Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2015

Har getts
8.12.2014
Diarienummer
A202/200/2014
Giltighet
Tills vidare


Skatteförvaltningen har med stöd av 73 § och 75 § 2 mom. i inkomstskattelagen (1535/1992), av dem 73 § 1 mom. och 75 § 2 mom. sådana de lyder i lag 504/2010 och 73 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1246/2013, beslutat:

1 §

Grunderna för och beloppen av resekostnadsersättningar som skall betraktas såsom skattefria vid beskattningen för år 2015  är de som nämns nedan i detta beslut.

2 §

Såsom resekostnader anses de utgifter skattskyldig haft för arbetsresa i Finland eller utomlands.

3 §

Med arbetsresa avses resa, som löntagare för utförande av till arbetet hörande uppgifter tillfälligt företar till särskild plats för arbetets utförande utanför den egentliga arbetsplatsen. Har löntagare på grund av arbetets art ingen egentlig arbetsplats, anses såsom arbetsresa resa som löntagare tillfälligt företar i arbetet från sin bostad till särskild plats för arbetets utförande.

Såsom arbetsresa betraktas en resa till arbetsstället också då:

  1. arbetsstället finns på ett annat ställe än egen arbetsgivares driftställe eller på ett driftställe för ett samfund som hör till samma intressesfär med arbetsgivaren i fråga;
  2. arbetet är tillfälligt på sätt som avses i 72a § i ISL;
  3. arbetsstället ligger på över 100 kilometers avstånd från den skattskyldiges bostad och
  4. den skattskyldige har på grund av resan som företagits till arbetsstället övernattat i tillfällig inkvartering som är nödig på grund av arbetsställets belägenhet.

Såsom arbetsresa anses inte löntagares resa mellan bostad och den egentliga arbetsplatsen och ej heller veckosluts- eller andra motsvarande resor mellan bostaden och det särskilda arbetsstället som gjorts under arbetskommendering.

Inom områden, där särskild plats för arbetets utförande till följd av arbetets för området kännetecknande kortvarighet ofta växlar, anses daglig resa mellan bostad och särskild plats för arbetets utförande utgöra resa som endast berättigar till resekostnadsersättning avsedd i 7, 8 och 9 §, om löntagaren inte har egentlig arbetsplats. Löntagare är likväl berättigad till måltidsersättning som avses i 14 §, om han inte har möjlighet att utnyttja av arbetsgivaren anordnad arbetsplatsmåltid på särskild plats för arbetets utförande eller i dess omedelbara närhet.

4 §

Om arbetstagaren företar en resa till en sekundär arbetsplats för att där utföra sina arbetsuppgifter och resan företas på annat sätt än vad som anges i 3 § 1 och 2 mom., berättigar denna resa endast till en sådan färdkostnadsersättning som avses i 7, 8 och 9 § samt till en sådan logiersättning som avses i 16 §. Som sekundär arbetsplats betraktas ett ordinarie verksamhetsställe för arbetsgivaren eller ett samfund som hör till samma intressesfär som arbetsgivaren, om det är beläget på en annan ort eller i en annan stat än den egentliga arbetsplats som skall betraktas som arbetstagarens primära arbetsplats.

Resor mellan den bostad som arbetstagaren är tvungen att använda sig av till följd av den sekundära arbetsplatsens belägenhet och den sekundära arbetsplatsen betraktas inte som resor som berättigar till ovan i 1 mom. nämnd färdkostnadsersättning.

5 §

Med egentlig arbetsplats avses plats där löntagaren arbetar stadigvarande. Har löntagare på grund av arbetets rörlighet ingen sådan plats där han stadigvarande arbetar, anses såsom egentlig arbetsplats den plats där han avhämtar arbetsorder, förvarar arbetsplagg, redskap och material vilka han använder i arbetet, eller annan i fråga om arbetets utförande motsvarande plats.

6 §

Med resedygn avses en tidsperiod om högst 24 timmar, som börjar då löntagaren beger sig på arbetsresa från sin arbetsplats eller sin bostad. Resedygnet slutar då löntagaren från sin arbetsresa återvänder till sin arbetsplats eller sin bostad.

