Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2020

Har getts
25.11.2019
Diarienummer
Dnro VH/5324/00.01.00/2019
Giltighet
1.1.2020 - 31.12.2020

Skatteförvaltningen har med stöd av 73 § och 75 § 2 mom. i inkomstskattelagen (1535/1992), av dem 73 § 1 mom. och 75 § 2 mom. sådana de lyder i lag 504/2010 och 73 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1246/2013, beslutat:

1 §

Grunderna för och beloppen av resekostnadsersättningar som skall betraktas såsom skattefria vid beskattningen för år 2020 är de som nämns nedan i detta beslut.

2 §

Såsom resekostnader anses de utgifter skattskyldig haft för arbetsresa i Finland eller utomlands.

3 §

Med arbetsresa avses resa, som löntagare för utförande av till arbetet hörande uppgifter tillfälligt företar till särskild plats för arbetets utförande utanför den egentliga arbetsplatsen. Har löntagare på grund av arbetets art ingen egentlig arbetsplats, anses såsom arbetsresa resa som löntagare tillfälligt företar i arbetet från sin bostad till särskild plats för arbetets utförande.

Såsom arbetsresa betraktas en resa till arbetsstället också då:

  1. arbetsstället finns på ett annat ställe än egen arbetsgivares driftställe eller på ett driftställe för ett samfund som hör till samma intressesfär med arbetsgivaren i fråga;
  2. arbetet är tillfälligt på sätt som avses i 72 a § i inkomstskattelagen;
  3. arbetsstället ligger på över 100 kilometers avstånd från den skattskyldiges bostad och
  4. den skattskyldige har på grund av resan som företagits till arbetsstället övernattat i tillfällig inkvartering som är nödig på grund av arbetsställets belägenhet.

Såsom arbetsresa anses inte löntagares resa mellan bostad och den egentliga arbetsplatsen och ej heller veckosluts- eller andra motsvarande resor mellan bostaden och det särskilda arbetsstället som gjorts under arbetskommendering.

Inom områden, där särskild plats för arbetets utförande till följd av arbetets för området kännetecknande kortvarighet ofta växlar, anses daglig resa mellan bostad och särskild plats för arbetets utförande utgöra resa som endast berättigar till resekostnadsersättning avsedd i 7, 8 och 9 §, om löntagaren inte har egentlig arbetsplats. Löntagare är likväl berättigad till måltidsersättning som avses i 14 §, om han inte har möjlighet att utnyttja av arbetsgivaren anordnad arbetsplatsmåltid på särskild plats för arbetets utförande eller i dess omedelbara närhet.

4 §

Om arbetstagaren företar en resa till en sekundär arbetsplats för att där utföra sina arbetsuppgifter och resan företas på annat sätt än vad som anges i 3 § 1 och 2 mom., berättigar denna resa endast till en sådan färdkostnadsersättning som avses i 7, 8 och 9 § samt till en sådan logiersättning som avses i 16 §. Som sekundär arbetsplats betraktas ett ordinarie verksamhetsställe för arbetsgivaren eller ett samfund som hör till samma intressesfär som arbetsgivaren, om det är beläget på en annan ort eller i en annan stat än den egentliga arbetsplats som skall betraktas som arbetstagarens primära arbetsplats.

Resor mellan den bostad som arbetstagaren är tvungen att använda sig av till följd av den sekundära arbetsplatsens belägenhet och den sekundära arbetsplatsen betraktas inte som resor som berättigar till ovan i 1 mom. nämnd färdkostnadsersättning.

5 §

Med egentlig arbetsplats avses plats där löntagaren arbetar stadigvarande. Har löntagare på grund av arbetets rörlighet ingen sådan plats där han stadigvarande arbetar, anses såsom egentlig arbetsplats den plats där han avhämtar arbetsorder, förvarar arbetsplagg, redskap och material vilka han använder i arbetet, eller annan i fråga om arbetets utförande motsvarande plats.

6 §

Med resedygn avses en tidsperiod om högst 24 timmar, som börjar då löntagaren beger sig på arbetsresa från sin arbetsplats eller sin bostad. Resedygnet slutar då löntagaren från sin arbetsresa återvänder till sin arbetsplats eller sin bostad.

