i aktiebolagslagen.

Uppgifter enligt denna paragraf lämnas inte om de gäller tillgångar från långsiktigt sparande och spararen är allmänt skattskyldig.

17 §

Uppgifter om kapitalåterbäring

Ett kontoförande institut som avses i lagen om värdeandelssystem (826/1991) och kontoförande institutets ombud ska lämna uppgifterna om kapitalåterbäringar som det förmedlat till aktier som behandlas i värdeandelssystemet. Ovan avsedd uppgiftsskyldig ska dessutom lämna de uppgifter som behövs för beräkning av överlåtelsevinsten som den skattskyldige fått på grund av kapitalåterbäringen till den del som uppgiftslämnaren har dessa uppgifter.

Ett aktiebolag ska lämna uppgifterna om kapitalåterbäringar som det har betalt till sina delägare. Uppgifterna ska lämnas endast om de inte har lämnats med stöd av 1 mom. Uppgifterna som avses i 1 mom. och i detta moment lämnas endast om mottagaren är allmänt skattskyldig.

18 §

Delägarlån

Aktiebolag ska anmäla den penninglån som delägare eller dennes familjemedlem under skatteåret fått från aktiebolaget och som inte är återbetalat i slutet av skatteåret, om delägaren, hans familjemedlem eller dessa tillsammans direkt eller indirekt innehar minst 10 procent av aktiebolagets aktier eller av röstetalet som samtliga aktier ger.

Aktiebolag ska därutöver anmäla det belopp som delägaren under skatteåret återbetalat av lånet som avses i 1 momentet.

19 §

Anmälning av dividendersättningar

Clearingorganisation, optionsföretag och värdepappersförmedlare (clearingmedlemmar) ska anmäla uppgifterna om de betalda och förmedlade dividendersättningarna till den del uppgiftslämnaren har uppgifterna.

20 §

Ersättning som erhållits och betalats i stället för avkastning
från en placeringsfond

Clearingorganisation, optionsföretag och värdepappersförmedlare (clearingmedlemmar) ska anmäla uppgifterna om de i stället för avkastning från en placeringsfond betalda och förmedlade ersättningarna.

21 §

Prestationer som betalas till begränsat skattskyldiga

Betalningsombud som avses i artikel 4 i Europeiska unionens råds direktiv (2003/48/EG) om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar ska anmäla till Skatteförvaltningen uppgifterna om de i artikel 6 i direktivet avsedda räntorna och räntemottagarna.

Betalaren ska anmäla löner, arbetsersättningar, royaltyer, pensioner, skattepliktiga sociala förmåner, dividender, räntor, utbetalda eftermarknadsgottgörelser, inkomster av virkesförsäljning, prestationer och skattepliktiga inkomster som baserar sig på ett avtal om långtidssparande samt annan källskattepliktig prestation, vilka betalts till sådan begränsat skattskyldig som avses i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978), samt källskatten, förskottsinnehållningen och sjukförsäkringspremien som uttagits för prestationen. Anställningsoption som ska betraktas som lön samt aktiepremie ska anmälas separat från den övriga lönen, om den grundar sig på arbete som utförts i Finland. Därutöver ska betalaren lämna uppgifterna om betald avkastning på investeringsfondandelar och fondföretagsandelar och innehållen källskatt. Arbetsersättning som betalats någon annan än fysisk person anmäls endast om källskatt tagits ut på den. Ovan i detta moment avsedda uppgifter anmäls endast om de inte har anmälts i enlighet med 1 mom.

Betalaren ska anmäla en i 1 och 2 mom. avsedd prestation som betalts till begränsat skattskyldig också då skatt inte tagits ut av prestationen med stöd av lag eller internationellt avtal.

Är det fråga om lön som betalts för arbete som utförts utomlands, lämnas anmälan likväl inte in, om ett finskt företaget bedriver verksamhet i denna andra stat från ett fast driftställe, vars resultat lönen belastar.

