Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Verkställande av beskattning enligt fastighetsskattelagen 2006

Har getts
21.12.2005
Diarienummer
1769/35/2005
Giltighet
1.1.-31.12.2006
Bemyndigande
20 § fastighetsskattelagen

Skattestyrelsen har med stöd av 20 § fastighetsskattelagen av den 20 juli 1992 (654/92), sådan den lyder i lag av den 10 juli 1998 (506/98), bestämt att fastighetsbeskattningen för 2006 verkställs av det skatteverk inom vars område fastighetens ägare har sin hemkommun eller, om makar på vilka inkomstskattelagens bästämmelser om makar tillämpas har hemkommuner inom olika skatteverks områden, verkställs beskattningen av det skatteverk inom vars onråde mannen har sin hemkommun och i fråga om personerna i ett registrerat partnerskap av det skatteverk inom vars område den äldre av dessa personer har sin hemkommun. Om personerna i ett registrerat partnerskap är lika gamla, bästäms det behöriga skatteverket enligt vems personbeteckning som har det lägre individuella numret. Beskattningen verkställs dock av det skatteverk inom vars område fastigheten är belägen om fastigheten ägs av ett samfund, ett dödsbo som uppstått före skatteåret 1983 eller en begränsat skattskyldig, eller om fastigheten beskattas som en beskattningssammanslutning. Hemkommunen för fysiska personer bestäms i fastighetsbeskattningen för 2006 såsom i inkomst- och förmögenhetsbeskattningen för skatteåret 2005 eller enligt situationen den 31 december 2004.


Generaldirektör Jukka Tammi

Överinspektör Eila NärhiSidan har senast uppdaterats 22.12.2005