Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skattestyrelsens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning

Har getts
25.1.2006
Diarienummer
1685/31/2005
Giltighet
Tills vidare

Utfärdat i Helsingfors den 25 januari 2006


Skattestyrelsen har med stöd av 6 § 3 mom. 2 och 4 punkten i lagen den 20 december 1996 om förskottsuppbörd (1118/96) bestämt:

1 kap.

Allmän bestämmelse om förskottsinnehållning

1 §

Förskottsinnehållning på lön och på annan förskottsinnehållningspliktig inkomst verkställs enligt vad som bestäms i 3 - 10, 12 - 15 § i förordningen av den 20 december 1996 om förskottsuppbörd (1124/96) samt enligt vad som bestäms i detta beslut.

2 kap.

Förskottsinnehållning på gemensamma prestationer, sjöarbetsinkomst och utlandsarbetsinkomst

2 §

Förskottsinnehållning på prestation som utbetalas till två eller flera gemensamt verkställs enligt 50 %. Om skatteverket ges en utredning över ärendet, fördelar skatteverket inkomsten och förskottsinnehållningen mellan mottagarna.

3 §

På sjöarbetsinkomst som avses i 74 och 75 § i inkomstskattelagen (1535/92) verkställs förskottsinnehållning enligt de innehållningsprocent som för sjöarbetsinkomst antecknats i skattekortet på det sätt bestäms i 4, 5, 6 § samt 8 § 2 och 3 mom. i förordningen om förskottsuppbörd. Från det på detta sätt erhållna beloppet av förskottsinnehållning avdras 34 euro för varje kalendermånad för vilken löntagaren är berättigad till avdrag som avses i 97 § 4 mom. i inkomstskattelagen (cross-trade-avdrag).

3 a §

Förskottsinnehållningen på utlandsarbetsinkomst som avses i 77 § i inkomstskattelagen verkställs enligt 2,1 % på lönen av en i Finland försäkrad person. Som grund för förskottsinnehållningen används i stället för arbetstagares utlandsarbetsinkomst den försäkringslön som avses i 7 § 5 mom. i lagen om pension för arbetstagare, förutsatt att den försäkrades pensionsskydd har ordnats antingen obligatoriskt eller frivilligt i enlighet med lagen om pension för arbetstagare, lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/1962) eller lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare (662/1985). I annat fall används som grund penninglön.

3 kap.

Förskottsinnehållning på pension, livränta och pensionsstöd

4 §

På pension, rehabiliteringsstöd som betalas som arbetsoförmögenhetspension på viss tid, livränta och pensionsstöd skall förskottsinnehållning verkställas enligt den personliga procent som fastställts för den skattskyldige för pension, om den skattskyldige företer ett skattekort eller annat förordnande om personlig innehållningsprocent. Om utbetalaren har fått uppgift om innehållningsprocenten för pension på det sätt som avses i 10 § i lagen om förskottsuppbörd eller särskilt av skattebyrån, verkställs förskottsinnehållningen enligt denna uppgift.

Har åt allmänt skattskyldig inte bestämts någon personlig innehållningsprocent för förskottsinnehållning på pension då pension börjar, skall förskottsinnehållning på pension och livränta verkställas på det sätt som bestäms om lön i 4, 5 och 6 § i förordningen om förskottsuppbörd.

Har åt begränsat skattskyldig inte bestämts någon personlig innehållningsprocent för en pension som börjar, verkställs förskottsinnehållning enligt 40 procent. Någon förskottsinnehållning skall likväl inte verkställas på den av Folkpensionsanstalten utbetalda folkpensionen och allmänna familjepensionen. Om någon förskottsinnehållningsprocent inte bestämts för folkpensionen eller den allmänna familjepensionen efter det att två månader gått efter beviljandet av pensionen, verkställs förskottsinnehållning enligt 20 procent.

Då prestation som avses ovan i 1 momentet utbetalas utöver en tidigare betald dylik prestation eller som engångsbetalning eller retroaktivt för flera betalningsperioder, verkställs förskottsinnehållning enligt 50 %. Förskottsinnehållning verkställs dock inte, om den här avsedda prestationen uppgår till högst 20 euro.

På förhöjningen av ovan i 1 mom. avsett rehabiliteringsstöd och arbetsoförmögenhetspension som beviljats tills vidare verkställs förskottsinnehållningen enligt 40 %.

