Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2023

Har getts
16.11.2022
Diarienummer
VH/5811/00.01.00/2022
Giltighet
1.1.2023 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 73 § och 75 § 2 mom. i inkomstskattelagen (1535/1992), av dem 73 § 1 mom. och 75 § 2 mom. sådana de lyder i lag 504/2010 och 73 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1246/2013, beslutat:

1 §

Grunderna för och beloppen av resekostnadsersättningar som skall betraktas såsom skattefria vid beskattningen för år 2023 är de som nämns nedan i detta beslut.

2 §

Såsom resekostnader anses de utgifter skattskyldig haft för arbetsresa i Finland eller utomlands.

3 §

Med arbetsresa avses resa, som löntagare för utförande av till arbetet hörande uppgifter tillfälligt företar till särskild plats för arbetets utförande utanför den egentliga arbetsplatsen. Har löntagare på grund av arbetets art ingen egentlig arbetsplats, anses såsom arbetsresa resa som löntagare tillfälligt företar i arbetet från sin bostad till särskild plats för arbetets utförande.

Såsom arbetsresa betraktas en resa till arbetsstället också då:

  1. arbetsstället finns på ett annat ställe än egen arbetsgivares driftställe eller på ett driftställe för ett samfund som hör till samma intressesfär med arbetsgivaren i fråga;
  2. arbetet är tillfälligt på sätt som avses i 72 a § i inkomstskattelagen;
  3. arbetsstället ligger på över 100 kilometers avstånd från den skattskyldiges bostad och
  4. den skattskyldige har på grund av resan som företagits till arbetsstället övernattat i tillfällig inkvartering som är nödig på grund av arbetsställets belägenhet.

Såsom arbetsresa anses inte löntagares resa mellan bostad och den egentliga arbetsplatsen och ej heller veckosluts- eller andra motsvarande resor mellan bostaden och det särskilda arbetsstället som gjorts under arbetskommendering.

Inom områden, där särskild plats för arbetets utförande till följd av arbetets för området kännetecknande kortvarighet ofta växlar, anses daglig resa mellan bostad och särskild plats för arbetets utförande utgöra resa som endast berättigar till resekostnadsersättning avsedd i 7, 8 och 9 §, om löntagaren inte har egentlig arbetsplats. Löntagare är likväl berättigad till måltidsersättning som avses i 14 §, om han inte har möjlighet att utnyttja av arbetsgivaren anordnad arbetsplatsmåltid på särskild plats för arbetets utförande eller i dess omedelbara närhet.

4 §

Om arbetstagaren företar en resa till en sekundär arbetsplats för att där utföra sina arbetsuppgifter och resan företas på annat sätt än vad som anges i 3 § 1 och 2 mom., berättigar denna resa endast till en sådan färdkostnadsersättning som avses i 7, 8 och 9 § samt till en sådan logiersättning som avses i 16 §. Som sekundär arbetsplats betraktas ett ordinarie verksamhetsställe för arbetsgivaren eller ett samfund som hör till samma intressesfär som arbetsgivaren, om det är beläget på en annan ort eller i en annan stat än den egentliga arbetsplats som skall betraktas som arbetstagarens primära arbetsplats.

Resor mellan den bostad som arbetstagaren är tvungen att använda sig av till följd av den sekundära arbetsplatsens belägenhet och den sekundära arbetsplatsen betraktas inte som resor som berättigar till ovan i 1 mom. nämnd färdkostnadsersättning.

5 §

Med egentlig arbetsplats avses plats där löntagaren arbetar stadigvarande. Har löntagare på grund av arbetets rörlighet ingen sådan plats där han stadigvarande arbetar, anses såsom egentlig arbetsplats den plats där han avhämtar arbetsorder, förvarar arbetsplagg, redskap och material vilka han använder i arbetet, eller annan i fråga om arbetets utförande motsvarande plats.

6 §

Med resedygn avses en tidsperiod om högst 24 timmar, som börjar då löntagaren beger sig på arbetsresa från sin arbetsplats eller sin bostad. Resedygnet slutar då löntagaren från sin arbetsresa återvänder till sin arbetsplats eller sin bostad.

