Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter

Har getts
10.12.2021
Diarienummer
VH/5451/00.01.00/2021
Giltighet
1.1.2022 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 15 § 9 mom., 15 a § 4 mom., 15 e § 3 mom., 16 § 15 mom., 17 § 11 mom., 18 § 10 mom. och 22 § 5 mom. i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), sådana de lyder, 15 a § 4 mom., 17 § 11 mom. och 22 § 5 mom. i lag 520/2010, 15 § 9 mom. i lagarna 520/2010 och 1394/2019, 15 e § 3 mom. i lag 523/2019, 16 § 15 mom. i lagarna 520/2010 och 733/2019 samt 18 § 10 mom. i lagarna 520/2010, 1131/2017 och 1344/2018, samt med stöd av 30 § 5 mom. i lagen om överlåtelseskatt (931/1996), sådant det lyder i lag 18/2018, beslutat:

1 kap.

Inkomstuppgifter

1 §

Begränsning av skyldigheten att lämna inkomstuppgifter

Skatteförvaltningen begränsar skyldigheten att lämna uppgifter som avses i 15 § och 18 § 6 mom. i lagen om beskattningsförfarande och 30 § 1 mom. i lagen om överlåtelseskatt så att den uppgiftsskyldige utan särskild uppmaning ska lämna endast de uppgifter till Skatteförvaltningen som anges i 2–20 §.

Uppgifter som avses i lagen om inkomstdatasystemet (53/2018) lämnas till Inkomstregisterenheten.

2 §

Strejkunderstöd, sytning m.fl.

Betalaren ska anmäla skattepliktiga strejkunderstöd.

Fysiska personer och dödsbon ska deklarera sådan pension, förmån och skattepliktig sytning som de betalat.

3 §

Stipendier

Betalaren ska anmäla stipendier, understöd, hederspris samt sådana stipendier och understöd (biblioteksersättningar) som avses i 1 § i lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare (236/1961) då mottagaren är en fysisk person och beloppet av dessa understöd och stipendier som under ett kalenderår betalats till samma mottagare uppgår till minst 1 000 euro.

4 §

Försäkringsersättningar

Betalaren och förmedlaren ska anmäla sådana betalda och förmedlade skattepliktiga försäkringsersättningar, återbetalda försäkringspremier, försäkringens återköpsvärde samt andra skattepliktiga prestationer som grundar sig på en försäkring där den försäkrade är annan än en fysisk person och ersättningen betalas till ett öppet bolag, kommanditbolag, aktiebolag, andelslag eller annat samfund som avses i 3 § i inkomstskattelagen (1535/1992) eller till en fysisk person eller ett dödsbo som bedriver rörelse, yrke eller jordbruk.

Försäkringsersättningar som har betalats på basis av en skogsskada ska anmälas separat från de ovan nämnda prestationerna.

Betalaren ska anmäla sådan återbetalning av skattepliktiga lagstadgade pensionsförsäkringspremier som betalats till fysiska personer eller dödsbon, dock inte sådana återbetalningar av pensionsförsäkringspremier som ska anmälas till inkomstregistret.

Prestationen anmäls inte om prestationen betalas till någon annan än en sådan fysisk eller juridisk person som har rätt att kräva ersättning direkt på basis av försäkringen.

5 §

Inkomstuppgifter som gäller avtal om långsiktigt sparande

Inlåningsbanker och utländska kreditinstitut som avses i kreditinstitutslagen (610/2014), värdepappersföretag som avses i lagen om investeringstjänster (747/2012), fondbolag och fondföretag som avses i lagen om placeringsfonder (213/2019), utländska EES-fondbolag och fondbolag i tredje land samt utländska värdepappersföretag (tjänsteleverantör) som avses i lagen om investeringstjänster ska anmäla de prestationer och skattepliktiga inkomster som både allmänt och begränsat skattskyldiga har mottagit och som grundar sig på ett avtal (sparavtal) som avses i lagen om bundet långtidssparande (1183/2009).

Då en prestation eller skattepliktig inkomst som avses i 1 mom. ska beskattas förhöjd med stöd av 34 a eller 34 b § i inkomstskattelagen, ska det förhöjda beloppet anmälas separat från de övriga prestationerna.

Uppgifter om dividendinkomster, ränteinkomster, inkomster av egendomsöverlåtelse och andra inkomster som inflyter på medel som har placerats i enlighet med lagen om avtal om långsiktigt sparande, bortsett från sammandragsuppgifter om dividender och överskott ska inte uppges när den som är berättigad till sparmedlen är allmänt skattskyldig. Om den som är berättigad till sparmedel är begränsat skattskyldig, ska inkomstuppgifterna lämnas såsom anges i detta beslut.

6 §

Inkomstuppgifter som gäller avtal om aktiesparkonto

En tjänsteleverantör som tillhandahåller sådana avtal om aktiesparkonton som avses i lagen om aktiesparkonton (680/2019) ska lämna uppgifter om uttag av sparmedel från ett aktiesparkonto samt den avkastningsandel som ingår i de uttagna sparmedlen.