7 §

Med färdkostnadsersättning för arbetsresa avses ersättning för rese-, plats- och sovplatsbiljetter samt andra med dem jämförliga till det egentliga resandet hörande oundgängliga kostnader.

Såsom färdkostnadsersättning anses även ersättning för transporterande av arbetsredskap och andra sådana föremål, som löntagaren måste föra med sig.

8 §

Maximibeloppet för resekostnadsersättning som erläggs för arbetsresa som löntagaren företagit med annat fordon än det som han äger eller innehar, är samma som det som framgår ur verifikat eller annan tillförlitlig utredning som trafikidkare givit och som löntagaren visar att han betalt för sina resekostnader..

9 §

Maximibeloppen för färdkostnadsersättningar för arbetsresa som löntagaren företagit med fordon som han äger eller innehar är:

Fordon Ersättningens maximibelopp
bil

44 cent per kilometer, som höjs med

  • 7 cent per kilometer för transport av släpvagn kopplad till bilen
  • 11 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter transporterande av en till bilen kopplad husvagn
  • 21 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter transporterande av en till bilen kopplad raststuga eller motsvarande tung last
  • 3 cent per kilometer för transport i bilen av sådana maskiner eller andra föremål, vilka väger över 80 kilo eller är skrymmande
  • 3 cent per kilometer, om löntagaren till följd av åligganden i arbetet     transporterar hund i bilen
  • 9 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter bilfärder längs skogsbilvägar eller på andra för annan trafik avstängda vägbyggnadsarbetsplatser,  för frågavarande kilometrars del
motorbåt, högst 50 hk 78 cent per kilometer
motorbåt, över 50 hk 114 cent per kilometer
snöskoter 106 cent per kilometer
terränghjuling 100 cent per kilometer
motorcykel 33 cent per kilometer
moped 17 cent per kilometer
annat fordon 10 cent per kilometer

Om i fordon som löntagare äger eller innehar reser även andra personer, vilkas befordran åligger arbetsgivaren, höjs de i 1 mom. avsedda ersättningarnas maximibelopp med 3 cent per kilometer för varje medföljande person.

Om löntagare, som har en i skatteförvaltningens beslut om beräkningsgrunder för naturaförmåner avsedd förmån att använda bil, använder sådan bil för arbetsresa och själv betalar bränslekostnaderna som förorsakas av resan, är maximibeloppet av bränslekostnaderna som skall ersättas honom 12 cent per kilometer.

10 §

Med dagtraktamente avses måttlig ersättning för de ökningar av måltids- och andra levnadskostnader som arbetsresan förorsakar den skattskyldige. Till dagtraktamente räknas inte ersättning för resande eller logi.

11 §

Erläggandet av dagtraktamente förutsätter, att den särskilda platsen för arbetets utförande ligger på längre än 15 kilometers avstånd antingen från löntagarens egentliga arbetsplats eller bostad, beroende på från vilketdera ställe resan företagits. Den särskilda platsen för arbetets utförande skall dessutom ligga på längre än 5 kilometers avstånd både från den egentliga arbetsplatsen och bostaden.

12 §

Beroende på arbetsresans varaktighet är maximibeloppen för dagtraktamente följande:

Arbetsresans varaktighet Dagtraktamentets maximibelopp
euro
över 6 timmar (partiellt dagtraktamente) 18
över 10 timmar (heldagtraktamente) 40
då resetiden överstiger det sista fulla resedygnet  
- med minst 2 timmar 18
- med mer än 6 timmar 40

Erhåller löntagaren under något resedygn fri eller i biljettpriset ingående kost, är maximibeloppet för dagtraktamente hälften av beloppen enligt 1 mom. Med fri kost avses i fråga om heldagtraktamente två och i fråga om partiellt dagtraktamente en fri måltid.

