Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2013

Har getts
18.12.2012
Diarienummer
A144/200/2012
Giltighet
Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 73 § och 75 § 2 mom. i inkomstskattelagen (1535/1992), av dem 73 § 1 mom. och 75 § 2 mom. sådana de lyder i lag 504/2010 och 73 § 2 mom. sådant det lyder i lag 788/2012, beslutat:

1 §

Grunderna för och beloppen av resekostnadsersättningar som skall betraktas såsom skattefria vid beskattningen för år 2013 är de som nämns nedan i detta beslut.


 2 §

Såsom resekostnader anses de utgifter skattskyldig haft för arbetsresa i Finland eller utomlands.


3 §

Med arbetsresa avses resa, som löntagare för utförande av till arbetet hörande uppgifter tillfälligt företar till särskild plats för arbetets utförande utanför den egentliga arbetsplatsen. Har löntagare på grund av arbetets art ingen egentlig arbetsplats, anses såsom arbetsresa resa som löntagare tillfälligt företar i arbetet från sin bostad till särskild plats för arbetets utförande.

Såsom arbetsresa betraktas en resa till arbetsstället också då:

  1. arbetsstället finns på ett annat ställe än egen arbetsgivares driftställe eller på ett driftställe för ett samfund som hör till samma intressesfär med arbetsgivaren i fråga;
  2. arbetet är tillfälligt på sätt som avses i 72a § i ISL;
  3. arbetsstället ligger på över 100 kilometers avstånd från den skattskyldiges bostad och
  4. den skattskyldige har på grund av resan som företagits till arbetsstället övernattat i tillfällig inkvartering som är nödig på grund av arbetsställets belägenhet.

Såsom arbetsresa anses inte löntagares resa mellan bostad och den egentliga arbetsplatsen och ej heller veckosluts- eller andra motsvarande resor mellan bostaden och det särskilda arbetsstället som gjorts under arbetskommendering.

Inom områden, där särskild plats för arbetets utförande till följd av arbetets för området kännetecknande kortvarighet ofta växlar, anses daglig resa mellan bostad och särskild plats för arbetets utförande utgöra resa som endast berättigar till resekostnadsersättning avsedd i 7, 8 och 9 §, om löntagaren inte har egentlig arbetsplats. Löntagare är likväl berättigad till måltidsersättning som avses i 14 §, om han inte har möjlighet att utnyttja av arbetsgivaren anordnad arbetsplatsmåltid på särskild plats för arbetets utförande eller i dess omedelbara närhet.

4 §

Om arbetstagaren företar en resa till en sekundär arbetsplats för att där utföra sina arbetsuppgifter och resan företas på annat sätt än vad som anges i 3 § 1 och 2 mom., berättigar denna resa endast till en sådan färdkostnadsersättning som avses i 7, 8 och 9 § samt till en sådan logiersättning som avses i 16 §. Som sekundär arbetsplats betraktas ett ordinarie verksamhetsställe för arbetsgivaren eller ett samfund som hör till samma intressesfär som arbetsgivaren, om det är beläget på en annan ort eller i en annan stat än den egentliga arbetsplats som skall betraktas som arbetstagarens primära arbetsplats.

Resor mellan den bostad som arbetstagaren är tvungen att använda sig av till följd av den sekundära arbetsplatsens belägenhet och den sekundära arbetsplatsen betraktas inte som resor som berättigar till ovan i 1 mom. nämnd färdkostnadsersättning.

5 §

Med egentlig arbetsplats avses plats där löntagaren arbetar stadigvarande. Har löntagare på grund av arbetets rörlighet ingen sådan plats där han stadigvarande arbetar, anses såsom egentlig arbetsplats den plats där han avhämtar arbetsorder, förvarar arbetsplagg, redskap och material vilka han använder i arbetet, eller annan i fråga om arbetets utförande motsvarande plats.


6 §

Med resedygn avses en tidsperiod om högst 24 timmar, som börjar då löntagaren beger sig på arbetsresa från sin arbetsplats eller sin bostad. Resedygnet slutar då löntagaren från sin arbetsresa återvänder till sin arbetsplats eller sin bostad.