Uppgifter om dividendinkomster, ränteinkomster, inkomster av egendomsöverlåtelse och andra inkomster som inflyter på medel som har placerats enligt avtalet om aktiesparkonto, bortsett från sammandragsuppgifter om dividender, anmäls inte om den som är berättigad till sparmedlen är allmänt skattskyldig. Om den som är berättigad till sparmedel är begränsat skattskyldig, lämnas inkomstuppgifterna såsom anges i detta beslut.

7 §

Räntor, eftermarknadsgottgörelse, övriga kapitalinkomster samt garantiprovision

Betalare eller förmedlare ska anmäla till fysiska personer eller dödsbon betalade eller förmedlade skattepliktiga räntor, avkastning som är jämförbar med ränta, indexgottgörelser, eftermarknadsgottgörelser, penningersättningar som betalats i stället för dividend samt samtyckesavgift som betalas i samband med utbyte av masskuldebrev eller ändring av villkor. Även garantiprovisioner ska anmälas. Ränta på en lönefordran, borgensprovision eller annan motsvarande kapitalinkomst som ska anmälas till inkomstregistret behöver dock inte anmälas.
Fysiska personer ska anmäla prestationerna som avses i 1 momentet endast om prestationen anknyter till en sådan närings- eller annan förvärvsverksamhet som betalaren bedriver eller om förskottsinnehållning har verkställts på prestationen.

8 §

Dividender och överskott samt prestationer som fondbolag betalat

Fondbolag och utländska fondbolags filialer i Finland och sådana utländska fondbolag som förvaltar en placeringsfond inrättad i Finland ska för varje fond anmäla den utbetalda årliga avkastningen på placeringsfonders avkastningsandelar och fondföretagsandelar.

Ett bolag som delar ut dividend eller övriga medel ska lämna uppgifter som behövs för beskattningen om dessa utdelningar vilka beskattas som dividender från fonder för betalt fritt eget kapital.

Ett andelslag som delar ut överskott ska lämna uppgifter som behövs för beskattningen om utbetalt överskott och utbetalningar av medel som beskattas som dividender från fonderna för inbetalt fritt eget kapital. Skattefritt överskott som avses i 53 § 10 p. i inkomstskattelagen anmäls dock inte. Inhemska sparbanker ska anmäla utbetalda vinstandelar och räntor på grundfondsandelen och investeringarna i tillskottsfonderna. Ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar ska anmäla den ränta de betalat på garantikapitalet.

Ett annat än offentligt noterat andelslag som vid slutet av den räkenskapsperiod som föregick beslutet om utdelning av överskott hade färre än 500 medlemmar som betalat sin andel ska såsom nödvändig uppgift för beskattningen uppge även det belopp som vid utgången av räkenskapsperioden som föregår beslutet om utdelning av överskottet har tagits upp på andelslags eget kapital för de samtliga andelar eller aktier som inkomstmottagaren innehar. Uppgiften behöver dock inte lämnas när den som får överskottet är ett samfund eller en samfälld förmån eller om överskottet är avgdragsgill överskottsåterbäring hos det utdelande andelslaget i enlighet med 18 § 4 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968). Även ett annat samfund som avses i 4 mom. ska lämna motsvarande uppgifter.

Dividender eller överskott som delats ut till försäkrade enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) eller lagen om pension för företagare (1272/2006) för den verksamhet som den som betalar ut dividend eller överskott utövar, ska anmälas separat från de övriga dividenderna och överskotten.

Kontoförande institut och prestationsförmedlare som avses i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (348/2017) ska anmäla dividender som grundar sig på ett depåbevis som behandlas i det finska värdeandelssystemet och dividender som grundar sig på utländska aktier, övriga dividender som grundar sig på utländska aktier samt avkastning som betalas på andelar i utländska fondbolag. Uppgifter enligt detta moment lämnas endast om mottagaren är allmänt skattskyldig.

9 §

Virkesköp

Virkesköpare eller förskottsinnehållningsskyldiga förmedlare ska lämna uppgifter om virkesförsäljare och köpesummor, om säljaren såsom skogsägare överlåter virke genom rot-, leverans- eller kontantförsäljning åt virkesköparen så att inkomsten beskattas hos försäljaren som sådan kapitalinkomst av skogsbruk som avses i 43 § 1 mom. i inkomstskattelagen (1155/2005). Motsvarande uppgiftsskyldighet gäller även banker då de betalar köpesummor till skogsägare för virkesförsäljningsfordringar som banken köpt av skogsägaren och som virkesköparen godkänt.

Virkesköparens uppgiftsskyldighet enligt 1 momentet gäller endast virkesköp i samband med virkesköparens näringsverksamhet samt virkesköp på vilket man verkställt förskottsinnehållning.

Uppgifterna som avses i denna paragraf ska lämnas för alla både allmänt och begränsat skattskyldiga.

10 §

Offentliga stöd, understöd, ersättningar och återbäringar av punktskatt

Statliga myndigheter, välfärdsområdesmyndigheter och kommunala myndigheter, andra offentliga samfund samt Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt ska anmäla utbetalda offentliga stöd och understöd. Med offentliga stöd och understöd avses närings-, sysselsättnings- och med dem jämförbara stöd och understöd, återbäringar av accis som avses i 2 § 2–5 punkten i lagen om återbäring av accis på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket (603/2006) samt ersättningar som avses i 8 § i lagen om vikariehjälp för renskötare (1238/2014), i 26 § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare (1231/1996) och 7 § i lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare (1264/2009).

