Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skattestyrelsens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2006

Har getts
24.11.2005
Diarienummer
1624/32/2005
Giltighet
Tills vidare

Utfärdat i Helsingfors den 24 november 2005


Skattestyrelsen har med stöd av 73 § och 75 § 2 mom. inkomstskattelagen den 30 december 1992 (1535/1992), sådana som 73 § av dem lyder delvis ändrad i lagen 896/2001, beslutat:

1 §

Grunderna för och beloppen av resekostnadsersättningar som skall betraktas såsom skattefria vid beskattningen för år 2006 är de som nämns nedan i detta beslut.

2 §

Såsom resekostnader anses de utgifter skattskyldig haft för arbetsresa i Finland eller utomlands.

3 §

Med arbetsresa avses resa, som löntagare för utförande av till arbetet hörande uppgifter tillfälligt företar till särskild plats för arbetets utförande utanför den egentliga arbetsplatsen. Har löntagare på grund av arbetets art ingen egentlig arbetsplats, anses såsom arbetsresa resa som löntagare tillfälligt företar i arbetet från sin bostad till särskild plats för arbetets utförande.

Såsom arbetsresa anses inte löntagares resa mellan bostad och den egentliga arbetsplatsen och ej heller veckosluts- eller andra motsvarande resor mellan bostaden och det särskilda arbetsstället som gjorts under arbetskommendering.

Inom områden, där särskild plats för arbetets utförande till följd av arbetets för området kännetecknande kortvarighet ofta växlar, anses daglig resa mellan bostad och särskild plats för arbetets utförande utgöra resa som endast berättigar till resekostnadsersättning avsedd i 7, 8 och 9 §, om löntagaren inte har egentlig arbetsplats. Löntagare är likväl berättigad till måltidsersättning som avses i 14 §, om han inte har möjlighet att utnyttja av arbetsgivaren anordnad arbetsplatsmåltid på särskild plats för arbetets utförande eller i dess omedelbara närhet.

4 §

Om arbetstagaren företar en resa till en sekundär arbetsplats för att där utföra sina arbetsuppgifter och resan företas på annat sätt än vad som anges i 3 § 1 mom., berättigar denna resa endast till en sådan färdkostnadsersättning som avses i 7, 8 och 9 § samt till en sådan logiersättning som avses i 16 §. Som sekundär arbetsplats betraktas ett ordinarie verksamhetsställe för arbetsgivaren eller ett samfund som hör till samma intressesfär som arbetsgivaren, om det är beläget på en annan ort eller i en annan stat än den egentliga arbetsplats som skall betraktas som arbetstagarens primära arbetsplats.

Resor mellan den bostad som arbetstagaren är tvungen att använda sig av till följd av den sekundära arbetsplatsens belägenhet och den sekundära arbetsplatsen betraktas inte som resor som berättigar till ovan i 1 mom. nämnd färdkostnadsersättning.

5 §

Med egentlig arbetsplats avses plats där löntagaren arbetar stadigvarande. Har löntagare på grund av arbetets rörlighet ingen sådan plats där han stadigvarande arbetar, anses såsom egentlig arbetsplats den plats där han avhämtar arbetsorder, förvarar arbetsplagg, redskap och material vilka han använder i arbetet, eller annan i fråga om arbetets utförande motsvarande plats.

6 §

Med resedygn avses en tidsperiod om högst 24 timmar, som börjar då löntagaren beger sig på arbetsresa från sin arbetsplats eller sin bostad. Resedygnet slutar då löntagaren från sin arbetsresa återvänder till sin arbetsplats eller sin bostad.

7 §

Med färdkostnadsersättning för arbetsresa avses ersättning för rese-, plats- och sovplatsbiljetter samt andra med dem jämförliga till det egentliga resandet hörande oundgängliga kostnader.

Såsom färdkostnadsersättning anses även ersättning för transporterande av arbetsredskap och andra sådana föremål, som löntagaren måste föra med sig.

8 §

Maximibeloppet för resekostnadsersättning som erläggs för arbetsresa som löntagaren företagit med annat fordon än det som han äger eller innehar, är samma som det som framgår ur verifikat eller annan tillförlitlig utredning som trafikidkare givit och som löntagaren visar att han betalt för sina resekostnader.