22 §

Uppgifter om renar

Renbeteslagsföreningen ska lämna uppgifter från renlängder som renägarna enligt 30 § i renskötsellagen (848/1990) tillställt den om de renar som renägarna äger.

2 kap

UPPGIFTER OM FÖRMÖGENHET

23 §

Placeringsfondens fondandelar och andelar i fondföretag

Fondbolag och utländska fondbolags filialer i Finland och sådana utländska fondbolag som förvaltar en i Finland grundad placeringsfond ska lämna uppgifter om antalet fondandelar och andelar i fondföretag som den skattskyldige äger vid kalenderårets utgång samt de i 4 § 3 mom. i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen (1142/2005) avsedda jämförelsevärdena av dessa, specificerade separat för varje fond. Denna uppgiftsskyldighet hänför sig endast till allmänt skattskyldiga.

24 §

Värdepapperscentralens skyldighet att lämna uppgifter om värdeandelar

Värdepapperscentralen ska för beskattningen tillställa Skatteförvaltningen nödvändiga uppgifter om till värdeandelssystemet hörande aktier, aktiedepåbevis, andelsbevis, tilläggsandelar och placeringsandelar i andelslag, teckningsrätter, optionsrätter, warranter och fondföretagsandelar, vem som äger dem enligt uppgifterna i värdeandelsregistret och vem som får avkastningen. Uppgiftsskyldigheten om tilläggsandelar och placeringsandelar
i andelslag gäller endast de andelar som ägs av fysiska personer och dödsbon.

Därtill ska värdepapperscentralen tillställa de uppgifter som avses i 1 mom. beträffande övriga masskuldebrev än de som avses i lagen om källskatt på ränteinkomst eller beträffande andra motsvarande masskuldebrevslån som har bjudits ut till allmänheten för teckning och som har emitterats inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av ett offentligt samfund eller en bokföringsskyldig räntebetalare inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Uppgifter om de masskuldebrevslån som hänför sig till Värdepapperscentralens penningmarknadssystem ska dock inte lämnas.

Av värdeandelarna anmäls ISIN-koden och antalet av varje ägares eller avkastningstagares värdeandelar eller masskuldebrevlånets kapital i slutet av året. Av ägare och avkastningstagare enligt uppgifterna i värdeandelsregistret anmäls som identifikationsuppgift namn, personbeteckning eller FO-nummer samt landkod. Om personbeteckningen eller FO-numret saknas, anmäls andra identifikationsuppgifter och adress som uppgiftslämnaren har.

25 §

Telefonföreningars skyldighet att lämna uppgifter

Telefonföreningar och samfund, som är den huvudsakliga delägaren i telefonföreningen, ska lämna uppgifter om sådana aktier eller andelar som föreningens delägare och medlemmar äger i utgången av året, om föreningens delägarskap eller medlemskap och kundförhållande har skilts åt från varandra.

Telefonföreningen är dock inte skyldig att lämna uppgifter till den del telefonföreningens aktie har upptagits som föremål för handel i värdepappersbörsen.

26 §

Sparmedel i avtal om långtidssparande

Avvikande från vad i detta beslut bestäms om anmälning av medel, anmäls sparmedel som har placerats i enlighet med ett avtal om långtidssparande inte under spartiden, om den som är berättigad till sparmedel är en allmänt skattskyldig person.

3 kap.

NÄRMARE FÖRESKRIFTER

27 §

Närmare föreskrifter om anmälan av inkomster och förmögenhet

I fråga om inkomster och förmögenhet enligt 2–26 § anmäls:

 1. individualiseringsuppgifter som gäller den uppgiftsskyldige;
 2. individualiseringsuppgifter som gäller mottagare av prestation, utbetalare av prestation och ägare av förmögenhetspost;
 3. beloppet och arten av prestationen eller förmögenhetsposten samt förskottsinnehållningen på prestationen;
 4. i fråga om uppgifter som gäller begränsat skattskyldiga ska man därutöver anmäla den begränsat skattskyldiges person- eller företagsregistreringsnummer eller annat skattenummer (TIN) i den begränsat skattskyldiges hemstat, om uppgiftslämnaren känner till det.