11 §

Värdepappershandel och inlösning av andelar i placeringsfonder

Värdepappersföretag, utländska värdepappersföretag och andra tillhandahållare av investeringstjänster som avses i lagen om investeringstjänster, annat försäkringsbolag än arbetspensionsbolag som avses i lagen om försäkringsbolag (521/2008), filialer och generalagenter som avses i lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) samt försäkringsföreningar som avses i lagen om försäkringsföreningar (1250/1987) ska lämna uppgifter om gjorda och förmedlade köp av aktier, depåbevis av aktier, warranter, teckningsrätter, försäljningsrätter samt fondandelar i placeringsfonder och andelar i fondföretag. Även teckning och inlösen av andelar i fondföretag ska anmälas till den del uppgifterna inte har lämnats med stöd av 2 momentet. De uppgiftsskyldiga som avses ovan ska därutöver lämna uppgifter om sådana derivatavtal som är föremål för handel på en reglerad marknad som avses i lagen om handel med finansiella instrument (1070/2017) eller på en annan reglerad och myndighetsövervakad marknad, och om derivatinstrument som avses i 1 kap. 14 § 3–9 punkten i lagen om investeringstjänster och andra derivatinstrument samt om avtalsparterna. Transaktionerna ska anges för varje kund specificerade enligt köp och försäljningar. För transaktionerna ska anges objekt och antal, köp- och säljdatum, köpesumma och kostnader som kunden betalat samt beloppet av betald överlåtelseskatt. Motsvarande uppgifter ska lämnas för teckningar och inlösningar.

Fondbolag, i Finland etablerade filialer till utländska fondbolag och sådana utländska fondbolag som förvaltar i Finland inrättade placeringsfonder samt EES-baserade AIF-förvaltare som förvaltar AIF-fonder som är inrättade i Finland ska lämna uppgifter om sådana andelar i placeringsfonder, fondföretag och AIF-fonder som lösts in hos skattskyldiga. Dessutom ska uppgifter lämnas om anskaffningspriset och anskaffningstidpunkten för inlösta andelar i placeringsfonder, fondföretag och AIF-fonder samt om de kostnader som har tagits ut i samband med teckningen och inlösningen till den del den uppgiftsskyldige har dessa uppgifter.

Penningvederlag om högst 100 euro som betalas i samband med de företagsomstruktureringar som avses i 52–52 c och i 52 f § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet anmäls inte. Prestationer om högst 100 euro som betalas till en delägare för försäljning av aktier som blivit över vid sammanslagning av aktier enligt 15 kap 9 § i aktiebolagslagen anmäls inte heller.

Uppgifterna som avses i denna paragraf ska lämnas för alla både allmänt och begränsat skattskyldiga. Avvikande från detta ska en distansförmedlare som inte har fast driftställe i Finland endast lämna uppgifter om allmänt skattskyldiga.

Uppgifterna som avses i denna paragraf lämnas inte om de gäller en allmänt skattskyldigs tillgångar på ett långsiktigt sparkonto eller aktiesparkonto.

12 §

Uppgifter som behövs för att räkna ut vinster och förluster från överlåtelse av värdepapper

Kreditinstitut, filialer till utländska kreditinstitut som avses i kreditinstitutslagen, värdepappersföretag, filialer till utländska värdepappersföretag som avses i lagen om investeringstjänster, kontoförvaltare som avses i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet samt andra värdepappersförvarare ska för beskattningen lämna Skatteförvaltningen uppgifter om försäljning eller annan avyttring av värdepapper till den del som den uppgiftsskyldige innehar dessa uppgifter som behövs för beräkning av den skattskyldiges överlåtelsevinst eller överlåtelseförlust. Uppgifter som behövs vid beräkningen av överlåtelsevinst och -förlust ska lämnas också om försäljning och andra överlåtelser av masskuldebrevslån till den del den uppgiftsskyldige innehar dessa uppgifter och uppgifterna finns i sådan form att de kan lämnas.

Uppgifter enligt 1 momentet som behövs för att beräkna överlåtelsevinsten eller -förlusten behöver inte lämnas om penningvederlag om högst 100 euro som betalats vid företagsomstruktureringar enligt 52–52 c och 52 f § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, inte heller om penningprestationer om högst 100 euro som betalas till delägare för försäljning av aktier som blivit över vid sammanslagning av aktier enligt 15 kap 9 § i aktiebolagslagen.

Uppgifterna som avses i denna paragraf lämnas inte om de gäller en allmänt skattskyldigs tillgångar på ett långsiktigt sparkonto eller aktiesparkonto.

13 §

Uppgifter om kapitalåterbäring

Kontoförvaltare som avses i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet ska lämna uppgifter om kapitalåterbäringar som de förmedlat till aktier och andelar som behandlas i värdeandelssystemet. Dessutom ska ovan nämnda uppgiftsskyldiga lämna uppgifter som behövs för beräkning av den överlåtelsevinst som den skattskyldige fått på grund av kapitalåterbäringen till den del den uppgiftsskyldige innehar dessa uppgifter.