9 §

Maximibeloppen för färdkostnadsersättningar för arbetsresa som löntagaren företagit med fordon som han äger eller innehar är:

Fordon Ersättningens maximibelopp
bil42 cent per kilometer, som höjs med
- 6 cent per kilometer för transport av släpvagn kopplad till bilen
- 10 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter transporterande av en till bilen kopplad husvagn
- 20 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter transporterande av en till bilen kopplad raststuga eller motsvarande tung last
- 2 cent per kilometer för transport i bilen av sådana maskiner eller andra
föremål, vilka väger över 80 kilo eller är skrymmande
- 2 cent per kilometer, om löntagaren till följd av åligganden i arbetet transporterar hund i bilen
- 8 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter bilfärder längs skogsbilvägar
eller på andra för annan trafik avstängda vägbyggnadsarbetsplatser, för frågavarande kilometrars del

motorbåt,
högst 50 hk 
66 cent per kilometer
motorbåt,
över 50 hk 
98 cent per kilometer
snöskoter  92 cent per kilometer
motorcykel  28 cent per kilometer
moped   15 cent per kilometer
annat fordon 8 cent per kilometer

Om i fordon som löntagare äger eller innehar reser även andra personer, vilkas befordran åligger arbetsgivaren, höjs de i 1 mom. avsedda ersättningarnas maximibelopp med 2 cent per kilometer för varje medföljande person.

Om löntagare, som har en i skattestyrelsens beslut om beräkningsgrunder för naturaförmåner avsedd förmån att använda bil, använder sådan bil för arbetsresa och själv betalar bränslekostnaderna som förorsakas av resan, är maximibeloppet av bränslekostnaderna som skall ersättas honom 12 cent per kilometer.

10 §

Med dagtraktamente avses måttlig ersättning för de ökningar av måltids- och andra levnadskostnader som arbetsresan förorsakar den skattskyldige. Till dagtraktamente räknas inte ersättning för resande eller logi.

11 §

Erläggandet av dagtraktamente förutsätter, att den särskilda platsen för arbetets utförande ligger på längre än 15 kilometers avstånd antingen från löntagarens egentliga arbetsplats eller bostad, beroende på från vilketdera ställe resan företagits. Den särskilda platsen för arbetets utförande skall dessutom ligga på längre än 5 kilometers avstånd både från den egentliga arbetsplatsen och bostaden.

12 §

Beroende på arbetsresans varaktighet är maximibeloppen för dagtraktamente följande:

Arbetsresans varaktighet Dagtraktamentets maximibelopp
  euro
över 6 timmar (partiellt dagtraktamente) 14,00
över 10 timmar (heldagtraktamente) 30,00
   
då resetiden överstiger det
sista fulla resedygnet
 
   
- med minst 2 timmar 14,00
- med mer än 6 timmar 30,00

Erhåller löntagaren under något resedygn fri eller i biljettpriset ingående kost, är maximibeloppet för dagtraktamente hälften av beloppen enligt 1 mom. Med fri kost avses i fråga om heldagtraktamente två och i fråga om partiellt dagtraktamente en fri måltid.

13 §

Maximibeloppen för dagtraktamente för arbetsresa utomlands är följande:

Land eller område    Dagtraktamentets maximibelopp 
  euro
Afganistan 48,00
Albanien     44,00
Algeriet     50,00
Amerikas Förenta Stater 63,00
New York, Los Angeles, Washington 70,00
Andorra     49,00
Angola        77,00
Antiqua och Barbuda    76,00
Argentiina     34,00
Armenien     59,00
Aruba     49,00
Australien     61,00
Azerbajdzejan    52,00
Azorerna     45,00
Bahamas              58,00
Bahrain     59,00
Bangladesh     41,00
Barbados     59,00
Belgien     61,00
Belize     39,00
Benin     53,00
Bermuda     75,00
Bhutan     38,00
Bolivien     28,00
Bosnien-Hertsegovina    42,00
Botswana     42,00
Brasilien    46,00
Sao Paulo     51,00
Britannien 70,00
London 75,00
Brunei     41,00
Bulgarien     49,00
Burkina Faso     33,00
Burundi     33,00
Centralafrikanska republiken   39,00
Chile     48,00
Colombia 44,00
Cooköarna     58,00
Costa Rica     47,00
Cypern     61,00
Danmark     65,00
Demokratiska republiken Kongo (f.d. Zaire)  67,00
Djibouti     50,00
Dominica     46,00
Dominikanska republiken    53,00
Ecuador     40,00
Egypten    45,00
Elfenbenskusten    61,00
El Salvador     55,00
Eritrea     30,00
Estland     49,00
Etiopien    43,00
Fidzi     45,00
Filippinerna    45,00
Frankrike     63,00 
Färöarna     53,00
Förenade Arabiemiraten 63,00
Gabon     60,00
Gambia     39,00
Georgien    45,00
Ghana     44,00
Grekland    61,00 
Grenada     57,00
Grönland     53,00
Guadeloupe     50,00
Guatemala     36,00
Guinea     34,00
Guinea-Bissau    39,00
Guyana     40,00
Haiti     41,00
Honduras     38,00
Indien    41,00
Indonesien     44,00
Irak     54,00
Iran     35,00
Irland   63,00
Island    78,00
Israel      67,00
Italien    61,00
Jamaica     46,00
Japan   83,00
Jemen     50,00
Jordanien   66,00
Jungfruöarna (USA)    36,00
Kambodzha     45,00
Kamerun     45,00
Kanada     61,00
Kanarieöarna    53,00
Kap Verde     34,00
Kazachstan     51,00
Kenya     50,00
Kina     59,00
Hongkong           72,00
Macao     66,00
Kirgisistan     42,00
Komorerna    40,00
Kongo, Republiken                  45,00
Korea, Demokratiska folkrepubliken (Nordkorea) 34,00
Korea, Republiken (Sydkorea)   73,00 
Kosovo                          47,00
Kroatien     59,00
Kuba     52,00
Kuwait     69,00
Laos     38,00
Lesotho     49,00
Lettland     45,00
Libanon     70,00
Liberia     36,00
Libyen     49,00
Liechtenstein     67,00
Litauen     45,00
Luxemburg     63,00
Madagascar    37,00
Madeira     50,00
Makedonien     43,00
Malawi     35,00
Malaysia     43,00
Maldiverna     48,00
Mali     41,00
Malta     58,00
Marocko     57,00
Marshallöarna    39,00
Martinique     51,00
Mauretanien     41,00
Mauritius     51,00
Mexico     58,00
Mikronesien     44,00
Mocambique     50,00    
Moldavien      35,00
Monaco     62,00
Mongoliet     45,00
Myanmar (Burma)  46,00
Namibia     36,00
Nederländerna    63,00
Nederländska Antillerna    49,00
Nepal     32,00
Nicaragua      41,00
Niger      39,00
Nigeria     57,00
Norge     66,00
Nya Zeeland     60,00
Oman     54,00
Pakistan     41,00
Palestina                      50,00
Panama     40,00
Papua - Nya Guinea     38,00
Paraquay     30,00
Peru      45,00
Polen     57,00
Portugal    58,00
Puerto Rico     38,00
Qatar     55,00
Rwanda     41,00
Rumänien     50,00
Ryssland 42,00
Moskva 72,00
Petersburg     57,00
Saint Kitts och Nevis    59,00
Saint Lucia     69,00
Saint Vincent och Grenadinerna   54,00
Salomonöarna   28,00
Samoa     34,00
San Marino     48,00
Sao Tome och Principe    46,00
Saudiarabien     60,00
Schweiz     62,00
Senegal     52,00
Seychellerna    59,00
Serbien och Montenegro    43,00
Sierra Leone     42,00
Singapore     62,00
Slovakien     47,00
Slovenien     50,00
Somalia     33,00
Spanien     62,00
Sri Lanka     34,00
Sudan     51,00
Surinam     30,00
Swaziland     40,00
Sverige 62,00
Sydafrika     52,00
Syrien     50,00
Tadzikistan     38,00
Taiwan     58,00
Tanzania     39,00
Tchad 42,00
Thailand  58,00
Tjeckien     53,00
Togo     47,00
Tonga     32,00
Trinidad och Tobago    63,00
Tunisien    50,00
Turkiet   56,00
  Istanbul     66,00
Turkmenistan     57,00
Tyskland     62,00
Uganda     36,00
Ukraina     60,00
Ungern     60,00
Uruguay     30,00
Uzbekistan     57,00
Vanuatu     34,00
Venezuela     54,00
Vietnam     38,00
Vitryssland     52,00
Zambia     42,00
Zimbabwe     50,00
Österrike     60,00
Östtimor  41,00
Land, som inte nämnts särskilt   40,00

Dagtraktamente räknas enligt resedygn. Resedygnet är 24 timmar räknat från arbetsresans början eller från det föregående resedygnets slut.