7 §

Med färdkostnadsersättning för arbetsresa avses ersättning för rese-, plats- och sovplatsbiljetter samt andra med dem jämförliga till det egentliga resandet hörande oundgängliga kostnader.

Såsom färdkostnadsersättning anses även ersättning för transporterande av arbetsredskap och andra sådana föremål, som löntagaren måste föra med sig.


8 §

Maximibeloppet för resekostnadsersättning som erläggs för arbetsresa som löntagaren företagit med annat fordon än det som han äger eller innehar, är samma som det som framgår ur verifikat eller annan tillförlitlig utredning som trafikidkare givit och som löntagaren visar att han betalt för sina resekostnader.

9 §


Maximibeloppen för färdkostnadsersättningar för arbetsresa som löntagaren företagit med fordon som han äger eller innehar är:

Fordon Ersättningens maximibelopp
bil

45 cent per kilometer, som höjs med

  • 7 cent per kilometer för transport av släpvagn kopplad till bilen
  • 11 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter transporterande av en till bilen kopplad husvagn
  • 21 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter transporterande av en till bilen kopplad raststuga eller motsvarande tung last
  • 3 cent per kilometer för transport i bilen av sådana maskiner eller andra föremål, vilka väger över 80 kilo eller är skrymmande
  • 3 cent per kilometer, om löntagaren till följd av åligganden i arbetet     transporterar hund i bilen
  • 9 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter bilfärder längs skogsbilvägar eller på andra för annan trafik avstängda vägbyggnadsarbetsplatser,  för frågavarande kilometrars del
motorbåt, högst 50 hk 77 cent per kilometer
motorbåt, över 50 hk  112 cent per kilometer
snöskoter 105 cent per kilometer
terränghjuling 99 cent per kilometer
motorcykel 33 cent per kilometer
moped 17 cent per kilometer
annat fordon 10 cent per kilometer


Om i fordon som löntagare äger eller innehar reser även andra personer, vilkas befordran åligger arbetsgivaren, höjs de i 1 mom. avsedda ersättningarnas maximibelopp med 3 cent per kilometer för varje medföljande person.

Om löntagare, som har en i skatteförvaltningens beslut om beräkningsgrunder för naturaförmåner avsedd förmån att använda bil, använder sådan bil för arbetsresa och själv betalar bränslekostnaderna som förorsakas av resan, är maximibeloppet av bränslekostnaderna som skall ersättas honom 13 cent per kilometer.

10 §

Med dagtraktamente avses måttlig ersättning för de ökningar av måltids- och andra levnadskostnader som arbetsresan förorsakar den skattskyldige. Till dagtraktamente räknas inte ersättning för resande eller logi.

11 §

Erläggandet av dagtraktamente förutsätter, att den särskilda platsen för arbetets utförande ligger på längre än 15 kilometers avstånd antingen från löntagarens egentliga arbetsplats eller bostad, beroende på från vilketdera ställe resan företagits. Den särskilda platsen för arbetets utförande skall dessutom ligga på längre än 5 kilometers avstånd både från den egentliga arbetsplatsen och bostaden.

12 §

Beroende på arbetsresans varaktighet är maximibeloppen för dagtraktamente följande:

Arbetsresans varaktighet Dagtraktamentets maximibelopp
euro
över 6 timmar (partiellt dagtraktamente) 17
över 10 timmar (heldagtraktamente) 38
då resetiden överstiger det sista fulla resedygnet  
- med minst 2 timmar 17
- med mer än 6 timmar 38

Erhåller löntagaren under något resedygn fri eller i biljettpriset ingående kost, är maximibeloppet för dagtraktamente hälften av beloppen enligt 1 mom. Med fri kost avses i fråga om heldagtraktamente två och i fråga om partiellt dagtraktamente en fri måltid.