Aktiebolag och andelslag ska lämna uppgifter om kapitalåterbäringar som de betalat på sina aktier och andelar. Uppgifterna ska lämnas endast om de inte har lämnats med stöd av 1 mom. Uppgifterna som avses i 1 mom. och i detta moment lämnas endast om mottagaren är allmänt skattskyldig.

14 §

Delägarlån

Aktiebolag ska lämna uppgifter om sådana penninglån som delägare eller dennes familjemedlem under skatteåret fått från aktiebolaget och som inte är återbetalt i slutet av skatteåret, om delägaren, familjemedlemmen eller dessa tillsammans direkt eller indirekt innehar minst 10 procent av aktiebolagets aktier eller av röstetalet som samtliga aktier ger.

Aktiebolaget ska därtill anmäla det belopp som delägaren under skatteåret har betalat tillbaka på ett sådant lån som avses i 1 mom.

15 §

Dividendersättningar och överskottsersättningar

Värdepapperscentralen och värdepappersföretag, utländska värdepappersföretag och andra tillhandahållare av investeringstjänster som fungerar som förmedlare för aktiernas långivare eller låntagare ska lämna uppgifter om betalda och förmedlade dividendersättningar till den del uppgiftslämnaren innehar dessa uppgifter. På ersättande överskott ska lämnas motsvarande uppgifter.

16 §

Ersättning som erhållits och betalats i stället för avkastning från en placeringsfond

Värdepapperscentralen samt värdepappersföretag, utländska värdepappersföretag och andra tillhandahållare av investeringstjänster som fungerar som förmedlare för fondandelarnas långivare eller låntagare ska lämna uppgifter om betalda och förmedlade ersättningar som mottagits och betalats i stället för avkastning från en placeringsfond.

17 §

Prestationer till begränsat skattskyldiga

Betalaren ska anmäla dividender, räntor, eftermarknadsgottgörelser samt andra källskattepliktiga prestationer som betalats till begränsat skattskyldiga som avses i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978), dock inte sådana prestationer som ska anmälas till inkomstregistret, samt den källskatt, förskottsinnehållning och sjukförsäkringspremie som tagits ut för prestationen. Dessutom ska betalaren anmäla den utbetalda avkastningen av andelar i investeringsfonder och fondföretag samt den uttagna källskatten.

Betalaren ska anmäla sådana prestationer enligt 1 mom. som betalats till begränsat skattskyldiga också i det fall att någon skatt inte har tagits ut med stöd av lag eller ett internationellt avtal.

I fråga om räntor på masskuldebrevslån och eftermarknadsgottgörelser som har betalats till en begränsat skattskyldig kan i stället för prestationsmottagaren anmälas individualiseringsuppgifter om det rapporterande finansinstitut i en deltagande stat eller det rapporterande amerikanska finansinstitut enligt FATCA-avtalet mellan Finland och Förenta staterna som har det finansiella konto där de medel finns på basis av vilka räntorna eller eftermarknadsgottgörelserna har betalats.

18 §

Prestationer som har betalats till en utländsk filials kunder

Ett finländskt samfund behöver inte lämna uppgifter som avses i 7 § 1 mom., 11 § 1 mom. och 12 § för en utländsk filials kund om filialen är skyldig att lämna motsvarande uppgifter till skattemyndigheten i sin etableringsstat och det är fråga om uppgifter som Skatteförvaltningen får in i fråga om allmänt skattskyldiga genom automatiskt utbyte av upplysningar på basis av ett internationellt avtal.  

19 §

Uppgifter om renar

En renbeteslagsförening ska lämna uppgifter om sådana renlängder som den fått av renägarna om deras renar i enlighet med 30 § i renskötsellagen (848/1990).

20 §

Förmedlade inkomster av transporttjänster och uthyrning

Tillhandahållare av förmedlingstjänster som avses i lagen om transportservice (320/2017) eller dennes företrädare i Finland ska anmäla de ersättningar som tillhandahållarna av transporttjänster har fått för de förmedlade transporterna och som tillhandahållaren av förmedlingstjänster har kännedom om.

Tillhandahållaren av förmedlingstjänster eller dennes företrädare i Finland ska anmäla de prestationer som uthyraren har mottagit för uthyrning av den förmedlade lägenheten, fastigheten eller del av den, och som tillhandahållaren av förmedlingstjänster har kännedom om.

2 kap.

Uppgifter om förmögenhet

21 §

Fondandelar i en placeringsfond och andelar i fondföretag

Fondbolag och utländska fondbolags filialer i Finland och utländska fondbolag som förvaltar en placeringsfond som är inrättad i Finland ska lämna uppgifter om antalet fondandelar och andelar i fondföretag som den skattskyldige äger vid kalenderårets utgång samt om dessas jämförelsevärden som avses i 4 § 3 mom. i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen (1142/2005), specificerade för varje fond. Denna uppgiftsskyldighet gäller endast allmänt skattskyldiga.