7 §

Med färdkostnadsersättning för arbetsresa avses ersättning för rese-, plats- och sovplatsbiljetter samt andra med dem jämförliga till det egentliga resandet hörande oundgängliga kostnader.

Såsom färdkostnadsersättning anses även ersättning för transporterande av arbetsredskap och andra sådana föremål, som löntagaren måste föra med sig.

8 §

Maximibeloppet för resekostnadsersättning som erläggs för arbetsresa som löntagaren företagit med annat fordon än det som han äger eller innehar, är samma som det som framgår ur verifikat eller annan tillförlitlig utredning som trafikidkare givit och som löntagaren visar att han betalt för sina resekostnader.

9 §

Maximibeloppen för färdkostnadsersättningar för arbetsresa som löntagaren företagit med fordon som han äger eller innehar är:

Fordon Ersättningens maximibelopp
bil

43 cent per kilometer, som höjs med

  • 7 cent per kilometer för transport av släpvagn kopplad till bilen
  • 11 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter transporterande av en till bilen kopplad husvagn
  • 22 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter transporterande av en till bilen kopplad raststuga eller motsvarande tung last
  • 3 cent per kilometer för transport i bilen av sådana maskiner eller andra föremål, vilka väger över 80 kilo eller är skrymmande
  • 3 cent per kilometer, om löntagaren till följd av åligganden i arbetet transporterar hund i bilen
  • 9 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter bilfärder längs skogsbilvägar eller på andra för annan trafik avstängda vägbyggnadsarbetsplatser, för frågavarande kilometrars del
motorbåt, högst 50 hk 75 cent per kilometer
motorbåt, över 50 hk 110 cent per kilometer
snöskoter 104 cent per kilometer
terränghjuling 98 cent per kilometer
motorcykel 33 cent per kilometer
moped 18 cent per kilometer
annat fordon 10 cent per kilometer

Om i fordon som löntagare äger eller innehar reser även andra personer, vilkas befordran åligger arbetsgivaren, höjs de i 1 mom. avsedda ersättningarnas maximibelopp med 3 cent per kilometer för varje medföljande person.

Om löntagare, som har en i skatteförvaltningens beslut om beräkningsgrunder för naturaförmåner avsedd förmån att använda bil, använder sådan bil för arbetsresa och själv betalar bränslekostnaderna som förorsakas av resan, är maximibeloppet av bränslekostnaderna som skall ersättas honom 10 cent per kilometer.

10 §

Med dagtraktamente avses måttlig ersättning för de ökningar av måltids- och andra levnadskostnader som arbetsresan förorsakar den skattskyldige. Till dagtraktamente räknas inte ersättning för resande eller logi.

11 §

Erläggandet av dagtraktamente förutsätter, att den särskilda platsen för arbetets utförande ligger på längre än 15 kilometers avstånd antingen från löntagarens egentliga arbetsplats eller bostad, beroende på från vilketdera ställe resan företagits. Den särskilda platsen för arbetets utförande skall dessutom ligga på längre än 5 kilometers avstånd både från den egentliga arbetsplatsen och bostaden. 

12 §

Beroende på arbetsresans varaktighet är maximibeloppen för dagtraktamente följande:

Arbetsresans varaktighet Dagtraktamentets maximibelopp
euro
över 6 timmar (partiellt dagtraktamente) 20
över 10 timmar (heldagtraktamente) 43
då resetiden överstiger det sista fulla resedygnet  
- med minst 2 timmar 20
- med mer än 6 timmar 43

Erhåller löntagaren under något resedygn fri eller i biljettpriset ingående kost, är maximibeloppet för dagtraktamente hälften av beloppen enligt 1 mom. Med fri kost avses i fråga om heldagtraktamente två och i fråga om partiellt dagtraktamente en fri måltid.

