Vero.fi har förnyats. Läs mer om förnyelsen.

Verkställande av beskattning enligt fastighetsskattelagen 2008

Har getts
27.11.2007
Diarienummer
1740/35/2007
Giltighet
1.1.–31.12.2008
Bemyndigande
20 § fastighetsskattelagen

Skattestyrelsen har med stöd av 20 § fastighetsskattelagen av den 20 juli 1992 (654/92), sådan den lyder i lag av den 10 juli 1998 (506/98), bestämt:

Fastighetsbeskattningen för 2008 verkställs av det skatteverk inom vars område fastighetens ägare har sin hemkommun.  Om personer på vilka inkomstskattelagens bestämmelser om makar ska tillämpas har sina hemkommuner inom olika skatteverks områden, verkställs beskattningen av det skatteverk inom vars område den äldre av dessa personer har sin hemkommun. Om personerna är lika gamla, bestäms det behöriga skatteverket enligt vems personbeteckning som har det lägre individuella numret.

Beskattningen verkställs dock av det skatteverk inom vars område fastigheten är belägen om fastigheten ägs av ett samfund, en samfälld förmån, ett öppet bolag ett eller kommanditbolag.

Fastighetsbeskattningen av en fastighet som ägs av en fysisk person som för hela skatteåret ska beskattas såsom begränsat skattskyldig verkställs av Nylands skatteverk. Om en begränsat skattskyldig fysisk person har fått inkomster från landskapet Åland, verkställs fastighetsbeskattningen likväl av Ålands skattebyrå vid Sydvästra Finlands skatteverk.

Hemkommunen för fysiska personer bestäms i fastighetsbeskattningen för 2008 på samma sätt som i inkomstbeskattningen för skatteåret 2007, alltså enligt situationen den 31.12.2006.


Generaldirektör Jukka Tammi

Överinspektör Eila NärhiSidan har senast uppdaterats 28.11.2007