22 §

Värdeandelar

Värdepapperscentralen ska för beskattningen lämna uppgifter som Skatteförvaltningen behöver om aktier, aktiedepåbevis, teckningsrätter, optionsrätter, warranter och fondföretagsandelar som hör till värdeandelssystemet, vem som äger dem enligt uppgifterna i värdeandelsregistret och vem som får avkastningen. Denna uppgiftsskyldighet gäller endast allmänt skattskyldiga. Allmänt skattskyldigas värdeandelar på ett aktiesparkonto anmäls dock inte.

Därtill ska värdepapperscentralen lämna de uppgifter som avses i 1 mom. om övriga masskuldebrev än de som avses i lagen om källskatt på ränteinkomst eller om andra motsvarande masskuldebrevslån som har bjudits ut till allmänheten för teckning och som har emitterats inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av ett offentligt samfund eller en bokföringsskyldig räntebetalare inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Av värdeandelarna anmäls ISIN-koden och antalet värdeandelar eller masskuldebrevlånets kapital som varje ägare eller mottagare har i slutet av året. För ägare och mottagare av avkastning ska enligt uppgifterna i värdeandelsregistret såsom identifierande uppgifter lämnas namn och personbeteckning eller FO-nummer. Om personbeteckningen eller FO-numret saknas, lämnas andra identifierande uppgifter som uppgiftslämnaren har samt adressuppgiften.

23 §

Sparmedel enligt avtal om långtidssparande

Avvikande från vad som anges i detta beslut om anmälning av tillgångar behöver sparmedel som har placerats i enlighet med ett avtal om långtidssparande inte anmälas.

24 §

Uppgifter som gäller avtal om aktiesparkonto

Tjänsteleverantörer som tillhandahåller avtal om aktiesparkonto ska lämna uppgifter om datumen för ikraftträdande och avslutande av den skattskyldiges aktiesparkonto, inbetalningar på aktiesparkontot, det gängse värdet av sparmedlen på aktiesparkontot och om nettobeloppet av penningprestationerna vid utgången av året.

3 kap.

Närmare föreskrifter

25 §

Närmare föreskrifter om att lämna uppgifter om inkomster och förmögenhet

Om inkomster och förmögenhet som avses i 2–24 § ska lämnas följande uppgifter:

 1. individualiseringsuppgifter om den uppgiftsskyldige,
 2. uppgifter som identifierar prestationstagaren, betalaren och ägaren av en förmögenhetspost,
 3. beloppet och prestationsslaget eller förmögenhetsposten samt förskottsinnehållningen på prestationen,
 4. för begränsat skattskyldiga lämnas dessutom uppgifter om den begränsat skattskyldiges personbeteckning eller företags- och organisationsnummer eller annat skattenummer (TIN) i dennes hemstat, om uppgiftslämnaren känner till det.

4 kap.

Uppgifter om skulder och avdrag

26 §

Medlemsavgifter till fackföreningar

Arbetsmarknadsorganisationer och arbetslöshetskassor ska lämna uppgifter om avdragbara medlemsavgifter och avgifter till arbetslöshetskassor. Om avgifterna ska lämnas följande uppgifter:

 1. uppgifter som identifierar betalningsmottagaren och medlemmen,
 2. beloppet av medlemsavgift som medlemmen betalat föregående kalenderår.

27 §

Uppgifter om försäkringspremier

Försäkringsanstalter, pensionsstiftelser och andra pensionsanstalter, representanter verksamma i Finland eller förmedlare för utländska försäkrings- eller pensionsanstalter samt depositionsbanker, fondbolag och värdepappersföretag ska lämna uppgifter om frivilliga individuella pensionsförsäkringspremier som betalats av den skattskyldige och om premier för dödsfallsförsäkring som hör till en frivillig, individuell pensionsförsäkring som tecknats 18.9.2009 eller senare, samt om premiernas avdragbarhet.

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt ska anmäla de arbetspensions- och grupplivförsäkringspremier som stipendiemottagarna betalat på basis av en försäkring som avses 10 a § i lagen on pension för lantbruksföretagare och de försäkringspremier som avses i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981) och lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (873/2015).

Försäkringsbolag ska anmäla premierna för sådana olycksfalls- och pensionsförsäkringar som avses i 15 § i lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare (276/2009).

Om de ovan nämnda försäkringspremierna ska lämnas följande uppgifter:

 1. uppgifter som identifierar pensionsanstalten eller annan uppgiftslämnare,
 2. uppgifter som identifierar den försäkrade,
 3. försäkringspremiernas belopp.

28 §

Uppgifter om avdrag och kostnader i avtal om långtidssparande

En tjänsteleverantör för avtal om långtidssparande som avses i 5 § ska anmäla de avdragbara avgifterna som grundar sig på ett sådant avtal om långtidssparande som avses i lagen om bundet långtidssparande (1183/2009).

Om de ovan nämnda sparavtalets avgifter ska lämnas följande uppgifter:

 1. uppgifter som identifierar uppgiftslämnaren,
 2. uppgifter som identifierar den som är berättigad till sparmedel,
 3. penningbeloppet på sparavtalets avgifter.