13 §

Maximibeloppen för dagtraktamente för arbetsresa utomlands är följande:

Land eller område Dagtraktamentets maximibelopp euro
Afghanistan 53
Albanien 65
Algeriet 70
Amerikas Förenta Stater   74
     New York, Los Angeles, Washington 81
Andorra 59
Angola 62
Antigua och Barbuda 82
Argentina 32
Armenien 58
Aruba 59
Australien   67
Azerbajdzjan 55
Azorerna 61
Bahamas 79
Bahrain 78
Bangladesh 64
Barbados 72
Belgien 66
Belize 49
Benin 42
Bermuda 78
Bhutan 45
Bolivia 43
Bosnien och Hercegovina   51
Botswana 44
Brasilien 64
Britannien 63
    London och Edinburgh 66
Brunei 41
Bulgarien 55
Burkina Faso 39
Burundi 47
Centralafrikanska republiken   104
Chile 54
Colombia 55
Cooköarna     64
Costa Rica 56
Curaçao 51
Cypern 62
Danmark 70
Demokratiska republiken Kongo (Kongo-Kinshasa) 45
Djibouti 71
Dominica 57
Dominikanska republiken 59
Ecuador 59
Egypten 62
Elfenbenskusten 71
El Salvador   52
Eritrea 75
Estland 56
Etiopien 52
Fiji 53
Filippinerna 63
Frankrike 69
Färöarna 54
Förenade Arabemiraten 81
Gabon 81
Gambia 41
Georgien 43
Ghana 52
Grekland 60
Grenada 67
Grönland 55
Guadeloupe 50
Guatemala 64
Guinea 65
Guinea-Bissau 37
Guyana 44
Haiti 49
Honduras 47
Indien 53
Indonesien 53
Irak 68
Iran 54
Irland 67
Island 78
Israel 84
Italien 66
Jamaica 56
Japan 82
Jemen 75
Jordanien 85
Jungfruöarna (USA) 53
Kambodja 60
Kamerun 50
Kanada 70
Kanarieöarna 63
Kap Verde 42
Kazakstan 48
Kenya 76
Kina 68
    Hongkong 77
Kirgizistan 48
Komorerna 36
Kongo (Kongo-Brazzaville) 57
Korea, Demokratiska folkrepubliken (Nordkorea) 68
Korea, Republiken (Sydkorea) 85
Kosovo 49
Kroatien 63
Kuba 66
Kuwait 75
Laos 50
Lesotho 39
Lettland 55
Libanon 83
Liberia 36
Libyen 61
Liechtenstein 67
Litauen 53
Luxemburg 68
Madagaskar  40
Madeira 60
Makedonien 53
Malawi 68
Malaysia 52
Maldiverna 65
Mali   41
Malta 64
Marocko 68
Marshallöarna 60
Martinique 52
Mauretanien 43
Mauritius 56
Mexiko 56
Mikronesien 52
Moçambique 47
Moldavien 55
Monaco 94
Mongoliet 40
Montenegro 58
Myanmar (Burma) 59
Namibia 39
Nederländerna 69
Nepal 47
Nicaragua 43
Niger 49
Nigeria 89
Norge 70
Nya Zeeland 67
Oman 71
Pakistan 32
Palau 80
Palestinska området 74
Panama 59
Papua Nya Guinea 66
Paraguay 35
Peru 62
Polen 57
Portugal 62
Puerto Rico 61
Qatar 74
Rwanda 36
Rumänien 58
Ryssland 63
    Moskva   78
    Petersburg   72
Saint Kitts ja Nevis 64
Saint Lucia 74
Saint Vincent och Grenadinerna 74
Salomonöarna 56
Samoa 55
San Marino 60
São Tomé och Príncipe 74
Saudiarabien 72
Schweiz   77
Senegal 50
Seychellerna 72
Serbien 61
Sierra Leone 52
Singapore 71
Slovakien 61
Slovenien 60
Somalia 67
Spanien 65
Sri Lanka 42
Sudan 18
Suriname 70
Swaziland 40
Sverige 59
Sydafrika 52
Sydsudan 104
Syrien 82
Tadzjikistan  39
Taiwan 65
Tanzania 49
Tchad 56
Thailand 70
Tjeckien  62
Togo 50
Tonga 49
Trinidad och Tobago 74
Tunisien 50
Turkiet 46
    Istanbul 47
Turkmenistan 76
Tyskland   64
Uganda 42
Ukraina 72
Ungern 55
Uruguay 54
Uzbekistan 29
Vanuatu 59
Venezuela 63
Vietnam 63
Vitryssland 49
Zambia 68
Zimbabwe 49
Österrike   66
Östtimor   45
Land, som inte nämnts särskilt 48

Dagtraktamente räknas enligt resedygn. Resedygnet är 24 timmar räknat från arbetsresans början eller från det föregående resedygnets slut.

