Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning 2013

Har getts
4.1.2013
Diarienummer
A150/200/2012
Giltighet
Tills vidare

Givet i Helsingfors den 4 januari 2013

Skatteförvaltningen har med stöd av 6 § 3 mom. 2 och 4 punkten i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996), sådana de lyder i lag 516/2010, bestämt:

1 kap.

Allmän bestämmelse om förskottsinnehållning

1 §

Förskottsinnehållning på lön och på annan förskottsinnehållningspliktig inkomst verkställs enligt vad som bestäms i 3 -10 och 12 -15 § i förordningen om förskottsuppbörd (1124/96) samt enligt vad som bestäms i detta beslut.

2 kap.

Förskottsinnehållning på gemensamma prestationer, sjöarbetsinkomst och utlandsarbetsinkomst

2 §

Förskottsinnehållning på en prestation som utbetalas till två eller flera mottagare gemensamt verkställs enligt 50 %. Skatteförvaltningen fördelar inkomsten och förskottsinnehållningen mellan mottagarna om Skatteförvaltningen får en utredning om ärendet.

3 §

På sjöarbetsinkomst som avses i 74 och 75 § i inkomstskattelagen (1535/1992) verkställs förskottsinnehållning enligt de innehållningsprocent som antecknats i skattekortet för sjöarbetsinkomst i enlighet med 4, 5, 6 § samt 8 § 2 och 3 mom. i förordningen om förskottsuppbörd. Från beloppet av förskottsinnehållning som beräknats enligt ovan avdras 34 euro för varje kalendermånad för vilken löntagaren är berättigad till avdrag som avses i 97 § 4 mom. i inkomstskattelagen (cross-trade-avdrag).

3 a §

Förskottsinnehållningen på utlandsarbetsinkomst som avses i 77 § i inkomstskattelagen verkställs enligt 2,04 % på lönen av en i Finland försäkrad person. Som grund för förskottsinnehållningen används i stället för arbetstagares utlandsarbetsinkomst den försäkringslön som avses i arbetspensionslagarna, förutsatt att den försäkrades pensionsskydd har ordnats antingen obligatoriskt eller frivilligt enligt lagen om pension för arbetstagare (395/2006).  I annat fall används som grund sådan lön på vilken förskottsinnehållning ska verkställas i enlighet med 13 § i lagen om förskottsuppbörd.

3 kap.

Förskottsinnehållning på pension och livränta

4 §

På pension som utgör förvärvsinkomst, rehabiliteringsstöd som betalas som arbetsoförmögenhetspension på viss tid och livränta ska förskottsinnehållning verkställas enligt den personliga procent som fastställts för den skattskyldige för pension, om den skattskyldige företer ett skattekort eller annat förordnande om personlig innehållningsprocent.  Om utbetalaren har fått uppgift om innehållningsprocenten för pension på det sätt som avses i 10 § i lagen om förskottsuppbörd eller särskilt från skattebyrån, verkställs förskottsinnehållningen enligt denna uppgift.

Har åt en allmänt skattskyldig inte fastställts någon personlig innehållningsprocent för förskottsinnehållning på pension då pensionen börjar, ska förskottsinnehållning på en prestation enligt 1 mom. verkställas på det sätt som bestäms om lön i 4, 5 och 6 § i förordningen om förskottsuppbörd.

Har åt en begränsat skattskyldig inte fastställts någon personlig innehållningsprocent för en pension som börjar, verkställs förskottsinnehållningen enligt 40 procent. Någon förskottsinnehållning ska likväl inte verkställas på den av Folkpensionsanstalten utbetalda folkpensionen och allmänna familjepensionen åt en begränsat skattskyldig. Om någon förskottsinnehållningsprocent inte fastställts för folkpensionen eller den allmänna familjepensionen åt en begränsat skattskyldig efter det att två månader gått från det att pensionen beviljats, verkställs förskottsinnehållning enligt 20 procent.

Då en prestation enligt 1 mom. utbetalas utöver en tidigare prestation enligt 1 mom. eller som engångsbetalning eller retroaktivt för flera betalningsperioder, verkställs förskottsinnehållningen enligt 50 %. Förskottsinnehållning verkställs dock inte om prestationen uppgår till högst 20 euro.

På förhöjningen av ovan i 1 mom. avsett rehabiliteringsstöd och arbetsoförmögenhetspension som beviljats tills vidare verkställs förskottsinnehållningen enligt 40 %.