Uppgifter om avdrag och kostnader som under spartiden riktar sig till sparmedel som har placerats i enlighet med avtal om långtidssparande lämnas inte, om den som är berättigad till sparmedel är allmänt skattskyldig.

29 §

Förluster som gäller avtal om aktiesparkonto

En tjänsteleverantör som tillhandahåller avtal om aktiesparkonton ska lämna uppgifter om förlusterna från ett nedlagt aktiesparkonto.

30 §

Uppgifter om skulder

Kreditinstitut och finansiella institut, staten, välfärdsområden, kommuner, försäkrings- och pensionsanstalter, intressekontor och arbetsgivare ska till Skatteförvaltningen lämna följande uppgifter om varje lån som beviljats fysiska personer och dödsbon:

 1. uppgifter som identifierar kreditgivaren,
 2. lånets nummer eller annan beteckning,
 3. lånets användningsändamål,
 4. räntebeloppet som betalats under kalenderåret,
 5. lånets belopp vid kalenderårets utgång,
 6. antalet gäldenärer samt
 7. gäldenärernas namn och personbeteckningar.

Om räntan på lånet har betalats av en borgensman eller av en person vars egendom är säkerhet för lånet, ska den uppgiftsskyldige anmäla att någon annan än gäldenären har betalat räntan, om den uppgiftsskyldige kan ge uppgiften.

Om räntan på lånet har betalats på förhand, ska den uppgiftsskyldige även anmäla beloppet av den ränta som betalats på förhand. Till den del som räntan hänför sig till en tid efter det år som följer efter kalenderåret anmäls räntan separat, om den uppgiftsskyldige kan lämna uppgiften.

Andra än kreditinstitut och finansiella institut behöver dock inte lämna uppgifterna som avses i denna paragraf när det gäller ett annat lån än bostadslån och lånekapitalet uppgår till högst 1 700 euro.
Uppgifter som avses i denna paragraf behöver dock inte lämnas om fortlöpande krediter som avses i 7 kap. 7 § 1 punkten i konsumentskyddslagen (746/2010).

31 §

Debiterad eftermarknadsgottgörelse

Kreditinstitut och finansiella institut, Statskontoret samt andra som bedriver värdepappershandel eller förmedlar värdepapper ska lämna uppgifter om de eftermarknadsgottgörelser som de debiterat av fysiska personer och dödsbon.

Om de debiterade eftermarknadsgottgörelserna ska lämnas följande uppgifter:

 1. uppgifter som identifierar den som tagit ut eftermarknadsgottgörelsen,
 2. namnet på utbetalaren av eftermarknadsgottgörelsen,
 3. beloppet på eftermarknadsgottgörelse.

32 §

Avgift för egendomsförvaltning

Värdepappersföretag och filialer till utländska värdepappersföretag som avses i lagen om investeringstjänster, värdepapperscentraler och kontoförvaltare som avses i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet, kreditinstitut och filialer till utländska kreditinstitut som avses i kreditinstitutslagen, fondbolag som avses i lagen om placeringsfonder, i Finland etablerade filialer till utländska fondbolag och utländska fondbolag som förvaltar i Finland inrättade placeringsfonder samt i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) avsedda AIF-förvaltare, i Finland etablerade filialer till EES-baserade AIF-förvaltare och sådana EES-baserade AIF-förvaltare som förvaltar AIF-fonder som är inrättade i Finland ska lämna uppgifter om avgifter som de tagit ut för förvaltning och förvaring av värdepapper, värdeandelar och med dem jämförbara tillgångar. Värdepapperscentralen ska lämna de uppgifter som avses ovan när den fungerar som kontoförvaltare.

Uppgifterna som avses i 1 momentet ovan ska lämnas endast i den utsträckning som de berör en allmänt skattskyldig fysisk person eller ett dödsbo.

Avvikande från det som anges i 1 och 2 mom. anmäls inte egendomsförvaltningsavgifter som tagits ut för sparmedlen på ett aktiesparkonto.

33 §

Studielånsavdrag

För beviljande av studielånsavdrag Folkpensionsanstalten ska lämna Skatteförvaltningen uppgifter, som behövs för att bevilja studielånsavdrag, om skattskyldiga som är berättigade till studielånsavdrag, året då en examen som berättigar till avdrag har avlagts och om maximibeloppet för studielånsavdraget.

Därtill ska Folkpensionsanstalten lämna behövliga uppgifter om de amorteringar som de skattskyldiga vilka är berättigade till avdrag har gjort på studielånet.

34 §

Förtroendepersonsavgift

Mottagaren av förtroendepersonavgift ska till Skatteförvaltningen lämna nödvändiga uppgifter om sådana förtroendepersonsavgifter som enligt 31 § 1 mom. 5 punkten i inkomstskattelagen har betalats på basis av kommunala förtroendeuppdrag utifrån förtroendevaldas mötesarvoden och som den skattskyldige själv har betalat till mottagaren av förtroendepersonsavgiften.

Mottagaren av förtroendepersonavgift ska till Skatteförvaltningen lämna nödvändiga uppgifter om sådana förtroendepersonsavgifter som enligt 31 § 1 mom. 5 punkten i inkomstskattelagen har betalats på basis av förtroendeuppdrag i välfärdsområden eller i välfärdssammanslutningar utifrån förtroendevaldas mötesarvoden och som den skattskyldige själv har betalat till mottagaren av förtroendepersonsavgiften.