       13 §

Maximibeloppen för dagtraktamente för arbetsresa utomlands är följande:

Land eller område Dagtraktamentets maximibelopp euro
Afghanistan 56
Albanien 50
Algeriet 69
Amerikas Förenta Stater   65
     New York, Los Angeles, Washington 71
Andorra 58
Angola 87
Antigua och Barbuda 74
Argentina 53
Armenien 46
Aruba 49
Australien   68
Azerbajdzjan 69
Azorerna 59
Bahamas 69
Bahrain 67
Bangladesh 45
Barbados 60
Belgien 61
Belize 41
Benin 44
Bermuda 67
Bhutan 34
Bolivia 29
Bosnien och Hercegovina   49
Botswana 41
Brasilien 68
Britannien 69
    London och Edinburgh 74
Brunei 41
Bulgarien 50
Burkina Faso 38
Burundi 37
Centralafrikanska republiken   39
Chile 56
Colombia 60
Cooköarna     64
Costa Rica 48
Curaçao 42
Cypern 61
Danmark 68
Demokratiska republiken Kongo (Kongo-Kinshasa) 68
Djibouti 54
Dominica 49
Dominikanska republiken 53
Ecuador 49
Egypten 54
Elfenbenskusten 69
El Salvador   46
Eritrea 35
Estland 51
Etiopien 36
Fiji 46
Filippinerna 53
Frankrike 66
Färöarna 53
Förenade Arabemiraten 67
Gabon 73
Gambia 36
Georgien 50
Ghana 46
Grekland 60
Grenada 58
Grönland 53
Guadeloupe 50
Guatemala 45
Guinea 46
Guinea-Bissau 35
Guyana 36
Haiti 48
Honduras 43
Indien 45
Indonesien 48
Irak 58
Iran 49
Irland 66
Island 65
Israel 67
Italien 64
Jamaica 52
Japan 80
Jemen 50
Jordanien 69
Jungfruöarna (USA) 41
Kambodja 50
Kamerun 47
Kanada 70
Kanarieöarna 60
Kap Verde 41
Kazakstan 63
Kenya 52
Kina 64
    Hongkong 67
    Macao 63
Kirgizistan 47
Komorerna 44
Kongo (Kongo-Brazzaville) 47
Korea, Demokratiska folkrepubliken (Nordkorea) 66
Korea, Republiken (Sydkorea) 78
Kosovo 44
Kroatien 58
Kuba 53
Kuwait 64
Laos 41
Lesotho 35
Lettland 51
Libanon 66
Liberia 45
Libyen 53
Liechtenstein 69
Litauen 49
Luxemburg 63
Madagaskar  38
Madeira 58
Makedonien 49
Malawi 50
Malaysia 55
Maldiverna 51
Mali   41
Malta 61
Marocko 61
Marshallöarna 46
Martinique 51
Mauretanien 49
Mauritius 48
Mexiko 58
Mikronesien 46
Moçambique 49
Moldavien 48
Monaco 67
Mongoliet 49
Montenegro 52
Myanmar (Burma) 55
Namibia 39
Nederländerna 63
Nepal 37
Nicaragua 40
Niger 43
Nigeria 70
Norge 71
Nya Zeeland 63
Oman 60
Pakistan 35
Palau 56
Palestinska området 56
Panama 48
Papua Nya Guinea 64
Paraguay 31
Peru 58
Polen 55
Portugal 60
Puerto Rico 50
Qatar 62
Rwanda 40
Rumänien 52
Ryssland 57
    Moskva   71
    Petersburg   65
Saint Kitts ja Nevis 61
Saint Lucia 76
Saint Vincent och Grenadinerna 72
Salomonöarna 47
Samoa 51
San Marino 55
São Tomé och Príncipe 49
Saudiarabien 63
Schweiz   74
Senegal 48
Seychellerna 69
Serbien 53
Sierra Leone 41
Singapore 70
Slovakien 56
Slovenien 56
Somalia 40
Spanien 62
Sri Lanka 40
Sudan 54
Suriname 40
Swaziland 40
Sverige 66
Sydafrika 52
Sydsudan 54
Syrien 58
Tadzjikistan  47
Taiwan 57
Tanzania 41
Tchad 46
Thailand 56
Tjeckien  57
Togo 47
Tonga 47
Trinidad och Tobago 70
Tunisien 56
Turkiet 58
    Istanbul 60
Turkmenistan 59
Tyskland   61
    Berlin  61
Uganda 37
Ukraina 57
Ungern 56
Uruguay 50
Uzbekistan 50
Vanuatu 57
Venezuela 61
Vietnam 50
Vitryssland 50
Zambia 50
Zimbabwe 45
Österrike   62
Östtimor   46
Land, som inte nämnts särskilt 42

Dagtraktamente räknas enligt resedygn. Resedygnet är 24 timmar räknat från arbetsresans början eller från det föregående resedygnets slut.