5 §

På folkpension samt på familjepension och garantipension som utbetalts av Folkpensionsanstalten ska förskottsinnehållning verkställas med nedanstående begränsningar på det sätt som bestäms i 4 §.

På garantipension ska förskottsinnehållning verkställas enligt 1 %, om Folkpensionsanstalten inte har de i 4 § 1 mom. avsedda förskottsinnehållningsuppgifterna om den skattskyldige till sitt förfogande.  Förskottsinnehållning verkställs dock inte på garantipension för person bosatt på Åland, om Folkpensionsanstalten inte har de ovannämnda förskottsinnehållningsuppgifterna till sitt förfogande. Förfarandet är likadant om personen inte senast under skatteåret har fyllt 18 år.

På efterlevande makes begynnelse- och fortsättningspension som utbetalas som familjepension ska förskottsinnehållning verkställas enligt 30 % och på barnpension som utbetalas som familjepension enligt 20 %, om Folkpensionsanstalten inte har till sitt förfogande de i 4 § 1 mom. avsedda förskottsinnehållningsuppgifterna om den skattskyldige.

På folkpension och på som familjepension utbetald efterlevandepension samt barnpension ska förskottsinnehållning verkställas enligt 40 procent i de fall som avses i 4 § 4 mom. Om pensionen enligt 4 § 4 mom. betalas till en begränsat skattskyldig, ska förskottsinnehållning verkställas enligt 20 procent. Förskottsinnehållning verkställs dock inte om prestationen uppgår till högst 20 euro.

Förskottsinnehållning ska verkställas enligt 1 % på full folkpension samt på efterlevandepension och barnpension som betalas som familjepension och som motsvarar ovan nämnd folkpension, om inte Folkpensionsanstalten inte har de i 4 § 1 mom. avsedda förskottsinnehållningsuppgifterna om den skattskyldige till sitt förfogande. Förskottsinnehållning verkställs på motsvarande sätt på full folkpension som betalas enligt 4 § 4 mom. och som influtit endast för betalningsåret och på annan sådan familjepension än begynnelsepension till efterlevande make som högst motsvarar ovan nämnd folkpension. På ovan i detta moment nämnda prestationer som utbetalts åt personer som är bosatta på Åland verkställs dock ingen förskottsinnehållning, om Folkpensionsanstalten inte har de i 4 § 1 mom. avsedda förskottsinnehållningsuppgifterna om den skattskyldige till sitt förfogande. Förfarandet är likadant om personen inte senast under skatteåret har fyllt 18 år.

Om Folkpensionsanstalten utbetalar skattepliktig pension retroaktivt för annan tid än betalningsåret och den skattskyldige erhållit av Folkpensionsanstalten utbetald skattefri pension för samma tid för vilken denna skattepliktiga pension betalas, ska förskottsinnehållning verkställas enligt 15 % på skillnaden mellan pensionerna. På pension som utbetalas retroaktivt för betalningsåret verkställs förskottsinnehållningen enligt 15 % på den retroaktiva pensionens hela belopp, likväl högst skillnaden mellan pensionerna. Om den tidigare betalda pensionen har varit skattepliktig, verkställs förskottsinnehållningen på skillnaden mellan pensionerna enligt 4 § 4 mom.

4 kap.

Förskottsinnehållning på dagpenningsförmåner, rehabiliteringspenningar, försäkrings- och skadeersättningar, återbäringar av försäkringspremier samt på frivillig individuell pensionsförsäkring och prestationer som grundar sig på avtal om långsiktigt sparande

6 §

På en dagpenningsförmån som betalas till en försäkrad enligt sjukförsäkringslagen, på en rehabiliteringspenning enligt 30, 32, 33 och 35 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005) samt på annan rehabiliteringspenning än sådan som betalas utöver pension samt på annan ersättning som enligt sjukförsäkringslagen betalas för minskade inkomster eller försämrad utkomst ska förskottsinnehållning verkställas i enlighet med 4 och 5 § i förordningen om förskottsuppbörd enligt den innehållningsprocent som fastställts för lön ökad med 2 procentenheter, dock enligt minst 20 procent.  Om prestationstagaren har ett graderat skattekort, förhöjs innehållningsprocenten inte med 2 procentenheter utan förskottsinnehållningen verkställs enligt minst 20 procent. Innehållningsprocenten på ett ändringsskattekort som skattebyrån med stöd av 18 § i lagen om förskottsuppbörd utfärdat för här avsedda förmåner förhöjs inte.