35 §

Donationsavdrag

Universitet och högskolor som mottagit en avdragbar donation som avses i 98 a § i inkomstskattelagen ska till Skatteförvaltningen lämna uppgifter den som gjort donationen och om donationsbeloppet.

5 kap.

Övriga uppgifter

36 §

Uppgifter som behövs för att fastställa sjukförsäkringspremie

En pensionsanstalt ska till Skatteförvaltningen lämna nödvändiga uppgifter om arbetsinkomsten enligt lagen om pension för företagare eller lagen om pension för lantbruksföretagare för att fastställa den försäkrades sjukförsäkringspremie.

37 §

Uppgifter som behövs för överföring av förskottsinnehållningsuppgifter

Den som gör en betalning på vilken förskottsinnehållning ska verkställas ska lämna uppgifter som behövs för beskattningen till Skatteförvaltningen över betalningsmottagaren och betalningsslaget när betalaren med stöd av 17 § 1 mom. i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) begär sådana uppgifter av Skatteförvaltningen som behövs för att verkställa förskottsinnehållning Om pensioner och därmed jämförbara betalningar ska också uppges det kalkylerade beloppet av betalningen.

En pensionsanstalt ska lämna de uppgifter om hemviststat och medborgarskap för en begränsat skattskyldig person med pensionsinkomst som behövs för beskattningen.

Folkpensionsanstalten ska dessutom lämna uppgifter till Skatteförvaltningen om huruvida personen är försäkrad i Finland och huruvida Finland svarar för personens sjukvårdskostnader.

38 §

Uppdragsgivares skyldighet att lämna uppgifter

Den som låter utföra arbete via en hyrd arbetstagare som avses i 10 § 4 c-punkten i inkomstskattelagen, ska lämna de uppgifter som behövs för beskattningen om det företag som har hyrt ut arbetstagaren, om ett internationellt avtal inte hindrar att skatt tas ut på arbetstagarens lön. Dessutom ska man då lämna uppgifter om den företrädare för företaget som utsetts i enlighet med 8 § i lagen om utstationering av arbetstagare (447/2016).

Även ändringar i uppgifter som avses i 1 mom. samt ifall uppdragsavtalet om hyrt arbete går ut eller de hyrda arbetstagarna annars helt och hållet slutar arbeta, ska lämnas till Skatteförvaltningen om uppdragsgivaren känner till de ovan nämnda uppgifterna.

39 §

Uppgift om att bolagets värdepapper tagits upp till offentlig handel på en reglerad marknad eller på en multilateral handelsplattform

Ett bolag vars aktier har tagits upp till handel på en sådan reglerad marknad i Finland eller utomlands som står under myndighetstillsyn ska till Skatteförvaltningen anmäla att aktien tagits upp till handel samt när aktien inte längre är föremål för handel på marknaden.

Uppgiftsskyldigheten som avses i 1 mom. gäller på motsvarande sätt då värdepapperen på bolagets ansökan eller med dess samtycke tas upp till handel på en multilateral eller på en organiserad handelsplattform enligt lagen om handel med finansiella instrument.

40 §

Överföringar av frivilliga pensionsförsäkringar och avtal om långtidssparande

Försäkringsanstalter, pensionsstiftelser och andra pensionsanstalter, representanter verksamma i Finland eller förmedlare för utländska försäkrings- eller pensionsanstalter samt depositionsbanker, fondbolag och värdepappersföretag ska lämna uppgifter om överföring av återköpsvärdet för frivilliga individuella pensionsförsäkringspremier när detta värde överförs till en försäkringsanstalt i ett annat medlemsland i EES.

En sådan tjänsteleverantör för avtal om långtidssparande som avses i 5 § ska lämna uppgifter om överföring av sparavtalets sparmedel, om sparmedlen överförs till en försäkringsanstalt som finns i en annan medlemsstat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Uppgifter om överföringar enligt 1 och 2 mom. lämnas inte, om man på grund av överföring av återköpsvärdet eller sparmedlen har anmält skattepliktiga inkomster.

41 §

Uppgifter om dividend som betalats ut för en förvaltarregistrerad aktie

Registrerade förvarare som avses i 10 c § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978) ska lämna uppgifter som avses i 15 e § 1 mom. i lagen om beskattningsförfarande, med undantag för individualiseringsuppgifter om den registrerade förvarare till vilken uppgifterna har förmedlats.

Vidare ska offentligt noterade bolag som avses i 33 a § i inkomstskattelagen och som delar ut dividend förutom de uppgifter som avses i 8 § 2 mom. och 17 § 1 mom. lämna uppgifter som avses i 15 e § 2 mom. i lagen om beskattningsförfarande om dividender som betalats på förvaltarregistrerade aktier.

Uppgifterna som avses i denna paragraf ska lämnas också i det fall att någon skatt inte har tagits ut med stöd av lag eller ett internationellt avtal.