5 §

På folkpension och på familjepension samt pensionsstöd enligt familjepensionslagen skall förskottsinnehållning verkställas med nedan framställda begränsningar på det sätt som bestäms i 4 §.

På efterlevandepension enligt familjepensionslagen skall förskottsinnehållning verkställas enligt 30 %, om utbetalaren inte har till sitt förfogande de i 4 § avsedda förskottsinnehållningsuppgifterna om den skattskyldige.

På folkpension och familjepension samt pensionsstöd enligt familjepensionslagen skall förskottsinnehållning verkställas enligt 40 procent i de fall som avses i 4 § 3 mom. Förskottsinnehållning verkställs dock inte, om den här avsedda prestationen är högst 20 euro.

Om folkpension eller enligt familjepensionslagen utgående annan pension än till änka utgående begynnelsepension uppgår till högst 75 euro i månaden eller den skattskyldige får enligt familjepensionslagen utgående barnpension som börjat före 1.7.1990 eller endast enligt familjepensionslagen utgående annan pension än till änka utgående begynnelsepension, skall förskottsinnehållning inte verkställas på pensionen, om folkpensionsanstalten inte givits till förskottsinnehållning förpliktande förordnande på det sätt som avses i 10 § i lagen om förskottsuppbörd eller särskilt av skattebyrån. Förskottsinnehållning skall inte heller verkställas på folkpension eller på pensionsstöd som högst motsvarar folkpensionen och familjepension som avses i 4 § 3 mom. och som utbetalas till person som erhåller full folkpension eller enligt familjepensionslagen utgående barnpension som börjat före 1.7.1990 eller endast enligt familjepensionslagen utgående annan pension än till änka utgående begynnelsepension som influtit endast för betalningsåret.

Om folkpensionsanstalten utbetalar skattepliktig pension retroaktivt för annan tid än betalningsåret och den skattskyldige erhållit av folkpensionsanstalten utbetald skattefri pension för samma tid för vilken denna skattepliktiga pension betalas, skall förskottsinnehållningen verkställas enligt 15 % på skillnaden mellan pensionerna. För pension som utbetalas retroaktivt för betalningsåret utgår förskottsinnehållningen enligt 15 % på den retroaktiva pensionens hela belopp, likväl högst skillnaden mellan pensionerna. Om den tidigare betalda pensionen har varit skattepliktig, skall förskottsinnehållningen på skillnaden mellan pensionerna verkställas enligt vad som bestäms i 4 § 3 mom.

4 kap.

Förskottsinnehållning på dagpenningsförmån, rehabiliteringspenning, försäkrings- och skadeersättningar samt på försäkringspremieåterbäringar

6 §

På dagpenningsförmån som med stöd av sjukförsäkringslagen utbetalas till en försäkrad, på rehabiliteringspenning med stöd av 30, 32 och 33 § lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner och på annan rehabiliteringspenning än sådan som betalas utöver pension, på enligt prövning utbetalt rehabiliteringsunderstöd samt på annan ersättning som enligt sjukförsäkrings- eller folkpensionslagen betalas för minskade inkomster eller försämrad utkomst, skall förskottsinnehållning verkställas på det sätt som bestäms i 4 och 5 § förordningen om förskottsuppbörd enligt den innehållningsprocent som fastställts för lön ökad med 2 procentenheter, dock enligt minst 20 procent. Om prestationstagaren har ett graderat skattekort, förhöjs innehållningsprocenten inte med 2 procentenheter utan förskottsinnehållningen verkställs enligt minst 20 procent. Innehållningsprocenten på ett ändringsskattekort som skattebyrån med stöd av 18 § i lagen om förskottsuppbörd utfärdat för här avsedda förmåner förhöjs inte.

På partiell föräldrapenning som med stöd av sjukförsäkringslagen utbetalas till den försäkrade skall förskottsinnehållning verkställas på det sätt som bestäms i 4 och 5 § i förordningen om förskottsuppbörd enligt de innehållningsprocent som fastställts för lön.

