Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2017

Har getts
30.11.2016
Diarienummer
A177/200/2016
Giltighet
1.1.2017−

Skatteförvaltningen har med stöd av 73 § och 75 § 2 mom. i inkomstskattelagen (1535/1992), av dem 73 § 1 mom. och 75 § 2 mom. sådana de lyder i lag 504/2010 och 73 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1246/2013, beslutat:

1 §

Grunderna för och beloppen av resekostnadsersättningar som skall betraktas såsom skattefria vid beskattningen för år 2017 är de som nämns nedan i detta beslut.

2 §

Såsom resekostnader anses de utgifter skattskyldig haft för arbetsresa i Finland eller utomlands.

3 §

Med arbetsresa avses resa, som löntagare för utförande av till arbetet hörande uppgifter tillfälligt företar till särskild plats för arbetets utförande utanför den egentliga arbetsplatsen. Har löntagare på grund av arbetets art ingen egentlig arbetsplats, anses såsom arbetsresa resa som löntagare tillfälligt företar i arbetet från sin bostad till särskild plats för arbetets utförande.

Såsom arbetsresa betraktas en resa till arbetsstället också då:

  1. arbetsstället finns på ett annat ställe än egen arbetsgivares driftställe eller på ett driftställe för ett samfund som hör till samma intressesfär med arbetsgivaren i fråga;
  2. arbetet är tillfälligt på sätt som avses i 72a § i ISL;
  3. arbetsstället ligger på över 100 kilometers avstånd från den skattskyldiges bostad och
  4. den skattskyldige har på grund av resan som företagits till arbetsstället övernattat i tillfällig inkvartering som är nödig på grund av arbetsställets belägenhet.

Såsom arbetsresa anses inte löntagares resa mellan bostad och den egentliga arbetsplatsen och ej heller veckosluts- eller andra motsvarande resor mellan bostaden och det särskilda arbetsstället som gjorts under arbetskommendering.

Inom områden, där särskild plats för arbetets utförande till följd av arbetets för området kännetecknande kortvarighet ofta växlar, anses daglig resa mellan bostad och särskild plats för arbetets utförande utgöra resa som endast berättigar till resekostnadsersättning avsedd i 7, 8 och 9 §, om löntagaren inte har egentlig arbetsplats. Löntagare är likväl berättigad till måltidsersättning som avses i 14 §, om han inte har möjlighet att utnyttja av arbetsgivaren anordnad arbetsplatsmåltid på särskild plats för arbetets utförande eller i dess omedelbara närhet.

4 §

Om arbetstagaren företar en resa till en sekundär arbetsplats för att där utföra sina arbetsuppgifter och resan företas på annat sätt än vad som anges i 3 § 1 och 2 mom., berättigar denna resa endast till en sådan färdkostnadsersättning som avses i 7, 8 och 9 § samt till en sådan logiersättning som avses i 16 §. Som sekundär arbetsplats betraktas ett ordinarie verksamhetsställe för arbetsgivaren eller ett samfund som hör till samma intressesfär som arbetsgivaren, om det är beläget på en annan ort eller i en annan stat än den egentliga arbetsplats som skall betraktas som arbetstagarens primära arbetsplats.

Resor mellan den bostad som arbetstagaren är tvungen att använda sig av till följd av den sekundära arbetsplatsens belägenhet och den sekundära arbetsplatsen betraktas inte som resor som berättigar till ovan i 1 mom. nämnd färdkostnadsersättning.

5 §

Med egentlig arbetsplats avses plats där löntagaren arbetar stadigvarande. Har löntagare på grund av arbetets rörlighet ingen sådan plats där han stadigvarande arbetar, anses såsom egentlig arbetsplats den plats där han avhämtar arbetsorder, förvarar arbetsplagg, redskap och material vilka han använder i arbetet, eller annan i fråga om arbetets utförande motsvarande plats.

6 §

Med resedygn avses en tidsperiod om högst 24 timmar, som börjar då löntagaren beger sig på arbetsresa från sin arbetsplats eller sin bostad. Resedygnet slutar då löntagaren från sin arbetsresa återvänder till sin arbetsplats eller sin bostad.