42 §

Uppgifter om personalemissioner

Ett bolag som har genomfört en aktieemission som avses i 66 a § i inkomstskattelagen ska lämna Skatteförvaltningen för skattekontrollen behövliga uppgifter om aktieemissionen och om de arbetstagare som deltagit i aktieemissionen, antalet tecknade aktier, teckningstidens begynnelsetidpunkt, aktiernas teckningstidpunkt, teckningspriset som betalats för aktien, det matematiska värde som tillämpats på emissionen samt uppgifter om huruvida den i 1 mom. i den nämnda paragrafen föreskrivna andelen av aktier eller röster överskrids för de personers del som deltagit i emissionen.

43 §

Individualisering av uppgifterna

I de fall som avses i 38 § ska den uppgiftsskyldige och den som uppgifterna gäller identifieras med följande uppgifter som den uppgiftsskyldige har:

 1. företags- och organisationsnummer eller personbeteckning, eller om personbeteckning saknas, födelsetid;
 2. skatte- eller personnummer som tilldelats av hemviststaten, eller om sådana uppgifter saknas, annan motsvarande beteckning;
 3. kontaktuppgifter i både Finland och hemviststaten.

6 kap.

Övriga bestämmelser

44 §

Tidpunkt för lämnande av uppgifter

De uppgifter som avses i 2–13, 15–17, 20–22, 24, 26–32, 34–36, 41 och 42 § ska lämnas för det föregående kalenderåret årligen före utgången av januari. Uppgifterna som avses i 14 § ska lämnas årligen för det föregående kalenderåret senast den 24 februari.

Uppgifterna som avses i 33 § 1 mom. ska lämnas årligen så att uppgifterna om studerande som utexaminerats i januari–juli lämnas i november samma år och uppgifterna om studerande som utexaminerats i augusti–december lämnas i april följande år. Uppgifterna som avses i 33 § 2 mom. ska lämnas årligen för det föregående kalenderåret före utgången av februari.

Uppgifterna som avses i 19 § ska lämnas för det föregående renskötselåret före utgången av oktober. Uppgifterna som avses i 37 § ska lämnas vid en tidpunkt som avtalas särskilt med Skatteförvaltningen.

Uppgifterna som avses i 38 § ska lämnas före utgången av den månad som följer efter den kalendermånad då företagets första arbetstagare inleder sitt arbete hos uppdragsgivaren. Ändringar i uppgifterna enligt 38 § 2 mom. ska anmälas till Skatteförvaltningen före utgången av den kalendermånad som följer efter ändringen.

En anmälan som avses i 39 § ska lämnas inom en månad från en sådan listning och avlistning som avses i paragrafen.

Uppgifterna som avses i 40 § ska lämnas inom 60 dagar räknat från överföringsdagen.

45 §

Anmälningssätt

De uppgifter som avses i detta beslut kan lämnas med hjälp av en elektronisk dataöverföringsmetod via Skatteförvaltningens elektroniska anmälningstjänster eller på Skatteförvaltningens blanketter. Uppgifterna som avses i 2 § 1 mom., 3 §, 4 § 1 och 3 mom., 5 § 1 och 2 mom., 6 §, 8 § 1 och 6 mom., 10–13, 20–22, 24, 26–30, 32, 33, 35, 36, 41 och 42 § får lämnas endast genom elektronisk dataöverföring.

Årsanmälan om dividender som betalats till begränsat skattskyldiga, årsanmälan om räntor som betalats till begränsat skattskyldiga, årsanmälan om övriga prestationer som betalats till begränsat skattskyldiga, årsanmälan om dividender, årsanmälan om överskott från andelslag, virkesköparens årsanmälan samt årsanmälan om räntor och eftermarknadsgottgörelser enligt ISkL ska lämnas genom elektronisk dataöverföring om årsanmälan gäller fem eller flera inkomsttagare. Skyldigheten att lämna uppgifter genom elektronisk dataöverföring gäller inte uppgiftsskyldiga som är fysiska personer eller dödsbon.

Offentligt noterat bolags årsanmälan om dividender som betalats ut till begränsat skattskyldiga, registrerad förvarares årsanmälan och årsanmälan om övriga prestationer som utgör förvärvs- eller kapitalinkomst får lämnas endast genom elektronisk dataöverföring.

Uppgifterna som avses i 15, 16 och 38–40 § lämnas till Skatteförvaltningen med Skatteförvaltningens blankett.

Uppgifterna som avses i 2 § 2 mom., 19 och 34 § ska lämnas på ett sätt som avtalas särskilt med Skatteförvaltningen.

De uppgifter som lämnas på Skatteförvaltningens blanketter ska skickas till den adress som antecknats på blanketten.

46 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2022.

Beslutet tillämpas första gången på de uppgifter som ska lämnas för 2022. Beslutets 34 § 2 mom. tillämpas dock redan på de uppgifter som lämnas för 2021. Genom detta beslut upphävs Skatteförvaltningens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter (1096/2020). Det upphävda beslutet tillämpas sista gången på de uppgifter som lämnas för år 2021.

Helsingfors den 10 december 2021

Generaldirektör Markku Heikura

Ledande sakkunnig Mia Keskinen

Sidan har senast uppdaterats 13.12.2021