Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om de grunder som ska iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2018

Har getts
28.11.2017
Diarienummer
A227/200/2017
Giltighet
1.1.2018 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 64 § 1 mom. och 76 § 1 mom. 5 punkten i inkomstskattelagen (1535/1992), sådana de lyder i lagen 504/2010, bestämt följande:

1 §

Naturaförmåner som fåtts av arbetsgivare i hemlandet eller utomlands ska värderas enligt följande grunder:

Bostadsförmån och rätt att använda elström

2 §

Penningvärdena av bostadsförmån och däri ingående uppvärmning i en bostad med centralvärme är följande:

Område Förmånens värde i euro/månad
Helsingfors 1 282 € + 12,40 € per kvadratmeter
Helsingfors 2 278 € + 11,30 € per kvadratmeter
Helsingfors 3, Esbo, Grankulla 247 € + 10,40 € per kvadratmeter
Helsingfors 4, Vanda 197 € + 10,40 € per kvadratmeter
Jyväskylä, Kuopio, Lahtis, Tammerfors, Uleåborg, Åbo, kranskommunerna, övriga Helsingfors 185 € + 8,60 € per kvadratmeter
Övriga Finland 160 € + 7,70 € per kvadratmeter

Det ovan i moment 1 avsedda området Helsingfors 1 omfattar de bostäder som finns inom postnummerområdena 00100, 00120, 00130, 00140, 00150, 00160, 00170 och 00180.

Området Helsingfors 2 omfattar de bostäder som finns inom postnummerområdena 00200, 00210, 00220, 00240, 00250, 00260, 00270, 00280, 00290, 00300, 00310, 00320, 00330, 00340, 00350, 00380, 00400, 00440, 00500, 00510, 00520, 00530, 00540, 00550, 00570, 00590, 00610, 00660, 00670, 00680, 00830 och 00850.

Området Helsingfors 3 omfattar de bostäder som finns inom postnummerområdena 00360, 00370, 00390, 00410, 00420, 00430, 00560, 00600, 00620, 00630, 00640, 00650, 00700, 00720, 00780, 00790, 00800, 00810, 00840 och 00870.

Området Helsingfors 4 omfattar de bostäder som finns inom postnummerområdena 00190, 00580, 00690, 00710, 00730, 00740, 00750, 00760, 00770, 00820, 00860, 00880, 00900, 00910, 00920, 00930, 00940, 00950, 00960, 00970, 00980 och 00990.

Med kranskommuner avses kommunerna Hyvinge, Kervo, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Riihimäki, Sibbo, Träskända, Tusby och Vichtis.

En bostad anses tillhöra den kommun eller det postnummerområde där den varit belägen skatteårets första dag.

Naturaförmånsvärdet för bostäder som avses i aravabegränsningslagen (1190/93) är i avvikelse från 1 mom. högst den hyra som bärs upp för bostaden.

Värdet av en i 76 § 1 mom. 5 punkten i inkomstskattelagen (504/2010) avsedd bostadsförmån som fåtts utomlands är lika med bostadens gängse hyra, likväl högst 50 procent av värdet av naturaförmånen för en i 1 mom. avsedd bostad i området Helsingfors 2.

Om en löntagare är anställd hos en resebyrå eller en researrangör, enligt arbetsavtalet har förflyttningsskyldighet och under kalenderåret måste byta tjänstgöringsort och bostad under utlandstjänstgöringen på order från arbetsgivaren, beräknas värdet av bostadsförmånen enligt 25 m2.

3 §

Står löntagaren själv för uppvärmningskostnaderna i en bostad med centralvärme, nedsätts förmånens värde i 2 § med 1,21 € per kvadratmeter i månaden.

4 §

Penningvärdet av bostadsförmånen och däri ingående uppvärmning i en bostad med ugnsuppvärmning är 4,51€ per kvadratmeter i månaden. Står löntagaren själv för uppvärmningskostnaderna, nedsätts förmånens värde med 3,10 € per kvadratmeter i månaden.

5 §

Värdet av till bostadsförmånen hörande obegränsad rätt att använda elström är 0,78€ per kvadratmeter i månaden. Förmånens värde omfattar inte eluppvärmning av bostaden.

Vid värdering av bostadsförmånen jämställs en bostad med eluppvärmning med en bostad med centralvärme.