4 kap

UPPGIFTER OM SKULDER OCH AVDRAG

28 §

Medlemsavgifter till fackföreningar

Arbetsmarknadsorganisationer och arbetslöshetskassor ska lämna uppgifter om avdragbara medlemsavgifter och avgifter till arbetslöshetskassor. Om avgifterna lämnas följande uppgifter:

 1. identifikationsuppgifter som gäller betalningsmottagare och medlemmar;
 2. beloppet av medlemsavgiften som medlemmen betalat föregående kalenderår.

29 §

Uppgifter om försäkringspremier

Arbetsgivaren ska anmäla de av arbetstagaren under kalenderåret uttagna pensionspremier, sjömanspensionsförsäkringspremier och arbetslöshetsförsäkringspremier som är avdragbara i arbetstagarens beskattning samt premierna för kollektiva tilläggspensionsarrangemang som arbetsgivaren ordnat. Om arbetstagaren har anslutit sig till det kollektiva tilläggspensionsarrangemanget den 6.5.2004 eller senare, ska arbetsgivaren anmäla de av arbetstagaren uttagna premierna och beloppet som arbetsgivaren själv har betalat.

Arbetsgivaren ska anmäla premierna för en frivillig individuell pensionsförsäkring som han tecknat för arbetstagaren. Till den del arbetsgivaren har betalat över 8 500 euro i försäkringspremier under året eller om de pensionsförsäkringspremier som arbetsgivaren betalt ska på någon annan grund anses utgöra skattepliktig löneinkomst för arbetstagaren, anmäls premierna som lön.

Öppet bolag, kommanditbolag eller aktiebolag ska anmäla premierna för en frivillig individuell pensionsförsäkring som har tecknats för en bolagsman i öppet bolag, för en ansvarig bolagsman i kommanditbolag, för en sådan aktieägare i aktiebolag som inte enligt 1 kap. 7 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) anses stå i arbetsförhållande till aktiebolaget.

Försäkringsanstalt, pensionsstiftelse och annan pensionsanstalt, i Finland verksam representant eller förmedlare för utländsk försäkrings- eller pensionsanstalt samt depositionsbank, fondbolag och ett värdepappersföretag ska lämna uppgifter om av den skattskyldige betalda frivilliga individuella pensionsförsäkringspremier och premier för försäkring för dödsfall som ansluter sig till en frivillig, individuell pensionsförsäkring som tecknats 18.9.2009 eller senare och om premiernas avdragbarhet.

Kommunerna ska anmäla arbetstagares pensionsavgifter som de tagit ut på arvoden som de betalat till närståendevårdare och familjevårdare. Utbetalarna ska inte anmäla andra pensionsavgifter som de tagit ut på arbetsersättningarna.

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt ska anmäla pensionsförsäkringspremierna som stipendietagare betalat på basis av den försäkring som avses 10 a § i lagen on pension för lantbruksföretagare (1280/2006) och premierna för obligatoriska grupplivförsäkringar samt olycksfallsförsäkringspremier som avses i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981).

Följande uppgifter ska lämnas om de ovan nämnda försäkringspremierna:

 1. individualiseringsuppgifter om pensionsanstalten, arbetsgivaren eller annan uppgiftslämnare;
 2. individualiseringsuppgifter som gäller den försäkrade;
 3. försäkringspremiernas belopp.

30 §

Uppgifter om avdrag och kostnader i anslutning till avtal om
långtidssparande

I 10 § avsedd tjänsteleverantör för avtal om långtidssparande ska anmäla de sparavtalets avdragbara avgifter som grundar sig på ett avtal som avses i lagen om bundet långtidssparande (1183/2009).

