Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skattestyrelsens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2008

Har getts
11.12.2007
Diarienummer
1788/32/2007
Giltighet
Tills vidare

Utfärdat i Helsingfors den 11 december 2007


Skattestyrelsen har med stöd av 73 § och 75 § 2 mom. inkomstskattelagen den 30 december 1992 (1535/1992), sådana som 73 § av dem lyder delvis ändrad i lagen 896/2001, beslutat:

1 §

Grunderna för och beloppen av resekostnadsersättningar som skall betraktas såsom skattefria vid beskattningen för år 2008 är de som nämns nedan i detta beslut.

2 §

Såsom resekostnader anses de utgifter skattskyldig haft för arbetsresa i Finland eller utomlands.

3 §

Med arbetsresa avses resa, som löntagare för utförande av till arbetet hörande uppgifter tillfälligt företar till särskild plats för arbetets utförande utanför den egentliga arbetsplatsen. Har löntagare på grund av arbetets art ingen egentlig arbetsplats, anses såsom arbetsresa resa som löntagare tillfälligt företar i arbetet från sin bostad till särskild plats för arbetets utförande.

Såsom arbetsresa anses inte löntagares resa mellan bostad och den egentliga arbetsplatsen och ej heller veckosluts- eller andra motsvarande resor mellan bostaden och det särskilda arbetsstället som gjorts under arbetskommendering.

Inom områden, där särskild plats för arbetets utförande till följd av arbetets för området kännetecknande kortvarighet ofta växlar, anses daglig resa mellan bostad och särskild plats för arbetets utförande utgöra resa som endast berättigar till resekostnadsersättning avsedd i 7, 8 och 9 §, om löntagaren inte har egentlig arbetsplats. Löntagare är likväl berättigad till måltidsersättning som avses i 14 §, om han inte har möjlighet att utnyttja av arbetsgivaren anordnad arbetsplatsmåltid på särskild plats för arbetets utförande eller i dess omedelbara närhet.

4 §

Om arbetstagaren företar en resa till en sekundär arbetsplats för att där utföra sina arbetsuppgifter och resan företas på annat sätt än vad som anges i 3 § 1 mom., berättigar denna resa endast till en sådan färdkostnadsersättning som avses i 7, 8 och 9 § samt till en sådan logiersättning som avses
 i 16 §. Som sekundär arbetsplats betraktas ett ordinarie verksamhetsställe för arbetsgivaren eller ett samfund som hör till samma intressesfär som arbetsgivaren, om det är beläget på en annan ort eller i en annan stat än den egentliga arbetsplats som skall betraktas som arbetstagarens primära arbetsplats.

Resor mellan den bostad som arbetstagaren är tvungen att använda sig av till följd av den sekundära arbetsplatsens belägenhet och den sekundära arbetsplatsen betraktas inte som resor som berättigar till ovan i 1 mom. nämnd färdkostnadsersättning.

5 §

Med egentlig arbetsplats avses plats där löntagaren arbetar stadigvarande. Har löntagare på grund av arbetets rörlighet ingen sådan plats där han stadigvarande arbetar, anses såsom egentlig arbetsplats den plats där han avhämtar arbetsorder, förvarar arbetsplagg, redskap och material vilka han använder i arbetet, eller annan i fråga om arbetets utförande motsvarande plats.

6 §

Med resedygn avses en tidsperiod om högst 24 timmar, som börjar då löntagaren beger sig på arbetsresa från sin arbetsplats eller sin bostad. Resedygnet slutar då löntagaren från sin arbetsresa återvänder till sin arbetsplats eller sin bostad.

7 §

Med färdkostnadsersättning för arbetsresa avses ersättning för rese-, plats- och sovplatsbiljetter samt andra med dem jämförliga till det egentliga resandet hörande oundgängliga kostnader.

Såsom färdkostnadsersättning anses även ersättning för transporterande av arbetsredskap och andra sådana föremål, som löntagaren måste föra med sig.

8 §

Maximibeloppet för resekostnadsersättning som erläggs för arbetsresa som löntagaren företagit med annat fordon än det som han äger eller innehar, är samma som det som framgår ur verifikat eller annan tillförlitlig utredning som trafikidkare givit och som löntagaren visar att han betalt för sina resekostnader.