7 §

Med färdkostnadsersättning för arbetsresa avses ersättning för rese-, plats- och sovplatsbiljetter samt andra med dem jämförliga till det egentliga resandet hörande oundgängliga kostnader.

Såsom färdkostnadsersättning anses även ersättning för transporterande av arbetsredskap och andra sådana föremål, som löntagaren måste föra med sig.

8 §

Maximibeloppet för resekostnadsersättning som erläggs för arbetsresa som löntagaren företagit med annat fordon än det som han äger eller innehar, är samma som det som framgår ur verifikat eller annan tillförlitlig utredning som trafikidkare givit och som löntagaren visar att han betalt för sina resekostnader.

9 §

Maximibeloppen för färdkostnadsersättningar för arbetsresa som löntagaren företagit med fordon som han äger eller innehar är:

Tabell för maximibeloppen för färdkostnadsersättningar för arbetsresa
Fordon Ersättningens maximibelopp
bil

53 cent per kilometer, som höjs med

  • 9 cent per kilometer för transport av släpvagn kopplad till bilen
  • 14 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter transporterande av en till bilen kopplad husvagn
  • 27 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter transporterande av en till bilen kopplad raststuga eller motsvarande tung last
  • 4 cent per kilometer för transport i bilen av sådana maskiner eller andra föremål, vilka väger över 80 kilo eller är skrymmande
  • 4 cent per kilometer, om löntagaren till följd av åligganden i arbetet transporterar hund i bilen
  • 11 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter bilfärder längs skogsbilvägar eller på andra för annan trafik avstängda vägbyggnadsarbetsplatser, för frågavarande kilometrars del
motorbåt, högst 50 hk 93 cent per kilometer
motorbåt, över 50 hk  135 cent per kilometer
snöskoter 129 cent per kilometer
terränghjuling 121 cent per kilometer
motorcykel 41 cent per kilometer
moped 22 cent per kilometer
annat fordon 13 cent per kilometer

Om i fordon som löntagare äger eller innehar reser även andra personer, vilkas befordran åligger arbetsgivaren, höjs de i 1 mom. avsedda ersättningarnas maximibelopp med 4 cent per kilometer för varje medföljande person.

Om löntagare, som har en i Skatteförvaltningens beslut om beräkningsgrunder för naturaförmåner avsedd förmån att använda bil, använder sådan bil för arbetsresa och själv betalar drivkraftskostnaderna som förorsakas av resan, är maximibeloppet av drivkraftskostnaderna som skall ersättas honom 14 cent per kilometer.

10 §

Med dagtraktamente avses måttlig ersättning för de ökningar av måltids- och andra levnadskostnader som arbetsresan förorsakar den skattskyldige. Till dagtraktamente räknas inte ersättning för resande eller logi.

11 §


Erläggandet av dagtraktamente förutsätter, att den särskilda platsen för arbetets utförande ligger på längre än 15 kilometers avstånd antingen från löntagarens egentliga arbetsplats eller bostad, beroende på från vilketdera ställe resan företagits. Den särskilda platsen för arbetets utförande skall dessutom ligga på längre än 5 kilometers avstånd både från den egentliga arbetsplatsen och bostaden.

12 §

Beroende på arbetsresans varaktighet är maximibeloppen för dagtraktamente följande:

Tabell för maximibeloppen för dagtraktamente
Arbetsresans varaktighet Dagtraktamentets maximibelopp
euro
över 6 timmar (partiellt dagtraktamente) 22
över 10 timmar (heldagtraktamente) 48
då resetiden överstiger det sista fulla resedygnet  
- med minst 2 timmar 22
- med mer än 6 timmar 48

Erhåller löntagaren under något resedygn fri eller i biljettpriset ingående kost, är maximibeloppet för dagtraktamente hälften av beloppen enligt 1 mom. Med fri kost avses i fråga om heldagtraktamente två och i fråga om partiellt dagtraktamente en fri måltid.