Har prestationens utbetalare inte på det sätt som avses i 10 § i lagen om förskottsuppbörd fått de uppgifter som behövs för verkställande av innehållningen och den skattskyldige inte företer sitt skattekort för prestationens utbetalare, verkställs förskottsinnehållning procentuellt enligt följande:

Dagpenningsförmån enligt sjukförsäkringslagen och annan rehabiliteringspenning än sådan som betalas utöver pension,
euro/dag
Förskottsinnehållningsprocent
  0,17   -    26 20
26,01   -    41 25
41,01   -    56 30
56,01   -    78 35
78,01   -    92 40
92,01   -  123 45
123,01   -     50

  På dagpenningsförmån om högst 15,20 euro som utbetalas med stöd av sjukförsäkringslagen skall förskottsinnehållning, avvikande från 1 och 3 mom. verkställas enligt 20 %. På moderskaps- och föräldrapenning som till minimibelopp utbetalas till en skattskyldig i förvärvsarbete skall förskottsinnehållning dock verkställas enligt 40 %. Förskottsinnehållning verkställs likväl inte på ovan i detta moment avsedda prestationer eller på rehabiliteringspenning, om prestationen uppgår till högst 4 euro per dag.

Vid utbetalning av dagpenning och ersättning för förlorad förvärvsinkomst med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar (583/86) verkställs förskottsinnehållning på det sätt som bestäms ovan i 1, 3 och 4 mom.

Då pensionstagaren utöver pension får rehabiliteringspenning verkställs förskottsinnehållningen på rehabiliteringspenningen enligt 40 %. Om den pension som utbetalas utöver rehabiliteringspenningen uppgår till högst 75 euro i månaden och förskottsinnehållning inte skall verkställas på den enligt 5 § 3 mom., skall förskottsinnehållning inte heller verkställas på rehabiliteringspenningen, om utbetalaren inte fått ett särskilt förordnande av skattebyrån som förpliktar honom att verkställa förskottsinnehållning.

Då ersättningar som avses ovan i 1, 2, 4 och 5 mom. utbetalas utöver tidigare utbetalda ersättningar eller som engångsbetalning eller för flera perioder samtidigt eller för annan tid än skatteåret, skall förskottsinnehållning verkställas enligt den innehållningsprocent som anges i tabellen i 3 mom. Förskottsinnehållning verkställs enligt denna tabell även på dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen (118/91).

7 §

På förmåner som en i lagen om försäkringskassor (1164/92) avsedd kassa betalt till en medlem av sin kassa verkställs förskottsinnehållning enligt följande:

 1. på kompletteringsdagpenning som betalas av en sjukkassa som fungerar hos arbetsgivaren verkställs förskottsinnehållning på det sätt som bestäms i 4 och 5 § i förordningen om förskottsuppbörd enligt de innehållningsprocent som fastställts för lön.
 2.  

  på annan av en försäkringskassa betald dagpenning än den som avses i 1 punkten verkställs förskottsinnehållning på det sätt som bestäms i 4 och 5 § i förordningen om förskottsuppbörd enligt de innehållningsprocent som fastställts för lön ökade med 2 procentenheter, dock enligt minst 20 procent. Om prestationstagaren har ett graderat skattekort, förhöjs innehållningsprocenten inte med 2 procentenheter utan förskottsinnehållningen verkställs enligt minst 20 procent. Innehållningsprocenten på ett ändringsskattekort som skattebyrån med stöd av 18 § i lagen om förskottsuppbörd utfärdat för här avsedda förmåner förhöjs inte.

   

 3. om försäkringskassan inte på det sätt som avses i 10 § i lagen om förskottsuppbörd har erhållit de uppgifter som är nödvändiga för verkställandet av innehållningen och om den skattskyldige inte företer sitt skattekort för betalaren, verkställs förskottsinnehållningen på ovan i 1 och 2 punkten avsedda prestationer enligt procentsatsen i tabellen i 6 § 3 mom.

8 §

Då man med stöd av obligatorisk olycksfalls- eller trafikförsäkring eller patientförsäkring eller med stöd av lagen om ersättning för brottsskador av statens medel (935/73) betalar annan ersättning än pension eller livränta åt en skadad, verkställs förskottsinnehållning på det sätt som bestäms i 4 och 5 § i förordningen om förskottsuppbörd enligt de innehållningsprocent som fastställts för lön ökade med 2 procentenheter, dock enligt minst 20 procent. Om prestationstagaren har ett graderat skattekort, förhöjs innehållningsprocenten inte med 2 procentenheter utan förskottsinnehållningen verkställs enligt minst 20 procent. Innehållningsprocenten på ett ändringsskattekort som skattebyrån med stöd av 18 § i lagen om förskottsuppbörd utfärdat för här avsedd förmån förhöjs inte.