9 §

Maximibeloppen för färdkostnadsersättningar för arbetsresa som löntagaren företagit med fordon som han äger eller innehar är:

Fordon Ersättningens maximibelopp
bil 44 cent per kilometer, som höjs med
- 7 cent per kilometer för transport av släpvagn kopplad till bilen
- 11 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter transporterande av en till bilen kopplad husvagn
-21 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter transporterande av en till bilen kopplad raststuga eller motsvarande tung last
- 2 cent per kilometer för transport i bilen av sådana maskiner eller andra föremål, vilka väger över 80 kilo eller är skrymmande
- 2 cent per kilometer, om löntagaren till följd av åligganden i arbetet transporterar hund i bilen
- 9 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter bilfärder längs skogsbilvägar eller på andra för annan trafik avstängda vägbyggnadsarbetsplatser, för frågavarande kilometrars del
motorbåt,
högst 50 hk 
67 cent per kilometer
motorbåt,
över 50 hk
99 cent per kilometer
snöskoter 94 cent per kilometer
terränghjuling 94 cent per kilometer
motorcykel 31 cent per kilometer
moped 16 cent per kilometer
annat fordon  9 cent per kilometer

Om i fordon som löntagare äger eller innehar reser även andra personer, vilkas befordran åligger arbetsgivaren, höjs de i 1 mom. avsedda ersättningarnas maximibelopp med 2 cent per kilometer för varje medföljande person.

Om löntagare, som har en i skattestyrelsens beslut om beräkningsgrunder för naturaförmåner avsedd förmån att använda bil, använder sådan bil för arbetsresa och själv betalar bränslekostnaderna som förorsakas av resan, är maximibeloppet av bränslekostnaderna som skall ersättas honom 12 cent per kilometer.

10 §

Med dagtraktamente avses måttlig ersättning för de ökningar av måltids- och andra levnadskostnader som arbetsresan förorsakar den skattskyldige. Till dagtraktamente räknas inte ersättning för resande eller logi.

11 §

Erläggandet av dagtraktamente förutsätter, att den särskilda platsen för arbetets utförande ligger på längre än 15 kilometers avstånd antingen från löntagarens egentliga arbetsplats eller bostad, beroende på från vilketdera ställe resan företagits. Den särskilda platsen för arbetets utförande skall dessutom ligga på längre än 5 kilometers avstånd både från den egentliga arbetsplatsen och bostaden.

12 §

Beroende på arbetsresans varaktighet är maximibeloppen för dagtraktamente följande:

Arbetsresans varaktighet Dagtraktamentets maximibelopp
  euro
över 6 timmar (partiellt dagtraktamente) 14,00
över 10 timmar (heldagtraktamente) 32,00
   
då resetiden överstiger det sista fulla resedygnet  
   
- med minst 2 timmar 14,00
- med mer än 6 timmar 32,00

Erhåller löntagaren under något resedygn fri eller i biljettpriset ingående kost, är maximibeloppet för dagtraktamente hälften av beloppen enligt 1 mom. Med fri kost avses i fråga om heldagtraktamente två och i fråga om partiellt dagtraktamente en fri måltid.

13 §

Maximibeloppen för dagtraktamente för arbetsresa utomlands är följande:

Land eller område Dagtraktamentets maximibelopp
  euro
Afganistan 48,00
Albanien 51,00
Algeriet 60,00
Amerikas Förenta Stater 57,00
New York City, Los Angeles, Washington DC, San Francisco 63,00
Andorra 55,00
Angola 89,00
Antiqua och Barbuda 74,00
Argentina 38,00
Armenien 58,00
Aruba 49,00
Australien 64,00
Azerbajdzjan 55,00
Azoerna 45,00
Bahamas 54,00
Bahrain 60,00
Bangladesh 38,00
Barbados 59,00
Belgien 62,00
Belize 39,00
Benin 53,00
Bermuda 63,00
Bhutan 36,00
Bolivia 28,00
Bosnien-Hercsegovina 43,00
Botswana 42,00
Brasilien 54,00
Britannien 71,00
London och Edinburg 77,00
Brunei 39,00
Bulgarien 50,00
Burkina Faso 36,00
Burundi 33,00
Centralafrikanska republiken 39,00
Chile 54,00
Colombia 45,00
Cooköarna 61,00
Costa Rica 45,00
Cypern 61,00
Danmark 67,00
Demokratiska republiken Kongo (f.d. Zaire) 66,00
Djibouti 47,00
Dominica 46,00
Dominikanska republiken 48,00
Ecuador 46,00
Egypten 45,00
Elfenbenskusten 65,00
El Salvador 49,00
Eritrea 32,00
Estland 49,00
Etiopien 39,00
Fiji 45,00
Filippinerna 45,00
Frankrike 66,00
Färöarna 53,00
Förenade Arabemiraten 63,00
Gabon 60,00
Gambia 39,00
Georgien 44,00
Ghana 47,00
Grekland 63,00
Grenada 57,00
Grönland 53,00
Guadeloupe 50,00
Guatemala 37,00
Guinea 34,00
Guinea-Bissau 35,00
Guyana 36,00
Haiti 41,00
Honduras 36,00
Indien 47,00
Indonesien 53,00
Irak 55,00
Iran 36,00
Irland 66,00
Island 78,00
Israel 62,00
Italien 64,00
Jamaica 46,00
Japan 72,00
Jemen 44,00
Jordanien 67,00
Jungfruöarna (USA) 36,00
Kambodja 57,00
Kamerun 46,00
Kanada 65,00
Kanarieöarna 55,00
Kap Verde 33,00
Kazakstan 59,00
Kenya 50,00
Kina 61,00
Hongkong 69,00
Macao 63,00
Kirgizistan 41,00
Komorerna 40,00
Kongo 47,00
Korea, Demokratiska folkrepubliken (Nordkorea) 64,00
Korea, Republiken (Sydkorea) 84,00
Kosovo 45,00
Kroatien 59,00
Kuba 49,00
Kuwait 68,00
Laos 36,00
Lesotho 42,00
Lettland 55,00
Libanon 68,00
Liberia 35,00
Libyen 54,00
Liechtenstein 69,00
Litauen 46,00
Luxemburg 65,00
Madagaskar 44,00
Madeira 50,00
Makedonien 45,00
Malawi 39,00
Maleysia 47,00
Maldiverna 43,00
Mali 48,00
Malta 58,00
Marocko 61,00
Marshallöarna 39,00
Martinique 51,00
Mauritanien 44,00
Mauritius 43,00
Mexico 58,00
Mikronesien 44,00
Mosambique 50,00
Moldavien 37,00
Monaco 64,00
Mongoliet 43,00
Montenegro 48,00
Myanmar (Burma) 48,00
Namibia 33,00
Nederländerna 62,00
Nederländska Antillerna 45,00
Nepal 33,00
Nicaragua 37,00
Niger 39,00
Nigeria 59,00
Norge 67,00
Nya Zeeland 59,00
Oman 52,00
Pakistan 37,00
Palestina 48,00
Panama 43,00
Papua Nya Guinea 37,00
Paraquay 30,00
Peru 44,00
Polen 58,00
Portugal 61,00
Puerto Rico 40,00
Qatar 57,00
Rwanda 42,00
Rumänien 48,00
Ryssland 42,00
Moskva 72,00
Petersburg 56,00
Saint Kitts och Nevis 60,00
Saint Lucia 71,00
Saint Vincent och Grenadinerna 57,00
Salomonöarna 30,00
Samoa 43,00
San Marino 48,00
Sao Tome och Principe 49,00
Saudiarabien 57,00
Schweiz 62,00
Senegal 51,00
Seychellerna 65,00
Serbien 49,00
Sierra Leone 42,00
Singapore 78,00
Slovakien 57,00
Slovenien 53,00
Somalia 33,00
Spanien 63,00
Sri Lanka 37,00
Sudan 53,00
Surinam 33,00
Swaziland 42,00
Sverige 65,00
Sydafrika 50,00
Syrien 52,00
Tadzjikistan 51,00
Taiwan 70,00
Tanzania 40,00
Tchad 46,00
Thailand 59,00
Tjeckien 55,00
Togo 47,00
Tonga 40,00
Trinidad och Tobago 63,00
Tunisien 51,00
Turkiet 57,00
Istanbul 65,00
Turkmenistan 55,00
Tyskland 63,00
Uganda 33,00
Ukraina 64,00
Ungern 58,00
Uruguay 33,00
Uzbekistan 55,00
Vanuatu 38,00
Venezuela 56,00
Vietnam 40,00
Vitryssland 51,00
Zambia 48,00
Zimbabwe 68,00
Österrike 60,00
Östtimor 36,00
Land, som inte nämnts särskilt 40,00

Dagtraktamente räknas enligt resedygn. Resedygnet är 24 timmar räknat från arbetsresans början eller från det föregående resedygnets slut.