På partiell föräldrapenning och på partiell sjukdagpenning som med stöd av sjukförsäkringslagen utbetalas till den försäkrade ska förskottsinnehållning verkställas såsom anges i 4 och 5 § i förordningen om förskottsuppbörd enligt de innehållningsprocent som fastställts för lön.

Har prestationens utbetalare inte på det sätt som avses i 10 § i lagen om förskottsuppbörd fått de uppgifter som behövs för verkställande av innehållningen och den skattskyldige inte företer sitt skattekort till utbetalaren av prestationen, ska förskottsinnehållningen avvikande från det ovan nämnda verkställas enligt följande procentsatser:

Dagpenningsförmån enligt sjukförsäkringslagen och annan rehabiliteringspenning än sådan som betalas utöver pension, euro/dag Förskottsinnehållningsprocent
0,17 - 26 20
26,01 - 41 25
41,01 - 56 30
56,01 - 78 35
 78,01 - 92 40
92,01 - 123 45
123,01 - 50

På dagpenningsförmånens minimibelopp som utbetalas med stöd av 11 kap. 7 § i sjukförsäkringslagen (1224/2004) ska förskottsinnehållning, avvikande från 1 och 3 mom., verkställas enligt 20 %. På moderskaps- och föräldrapenning som till minimibelopp utbetalas till en skattskyldig i förvärvsarbete ska förskottsinnehållning dock verkställas enligt 40 %. Förskottsinnehållning verkställs likväl inte på ovan i detta moment avsedda prestationer, på partiell sjukdagpenning eller på rehabiliteringspenning, om prestationen uppgår till högst 4 euro per dag.

Förskottsinnehållningen på dagpenning enligt lagen om smittsamma sjukdomar (583/1986) och på ersättning för inkomstbortfall verkställs enligt 1, 3 och 4 mom.

Då en pensionstagare får även rehabiliteringspenning, verkställs förskottsinnehållningen på rehabiliteringspenningen enligt 40 %.

Då ersättningar som avses i 1, 2, 4 och 5 mom. utbetalas utöver tidigare utbetalda ersättningar eller som engångsbetalning eller för flera perioder samtidigt eller för annan tid än skatteåret, ska förskottsinnehållning verkställas enligt den innehållningsprocent som anges i tabellen i 3 mom. Förskottsinnehållning verkställs enligt denna tabell även på dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen (118/1991).

7 §

På andra än lagstadgade förmåner som en i lagen om försäkringskassor (1164/1992) avsedd kassa betalt till sin medlem verkställs förskottsinnehållning enligt följande:

 1. På kompletteringsdagpenning som betalas av en sjukkassa som fungerar hos arbetsgivaren verkställs förskottsinnehållning på det sätt som anges i 4 och 5 § i förordningen om förskottsuppbörd enligt de innehållningsprocent som fastställts för lön.
 2. På annan av en försäkringskassa betald dagpenning än den som avses i 1 punkten verkställs förskottsinnehållning på det sätt som anges i 4 och 5 § i förordningen om förskottsuppbörd enligt de innehållningsprocent som fastställts för lön ökade med 2 procentenheter, dock enligt minst 20 procent.  Om prestationstagaren har ett graderat skattekort, förhöjs innehållningsprocenten inte med 2 procentenheter utan förskottsinnehållningen verkställs enligt minst 20 procent. Innehållningsprocenten på ett ändringsskattekort som skattebyrån med stöd av 18 § i lagen om förskottsuppbörd utfärdat för här avsedda förmåner förhöjs inte.
 3. Om försäkringskassan inte på det sätt som avses i 10 § i lagen om förskottsuppbörd har erhållit de uppgifter som är nödvändiga för verkställandet av innehållningen och om den skattskyldige inte företer sitt skattekort för betalaren, verkställs förskottsinnehållningen på prestationer avsedda ovan i 1 och 2 enligt procentsatsen i tabellen i 6 § 3 mom.

8 §

Då man med stöd av obligatorisk olycksfalls- eller trafikförsäkring, patientförsäkring eller med stöd av brottsskadelagen (1204/2005) betalar annan ersättning än pension eller livränta åt en skadad, verkställs förskottsinnehållning på det sätt som anges i 4 och 5 § i förordningen om förskottsuppbörd enligt de innehållningsprocent som fastställts för lön ökade med 2 procentenheter, dock enligt minst 20 procent.   Om prestationstagaren har ett graderat skattekort, förhöjs innehållningsprocenten inte med 2 procentenheter utan förskottsinnehållningen verkställs enligt minst 20 procent. Innehållningsprocenten på ett ändringsskattekort som skattebyrån med stöd av 18 § i lagen om förskottsuppbörd utfärdat för här avsedda förmåner förhöjs inte.