7 §

Med färdkostnadsersättning för arbetsresa avses ersättning för rese-, plats- och sovplatsbiljetter samt andra med dem jämförliga till det egentliga resandet hörande oundgängliga kostnader.

Såsom färdkostnadsersättning anses även ersättning för transporterande av arbetsredskap och andra sådana föremål, som löntagaren måste föra med sig.

8 §

Maximibeloppet för resekostnadsersättning som erläggs för arbetsresa som löntagaren företagit med annat fordon än det som han äger eller innehar, är samma som det som framgår ur verifikat eller annan tillförlitlig utredning som trafikidkare givit och som löntagaren visar att han betalt för sina resekostnader.

9 §

Maximibeloppen för färdkostnadsersättningar för arbetsresa som löntagaren företagit med fordon som han äger eller innehar är:

Fordon Ersättningens maximibelopp
bil

41 cent per kilometer, som höjs med

  • 7 cent per kilometer för transport av släpvagn kopplad till bilen
  • 11 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter transporterande av en till bilen kopplad husvagn
  • 21 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter transporterande av en till bilen kopplad raststuga eller motsvarande tung last
  • 3 cent per kilometer för transport i bilen av sådana maskiner eller andra föremål, vilka väger över 80 kilo eller är skrymmande
  • 3 cent per kilometer, om löntagaren till följd av åligganden i arbetet transporterar hund i bilen
  • 9 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter bilfärder längs skogsbilvägar eller på andra för annan trafik avstängda vägbyggnadsarbetsplatser,  för frågavarande kilometrars del
motorbåt, högst 50 hk 73 cent per kilometer
motorbåt, över 50 hk 106 cent per kilometer
snöskoter 101 cent per kilometer
terränghjuling 95 cent per kilometer
motorcykel 32 cent per kilometer
moped 17 cent per kilometer
annat fordon 10 cent per kilometer

Om i fordon som löntagare äger eller innehar reser även andra personer, vilkas befordran åligger arbetsgivaren, höjs de i 1 mom. avsedda ersättningarnas maximibelopp med 3 cent per kilometer för varje medföljande person.

Om löntagare, som har en i skatteförvaltningens beslut om beräkningsgrunder för naturaförmåner avsedd förmån att använda bil, använder sådan bil för arbetsresa och själv betalar bränslekostnaderna som förorsakas av resan, är maximibeloppet av bränslekostnaderna som skall ersättas honom 10 cent per kilometer.

10 §

Med dagtraktamente avses måttlig ersättning för de ökningar av måltids- och andra levnadskostnader som arbetsresan förorsakar den skattskyldige. Till dagtraktamente räknas inte ersättning för resande eller logi.

11 §

Erläggandet av dagtraktamente förutsätter, att den särskilda platsen för arbetets utförande ligger på längre än 15 kilometers avstånd antingen från löntagarens egentliga arbetsplats eller bostad, beroende på från vilketdera ställe resan företagits. Den särskilda platsen för arbetets utförande skall dessutom ligga på längre än 5 kilometers avstånd både från den egentliga arbetsplatsen och bostaden.

12 §

Beroende på arbetsresans varaktighet är maximibeloppen för dagtraktamente följande:

Arbetsresans varaktighet Dagtraktamentets maximibelopp
euro
över 6 timmar (partiellt dagtraktamente) 19
över 10 timmar (heldagtraktamente) 41
då resetiden överstiger det sista fulla resedygnet  
- med minst 2 timmar 19
- med mer än 6 timmar 41

Erhåller löntagaren under något resedygn fri eller i biljettpriset ingående kost, är maximibeloppet för dagtraktamente hälften av beloppen enligt 1 mom. Med fri kost avses i fråga om heldagtraktamente två och i fråga om partiellt dagtraktamente en fri måltid.