Maximibeloppet för dagtraktamente fastställs enligt det land eller område där resedygnet utomlands slutar. Slutar resedygnet ombord på fartyg eller flygplan, fastställs dagtraktamentet enligt det land eller område, varifrån fartyget eller flygplanet senast avgått eller i fråga om avgång från Finland, där det först anländer.

Vid återresa till Finland har löntagaren rätt till hälften av det utlandsdagtraktamente som betalats för det senaste resedygnet, om den till arbetsresan använda tiden överskrider med mer än två timmar det sista fulla resedygnet som utgått på sista utländska territorium eller ombord på fartyg eller flygplan som avgått därifrån.

Överskrider den till arbetsresan använda tiden med mer än tio timmar det sista fulla resedygnet som utgått på sista utländska territorium eller ombord på fartyg eller flygplan som avgått därifrån, har löntagaren rätt till det utlandsdagtraktamente som betalats för det senaste resedygnet. Maximibeloppet för dagtraktamente vilket betalas för resedygn eller del därav, som börjat efter ankomsten till hemlandet, fastställs enligt 12 §.

Löntagaren är berättigad till dagtraktamente som fastställts för vederbörande land, om utlandsarbetsresa varat minst 10 timmar. Ifall den totala tid, som använts till arbetsresan är under 10 timmar erläggs dagtraktamente i enlighet med stadgandena om resor i hemlandet och till motsvarande belopp.

Har löntagaren under något resedygn erhållit kostnadsfri eller i biljettpriset eller i hotellrummets grundpris ingående kost, utbetalas dagtraktamente nedsatt med 50 procent. Med fri kost avses i fråga om utrikesdagtraktamente två fria måltider.

Då arbetsresa företas utanför finskt territorium så, att arbetet för i Finland befintlig arbetsgivares räkning utförs under exceptionella förhållanden och löntagaren återvänder till finskt territorium till natten, och dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan enligt 12 §, är maximibeloppet för ersättning som erläggs för arbetsresan med avvikelse från 1 mom. 18 euro.

14 §

Erläggandet av måltidsersättning förutsätter att dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan och att löntagaren inte till följd av arbetets art har möjlighet att under sin måltidsrast inta sin måltid på sitt vanliga måltidsställe. Måltidsersättningens maximibelopp är 9,50 euro.

Måste löntagaren under arbetsresan inta måltider två gånger utanför sitt vanliga måltidsställe, och dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan är måltidsersättningens maximibelopp 19 euro.

15 §

Maximibeloppet för logiersättning, som erläggs för arbetsresa utöver dagtraktamente, är det belopp, som av härbärgeringsrörelse utfärdat verifikat eller annan tillförlitlig utredning utvisar.


16 §

Maximibeloppet för logiersättning på grund av resa som företas till en sekundär arbetsplats uppgår till det belopp som utvisas av det av förplägningsrörelsen erhållna kvittot eller till ett belopp som kan anses vara skäligt på basis av tillbudsstående tillförlitlig utredning.

17 §

Erläggandet av nattresepenning förutsätter, att av till dagtraktamente berättigande resedygn minst 4 timmar infaller under tiden mellan kl. 21.00–07.00 och att arbetsgivaren inte ordnar kostnadsfritt logi för löntagaren och inte heller erlägger logiersättning eller ersättning för sovplats. Nattresepenningens maximibelopp är 12 euro.

18 §

Vad ovan bestämts om ersättning av resekostnader, tillämpas även på ersättningar som i lag stadgats såsom skattefria och som betalas till skattskyldiga som får sjöarbetsinkomst.

19 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2013. Detta beslut tillämpas på arbetsresa eller en del därav som företas under år 2013.

Helsingfors den 18 december 2012

Vid förhinder för generaldirektören

Överdirektör Pekka Ruuhonen

Överinspektör Mia Keskinen

Bilaga: Utlandsdagtraktamenten/definiton av områden (pdf)Sidan har senast uppdaterats 18.12.2012