Vero.fi har förnyats. Läs mer om förnyelsen.

Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2021

Har getts
24.11.2020
Diarienummer
Dnro VH/7555/00.01.00/2020
Giltighet
1.1.2021 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 73 § och 75 § 2 mom. i inkomstskattelagen (1535/1992), av dem 73 § 1 mom. och 75 § 2 mom. sådana de lyder i lag 504/2010 och 73 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1246/2013, beslutat:

1 §

Grunderna för och beloppen av resekostnadsersättningar som skall betraktas såsom skattefria vid beskattningen för år 2021 är de som nämns nedan i detta beslut. 

2 §

Såsom resekostnader anses de utgifter skattskyldig haft för arbetsresa i Finland eller utomlands.

3 §

Med arbetsresa avses resa, som löntagare för utförande av till arbetet hörande uppgifter tillfälligt företar till särskild plats för arbetets utförande utanför den egentliga arbetsplatsen. Har löntagare på grund av arbetets art ingen egentlig arbetsplats, anses såsom arbetsresa resa som löntagare tillfälligt företar i arbetet från sin bostad till särskild plats för arbetets utförande.

Såsom arbetsresa betraktas en resa till arbetsstället också då:

  1. arbetsstället finns på ett annat ställe än egen arbetsgivares driftställe eller på ett driftställe för ett samfund som hör till samma intressesfär med arbetsgivaren i fråga;
  2. arbetet är tillfälligt på sätt som avses i 72 a § i inkomstskattelagen;
  3. arbetsstället ligger på över 100 kilometers avstånd från den skattskyldiges bostad och
  4. den skattskyldige har på grund av resan som företagits till arbetsstället övernattat i tillfällig inkvartering som är nödig på grund av arbetsställets belägenhet.

Såsom arbetsresa anses inte löntagares resa mellan bostad och den egentliga arbetsplatsen och ej heller veckosluts- eller andra motsvarande resor mellan bostaden och det särskilda arbetsstället som gjorts under arbetskommendering.

Inom områden, där särskild plats för arbetets utförande till följd av arbetets för området kännetecknande kortvarighet ofta växlar, anses daglig resa mellan bostad och särskild plats för arbetets utförande utgöra resa som endast berättigar till resekostnadsersättning avsedd i 7, 8 och 9 §, om löntagaren inte har egentlig arbetsplats. Löntagare är likväl berättigad till måltidsersättning som avses i 14 §, om han inte har möjlighet att utnyttja av arbetsgivaren anordnad arbetsplatsmåltid på särskild plats för arbetets utförande eller i dess omedelbara närhet.

4 §

Om arbetstagaren företar en resa till en sekundär arbetsplats för att där utföra sina arbetsuppgifter och resan företas på annat sätt än vad som anges i 3 § 1 och 2 mom., berättigar denna resa endast till en sådan färdkostnadsersättning som avses i 7, 8 och 9 § samt till en sådan logiersättning som avses i 16 §. Som sekundär arbetsplats betraktas ett ordinarie verksamhetsställe för arbetsgivaren eller ett samfund som hör till samma intressesfär som arbetsgivaren, om det är beläget på en annan ort eller i en annan stat än den egentliga arbetsplats som skall betraktas som arbetstagarens primära arbetsplats.

Resor mellan den bostad som arbetstagaren är tvungen att använda sig av till följd av den sekundära arbetsplatsens belägenhet och den sekundära arbetsplatsen betraktas inte som resor som berättigar till ovan i 1 mom. nämnd färdkostnadsersättning.

5 §

Med egentlig arbetsplats avses plats där löntagaren arbetar stadigvarande. Har löntagare på grund av arbetets rörlighet ingen sådan plats där han stadigvarande arbetar, anses såsom egentlig arbetsplats den plats där han avhämtar arbetsorder, förvarar arbetsplagg, redskap och material vilka han använder i arbetet, eller annan i fråga om arbetets utförande motsvarande plats.

6 §

Med resedygn avses en tidsperiod om högst 24 timmar, som börjar då löntagaren beger sig på arbetsresa från sin arbetsplats eller sin bostad. Resedygnet slutar då löntagaren från sin arbetsresa återvänder till sin arbetsplats eller sin bostad.