Maximibeloppet för dagtraktamente fastställs enligt det land eller område där resedygnet utomlands slutar. Slutar resedygnet ombord på fartyg eller flygplan, fastställs dagtraktamentet enligt det land eller område, varifrån fartyget eller flygplanet senast avgått eller i fråga om avgång från Finland, där det först anländer.

Vid återresa till Finland har löntagaren rätt till hälften av det utlandsdagtraktamente som betalats för det senaste resedygnet, om den till arbetsresan använda tiden överskrider med mer än två timmar det sista fulla resedygnet som utgått på sista utländska territorium eller ombord på fartyg eller flygplan som avgått därifrån.

Överskrider den till arbetsresan använda tiden med mer än tio timmar det sista fulla resedygnet som utgått på sista utländska territorium eller ombord på fartyg eller flygplan som avgått därifrån, har löntagaren rätt till det utlandsdagtraktamente som betalats för det senaste resedygnet. Maximibeloppet för dagtraktamente vilket betalas för resedygn eller del därav, som börjat efter ankomsten till hemlandet, fastställs enligt 12 §.

Löntagaren är berättigad till dagtraktamente som fastställts för vederbörande land, om utlandsarbetsresa varat minst 10 timmar. Ifall den totala tid, som använts till arbetsresan är under 10 timmar erläggs dagtraktamente i enlighet med stadgandena om resor i hemlandet och till motsvarande belopp.

Har löntagaren under något resedygn erhållit kostnadsfri eller i biljettpriset eller i hotellrummets grundpris ingående kost, utbetalas dagtraktamente nedsatt med 50 procent. Med fri kost avses i fråga om utrikesdagtraktamente två fria måltider.

Då arbetsresa företas utanför finskt territorium så, att arbetet för i Finland befintlig arbetsgivares räkning utförs under exceptionella förhållanden och löntagaren återvänder till finskt territorium till natten, och dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan enligt 12 §, är maximibeloppet för ersättning som erläggs för arbetsresan med avvikelse från 1 mom. 18 euro.

14 §

Erläggandet av måltidsersättning förutsätter att dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan och att löntagaren inte till följd av arbetets art har möjlighet att under sin måltidsrast inta sin måltid på sitt vanliga måltidsställe. Måltidsersättningens maximibelopp är 10,75 euro.

Måste löntagaren under arbetsresan inta måltider två gånger utanför sitt vanliga måltidsställe, och dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan är måltidsersättningens maximibelopp 21,50 euro.

15 §

Maximibeloppet för logiersättning, som erläggs för arbetsresa utöver dagtraktamente, är det belopp, som av härbärgeringsrörelse utfärdat verifikat eller annan tillförlitlig utredning utvisar.

16 §

Maximibeloppet för logiersättning på grund av resa som företas till en sekundär arbetsplats uppgår till det belopp som utvisas av det av förplägningsrörelsen erhållna kvittot eller till ett belopp som kan anses vara skäligt på basis av tillbudsstående tillförlitlig utredning.

17 §

Erläggandet av nattresepenning förutsätter, att av till dagtraktamente berättigande resedygn minst 4 timmar infaller under tiden mellan kl. 21.00–07.00 och att arbetsgivaren inte ordnar kostnadsfritt logi för löntagaren och inte heller erlägger logiersättning eller ersättning för sovplats. Nattresepenningens maximibelopp är 14 euro.

18 §

Vad ovan bestämts om ersättning av resekostnader, tillämpas även på ersättningar som i lag stadgats såsom skattefria och som betalas till skattskyldiga som får sjöarbetsinkomst.

19 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2020. Detta beslut tillämpas på arbetsresa eller en del därav som företas under år 2020.

Helsingfors den 25 november 2019

Generaldirektör Markku Heikura

Ledande sakkunnig Mia Keskinen

Sidan har senast uppdaterats 26.11.2019