13 §

Maximibeloppen för dagtraktamente för arbetsresa utomlands är följande:

Land eller område

Dagtraktamentets maximibelopp euro

Afghanistan

57

Albanien

54

Algeriet

67

Amerikas Förenta Stater

68

     New York, Los Angeles, Washington

74

Andorra

57

Angola

95

Antigua och Barbuda

74

Argentina

47

Armenien

51

Aruba

53

Australien

70

Azerbajdzjan

53

Azorerna

59

Bahamas

74

Bahrain

73

Bangladesh

57

Barbados

64

Belgien

62

Belize

47

Benin

42

Bermuda

75

Bhutan

41

Bolivia

39

Bosnien och Hercegovina

48

Botswana

41

Brasilien

65

Britannien

65

    London och Edinburgh

69

Brunei

41

Bulgarien

51

Burkina Faso

39

Burundi

46

Centralafrikanska republiken

66

Chile

55

Colombia

59

Cooköarna

71

Costa Rica

54

Curaçao

48

Cypern

60

Danmark

68

Demokratiska republiken Kongo (Kongo-Kinshasa)

67

Djibouti

64

Dominica

54

Dominikanska republiken

60

Ecuador

58

Egypten

53

Elfenbenskusten

71

El Salvador

49

Eritrea

57

Estland

51

Etiopien

47

Fiji

50

Filippinerna

58

Frankrike

66

Färöarna

53

Förenade Arabemiraten

72

Gabon

73

Gambia

39

Georgien

46

Ghana

49

Grekland

58

Grenada

64

Grönland

55

Guadeloupe

50

Guatemala

58

Guinea

53

Guinea-Bissau

36

Guyana

42

Haiti

48

Honduras

44

Indien

49

Indonesien

51

Irak

63

Iran

53

Irland

66

Island

72

Israel

77

Italien

64

Jamaica

52

Japan

78

Jemen

62

Jordanien

74

Jungfruöarna (USA)

50

Kambodja

54

Kamerun

49

Kanada

66

Kanarieöarna

60

Kap Verde

42

Kazakstan

49

Kenya

64

Kina

66

    Hongkong

72

Kirgizistan

46

Komorerna

41

Kongo (Kongo-Brazzaville)

51

Korea, Demokratiska folkrepubliken (Nordkorea)

66

Korea, Republiken (Sydkorea)

85

Kosovo

45

Kroatien

61

Kuba

61

Kuwait

70

Laos

51

Lesotho

36

Lettland

50

Libanon

69

Liberia

59

Libyen

69

Liechtenstein

71

Litauen

48

Luxemburg

64

Madagaskar

39

Madeira

58

Makedonien

51

Malawi

46

Malaysia

51

Maldiverna

62

Mali

39

Malta

62

Marocko

68

Marshallöarna

59

Martinique

52

Mauretanien

41

Mauritius

52

Mexiko

48

Mikronesien

55

Moçambique

44

Moldavien

44

Monaco

69

Mongoliet

40

Montenegro

51

Myanmar (Burma)

59

Namibia

36

Nederländerna

65

Nepal

43

Nicaragua

44

Niger

45

Nigeria

67

Norge

71

Nya Zeeland

69

Oman

67

Pakistan

40

Palau

64

Palestinska området

70

Panama

56

Papua Nya Guinea

57

Paraguay

36

Peru

57

Polen

55

Portugal

60

Puerto Rico

56

Qatar

72

Rwanda

42

Rumänien

53

Ryssland

53

    Moskva

66

    Petersburg

61

Saint Kitts ja Nevis

63

Saint Lucia

73

Saint Vincent och Grenadinerna

70

Salomonöarna

54

Samoa

53

San Marino

57

São Tomé och Príncipe

64

Saudiarabien

71

Schweiz

77

Senegal

48

Seychellerna

67

Serbien

54

Sierra Leone

50

Singapore

70

Slovakien

56

Slovenien

57

Somalia

60

Spanien

62

Sri Lanka

47

Sudan

72

Suriname

42

Swaziland

38

Sverige

63

Sydafrika

48

Sydsudan

54

Syrien

81

Tadzjikistan

40

Taiwan

64

Tanzania

45

Tchad

52

Thailand

59

Tjeckien

56

Togo

49

Tonga

44

Trinidad och Tobago

70

Tunisien

53

Turkiet

58

    Istanbul

60

Turkmenistan

64

Tyskland

61

Uganda

40

Ukraina

47

Ungern

55

Uruguay

56

Uzbekistan

49

Vanuatu

59

Venezuela

90

Vietnam

56

Vitryssland

42

Zambia

59

Zimbabwe

50

Österrike

62

Östtimor

48

Land, som inte nämnts särskilt

46

Dagtraktamente räknas enligt resedygn. Resedygnet är 24 timmar räknat från arbetsresans början eller från det föregående resedygnets slut.