Då prestationer enligt 1 mom. utbetalas utöver tidigare utbetalda ersättningar eller som engångsbetalning eller retroaktivt för annan tid än skatteåret, ska förskottsinnehållning verkställas enligt 50 %.

Förskottsinnehållning verkställs enligt 50 % eller såsom det anges om biinkomster i 6 § i förordningen om förskottsinnehållning:

 1. på ersättningar enligt 78 § i inkomstskattelagen (1535/92) som utbetalas med anledning av en personskada;
 2. på försäkringsprestationer av frivilliga försäkringar som avses i 79 § i inkomstskattelagen;
 3. på prestationer som utgör förvärvsinkomst och som erhållits som återbäring av premier för frivilliga pensionsförsäkringar eller genom återköp eller som ändringsvärde;
 4. på i 81 § 2 mom. i inkomstskattelagen avsedd avkastning av en pensionsförsäkring med engångspremie och
 5. på skattepliktiga ersättningar för vårddagar vilka betalas med stöd av en sjukhusförsäkring.

Om en i denna paragraf avsedd prestation utgör kapitalinkomst, verkställs förskottsinnehållningen enligt 30 % med stöd av § 15 i förordningen om förskottsuppbörd.

Om en pension som grundar sig på en i 34 a § i inkomstskattelagen avsedd frivillig individuell pensionsförsäkring, annan försäkringsprestation eller belopp som erhållits på basis av återköp eller en prestation som grundar sig på ett avtal om långsiktigt sparande enlig lagen om bundet långtidssparande (1183/2009) eller en skattepliktig inkomst räknas förhöjd som kapitalinkomst hos den skattskyldige, ska beloppet av förskottsinnehållning som ska verkställas räknas förhöjt på beloppet som räknas som inkomst.

9 §

På ersättningar för inkomstbortfall under rehabiliteringstiden som utbetalas med stöd av lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring (625/1991) och lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen (626/1991) verkställs förskottsinnehållningen enligt 4 § och 8 § 1 och 2 momentet.

5 kap.

Förskottsinnehållning på utkomstskyddsförmåner för arbetslösa, på strejkunderstöd och på alterneringsersättning

10 §

Förskottsinnehållningen på inkomstrelaterad dagpenning som utbetalas med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) och på startpeng enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) ska verkställas enligt 4, 5 eller 6 § i förordningen om förskottsuppbörd enligt de innehållningsprocent som fastställts för lön, ökade med 2 procentenheter, dock enligt minst 20 procent. Om den inkomstrelaterade dagpenningen betalas ökad med en förhöjd förtjänstdel enligt 6 kap. 3, 3 a eller 3 b § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) eller ökad med omställningsskyddstillägg enligt 6 kap. 3 c § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), ska de innehållningsprocent som fastställts för lön med avvikelse från det ovanstående dock ökas med 4 procentenheter, förskottsinnehållningen verkställs dock minst enligt 20 procent. Om prestationstagaren har ett graderat skattekort, förhöjs innehållningsprocenten inte med 2 eller 4 procentenheter, utan förskottsinnehållningen verkställs enligt minst 20 procent. Innehållningsprocenten på ett ändringsskattekort som skattebyrån med stöd av 18 § i lagen om förskottsuppbörd utfärdat för här avsedda förmåner förhöjs inte.

Förskottsinnehållningen verkställs enligt 20 procent:

 1. på grunddagpenning som utbetalas med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), på förhöjningsdel som hänför sig till grunddagpenning enligt 6 kap. 3, 3 a eller 3 b § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (459/2005) eller på omställningsskyddstillägg enligt 6 kap. 3 c § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002);
 2. på arbetsmarknadsstöd som utbetalas med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), arbetsmarknadsstöd som betalas i form av resebidrag och integrationsstöd samt arbetsmarknadsstödets förhöjningsdel;
 3. på dagtraktamente som enligt förordningen om förmåner som hör till offentlig arbetskraftservice (1346/2002) betalas till personkunder som deltar i yrkesvals- och karriärplanering samt till handikappade personkunder.

Förskottsinnehållning verkställs emellertid inte på ovan i 2 mom. avsedda prestationer om prestationen uppgår till högst 4 euro per dag.