Vid utbetalning av i 1 mom. angivna prestationer utöver tidigare erlagda ersättningar eller som engångsbetalning eller för flera perioder samtidigt eller retroaktivt för annan tid än skatteåret verkställs förskottsinnehållning enligt 50 %.

Förskottsinnehållning verkställs enligt 50 % eller såsom det bestäms om biinkomster i 6 § i förordningen om förskottsinnehållning:

 1. på ersättningar enligt 78 § i inkomstskattelagen (1535/92) som utbetalas med anledning av en personskada;
 2. på försäkringsutbetalningar av frivilliga försäkringar som avses i 79 § i inkomstskattelagen;
 3. på prestationer som erhållits som återbäring eller genom återköp eller som ändringsvärde av försäkringspremier för frivilliga pensionsförsäkringar;
 4. på i 81 § 2 mom. i inkomstskattelagen avsedd avkastning av en pensionsförsäkring med engångspremie och
 5. på skattepliktiga ersättningar för vårddagar som betalas med stöd av en sjukhusförsäkring.

Om en ovan i denna paragraf avsedd prestation utgör kapitalinkomst, verkställer man förskottsinnehållningen enligt 28 % med stöd av § 15 i förordningen om förskottsuppbörd.

9 §

På ersättningar för inkomstbortfall under rehabiliteringstiden som utbetalas med stöd av lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring (625/91) och lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen (626/91) verkställs förskottsinnehållning enligt vad som bestäms i 4 § och 8 § 1 och 2 momentet.

5 kap.

Förskottsinnehållning på utkomstskyddsförmåner för arbetslösa, på strejkunderstöd och på alterneringsersättning

10 §

Förskottsinnehållningen på inkomstrelaterad dagpenning och utbildningsdagpenning som är lika stort som inkomstrelaterad dagpenning och vilka utbetalas med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), utbildningsstöd som är lika stort som inkomstrelaterad dagpenning och som utbetalas med stöd av lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) samt på startpeng enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) skall verkställas enligt bestämmelserna i 4, 5 eller 6 § i förordningen om förskottsuppbörd enligt de innehållningsprocent som fastställts för lön, ökade med 2 procentenheter, dock enligt minst 20 procent. Om den inkomstrelaterade dagpenningen, utbildningsdagpenningen eller utbildningsstödet utbetalas förhöjda med stöd av 6 kap. 3 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), skall de innehållningsprocent som fastställts för lön med avvikelse från det ovanstående dock ökas med 4 procentenheter. Även förskottsinnehållning på tillägg för sysselsättningsplan som hänför sig till inkomstrelaterad dagpenning enligt 6 kap. 3a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (495/2005) och till utbildningsstöd enligt 9 kap. 2 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice (458/2005) skall verkställas enligt de innehållningsprocent som fastställts för lön, ökade med 4 procentenheter. Om prestationstagaren har ett graderat skattekort, förhöjs innehållningsprocenten inte med 2 eller 4 procentenheter utan förskottsinnehållningen verkställs enligt minst 20 procent. Innehållningsprocenten på ett ändringsskattekort som skattebyrån med stöd av 18 § i lagen om förskottsuppbörd utfärdat förhöjs inte.

Förskottsinnehållning verkställs enligt 20 procent:

 1. på grunddagpenning som utbetalas med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), på förhöjningsdel som hänför sig till grunddagpenning enligt 6 kap. 1 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (459/2005) och på tillägg för sysselsättningsplan samt på utbildningsdagpenning som är lika stor som grunddagpenning;

   

 2. på arbetsmarknadsstöd, resebidrag, utbildningsdagpenning som är lika stor som arbetsmarknadsstöd och utbildningsstöd vilka utbetalas med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) samt på sysselsättningsstöd som betalas till en arbetslös arbetssökande som deltar i arbetslivsträning,

   

 3. på utbildningsstöd enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) som är lika stort som grunddagpenning;

   

 4. på dagtraktamente som betalas till personkunder och handikappade personkunder i samband med yrkesvals- och karriärplaneringsservice enligt förordningen om förmåner som hör till offentlig arbetskraftsservice (1346/2002)

Förskottsinnehållning verkställs emellertid inte på ovan i 2 mom. avsedda prestationer, om beloppet av prestationen är högst 4 euro per dag.

