Skatteförvaltningens beslut om tidpunkten för slutförande av beskattningen av samfund och samfällda förmåner

Har getts
10.11.2016
Diarienummer
A160/200/2016
Giltighet
1.1.2017 -

Skatteförvaltningen har med stöd av 49 § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), sådant det lyder i lagen 520/2010, beslutat:

1 §

Beskattningen av samfund som avses i 3 § och samfällda förmåner som avses i 5 § inkomstskattelagen slutförs sedan 10 månader förflutit från utgången av den månad då räkenskapsperioden slutade.

Om flera räkenskapsperioder slutar under samma kalenderår, beräknas tidpunkten för slutförande av beskattningen enligt den senaste räkenskapsperioden.

Med avvikelse från 1 mom. slutförs beskattningen av de samfund och samfällda förmåner vilkas räkenskapsperiod har utgått i januari eller februari 2017 den 31.1.2018.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2017.

Genom beslutet upphävs Skattestyrelsens beslut om tidpunkten för slutförande av beskattningen av samfund och samfällda förmåner (1150/1998).
.
Helsingfors den 10 november 2016

generaldirektör Pekka Ruuhonen
ledande jurist Kari Aaltonen