13 §

Maximibeloppen för dagtraktamente för arbetsresa utomlands är följande:

Tabell för dagtraktamente för arbetsresa utomlands
Land eller område Dagtraktamentets maximibelopp euro
Afghanistan 55
Albanien 71
Algeriet 74
Amerikas Förenta Stater   92
- New York, Los Angeles, Washington 100
Andorra 59
Angola 73
Antigua och Barbuda 95
Argentina 45
Armenien 62
Aruba 74
Australien 77
Azerbajdzjan 68
Azorerna 67
Bahamas 92
Bahrain 86
Bangladesh 68
Barbados 90
Belgien 74
Belize 54
Benin 45
Bermuda 94
Bhutan 52
Bolivia 49
Bosnien och Hercegovina 52
Botswana 46
Brasilien 77
Britannien 73
- London och Edinburgh 77
Brunei 46
Bulgarien 59
Burkina Faso 40
Burundi 54
Centralafrikanska republiken 96
Chile 55
Colombia 55
Cooköarna 69
Costa Rica 60
Curaçao 60
Cypern 63
Danmark 77
Demokratiska republiken Kongo (Kongo-Kinshasa) 50
Djibouti 85
Dominica 64
Dominikanska republiken 58
Ecuador 65
Egypten 73
Elfenbenskusten 77
El Salvador 59
Eritrea 95
Estland 72
Eswatini 41
Etiopien 43
Fiji 56
Filippinerna 70
Frankrike 74
Färöarna 60
Förenade Arabemiraten 84
Gabon 88
Gambia 50
Georgien 48
Ghana 41
Grekland 66
Grenada 76
Grönland 61
Guadeloupe 51
Guatemala 78
Guinea 82
Guinea-Bissau 38
Guyana 53
Haiti 55
Honduras 59
Indien 64
Indonesien 61
Irak 65
Iran 122
Irland 73
Island 89
Israel 100
Italien 72
Jamaica 64
Japan 70
Jemen 122
Jordanien 96
Jungfruöarna (USA) 66
Kambodja 72
Kamerun 55
Kanada 86
Kanarieöarna 70
Kap Verde 44
Kazakstan 51
Kenya 85
Kina 82
- Hongkong 92
Kirgizistan 42
Komorerna 38
Kongo (Kongo-Brazzaville) 62
Korea, Demokratiska folkrepubliken (Nordkorea) 75
Korea, Republiken (Sydkorea) 85
Kosovo 52
Kroatien 65
Kuba 52
Kuwait 86
Laos 35
Lesotho 37
Lettland 69
Libanon 122
Liberia 71
Libyen 53
Liechtenstein 77
Litauen 68
Luxemburg 74
Madagaskar 46
Madeira 66
Malawi 69
Malaysia 54
Maldiverna 71
Mali 43
Malta 67
Marocko 69
Marshallöarna 67
Martinique 54
Mauretanien 53
Mauritius 53
Mexiko 71
Mikronesien 60
Moçambique 55
Moldavien 64
Monaco 92
Mongoliet 44
Montenegro 61
Myanmar (Burma) 61
Namibia 40
Nederländerna 80
Nepal 53
Nicaragua 51
Niger 49
Nigeria 81
Nordmakedonien 56
Norge 76
Nya Zeeland 75
Oman 79
Pakistan 31
Palau 94
Palestinska området 86
Panama 65
Papua Nya Guinea 79
Paraguay 39
Peru 51
Polen 64
Portugal 68
Puerto Rico 72
Qatar 81
Rwanda 40
Rumänien 62
Ryssland 69
- Moskva 85
- Petersburg 78
Saint Kitts ja Nevis 70
Saint Lucia 86
Saint Vincent och Grenadinerna 86
Salomonöarna 63
Samoa 60
San Marino 62
São Tomé och Príncipe 101
Saudiarabien 83
Schweiz 91
Senegal 55
Seychellerna 93
Serbien 66
Sierra Leone 53
Singapore 79
Slovakien 73
Slovenien 68
Somalia 87
Spanien 72
Sri Lanka 34
Sudan 50
Suriname 74
Sverige 66
Sydafrika 55
Sydsudan 119
Syrien 98
Tadzjikistan 39
Taiwan 73
Tanzania 59
Tchad 56
Thailand 65
Tjeckien 82
Togo 54
Tonga 59
Trinidad och Tobago 84
Tunisien 59
Turkiet 38
- Istanbul 39
Turkmenistan 92
Tyskland 71
Uganda 50
Ukraina 62
Ungern 56
Uruguay 56
Uzbekistan 35
Vanuatu 70
Venezuela 100
Vietnam 74
Vitryssland 66
Zambia 70
Zimbabwe 75
Österrike 75
Östtimor 51
Land, som inte nämnts särskilt 53

Dagtraktamente räknas enligt resedygn. Resedygnet är 24 timmar räknat från arbetsresans början eller från det föregående resedygnets slut.