13 §

Maximibeloppen för dagtraktamente för arbetsresa utomlands är följande:

Land eller område

Dagtraktamentets maximibelopp euro

Afghanistan

56

Albanien

52

Algeriet

68

Amerikas Förenta Stater

65

     New York, Los Angeles, Washington

71

Andorra

58

Angola

97

Antigua och Barbuda

74

Argentina

42

Armenien

51

Aruba

48

Australien

65

Azerbajdzjan

69

Azorerna

59

Bahamas

70

Bahrain

68

Bangladesh

51

Barbados

60

Belgien

61

Belize

42

Benin

43

Bermuda

69

Bhutan

37

Bolivia

35

Bosnien och Hercegovina

50

Botswana

40

Brasilien

65

Britannien

69

    London och Edinburgh

73

Brunei

40

Bulgarien

51

Burkina Faso

38

Burundi

40

Centralafrikanska republiken

48

Chile

51

Colombia

58

Cooköarna

65

Costa Rica

50

Curaçao

44

Cypern

61

Danmark

68

Demokratiska republiken Kongo (Kongo-Kinshasa)

67

Djibouti

59

Dominica

50

Dominikanska republiken

54

Ecuador

52

Egypten

55

Elfenbenskusten

71

El Salvador

47

Eritrea

43

Estland

51

Etiopien

42

Fiji

44

Filippinerna

54

Frankrike

66

Färöarna

53

Förenade Arabemiraten

68

Gabon

74

Gambia

34

Georgien

50

Ghana

38

Grekland

60

Grenada

59

Grönland

53

Guadeloupe

50

Guatemala

50

Guinea

55

Guinea-Bissau

35

Guyana

38

Haiti

51

Honduras

43

Indien

46

Indonesien

44

Irak

62

Iran

43

Irland

66

Island

67

Israel

72

Italien

64

Jamaica

51

Japan

71

Jemen

62

Jordanien

73

Jungfruöarna (USA)

43

Kambodja

50

Kamerun

48

Kanada

67

Kanarieöarna

60

Kap Verde

42

Kazakstan

62

Kenya

57

Kina

66

    Hongkong

68

    Macao

64

Kirgizistan

46

Komorerna

44

Kongo (Kongo-Brazzaville)

50

Korea, Demokratiska folkrepubliken (Nordkorea)

66

Korea, Republiken (Sydkorea)

79

Kosovo

45

Kroatien

60

Kuba

51

Kuwait

66

Laos

45

Lesotho

35

Lettland

50

Libanon

67

Liberia

49

Libyen

58

Liechtenstein

69

Litauen

50

Luxemburg

64

Madagaskar

36

Madeira

58

Makedonien

51

Malawi

50

Malaysia

55

Maldiverna

55

Mali

41

Malta

62

Marocko

61

Marshallöarna

54

Martinique

52

Mauretanien

52

Mauritius

51

Mexiko

59

Mikronesien

49

Moçambique

50

Moldavien

45

Monaco

67

Mongoliet

46

Montenegro

52

Myanmar (Burma)

54

Namibia

37

Nederländerna

65

Nepal

39

Nicaragua

42

Niger

44

Nigeria

77

Norge

68

Nya Zeeland

63

Oman

63

Pakistan

37

Palau

59

Palestinska området

62

Panama

52

Papua Nya Guinea

60

Paraguay

35

Peru

56

Polen

56

Portugal

60

Puerto Rico

51

Qatar

68

Rwanda

39

Rumänien

55

Ryssland

53

    Moskva

66

    Petersburg

61

Saint Kitts ja Nevis

60

Saint Lucia

74

Saint Vincent och Grenadinerna

70

Salomonöarna

50

Samoa

49

San Marino

56

São Tomé och Príncipe

57

Saudiarabien

66

Schweiz

74

Senegal

48

Seychellerna

68

Serbien

55

Sierra Leone

51

Singapore

67

Slovakien

57

Slovenien

57

Somalia

50

Spanien

62

Sri Lanka

45

Sudan

60

Suriname

47

Swaziland

37

Sverige

64

Sydafrika

48

Sydsudan

54

Syrien

60

Tadzjikistan

51

Taiwan

58

Tanzania

45

Tchad

53

Thailand

56

Tjeckien

54

Togo

48

Tonga

44

Trinidad och Tobago

70

Tunisien

56

Turkiet

58

    Istanbul

60

Turkmenistan

60

Tyskland

61

Uganda

38

Ukraina

53

Ungern

54

Uruguay

50

Uzbekistan

52

Vanuatu

55

Venezuela

68

Vietnam

53

Vitryssland

53

Zambia

55

Zimbabwe

45

Österrike

62

Östtimor

45

Land, som inte nämnts särskilt

44

Dagtraktamente räknas enligt resedygn. Resedygnet är 24 timmar räknat från arbetsresans början eller från det föregående resedygnets slut.