6 §

Penningvärdet av bostadsförmånen i ett gemensamt rum som inkluderar värme och belysning är 138 € per månad om rummet har centralvärme. Har rummet ugnsuppvärmning är penningvärdet av förmånen 47 € per månad.

7 §

Vid beräkning av bostadsförmånens penningvärde inräknas i bostadytan de egentliga boningsrummen och de byggnadsutrymmen som ansluter sig till löntagarens eller dennes familjs boende, såsom bastu, simbassäng och hobbyrum. Garage räknas inte in i bostadsytan.

Penningvärdet av en naturaförmånsbostad som den skattskyldige använt redan året innan kan överskrida det värde som fastställts för nämnda år med högst 20 procent.

8 §

Om hyresnivån för bostäder i en kommun konstaterats vara lägre än de värden som angetts i 2 § 1 mom., kan dessa värden sänkas allmänt i kommunen, dock med högst 20 procent.

På motsvarande sätt kan i 2 § 1 mom. avsedda värden av bostadsförmån eller deras värden som ändrats i enlighet med 1 mom. i denna paragraf sänkas på grund av bostadens läge i kommunen, dock med högst 20 procent.

Garageförmån

9 §

Penningvärdet av ett uppvärmt garage eller en plats i en uppvärmd parkeringshall är 82 € i områdena Helsingfors 1–4, Esbo, Grankulla och Vanda och 53 € i övriga delar av Finland. Penningvärdet av ett kallt garage eller en plats i en kall parkeringshall är 53 € i områdena Helsingfors 1–4, Esbo, Grankulla och Vanda och 42 € i övriga delar av Finland.

Kostförmån

10 §

Värdet av en kostförmån är 6,50 euro per måltid om summan av de direkta kostnader som arbetsgivaren haft för anskaffning av förmånen plus momsen på dessa kostnader uppgår till minst 6,50 euro och högst 10,40 euro. Om beloppet understiger 6,50 € eller överstiger 10,40 €, anses förmånens värde vara detsamma som summan av de direkta kostnaderna plus momsen på dessa kostnader.

11 §

Direkta kostnader är råvaror som använts vid tillagning av måltid samt löner för tillagning och servering av måltid jämte socialkostnader. Har arbetsgivaren kommit överens med ett måltidsställe om anordning av arbetsplatsmåltid (avtalsmåltid), betraktas det belopp som arbetsgivaren betalat till måltidsstället som den direkta kostnaden för måltiden.

Som direkta kostnader betraktas inte kostnaderna för mattransport till matstället.

Den ersättning som den skattskyldige betalat för måltiden till arbetsgivaren tas inte i beaktande vid uträkning av de direkta kostnaderna, utan den dras av från kostförmånens penningvärde.

12 §

Penningvärdet av den kostförmån som personalen på sjukhus, skola, daghem eller annan motsvarande inrättning får i samband med måltider anordnade av inrättningen anses vara 4,87 € per måltid. Värdet av den kostförmån som personalen i en skola, daghem eller motsvarande inrättning får i samband med övervakning av elevernas eller vårdtagarnas måltider är 3,90 € per måltid.

Penningvärdet av den kostförmån som personal i hotell- och restaurangbranschen får eller flygpersonal får under flygningen anses vara 5,52 € per måltid.

13 §

Värdet av förmån som fås i form av måltidskupong eller annat motsvarande betalningssätt med ett nominellt värde av högst 10,40 € och inte har samband med avtalsmåltid är 75 % av måltidskupongens nominella värde, dock minst 6,50 €. Måltidskupong vars nominella värde överskrider 10,40 € värderas till sitt nominella värde. 

För att en förmån som fåtts i form av måltidskupong eller annat motsvarande betalningssätt ska värderas enligt 1 mom. till 75 procent av sitt nominella värde krävs att den endast kan användas för måltid och att man inte får pengar, livsmedel eller andra förnödenheter mot den. I annat fall värderas kupongen till sitt nominella värde. Löntagaren kan på det sätt som avses ovan få endast en kupong per sådan faktisk arbetsdag i hemlandet under vilken arbetsgivaren inte på annat sätt kan ordna en måltid som motsvarar arbetsplatsmåltid.

