Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om ändring av beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter

Har getts
11.2.2010
Diarienummer
141/38/2010
Giltighet
Tills vidare

Utfärdat i Helsingfors den 11 februari 2010


Skattestyrelsen ändrar 5 § 4 moment i sitt beslut av 30 december 2009 om en allmän skyldighet att lämna uppgifter (1850/2009), som följer:

5 §

Kostnadsersättningar

Staten eller dess inrättning, kommuner eller samkommuner, evangelisk-lutherska kyrkan, dess församling och församlingsförbund samt ortodoxa kyrkan och dess församling samt universitet behöver inte lämna uppgifter om ersättningar för arbetsresekostnader, om dessa ersättningar motsvarar både till betalningsgrund och till storlek de av Skatteförvaltningen årligen fastställda beloppen för skattefria resekostnadsersättningar. Ersättningar för kostnader för resor mellan bostaden och ett särskilt arbetsställe ska anmälas ifall arbetstagaren är verksam inom en bransch för vilken det är kännetecknande att arbetet är kortvarigt, till följd av vilket det särskilda arbetsstället ofta växlar och arbetstagaren saknar egentlig arbetsplats.


Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 mars 2010. Beslutet tillämpas på de uppgifter som lämnas för år 2009.


Helsingfors den 11 februari 2010

Generaldirektör Mirjami Laitinen

Överinspektör Janne MyllymäkiSidan har senast uppdaterats 23.2.2010