7 §

Med färdkostnadsersättning för arbetsresa avses ersättning för rese-, plats- och sovplatsbiljetter samt andra med dem jämförliga till det egentliga resandet hörande oundgängliga kostnader.

Såsom färdkostnadsersättning anses även ersättning för transporterande av arbetsredskap och andra sådana föremål, som löntagaren måste föra med sig.

8 §

Maximibeloppet för resekostnadsersättning som erläggs för arbetsresa som löntagaren företagit med annat fordon än det som han äger eller innehar, är samma som det som framgår ur verifikat eller annan tillförlitlig utredning som trafikidkare givit och som löntagaren visar att han betalt för sina resekostnader.

9 §

Maximibeloppen för färdkostnadsersättningar för arbetsresa som löntagaren företagit med fordon som han äger eller innehar är:

Tabell för maximibeloppen för färdkostnadsersättningar för arbetsresa
Fordon Ersättningens maximibelopp
bil 44 cent per kilometer, som höjs med
  • 7 cent per kilometer för transport av släpvagn kopplad till bilen
  • 11 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter transporterande av en till bilen kopplad husvagn
  • 22 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter transporterande av en till bilen kopplad raststuga eller motsvarande tung last
  • 3 cent per kilometer för transport i bilen av sådana maskiner eller andra föremål, vilka väger över 80 kilo eller är skrymmande
  • 3 cent per kilometer, om löntagaren till följd av åligganden i arbetet transporterar hund i bilen
  • 9 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter bilfärder längs skogsbilvägar eller på andra för annan trafik avstängda vägbyggnadsarbetsplatser,  för frågavarande kilometrars del
motorbåt, högst 50 hk 76 cent per kilometer
motorbåt, över 50 hk  111 cent per kilometer
snöskoter 106 cent per kilometer
terränghjuling 99 cent per kilometer
motorcykel 33 cent per kilometer
moped 18 cent per kilometer
annat fordon 10 cent per kilometer

Om i fordon som löntagare äger eller innehar reser även andra personer, vilkas befordran åligger arbetsgivaren, höjs de i 1 mom. avsedda ersättningarnas maximibelopp med 3 cent per kilometer för varje medföljande person.

Om löntagare, som har en i skatteförvaltningens beslut om beräkningsgrunder för naturaförmåner avsedd förmån att använda bil, använder sådan bil för arbetsresa och själv betalar bränslekostnaderna som förorsakas av resan, är maximibeloppet av bränslekostnaderna som skall ersättas honom 10 cent per kilometer.

10 §

Med dagtraktamente avses måttlig ersättning för de ökningar av måltids- och andra levnadskostnader som arbetsresan förorsakar den skattskyldige. Till dagtraktamente räknas inte ersättning för resande eller logi.

11 §

Erläggandet av dagtraktamente förutsätter, att den särskilda platsen för arbetets utförande ligger på längre än 15 kilometers avstånd antingen från löntagarens egentliga arbetsplats eller bostad, beroende på från vilketdera ställe resan företagits. Den särskilda platsen för arbetets utförande skall dessutom ligga på längre än 5 kilometers avstånd både från den egentliga arbetsplatsen och bostaden.

12 §

Beroende på arbetsresans varaktighet är maximibeloppen för dagtraktamente följande:

Tabell för maximibeloppen för dagtraktamente
Arbetsresans varaktighet Dagtraktamentets maximibelopp
euro
över 6 timmar (partiellt dagtraktamente) 20
över 10 timmar (heldagtraktamente) 44
då resetiden överstiger det sista fulla resedygnet  
- med minst 2 timmar 20
- med mer än 6 timmar 44

Erhåller löntagaren under något resedygn fri eller i biljettpriset ingående kost, är maximibeloppet för dagtraktamente hälften av beloppen enligt 1 mom. Med fri kost avses i fråga om heldagtraktamente två och i fråga om partiellt dagtraktamente en fri måltid.