Maximibeloppet för dagtraktamente fastställs enligt det land eller område där resedygnet utomlands slutar. Slutar resedygnet ombord på fartyg eller flygplan, fastställs dagtraktamentet enligt det land eller område, varifrån fartyget eller flygplanet senast avgått eller i fråga om avgång från Finland, där det först anländer.

Vid återresa till Finland har löntagaren rätt till hälften av det utlandsdagtraktamente som betalats för det senaste resedygnet, om den till arbetsresan använda tiden överskrider med mer än två timmar det sista fulla resedygnet som utgått på sista utländska territorium eller ombord på fartyg eller flygplan som avgått därifrån.

Överskrider den till arbetsresan använda tiden med mer än tio timmar det sista fulla resedygnet som utgått på sista utländska territorium eller ombord på fartyg eller flygplan som avgått därifrån, har löntagaren rätt till det utlandsdagtraktamente som betalats för det senaste resedygnet. Maximibeloppet för dagtraktamente vilket betalas för resedygn eller del därav, som börjat efter ankomsten till hemlandet, fastställs enligt 12 §.

Löntagaren är berättigad till dagtraktamente som fastställts för vederbörande land, om utlandsarbetsresa varat minst 10 timmar. Ifall den totala tid, som använts till arbetsresan är under 10 timmar erläggs dagtraktamente i enlighet med stadgandena om resor i hemlandet och till motsvarande belopp.

Har löntagaren under något resedygn erhållit kostnadsfri eller i biljettpriset eller i hotellrummets grundpris ingående kost, utbetalas dagtraktamente nedsatt med 50 procent. Med fri kost avses i fråga om utrikesdagtraktamente två fria måltider.

Då arbetsresa företas utanför finskt territorium så, att arbetet för i Finland befintlig arbetsgivares räkning utförs under exceptionella förhållanden och löntagaren återvänder till finskt territorium till natten, och dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan enligt 12 §, är maximibeloppet för ersättning som erläggs för arbetsresan med avvikelse från 1 mom. 18 euro.

14 §

Erläggandet av måltidsersättning förutsätter att dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan och att löntagaren inte till följd av arbetets art har möjlighet att under sin måltidsrast inta sin måltid på sitt vanliga måltidsställe. Måltidsersättningens maximibelopp är 10,00 euro.

Måste löntagaren under arbetsresan inta måltider två gånger utanför sitt vanliga måltidsställe, och dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan är måltidsersättningens maximibelopp 20,00 euro.

15 §

Maximibeloppet för logiersättning, som erläggs för arbetsresa utöver dagtraktamente, är det belopp, som av härbärgeringsrörelse utfärdat verifikat eller annan tillförlitlig utredning utvisar

16 §

Maximibeloppet för logiersättning på grund av resa som företas till en sekundär arbetsplats uppgår till det belopp som utvisas av det av förplägningsrörelsen erhållna kvittot eller till ett belopp som kan anses vara skäligt på basis av tillbudsstående tillförlitlig utredning.

17 §

Erläggandet av nattresepenning förutsätter, att av till dagtraktamente berättigande resedygn minst 4 timmar infaller under tiden mellan kl. 21.00–07.00 och att arbetsgivaren inte ordnar kostnadsfritt logi för löntagaren och inte heller erlägger logiersättning eller ersättning för sovplats. Nattresepenningens maximibelopp är 12 euro.

18 §

Vad ovan bestämts om ersättning av resekostnader, tillämpas även på ersättningar som i lag stadgats såsom skattefria och som betalas till skattskyldiga som får sjöarbetsinkomst.

19 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2015. Detta beslut tillämpas på arbetsresa eller en del därav som företas under år 2015.


Helsingfors den 8 december 2014

Generaldirektör Pekka Ruuhonen

Ledande sakkunnig Mia Keskinen

Utlandsdagtraktamenten/definiton av områden (pdf)Sidan har senast uppdaterats 8.12.2014