Av ovan avsedda sparavtalets avgifter ska följande uppgifter lämnas:

 1. identifieringsuppgifter om uppgiftslämnaren;
 2. identifieringsuppgifter om den som är berättigad till sparmedel;
 3. beloppet av sparavtalets avgifter.

Uppgifter om avdrag och kostnader som under spartiden hänför sig till sparmedel som har placerats i enlighet med avtal om långtidssparande lämnas inte, om den som är berättigad till sparmedel är allmänt skattskyldig.

31 §

Antalet av en arbetslös persons ersättningsdagar

Arbetslöshetskassan, folkpensionsanstalten och arbetskraftsmyndigheten ska anmäla antalet av de ersättningsdagar under ett kalenderår, för vilka ersättning betalats åt den skattskyldige i enlighet med lagar som avses i 93 § 4 mom. i inkomstskattelagen.

32 §

Uppgifter om skulder

Kreditinstitut och finansiella institut, staten, kommunerna, försäkrings- och pensionsanstalter, intressekontor och arbetsgivare ska tillställa Skatteförvaltningen följande uppgifter om varje lån av fysisk person och dödsbo:

 1. individualiseringsuppgifter som gäller kreditgivaren;
 2. skuldens nummer eller annan beteckning;
 3. skuldens användningsändamål;
 4. räntebeloppet som betalats under kalenderåret;
 5. skuldens belopp vid kalenderårets utgång;
 6. antalet gäldenärer; samt
 7. gäldenärernas namn, personbeteckningar och adresser.

Om räntan på skulden har betalats av en borgensman eller en person, vars egendom utgör säkerhet för lånet, ska den uppgiftsskyldige anmäla att någon annan än gäldenären har betalat räntan, om denna uppgift kan ges av den uppgiftsskyldige.

Om räntan på skulden har betalats på förhand, ska den uppgiftsskyldige även anmäla beloppet av den ränta som betalats på förhand. Till den del som räntan hänför sig till en tid efter året som följer på kalenderåret anmäls räntan separat, om den kan ges av den uppgiftsskyldige.

Andra än kreditinstitut och finansiella institut behöver dock inte lämna i denna paragraf avsedda uppgifter, om skulden inte är en bostadsskuld eller en av staten eller Ålands landskapsstyrelse garanterad studieskuld och lånekapitalet uppgår till högst 1 700 euro.

Uppgifter enligt denna paragraf behöver dock inte lämnas om fortlöpande krediter som avses i 7 kap. 7 § 1 mom. i konsumentskyddslagen (746/2010).

33 §

Uttagen eftermarknadsgottgörelse

Kreditinstitut och finansiella institut, statskontoret samt andra som bedriver värdepappershandel eller förmedling av värdepapper ska lämna uppgifter om de eftermarknadsgottgörelser som man uttagit hos fysiska personer och dödsbon.

Följande uppgifter ska lämnas om uttagna eftermarknadsgottgörelser:

 1. individualiseringsuppgifter som gäller den som tagit ut eftermarknadsgottgörelsen;
 2. namnet på utbetalaren av eftermarknadsgottgörelsen;
 3. beloppet av eftermarknadsgottgörelsen.

34 §

Förvaltningsavgifter

Värdepappersföretag som avses i lagen om värdepappersföretag (922/2007), filialer till och representationer för utländska värdepappersföretag som avses i lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland (580/1996), värdepapperscentralen samt kontoförande institut och deras underinstitut enligt lagen om värdeandelssystemet (826/1991), kreditinstitut och utländska fondbolags filialer och representationer i Finland enligt kreditinstitutslagen (212/2007) samt i lagen om placeringsfonder (48/1999) avsedda fondbolag och utländska fondbolags filialer och representationer samt sådana utländska fondbolag som förvaltar en placeringsfond som grundats i Finland ska lämna uppgifter om avgifter som dessa tagit ut för förvaltning av värdepapper, värdeandelar och med dem jämförbara tillgångar. Värdepapperscentralen ska lämna ovan avsedda uppgifter när den fungerar i egenskap av kontoförande institut.