13 §

Maximibeloppen för dagtraktamente för arbetsresa utomlands är följande:

Tabell för dagtraktamente för arbetsresa utomlands
Land eller område Dagtraktamentets maximibelopp euro
Afghanistan 51
Albanien 64
Algeriet 62
Amerikas Förenta Stater   70
     New York, Los Angeles, Washington 77
Andorra 59
Angola 49
Antigua och Barbuda 77
Argentina 34
Armenien 53
Aruba 57
Australien   68
Azerbajdzjan 52
Azorerna 61
Bahamas 75
Bahrain 74
Bangladesh 63
Barbados 70
Belgien 67
Belize 45
Benin 43
Bermuda 74
Bhutan 42
Bolivia 41
Bosnien och Hercegovina   52
Botswana 40
Brasilien 57
Britannien 62
    London och Edinburgh 65
Brunei 39
Bulgarien 56
Burkina Faso 38
Burundi 42
Centralafrikanska republiken   98
Chile 48
Colombia 48
Cooköarna     63
Costa Rica 51
Curaçao 48
Cypern 62
Danmark 70
Demokratiska republiken Kongo (Kongo-Kinshasa) 40
Djibouti 68
Dominica 53
Dominikanska republiken 49
Ecuador 55
Egypten 68
Elfenbenskusten 72
El Salvador   49
Eritrea 73
Estland 58
Etiopien 45
Fiji 51
Filippinerna 65
Frankrike 70
Färöarna 55
Förenade Arabemiraten 74
Gabon 87
Gambia 40
Georgien 39
Ghana 49
Grekland 60
Grenada 63
Grönland 56
Guadeloupe 50
Guatemala 62
Guinea 62
Guinea-Bissau 37
Guyana 42
Haiti 45
Honduras 46
Indien 52
Indonesien 48
Irak 63
Iran 62
Irland 68
Island 68
Israel 81
Italien 66
Jamaica 51
Japan 78
Jemen 89
Jordanien 79
Jungfruöarna (USA) 50
Kambodja 58
Kamerun 53
Kanada 67
Kanarieöarna 63
Kap Verde 43
Kazakstan 42
Kenya 71
Kina 68
    Hongkong 74
Kirgizistan 40
Komorerna 34
Kongo (Kongo-Brazzaville) 60
Korea, Demokratiska folkrepubliken (Nordkorea) 63
Korea, Republiken (Sydkorea) 80
Kosovo 50
Kroatien 62
Kuba 63
Kuwait 70
Laos 46
Lesotho 34
Lettland 57
Libanon 79
Liberia 44
Libyen 60
Liechtenstein 67
Litauen 54
Luxemburg 69
Madagaskar  39
Madeira 60
Makedonien 53
Malawi 67
Malaysia 49
Maldiverna 60
Mali   41
Malta 66
Marocko 66
Marshallöarna 55
Martinique 53
Mauretanien 43
Mauritius 47
Mexiko 50
Mikronesien 49
Moçambique 39
Moldavien 57
Monaco 98
Mongoliet 38
Montenegro 59
Myanmar (Burma) 69
Namibia 34
Nederländerna 71
Nepal 44
Nicaragua 41
Niger 48
Nigeria 74
Norge 66
Nya Zeeland 67
Oman 66
Pakistan 31
Palau 76
Palestinska området 72
Panama 55
Papua Nya Guinea 61
Paraguay 31
Peru 55
Polen 56
Portugal 62
Puerto Rico 57
Qatar 68
Rwanda 33
Rumänien 58
Ryssland 52
    Moskva   65
    Petersburg   60
Saint Kitts ja Nevis 59
Saint Lucia 70
Saint Vincent och Grenadinerna 70
Salomonöarna 52
Samoa 53
San Marino 60
São Tomé och Príncipe 79
Saudiarabien 66
Schweiz   79
Senegal 52
Seychellerna 69
Serbien 62
Sierra Leone 53
Singapore 67
Slovakien 62
Slovenien 61
Somalia 65
Spanien 65
Sri Lanka 40
Sudan 21
Suriname 79
Swaziland 35
Sverige 61
Sydafrika 44
Sydsudan 98
Syrien 95
Tadzjikistan  36
Taiwan 63
Tanzania 47
Tchad 57
Thailand 64
Tjeckien  62
Togo 52
Tonga 49
Trinidad och Tobago 70
Tunisien 52
Turkiet 37
    Istanbul 39
Turkmenistan 76
Tyskland   65
Uganda 40
Ukraina 64
Ungern 53
Uruguay 47
Uzbekistan 28
Vanuatu 58
Venezuela 63
Vietnam 60
Vitryssland 47
Zambia 58
Zimbabwe 46
Österrike   67
Östtimor   46
Land, som inte nämnts särskilt 45

Dagtraktamente räknas enligt resedygn. Resedygnet är 24 timmar räknat från arbetsresans början eller från det föregående resedygnets slut.