Vid utbetalning av prestationer som avses i 1 eller 2 mom. utöver tidigare betalningar eller för annan tid än den december månad som föregår skatteåret, verkställs förskottsinnehållning avvikande från 1 eller 2 mom. enligt procentsatsen i följande tabell:

Ersättning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa,
euro/dag
Förskottsinnehållningsprocent
  0,17    -   26 20
26,01    -   39 25
39,01    -   51 30
51,01    -   66 35
66,01    - 100 40
100,01  - 156 45
156,01  -  50

Om den som betalar ut prestationen inte på det sätt som avses i 10 § i lagen om förskottsuppbörd har fått de uppgifter som behövs för innehållningen och den skattskyldige inte företer sitt skattekort för utbetalaren, verkställs förskottsinnehållning också på prestationer som avses i 1 mom. enligt tabellen i 4 mom. ovan.

På deltidstillägg som utbetalas med stöd av lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) verkställs förskottsinnehållningen på följande sätt:

Deltidstillägg euro/månad Förskottsinnehållningsprocent
    0,17   - 505 20
505,01   - 673 25
673,01   -   30

11 §

På skattepliktiga strejkunderstöd som en arbetsmarknadsorganisation utbetalat med anledning av en stridsåtgärd eller på annat motsvarande understöd verkställs förskottsinnehållning enligt procentsatserna i tabellen i 10 § 4 mom.

12 §

På alterneringsersättning som avses i lagen om alterneringsledighet (1305/2002) och lagen om försök med alterneringsersättning (1663/95) verkställs förskottsinnehållningen enligt bestämmelserna i 4, 5 och 6 § i förordningen om förskottsuppbörd enligt de innehållningsprocent som fastställts för lön minskade med 3 procentenheter. Innehållningsprocenten på ett graderat skattekort eller ett ändringsskattekort som skattebyrån med stöd av 18 § i lagen om förskottsuppbörd utfärdat för här avsedd förmån minskas inte.

På alterneringsersättningen som avses ovan i 1 mom. verkställs förskottsinnehållningen enligt 20 procent, om dess belopp baserar sig på grunddagpenning i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

6 kap.

Förskottsinnehållning på stöd för hemvård av barn och på stöd för privat vård av barn samt på stöd för närståendevård

13 §

På stöd för vård av barn i hemmet och på stöd för närstående som betalas till föräldrar till handikappade eller sjuka minderåriga barn verkställs förskottsinnehållning på det sätt som bestäms i 4 och 5 § i förordningen om förskottsuppbörd enligt de innehållningsprocent som fastställts för lön ökade med 2 procentenheter, dock enligt minst 20 procent. Om prestationstagaren har ett graderat skattekort, förhöjs innehållningsprocenten inte med 2 procentenheter utan förskottsinnehållningen verkställs enligt minst 20 procent.  Innehållningsprocenten på ett ändringsskattekort som skattebyrån med stöd av 18 § i lagen om förskottsuppbörd utfärdat för här avsedd förmån förhöjs inte.

Erhåller den skattskyldige samtidigt annan inkomst på vilken förskottsinnehållning skall verkställas och innehållningen verkställs enligt den i 1 § nämnda innehållningsprocenten för huvudsyssla, verkställs förskottsinnehållningen på stöd för vård av barn i hemmet och på ovan i 1 momentet avsett stöd för närståendevård enligt vad som bestäms om biinkomster i 6 § i förordningen om förskottsuppbörd.

Folkpensionsanstalten skall verkställa förskottsinnehållning på stöd för privat vård av barn som betalts till barnets vårdare som står i arbetsförhållande till barnets förälder eller annan försörjare på det sätt som bestäms i 4 och 5 § i förordningen om förskottsuppbörd i enlighet med innehållningsprocent som fastställts för lön.

Folkpensionsanstalten skall verkställa förskottsinnehållning på partiell vårdpenning på det sätt som i 6 § i förordningen om förskottsuppbörd bestäms om biinkomst.

Kommunen skall verkställa förskottsinnehållning på kommunalt tillägg som den betalar på hemvårdsstöd eller på stöd för privat vård som betalas till anställd vårdare på det sätt som i 6 § i förordningen om förskottsuppbörd bestämts om biinkomst.

Folkpensionsanstalten och kommunen skall verkställa förskottsinnehållning på stöd för privat vård och kommunalt tillägg som betalts till annan vårdproducent än anställd vårdare som inte införts i förskottsuppbördsregistret på det sätt som bestäms i 10 § och 15 § 3 mom. i förordningen om förskottsuppbörd.

7 kap.