Uppgifterna som avses i 1 moment ovan ska lämnas endast i den utsträckning som de berör en allmänt skattskyldig fysisk person eller ett dödsbo.

35 §

Studielånsavdrag

Folkpensionsanstalten ska för beviljande av studielånsavdrag tillställa Skatteförvaltningen behövliga uppgifter om skattskyldiga som är berättigade till studielånsavdrag, året då en till avdrag berättigande examen avlades och om studielånsavdragets maximibelopp.

Därtill ska Folkpensionsanstalten tillställa behövliga uppgifter om de amorteringar som de till avdrag berättigade skattskyldiga har gjort på studielånet.

36 §

Avgifter på förtroendevaldas arvoden

Kommuner och samkommuner som tar ut i 31 § 1 mom. 5 punkten i inkomstskattelagen (1535/1992) nämnda avgifter på förtroendevaldas mötesarvoden ska tillställa Skatteförvaltningen uppgifter om de uttagna avgifterna. Den som erhållit sådana avgifter direkt av den skattskyldige ska tillställa Skatteförvaltningen behövliga uppgifter om avgifterna.

37 §

Donationsavdrag

Universitet och högskolor som erhållit i 98 a § i inkomstskattelagen avsedd avdragbar donation ska till Skatteförvaltningen lämna uppgifter om den som gjort donationen och om donationsbeloppet.

5 kap

ÖVRIGA UPPGIFTER

38 §

Av bostadssamfund anmälda uppgifter

Ett bostadsaktiebolag, fastighetsaktiebolag, bostadsandelslag eller något annat samfund, vars aktier eller andelar berättigar till besittning av en viss lägenhet i en byggnad som ägs av samfundet, ska lämna de för beskattningen av aktieägare eller medlem behövliga uppgifterna om lägenheten och dess bruk samt om de ersättningar som aktieägaren eller medlemmen erlagt till samfundet.

39 §

Återkrav av betalda socialförmåner

Om en utbetalare av pension, studiepenning eller annan lagstadgad skattepliktig förmån återkräver av den skattskyldige ett belopp som motsvarar en socialförmån som under ett tidigare år hade blivit betald den skattskyldige, ska utbetalaren tillställa Skatteförvaltningen uppgifter om det återkrävda förmånsbeloppet. Om återkravet gäller en sådan förmån som under föregående år utbetalades utan grund så att utbetalaren beaktar detta i utbetalarens årsanmälan för det föregående året, ska utbetalaren inte anmäla den återkrävda socialförmånen i sin årsanmälan för det år när återkravet verkställs.

40 §

Uppgifter som behövs för fastställande av sjukförsäkringspremien

En finländsk arbetsgivare som sänder en arbetstagare utomlands ska tillställa Skatteförvaltningen nödvändiga uppgifter för fastställande av den försäkrades sjukförsäkringspremie. Arbetsgivaren är uppgiftsskyldig också i det fall att lönen betalas av ett utländskt moder-, dotter- eller systerföretag som hör till samma ekonomiska helhet som arbetsgivaren eller av ett sådant utländskt företag där den finländska arbetsgivaren har bestämmanderätt.

Pensionsanstalten ska tillställa Skatteförvaltningen nödvändiga uppgifter om arbetsinkomsten enligt lagen om pension för lantbruksföretagare eller lagen om pension för företagare för fastställande av den försäkrades sjukförsäkringspremie.

