Skatteförvaltningens beslut om den nedre gränsen och uppbördsraterna för förskottsbetalningar för samfund och samfällda förmåner

Har getts
21.8.2017
Diarienummer
A 157/200/2017
Giltighet
1.11.2017 - 31.5.2018

Skatteförvaltningen har med stöd av 6 § 2 mom. i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996), sådant det lyder i lag 53/2017, beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut tillämpas på förskottsbetalningen för samfund som avses i 3 § och samfällda förmåner som avses i 5 § i inkomstskattelagen (1535/1992).

2 §
Nedre gräns för förskottsbetalning

Förskott fastställs inte om förskottets belopp är under 500,00 euro.

3 §
Förskottets uppbördsrater under skatteåret

Under skatteårets lopp uppbärs förskottet i två eller flera lika stora rater med en cents noggrannhet på följande sätt:

Tabellen om örskottets uppbördsrater under skatteåret
Förskottsbeloppet som uppbärs i euro Antalet uppbördsraterUppbördsmånader
500,00–2 000,00  2 räkenskapsperiodens tredje och nionde månad
över 2 000,00 12 varje månad under räkenskapsperioden

Om räkenskapsperioden för samfundet eller den samfällda förmånen är kortare eller längre än 12 månader iakttas uppbördsraternas antal och uppbördsmånaderna till tillämpliga delar.

4 §
Förskottets uppbördsrater efter skatteårets utgång

Ett förskott som förfaller till betalning efter skatteårets utgång uppbärs i en rat.

5 §
Uppbördsrater för ändrat förskott

Förskottsraterna kan på grund av förskottsbeloppet, ändringens tidpunkt eller någon annan särskild orsak uppbäras avvikande från vad det i 3 § har bestämts om uppbördsraterna och uppbördsmånaderna. Om förskottsbeloppet efter ändringen minskat med beloppet för de rater som redan har förfallit till betalning är under 500 euro uppbärs detta belopp som en rat.

Då förskottet minskas, allokeras minskningen i första hand till de återstående förskottsraterna under skatteåret som inte har förfallit till betalning. Om ändringen inte kan allokeras till förskottsrater som inte har förfallit till betalning allokeras den till de förskottsrater som har förfallit till betalning under skatteåret från och med den rat som senast har förfallit till betalning.

6 §
Ikraftträdande och tillämpning

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2017.

Efter att beslutet har trätt i kraft tillämpas det på beslut som gäller fastställande och ändring av förskott. Skatteförvaltningens beslut som gäller innan det nya beslutet träder i kraft tillämpas på beslut som fattas innan det nya beslutet träder i kraft.

Genom beslutet upphävs Skatteförvaltningens beslut om den undre gränsen och uppbördsraterna för förskott under ett samfunds räkenskapsperiod (967/2016).

 

Helsingfors den 21 augusti 2017

generaldirektör Pekka Ruuhonen

ledande sakkunnig Marja-Liisa Rantanen