14 §

Vad gäller betalkort avsedda för måltider eller andra motsvarande riktade betalmedel från vilka ett eurobelopp debiteras enligt måltidens pris i samband med betalningen värderas deras inladdade saldo i euro till 75 procent av deras nominella värde, dock minst till 6,50 euro per arbetsdag så som avses i 3 mom. Ett villkor för detta är att det belopp som betalas med betalkortet är minst 6,50 euro per måltid och högst 10,40 euro per måltid. I andra fall värderas det saldo som laddats in på betalkortet enligt sitt nominella värde.

För att det saldo som laddats in på ett betalkort ska värderas så som avses i 1 mom. krävs att det endast kan användas för att betala måltider och att man inte mot saldot kan få pengar, livsmedel eller andra förnödenheter. Uppfylls inte dessa villkor värderas det på betalkortet laddade saldot till sitt nominella värde.

Löntagaren kan på det sätt som avses i mom. 1 få ett saldo på högst 10,40 euro per sådan faktisk arbetsdag i hemlandet under vilken arbetsgivaren inte på annat sätt kan ordna en måltid som motsvarar arbetsplatsmåltid.

Förmån med fritt uppehälle

15 §

Värdet av förmån med fri bostad, kost, belysning och värme är 507 € per månad i ett eget rum och 487 € per månad i ett gemensamt rum.

Helpension på hotell eller i motsvarande annan inkvartering värderas till sitt gängse värde.

16 §

För en person i sjömanstjänst är penningvärdet av den naturaförmån som denne fått i egenskap av sjöman 13,00 € per dygn eller högst 292 € per månad.

Bilförmån

17 §

Om löntagaren eller dennes familj använder arbetsgivarens person- eller paketbil för privatkörning, anses den förmån den skattskyldige fått vara bilförmån. Värdet av bilförmånen fastställs på följande sätt per åldersgrupp utifrån det år bilen tagits i bruk enligt registerutdraget:

a) Åldersgrupp A (bilar som tagits i bruk 2016 - 2018)

Fri bilförmån:

Förmånens värde per månad är 1,4 % av bilens nyanskaffningspris ökat med 255 euro eller 17 cent per kilometer.

Förmånen att använda bil:

Förmånens värde per månad är 1,4 % av bilens nyanskaffningspris ökat med 105 euro eller 7 cent per kilometer.

b) Åldersgrupp B (bilar som tagits i bruk 2013 - 2015)

Fri bilförmån:

Förmånens värde per månad är 1,2 % av bilens nyanskaffningspris ökat med 270 euro eller 18 cent per kilometer.

Förmånen att använda bil:

Förmånens värde per månad är 1,2 % av bilens nyanskaffningspris ökat med 120 euro eller 8 cent per kilometer.

c) Åldersgrupp C (bilar som tagits i bruk före år 2013)

Fri bilförmån:

Förmånens värde per månad är 0,9 % av bilens nyanskaffningspris ökat med 285 euro eller 19 cent per kilometer.

Förmånen att använda bil:

Förmånens värde per månad är 0,9 % av bilens nyanskaffningspris ökat med 135 euro eller 9 cent per kilometer.

Bilförmån för utlandsarbete (bilar som tagits i bruk före år 2008)

  Månatligt värde Värde enligt körjournal eller annan tillförlitlig utredning som lagts fram av den skattskyldige eller skattemyndigheten
 

euro/månad 

grundvärde euro/månad 

+ värde per kilometer euro/km

- fri bilförmån

744

264

0,32

- förmån att använda bil

444

264

0,12

Från driftskostnadsandelen som läggs till grundvärdet för den fria bilförmånen dras av 0,08 euro per kilometer eller 120 euro per månad om bilens enda möjliga drivkraft är elström.

Används kilometerbaserade värden krävs en körjournal eller annan tillförlitlig utredning av de kilometrar som körts med bilen. Vid verkställande av beskattningen kan bilförmånens värde höjas om det är uppenbart att antalet privata körningar om året överskrider 18 000 kilometer.

Om en löntagare på grund av sitt arbete använder flera olika naturaförmånsbilar under månaden, beräknas grundvärdet enligt den bil som löntagaren använt den största delen av månaden.