41 §

Uppgifter som behövs för överföring av förskottsinnehållningsdata

Den som gör en betalning på vilken förskottsinnehållning ska verkställas ska tillställa Skatteförvaltningen för beskattningen behövliga uppgifter om betalningsmottagaren och betalningsslaget när betalaren med stöd av 17 § 1 mom. i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter begär sådana uppgifter av Skatteförvaltningen som behövs för att verkställa förskottsinnehållning. I fråga om pensioner och därmed jämställbara betalningar ska också uppges det kalkylerade beloppet av betalningen.

Pensionsanstalten ska tillställa Skatteförvaltningen för beskattningen behövliga uppgifter om hemstat och medborgarskap för en begränsat skattskyldig person med  pensionsinkomst.

Folkpensionsanstalten ska dessutom tillställa Skatteförvaltningen uppgifter om huruvida personen är försäkrad i Finland och huruvida Finland svarar för personens sjukvårdskostnader.

I de fall som avses ovan i 2 och 3 mom. ska den som uppgifterna gäller förutom med namn specificeras med följande uppgifter som den uppgiftsskyldige har:

 1. personbeteckning, eller om personbeteckning saknas, födelsetid,
 2. skatte- eller personnummer som har tilldelats av hemstaten, eller om sådana uppgifter saknas, med något annat motsvarande signum, samt
 3. kontaktuppgifter i både Finland och hemstaten.

42 §

En utländsk arbetsgivares eller dess företrädares anmälan om
att arbete inleds

En utländsk arbetsgivare ska tillställa Skatteförvaltningen för beskattningen behövliga uppgifter om den uppskattade tidsperioden för arbetet som utförs av den uthyrda arbetstagaren som avses i 10 § 4 c-punkten i inkomstskattelagen, om det kalkylerade lönebeloppet och om uppdragsgivaren, om ett internationellt avtal inte hindrar att skatt uppbärs på lönen.

Med avvikelse från vad som bestäms ovan i 1 mom. ska en företrädare som utsetts enligt 4 a § i lagen om utstationerade arbetstagare (1146/1999) tillställa Skatteförvaltningen de uppgifter som avses i 1 mom. då den utländska arbetsgivare som företrädaren företräder inte har införts i förskottsuppbördsregistret.

Har det utländska företaget inte införts i förskottsuppbördsregistret och har det utländska företaget inte heller utsett en företrädare som avses i 2 mom. ska det utländska företaget även i detta fall tillställa de uppgifter som avses i 1 mom.

43 §

Årsanmälan som lämnas av en utländsk arbetsgivare eller dess företrädare

En utländsk arbetsgivare ska årligen tillställa Skatteförvaltningen i 15 § 1 mom. i lagen om beskattningsförfarande avsedda uppgifter om utbetalda löner vilka avses i 10 § 4 c-punkten i inkomstskattelagen samt om tidsperioden då den uthyrda arbetstagaren arbetar i Finland, om ett internationellt avtal inte hindrar att skatt uppbärs på lönen. En utländsk arbetsgivare ska årligen även tillställa i 15 § 1 mom. i lagen om beskattningsförfarande avsedda uppgifter om övriga utbetalda löner, om löntagaren vistas i Finland över sex månader.

Med avvikelse från vad som bestäms ovan i 1 mom. ska en företrädare som utsetts enligt 4 a § i lagen om utstationerade arbetstagare (1146/1999) tillställa Skatteförvaltningen de uppgifter som avses i 1 mom. då den utländska arbetsgivare som företrädaren företräder inte har införts i förskottsuppbördsregistret.

Har det utländska företaget inte införts i förskottsuppbördsregistret och har det utländska företaget inte heller utsett en företrädare som avses i 2 mom. ska det utländska företaget även i detta fall tillställa de uppgifter som avses i 1 mom.

44 §

Uppdragsgivarens skyldighet att lämna uppgifter

Den som låter utföra arbete via en hyrd arbetstagare som avses i 10 § 4
c-punkten i inkomstskattelagen, ska tillställa Skatteförvaltningen för beskattningen behövliga uppgifter om det företag som har hyrt ut arbetstagaren, om ett internationellt avtal inte hindrar att skatt uppbärs på arbetstagarens lön. Det ska då dessutom tillställas uppgifter om den företrädare för företaget som utsetts i enlighet med 4 a § i lagen om utstationerade arbetstagare.