Maximibeloppet för dagtraktamente fastställs enligt det land eller område där resedygnet utomlands slutar. Slutar resedygnet ombord på fartyg eller flygplan, fastställs dagtraktamentet enligt det land eller område, varifrån fartyget eller flygplanet senast avgått eller i fråga om avgång från Finland, där det först anländer.

Vid återresa till Finland har löntagaren rätt till hälften av det utlandsdagtraktamente som betalats för det senaste resedygnet, om den till arbetsresan använda tiden överskrider med mer än två timmar det sista fulla resedygnet som utgått på sista utländska territorium eller ombord på fartyg eller flygplan som avgått därifrån.

Överskrider den till arbetsresan använda tiden med mer än tio timmar det sista fulla resedygnet som utgått på sista utländska territorium eller ombord på fartyg eller flygplan som avgått därifrån, har löntagaren rätt till det utlandsdagtraktamente som betalats för det senaste resedygnet. Maximibeloppet för dagtraktamente vilket betalas för resedygn eller del därav, som börjat efter ankomsten till hemlandet, fastställs enligt 12 §.

Löntagaren är berättigad till dagtraktamente som fastställts för vederbörande land, om utlandsarbetsresa varat minst 10 timmar. Ifall den totala tid, som använts till arbetsresan är under 10 timmar erläggs dagtraktamente i enlighet med stadgandena om resor i hemlandet och till motsvarande belopp.

Har löntagaren under något resedygn erhållit kostnadsfri eller i biljettpriset eller i hotellrummets grundpris ingående kost, utbetalas dagtraktamente nedsatt med 50 procent. Med fri kost avses i fråga om utrikesdagtraktamente två fria måltider.

Då arbetsresa företas utanför finskt territorium så, att arbetet för i Finland befintlig arbetsgivares räkning utförs under exceptionella förhållanden och löntagaren återvänder till finskt territorium till natten, och dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan enligt 12 §, är maximibeloppet för ersättning som erläggs för arbetsresan med avvikelse från 1 mom. 18 euro.

14 §

Erläggandet av måltidsersättning förutsätter att dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan och att löntagaren inte till följd av arbetets art har möjlighet att under sin måltidsrast inta sin måltid på sitt vanliga måltidsställe. Måltidsersättningens maximibelopp är 12 euro.

Måste löntagaren under arbetsresan inta måltider två gånger utanför sitt vanliga måltidsställe, och dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan är måltidsersättningens maximibelopp 24 euro.

15 §

Maximibeloppet för logiersättning, som erläggs för arbetsresa utöver dagtraktamente, är det belopp, som av härbärgeringsrörelse utfärdat verifikat eller annan tillförlitlig utredning utvisar.

16 §

Maximibeloppet för logiersättning på grund av resa som företas till en sekundär arbetsplats uppgår till det belopp som utvisas av det av förplägningsrörelsen erhållna kvittot eller till ett belopp som kan anses vara skäligt på basis av tillbudsstående tillförlitlig utredning.

17 §

Erläggandet av nattresepenning förutsätter, att av till dagtraktamente berättigande resedygn minst 4 timmar infaller under tiden mellan kl. 21.00–07.00 och att arbetsgivaren inte ordnar kostnadsfritt logi för löntagaren och inte heller erlägger logiersättning eller ersättning för sovplats. Nattresepenningens maximibelopp är 15 euro.

18 §

Vad ovan bestämts om ersättning av resekostnader, tillämpas även på ersättningar som i lag stadgats såsom skattefria och som betalas till skattskyldiga som får sjöarbetsinkomst.

19 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2023. Detta beslut tillämpas på arbetsresa eller en del därav som företas under år 2023

Helsingfors den 16 november 2022

Generaldirektör Markku Heikura

Ledande sakkunnig Mia Keskinen

Bilaga: Utlandsdagtraktamenten/definiton av områden (pdf)

Sidan har senast uppdaterats 16.11.2022