Maximibeloppet för dagtraktamente fastställs enligt det land eller område där resedygnet utomlands slutar. Slutar resedygnet ombord på fartyg eller flygplan, fastställs dagtraktamentet enligt det land eller område, varifrån fartyget eller flygplanet senast avgått eller i fråga om avgång från Finland, där det först anländer.

Vid återresa till Finland har löntagaren rätt till hälften av det utlandsdagtraktamente som betalats för det senaste resedygnet, om den till arbetsresan använda tiden överskrider med mer än två timmar det sista fulla resedygnet som utgått på sista utländska territorium eller ombord på fartyg eller flygplan som avgått därifrån.

Överskrider den till arbetsresan använda tiden med mer än tio timmar det sista fulla resedygnet som utgått på sista utländska territorium eller ombord på fartyg eller flygplan som avgått därifrån, har löntagaren rätt till det utlandsdagtraktamente som betalats för det senaste resedygnet. Maximibeloppet för dagtraktamente vilket betalas för resedygn eller del därav, som börjat efter ankomsten till hemlandet, fastställs enligt 12 §.

Löntagaren är berättigad till dagtraktamente som fastställts för vederbörande land, om utlandsarbetsresa varat minst 10 timmar. Ifall den totala tid, som använts till arbetsresan är under 10 timmar erläggs dagtraktamente i enlighet med stadgandena om resor i hemlandet och till motsvarande belopp.

Har löntagaren under något resedygn erhållit kostnadsfri eller i biljettpriset eller i hotellrummets grundpris ingående kost, utbetalas dagtraktamente nedsatt med 50 procent. Med fri kost avses i fråga om utrikesdagtraktamente två fria måltider.

Då arbetsresa företas utanför finskt territorium så, att arbetet för i Finland befintlig arbetsgivares räkning utförs under exceptionella förhållanden och löntagaren återvänder till finskt territorium till natten, och dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan enligt 12 §, är maximibeloppet för ersättning som erläggs för arbetsresan med avvikelse från 1 mom. 16,00 euro.

14 §

Erläggandet av måltidsersättning förutsätter att dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan och att löntagaren inte till följd av arbetets art har möjlighet att under sin måltidsrast inta sin måltid på sitt vanliga måltidsställe. Måltidsersättningens maximibelopp är 7,50 euro.

Måste löntagaren under arbetsresan inta måltider två gånger utanför sitt vanliga måltidsställe, och dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan är måltidsersättningens maximibelopp 15,00 euro.

15 §

Maximibeloppet för logiersättning, som erläggs för arbetsresa utöver dagtraktamente, är det belopp, som av härbärgeringsrörelse utfärdat verifikat eller annan tillförlitlig utredning utvisar.

16 §

Maximibeloppet för logiersättning på grund av resa som företas till en sekundär arbetsplats uppgår till det belopp som utvisas av det av förplägningsrörelsen erhållna kvittot eller till ett belopp som kan anses vara skäligt på basis av tillbudsstående tillförlitlig utredning.


17 §

Erläggandet av nattresepenning förutsätter, att av till dagtraktamente berättigande resedygn minst 4 timmar infaller under tiden mellan kl. 21.00 - 07.00 och att arbetsgivaren inte ordnar kostnadsfritt logi för löntagaren och inte heller erlägger logiersättning eller ersättning för sovplats. Nattresepenningens maximibelopp är 6,00 euro.

18 §

Vad ovan bestämts om ersättning av resekostnader, tillämpas även på ersättningar som i lag stadgats såsom skattefria och som betalas till skattskyldiga som får sjöarbetsinkomst.

19 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2006. Detta beslut tillämpas på arbetsresa eller en del därav som företas under år 2006.


Helsingfors den 24 november 2005

 

Generaldirektör   Jukka Tammi

Överinspektör  Tomi PeltomäkiSidan har senast uppdaterats 24.11.2005