Till Skatteförvaltningen ska även anmälas ändringar i uppgifter som avses ovan i 1 mom. samt ifall uppdragsavtalet om hyrt arbete går ut eller de hyrda arbetstagarna annars helt och hållet slutar arbeta, om uppdragsgivaren känner till de ovan nämnda uppgifterna.

45 §

Uppgift om att bolagets värdepapper tagits upp till offentlig
handel

Ett bolag vars aktier har tagits upp till handel på en reglerad och av myndigheterna övervakad marknad i Finland eller utomlands ska meddela Skatteförvaltningen att aktien tagits upp till handel, liksom att aktien inte längre är föremål för handel.

Anmälningsskyldigheten som avses ovan i 1 mom. gäller på motsvarande sätt upptagande av värdepapperen till sådan multilateral handel i Finland eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EEG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG, om bolagets aktie har tagits upp till handel på bolagets ansökan eller med dess samtycke.

46 §

Överföringar i anslutning till frivillig pensionsförsäkring och
avtal om långtidssparande

Försäkringsanstalt, pensionsstiftelse och annan pensionsanstalt, i Finland verksam representant eller förmedlare för utländsk försäkrings- eller pensionsanstalt samt depositionsbank, fondbolag och ett värdepappersföretag ska lämna uppgifter om överföring av återköpsvärdet för en frivillig individuell pensionsförsäkring, om återköpsvärdet överförs till en försäkringsanstalt som finns i en annan medlemsstat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Tjänsteleverantören för avtal om långtidssparande, som avses i 10 § ovan, ska lämna uppgifterna om överföring av sparavtalets sparmedel, om sparmedel överförs till en försäkringsanstalt som finns i en annan medlemsstat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Uppgift om överföring som avses i 1 och 2 mom. lämnas inte, om man på grund av överföring av återköpsvärdet eller sparmedel har anmält skattepliktiga inkomster i enlighet med 9 och 10 §.

47 §

Specificering av uppgifterna

I de fall som avses i 42 – 44 § ska man detaljerat identifiera den uppgiftsskyldige och den som berörs av uppgifterna genom att ange de följande upplysningarna som den uppgiftsskyldige har:

 1. företags- och organisationsnummer eller personbeteckning, eller om personbeteckning saknas, födelsetid;
 2. skatte- eller personnummer som har tilldelats av hemstaten, eller om dessa saknas, något annat motsvarande signum och
 3. kontaktuppgifter i både Finland och hemstaten.

6 kap

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

48 §

Anmälningsfristerna

De uppgifter som avses i 2 och 3 §, 5–17 §, 19 – 21 §, 23 – 25 §, 29 och 30 §, 32–34 §, 36–39 §, 40 § 1 mom., 43 och 45 § ska lämnas årligen för det föregående kalenderåret före utgången av januari. Uppgifterna som avses i 18 § ska lämnas årligen för det föregående kalenderåret senast den 24 februari. Uppgifterna som avses i 28 § ska lämnas för det föregående kalenderåret senast den 20 februari.

Med avvikelse från vad som bestäms i 1 mom. kan ovan i 2 och 3 §, 5 §, 7 §, 12 § 2 - 4 mom., 21 §, 29 § 1 - 3 mom. och 5 mom., 36 §, 40 § 1 mom. och 43 § samt i 12 § 5 mom. avsedda uppgifter om dividender lämnas årligen för det föregående kalenderåret senast den 3 februari om uppgifterna lämnas med anlitande av en elektronisk dataöverföringsmetod.  

En anmälan som avses i 4 § ska lämnas inom en månad från tidpunkten då man första gången låter bli att verkställa förskottsinnehållningen.