Maximibeloppet för dagtraktamente fastställs enligt det land eller område där resedygnet utomlands slutar. Slutar resedygnet ombord på fartyg eller flygplan, fastställs dagtraktamentet enligt det land eller område, varifrån fartyget eller flygplanet senast avgått eller i fråga om avgång från Finland, där det först anländer.

Vid återresa till Finland har löntagaren rätt till hälften av det utlandsdagtraktamente som betalats för det senaste resedygnet, om den till arbetsresan använda tiden överskrider med mer än två timmar det sista fulla resedygnet som utgått på sista utländska territorium eller ombord på fartyg eller flygplan som avgått därifrån.

Överskrider den till arbetsresan använda tiden med mer än tio timmar det sista fulla resedygnet som utgått på sista utländska territorium eller ombord på fartyg eller flygplan som avgått därifrån, har löntagaren rätt till det utlandsdagtraktamente som betalats för det senaste resedygnet. Maximibeloppet för dagtraktamente vilket betalas för resedygn eller del därav, som börjat efter ankomsten till hemlandet, fastställs enligt 12 §.

Löntagaren är berättigad till dagtraktamente som fastställts för vederbörande land, om utlandsarbetsresa varat minst 10 timmar. Ifall den totala tid, som använts till arbetsresan är under 10 timmar erläggs dagtraktamente i enlighet med stadgandena om resor i hemlandet och till motsvarande belopp.

Har löntagaren under något resedygn erhållit kostnadsfri eller i biljettpriset eller i hotellrummets grundpris ingående kost, utbetalas dagtraktamente nedsatt med 50 procent. Med fri kost avses i fråga om utrikesdagtraktamente två fria måltider.

Då arbetsresa företas utanför finskt territorium så, att arbetet för i Finland befintlig arbetsgivares räkning utförs under exceptionella förhållanden och löntagaren återvänder till finskt territorium till natten, och dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan enligt 12 §, är maximibeloppet för ersättning som erläggs för arbetsresan med avvikelse från 1 mom. 18 euro.

14 §

Erläggandet av måltidsersättning förutsätter att dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan och att löntagaren inte till följd av arbetets art har möjlighet att under sin måltidsrast inta sin måltid på sitt vanliga måltidsställe. Måltidsersättningens maximibelopp är 10,25 euro.

Måste löntagaren under arbetsresan inta måltider två gånger utanför sitt vanliga måltidsställe, och dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan är måltidsersättningens maximibelopp 20,50 euro.

15 §

Maximibeloppet för logiersättning, som erläggs för arbetsresa utöver dagtraktamente, är det belopp, som av härbärgeringsrörelse utfärdat verifikat eller annan tillförlitlig utredning utvisar.

16 §

Maximibeloppet för logiersättning på grund av resa som företas till en sekundär arbetsplats uppgår till det belopp som utvisas av det av förplägningsrörelsen erhållna kvittot eller till ett belopp som kan anses vara skäligt på basis av tillbudsstående tillförlitlig utredning.

17 §

Erläggandet av nattresepenning förutsätter, att av till dagtraktamente berättigande resedygn minst 4 timmar infaller under tiden mellan kl. 21.00–07.00 och att arbetsgivaren inte ordnar kostnadsfritt logi för löntagaren och inte heller erlägger logiersättning eller ersättning för sovplats. Nattresepenningens maximibelopp är 12 euro.

18 §

Vad ovan bestämts om ersättning av resekostnader, tillämpas även på ersättningar som i lag stadgats såsom skattefria och som betalas till skattskyldiga som får sjöarbetsinkomst.

19 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2017. Detta beslut tillämpas på arbetsresa eller en del därav som företas under år 2017.

 

Helsingfors den 30 november 2016


Generaldirektör Pekka Ruuhonen

Ledande sakkunnig Mia Keskinen
 

Utlandsdagtraktamenten/definiton av områden (pdf)

Sidan har senast uppdaterats 30.11.2016