Maximibeloppet för dagtraktamente fastställs enligt det land eller område där resedygnet utomlands slutar. Slutar resedygnet ombord på fartyg eller flygplan, fastställs dagtraktamentet enligt det land eller område, varifrån fartyget eller flygplanet senast avgått eller i fråga om avgång från Finland, där det först anländer.

Vid återresa till Finland har löntagaren rätt till hälften av det utlandsdagtraktamente som betalats för det senaste resedygnet, om den till arbetsresan använda tiden överskrider med mer än två timmar det sista fulla resedygnet som utgått på sista utländska territorium eller ombord på fartyg eller flygplan som avgått därifrån.

Överskrider den till arbetsresan använda tiden med mer än tio timmar det sista fulla resedygnet som utgått på sista utländska territorium eller ombord på fartyg eller flygplan som avgått därifrån, har löntagaren rätt till det utlandsdagtraktamente som betalats för det senaste resedygnet. Maximibeloppet för dagtraktamente vilket betalas för resedygn eller del därav, som börjat efter ankomsten till hemlandet, fastställs enligt 12 §.

Löntagaren är berättigad till dagtraktamente som fastställts för vederbörande land, om utlandsarbetsresa varat minst 10 timmar. Ifall den totala tid, som använts till arbetsresan är under 10 timmar erläggs dagtraktamente i enlighet med stadgandena om resor i hemlandet och till motsvarande belopp.

Har löntagaren under något resedygn erhållit kostnadsfri eller i biljettpriset eller i hotellrummets grundpris ingående kost, utbetalas dagtraktamente nedsatt med 50 procent. Med fri kost avses i fråga om utrikesdagtraktamente två fria måltider.

Då arbetsresa företas utanför finskt territorium så, att arbetet för i Finland befintlig arbetsgivares räkning utförs under exceptionella förhållanden och löntagaren återvänder till finskt territorium till natten, och dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan enligt 12 §, är maximibeloppet för ersättning som erläggs för arbetsresan med avvikelse från 1 mom. 16,00 euro.

14 §

Erläggandet av måltidsersättning förutsätter att dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan och att löntagaren inte till följd av arbetets art har möjlighet att under sin måltidsrast inta sin måltid på sitt vanliga måltidsställe. Måltidsersättningens maximibelopp är 8,00 euro.

Måste löntagaren under arbetsresan inta måltider två gånger utanför sitt vanliga måltidsställe, och dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan är måltidsersättningens maximibelopp 16,00 euro.

15 §

Maximibeloppet för logiersättning, som erläggs för arbetsresa utöver dagtraktamente, är det belopp, som av härbärgeringsrörelse utfärdat verifikat eller annan tillförlitlig utredning utvisar.

16 §

Maximibeloppet för logiersättning på grund av resa som företas till en sekundär arbetsplats uppgår till det belopp som utvisas av det av förplägningsrörelsen erhållna kvittot eller till ett belopp som kan anses vara skäligt på basis av tillbudsstående tillförlitlig utredning.

17 §

Erläggandet av nattresepenning förutsätter, att av till dagtraktamente berättigande resedygn minst 4 timmar infaller under tiden mellan kl. 21.00 - 07.00 och att arbetsgivaren inte ordnar kostnadsfritt logi för löntagaren och inte heller erlägger logiersättning eller ersättning för sovplats. Nattresepenningens maximibelopp är 10,00 euro.

18 §

Vad ovan bestämts om ersättning av resekostnader, tillämpas även på ersättningar som i lag stadgats såsom skattefria och som betalas till skattskyldiga som får sjöarbetsinkomst.

19 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2008. Detta beslut tillämpas på arbetsresa eller en del därav som företas under år 2008.

Helsingfors den 11 december 2007

Generaldirektör   Mirjami Laitinen

Överinspektör  Merja Hartikka-SimulaSidan har senast uppdaterats 11.12.2007