Uppgifterna som avses i 35 § 1 mom. ska för varje år lämnas så att uppgifterna om de i januari–juli utexaminerade studerandena lämnas i november innevarande år och uppgifterna om de i augusti-december utexaminerade studerandena lämnas i april följande år. Ovan i 35 § 2 mom. avsedda uppgifter ska lämnas årligen för det föregående kalenderåret före utgången av februari.

Uppgifterna som avses i 22 § ska lämnas för föregående renskötselår före utgången av september. Uppgifter som avses i 40 § 2 mom. och i 41 § ska lämnas vid en tidpunkt som särskilt avtalats med Skatteförvaltningen.

Uppgifterna som avses i 42 § ska lämnas om varje arbetstagare före utgången av den kalendermånad som följer efter den under vilken arbetstagaren inledde arbetet.

Uppgifterna som avses i 44 § ska lämnas före utgången av den månad som följer efter den kalendermånad då företagets första arbetstagare inleder sitt arbete hos uppdragsgivaren. Ändringar i uppgifterna i 44 § 2 mom. ska anmälas till Skatteförvaltningen före utgången av den kalendermånaden följer efter ändringen.

Uppgifterna som avses i 46 § ska lämnas inom 60 dagar räknat från överföringsdagen.

49 §

Anmälningssätten

De i beslutet avsedda uppgifterna kan lämnas med anlitande av elektronisk dataöverföringsmetod i en förmedlingstjänst som Skatteförvaltningen meddelat eller alternativt på blankett enligt av Skatteförvaltningen fastställt formulär. Ovan i 12 § 1 och 5 mom., 14 § 1 mom., 15 - 17 §, 23 § och 24 §, 29 § 4 och 6 mom., 30 och 31 §, 34 - 37 § och 40 § 2 mom. avsedda uppgifter får lämnas endast med anlitande av elektronisk dataöverföringsmetod.

Arbetsgivaren ska lämna uppgifterna med anlitande av elektronisk dataöverföringsmetod om årsanmälan berör flere än 15 arbetstagare. Skyldigheten att lämna uppgifterna med anlitande av elektronisk dataöverföringsmetod gäller inte arbetsgivare som är fysiska personer eller dödsbon och inte heller uppgifter som avses ovan i 42 och 43 §.

Med avvikelse från vad som bestäms ovan i 1 och 2 mom., kan uppgifter som avses i 10 och 11 §, 12 § 1 mom., 15 §, 16 §, 32 § och 33 § samt i 12 § 5 mom. avsedda uppgifter om avkastning som betalts på andel i utländskt fondbolag lämnas för år 2012 även med datamedium.

Uppgifterna på Skatteförvaltningens blankett ska skickas in till Optisk läsning av årsanmälningar, PB 300, 00052 SKATT.

De uppgifter som avses i 19, 20, 42 – 44 och 46 § lämnas till Skatteförvaltningen på Skatteförvaltningens blankett. De uppgifter som avses i 45 § lämnas på blankett till Skatteförvaltningens Informationsförvaltningsenhet med adress Skatteförvaltningen, Informationsförvaltningen, Samfundsbeskattning, PB 325, 00052 SKATT.

Uppgifter som avses i 22, 25 och 31 § samt i 40 § 2 mom. lämnas på sätt som särskilt avtalas med Skatteförvaltningen.

50 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2012.

Beslutet tillämpas första gången på de uppgifter som lämnas för år 2012. Genom detta beslut upphävs Skatteförvaltningens beslut den 18 januari 2011 om en allmän skyldighet att lämna uppgifter (35/2011). Det upphävda beslutet ska tillämpas sista gången på de uppgifter som lämnas för år 2011.

Helsingfors den 20 december 2011

 

Generaldirektör Mirjami Laitinen

Överinspektör Mia KeskinenSidan har senast uppdaterats 20.12.2011