Maximibeloppet för dagtraktamente fastställs enligt det land eller område där resedygnet utomlands slutar. Slutar resedygnet ombord på fartyg eller flygplan, fastställs dagtraktamentet enligt det land eller område, varifrån fartyget eller flygplanet senast avgått eller i fråga om avgång från Finland, där det först anländer.

Vid återresa till Finland har löntagaren rätt till hälften av det utlandsdagtraktamente som betalats för det senaste resedygnet, om den till arbetsresan använda tiden överskrider med mer än två timmar det sista fulla resedygnet som utgått på sista utländska territorium eller ombord på fartyg eller flygplan som avgått därifrån.

Överskrider den till arbetsresan använda tiden med mer än tio timmar det sista fulla resedygnet som utgått på sista utländska territorium eller ombord på fartyg eller flygplan som avgått därifrån, har löntagaren rätt till det utlandsdagtraktamente som betalats för det senaste resedygnet. Maximibeloppet för dagtraktamente vilket betalas för resedygn eller del därav, som börjat efter ankomsten till hemlandet, fastställs enligt 12 §.

Löntagaren är berättigad till dagtraktamente som fastställts för vederbörande land, om utlandsarbetsresa varat minst 10 timmar. Ifall den totala tid, som använts till arbetsresan är under 10 timmar erläggs dagtraktamente i enlighet med stadgandena om resor i hemlandet och till motsvarande belopp.

Har löntagaren under något resedygn erhållit kostnadsfri eller i biljettpriset eller i hotellrummets grundpris ingående kost, utbetalas dagtraktamente nedsatt med 50 procent. Med fri kost avses i fråga om utrikesdagtraktamente två fria måltider.

Då arbetsresa företas utanför finskt territorium så, att arbetet för i Finland befintlig arbetsgivares räkning utförs under exceptionella förhållanden och löntagaren återvänder till finskt territorium till natten, och dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan enligt 12 §, är maximibeloppet för ersättning som erläggs för arbetsresan med avvikelse från 1 mom. 18 euro.

14 §

Erläggandet av måltidsersättning förutsätter att dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan och att löntagaren inte till följd av arbetets art har möjlighet att under sin måltidsrast inta sin måltid på sitt vanliga måltidsställe. Måltidsersättningens maximibelopp är 11,00 euro.

Måste löntagaren under arbetsresan inta måltider två gånger utanför sitt vanliga måltidsställe, och dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan är måltidsersättningens maximibelopp 22,00 euro.

15 §

Maximibeloppet för logiersättning, som erläggs för arbetsresa utöver dagtraktamente, är det belopp, som av härbärgeringsrörelse utfärdat verifikat eller annan tillförlitlig utredning utvisar.

16 §

Maximibeloppet för logiersättning på grund av resa som företas till en sekundär arbetsplats uppgår till det belopp som utvisas av det av förplägningsrörelsen erhållna kvittot eller till ett belopp som kan anses vara skäligt på basis av tillbudsstående tillförlitlig utredning.

17 §

Erläggandet av nattresepenning förutsätter, att av till dagtraktamente berättigande resedygn minst 4 timmar infaller under tiden mellan kl. 21.00–07.00 och att arbetsgivaren inte ordnar kostnadsfritt logi för löntagaren och inte heller erlägger logiersättning eller ersättning för sovplats. Nattresepenningens maximibelopp är 13 euro.

18 §

Vad ovan bestämts om ersättning av resekostnader, tillämpas även på ersättningar som i lag stadgats såsom skattefria och som betalas till skattskyldiga som får sjöarbetsinkomst.

19 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2021. Detta beslut tillämpas på arbetsresa eller en del därav som företas under år 2021.

Helsingfors den 24 november 2020

Generaldirektör Markku Heikura

Ledande sakkunnig Mia Keskinen

Sidan har senast uppdaterats 25.11.2020