18 §

Med grundvärde avses procentandelen som uträknats på basis av bilens nyanskaffningspris. Med nyanskaffningspris avses det allmänna rekommenderade pris för bilmodellen som importören eller, om sådan saknas, partihandeln uppgett och som gällde vid köpdagen för anskaffning av bilen som ny, minskat med 3 400 euro. Det erhållna värdet avrundas nedåt till närmaste 10 euro. Om dock det allmänna rekommenderade priset på ovan avsedda köpdag inte är känt för en bil som tagits i bruk första gången tidigast år 2015 eller om bilen tagits i bruk första gången före 2015, avser nyanskaffningspriset det allmänna rekommenderade pris som importören eller, om sådan saknas, partihandeln uppgett och som gällde för bilmodellen vid ingången av den månad då bilen togs i bruk, minskat med 3 400 euro.

Värdet av en bilförmån som fåtts utomlands fastställs enligt 17 § på basis av det år under vilket bilen enligt registerutdraget tagits i bruk. Grundvärdet på bilar som tagits i bruk efter år 2007 räknas ut såsom avses i 1 mom., dock så att bilens nyanskaffningspris motsvarar bilens pris i anskaffningslandet inklusive eventuella skatter, minskat med 3 400 euro.

19 §

Om arbetskörningarna med en naturaförmånsbil överstiger 30 000 kilometer under ett kalenderår eller om löntagaren måste byta naturaförmånsbil på det sätt som avses i 17 § 5 mom., utgör förmånens grundvärde 80 procent av grundvärdet enligt 17 och 18 §.

20 §

Vid bestämmande av bilförmånens värde beaktas den extra utrustning som skaffats i bilen förutom biltelefon och vanliga vinterdäck. Värdet på en biltelefon räknas enligt värdet på en mobiltelefon.

All tilläggsutrustning som skaffats för bilen läggs till nyanskaffningspriset till den del utrustningens värde överstiger 850 euro. Om den rabatt som arbetsgivaren får för tilläggsutrustningen överskrider en vanlig kontant- e.d. rabatt, värderas tilläggsutrustningen enligt det allmänna rekommenderade priset.

21 §

Det är fråga om fri bilförmån när arbetsgivaren står för kostnaderna för bilen. Det är fråga om förmån att använda bilen om löntagaren själv betalar åtminstone drivmedelskostnaderna för bilen.

Den ersättning löntagaren betalat till arbetsgivaren för bilkostnaderna dras av från värdet på fri bilförmån eller förmånen att använda bil.

22 §

Vid fastställandet av bilförmånen betraktas även resorna mellan bostaden och arbetsplatsen som privat körning.

23 §

Penningvärdet av bilförmånen ska höjas med 450 euro per månad eller 30 cent per kilometer, om bilen körs av en chaufför som är anställd av arbetsgivaren.

24 §

Ur den körjournal som avses i 17 § ska framgå det antal kilometer som körts respektive dag under skatteåret.

Vad gäller körningar i arbetet ska även följande uppgifter antecknas dagligen i körjournalen:

  • tidpunkten i början respektive slutet av körningen
  • platsen där resan börjat respektive slutat samt vid behov resvägen
  • vägmätarens utslag i början respektive slutet av resan
  • körsträckan
  • ändamålet med körningen och
  • bilens användare.

Telefonförmån

25 §

Penningvärdet av en telefonförmån som uppkommer av att arbetsgivaren bekostat en telefon i löntagarens hem är 20 € per månad. Förmånens värde täcker samtalskostnaderna.

Värdet av en naturaförmån som uppkommer av att arbetsgivaren bekostat en mobiltelefon till löntagaren är 20 € per månad. Förmånens värde täcker kostnaderna för samtal, textmeddelanden och multimediemeddelanden.

Tillämpning av gängse värde

26 §

Som penningvärdet av en sådan förmån, vars gängse pris uppenbart underskrider penningvärdet enligt detta beslut eller inte nämnts ovan, ska anses dess gängse värde.

Från det penningvärde förmånen har enligt detta beslut dras den ersättning av som arbetsgivaren debiterar löntagaren.

Ikraftträdande

27 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2018 och tillämpas vid verkställandet av förskottsinnehållning under 2018 och vid beskattningen för år 2018.

Helsingfors den 28 november 2017

Vid förhinder för generaldirektören
överdirektör Arto Pirinen

överinspektör Markus Kautto

Sidan har senast uppdaterats 28.11.2017