Förskottsinnehållning på studiestöd och stöd för vuxenutbildning

14 §

På studiepenning som avses i 2 § i lagen om studiestöd (65/94) skall förskottsinnehållning verkställas enligt 10 procent. Förskottsinnehållning skall dock verkställas endast om studiepenningen uppgår till minst 170 euro i månaden.

15 §

På vuxenutbildningsstöd enligt lagen om vuxenutbildningsstöd (1276/2000) skall förskottsinnehållning verkställas enligt 20 procent.

8 kap.

Förskottsinnehållning på prestation enligt lagen om lönegaranti och statstjänstemannalagen

16 §

På prestation som med stöd av lagen om lönegaranti (866/98) och 7 § i förordningen om lönegaranti (868/98) såsom lönegaranti utbetalas till arbetstagare verkställs förskottsinnehållning procentuellt enligt följande:

Om prestationen är minst 20 euro och högst 5 000 euro, är förskottsinnehållningen 30 procent. På den del av prestationen som överstiger 5 000 euro är förskottsinnehållningen 50 procent.

Om utbetalaren är ett i 3 a § 2 mom. i lagen om lönegaranti (1587/92) avsett konkursbo, verkställs förskottsinnehållning enligt vad som bestäms i 4, 5 och 6 § i förordningen om förskottsuppbörd.

På periodiskt återkommande ersättning som utbetalas med stöd av statstjänstemannalagen (750/94) verkställs förskottsinnehållning enligt vad som bestäms i 4, 5 och 6 § i förordningen om förskottsuppbörd.

9 kap.

Förskottsinnehållning på idrottsmans arvode

17 §

På idrottsmans arvode verkställs förskottsinnehållning enligt vad som bestäms i 4, 5 och 6 § i förordningen om förskottsuppbörd.

10 kap.

Förskottsinnehållning på avträdelseersättning för lantbruksföretagare

18 §

På avträdelseersättning enligt lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/92) verkställs förskottsinnehållning enligt vad som bestäms i 4, 5 och 6 § i förordningen om förskottsuppbörd.

11 kap.

Förskottsinnehållning på sysselsättningspenning till fånge i öppen anstalt

19 §

På sysselsättningspenning till fånge som avtjänar straff i öppen anstalt verkställs förskottsinnehållning enligt vad som bestäms i 4 och 5 § i förordningen om förskottsuppbörd.

12 kap.

Övriga bestämmelser om verkställande av förskottsinnehållning

20 §

Då arbetsministeriet underlydande servicecentral för små arbetsgivare fungerar som hushållsombud, verkställs förskottsinnehållningen enligt innehållningsprocent i följande tabell:

Lön euro/dag Förskottsinnehållningsprocent
  4,00 -  22,00 30
22,01 -  27,80 35
27,81 -  38,90 40
38,91 -  55,60 45
55,61 - 50

21 §

Förskottsinnehållning på annan än ovan i detta beslut nämnd förvärvsinkomst verkställs enligt vad som bestäms i 4, 5 och 6 § i förordningen om förskottsuppbörd.

Om utbetalaren inte förfogar över de uppgifter om prestationsmottagaren, vilka behövs för att förskottsinnehållning skall kunna verkställas, verkställs förskottsinnehållningen enligt vad som bestäms i 3 § i förordningen om förskottsuppbörd.

22 §

Kredit- och finansinstitut kan vid beräkning av förskottsinnehållning underkastad ränta eller eftermarknadsgottgörelse nedsätta förskottsinnehållningens belopp med den på utlandet indriven skatt som gottskrivs vid slutlig beskattning.

23 §

Förskottsinnehållning skall verkställas till ett lägre belopp än vad i detta beslut är bestämt, om den skattskyldige i god tid innan prestationen utbetalas företer ett skattekort som utvisar detta eller annat motsvarande förordnande som skattebyrån utfärdat.

På den skattskyldiges anhållan skall förskottsinnehållning verkställas till ett större belopp än vad i detta beslut är bestämt.

13 kap.

Ikraftträdande

24 §

Detta beslut träder i kraft den 1 februari 2006. Genom detta beslut upphävs Skattestyrelsens beslut av den 30 december 2004 (7/2005) jämte ändringen av den 28 juni 2005 (501/2005). 


Helsingfors den 25 januari 2006


Generaldirektör   Jukka Tammi

Överinspektör     Riitta RoosSidan har senast uppdaterats 25.1.2006