Om den som betalar ut prestationen inte på det sätt som avses i 10 § i lagen om förskottsuppbörd har fått de uppgifter som behövs för att verkställa innehållningen och den skattskyldige inte företer sitt skattekort för utbetalaren, verkställs förskottsinnehållning enligt följande tabell.

Ersättning enligt lagen om utkomstskydd
för arbetslösa, euro/dag
Förskottsinnehållningsprocent
0,17 - 26 20
26,01 - 39 25
39,01 - 51 30
51,01- 66   35
66,01 - 100 40
100,01 - 156 45
156,01- 50

På deltidstillägg som utbetalas med stöd av lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) verkställs förskottsinnehållningen enligt följande:

Deltidstillägg i euro/månad Förskottsinnehållningsprocent  
0,17 - 505 20
505,01 - 673 25
673,01 - 30

11 §

På skattepliktigt strejkunderstöd som en arbetsmarknadsorganisation utbetalat med anledning av en stridsåtgärd eller på annat motsvarande understöd verkställs förskottsinnehållningen enligt procentsatserna i tabellen i 10 § 4 mom.

12 §

På alterneringsersättning som avses i lagen om alterneringsledighet (1305/2002) verkställs förskottsinnehållningen enligt 4, 5 och 6 § i förordningen om förskottsuppbörd enligt de innehållningsprocent som fastställts för lön minskade med 3 procentenheter. Innehållningsprocenten på ett graderat skattekort och ett ändringsskattekort som skattebyrån med stöd av 18 § i lagen om förskottsuppbörd utfärdat för här avsedda förmåner minskas inte.

På alterneringsersättningen som avses i 1 mom. verkställs förskottsinnehållningen enligt 20 procent, om dess belopp baserar sig på grunddagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

6 kap.

Förskottsinnehållning på stöd för hemvård av barn och på stöd för privat vård av barn samt på stöd för närståendevård

13 §

På stöd för vård av barn i hemmet, på kommuntillägg som Folkpensionsanstalten betalt och på stöd för närstående som betalas till föräldrar till handikappade eller sjuka minderåriga barn verkställs förskottsinnehållning enligt 4 och 5 § i förordningen om förskottsuppbörd enligt de innehållningsprocent som fastställts för lön ökade med 2 procentenheter, dock enligt minst 20 procent. Om prestationstagaren har ett graderat skattekort, förhöjs innehållningsprocenten inte med 2 procentenheter utan förskottsinnehållningen verkställs enligt minst 20 procent. Innehållningsprocenten på ett ändringsskattekort som skattebyrån med stöd av 18 § i lagen om förskottsuppbörd utfärdat för en här avsedd förmån förhöjs inte.

Erhåller den skattskyldige samtidigt annan inkomst på vilken förskottsinnehållning ska verkställas och innehållningen verkställs enligt den i 1 § avsedda innehållningsprocenten för huvudsyssla, verkställs förskottsinnehållningen på stöd för vård av barn i hemmet och på ovan i 1 momentet avsett stöd för närståendevård enligt vad som bestäms om biinkomster i 6 § i förordningen om förskottsuppbörd.

Folkpensionsanstalten verkställer förskottsinnehållning på stöd för privat vård av barn som betalts till barnets vårdare som står i arbetsförhållande till barnets förälder eller annan försörjare och på kommuntillägg på det sätt som bestäms i 4 och 5 § i förordningen om förskottsuppbörd i enlighet med innehållningsprocent som fastställts för lön.

Folkpensionsanstalten ska verkställa förskottsinnehållningen på partiell vårdpenning på det sätt som i 6 § i förordningen om förskottsuppbörd anges om biinkomst.

Kommunen ska verkställa förskottsinnehållning på kommunalt tillägg som den betalar på hemvårdsstöd eller på stöd för privat vård som betalas till anställd vårdare på det sätt som i 6 § i förordningen om förskottsuppbörd bestämts om biinkomst.  

Folkpensionsanstalten och kommunen verkställer förskottsinnehållning på stöd för privat vård och kommunalt tillägg som betalts till vårdproducenten på det sätt som bestäms i 10 § och 15 § 3 mom. i förordningen om förskottsuppbörd om vårdproducenten är en sådan företagare eller ett sådant företag som inte införts i förskottsuppbördsregistret.

7 kap.

Förskottsinnehållning på studiestöd och stöd för vuxenutbildning

14 §

På studiepenning som avses i 2 § i lagen om studiestöd (65/1994) ska förskottsinnehållning verkställas enligt 10 procent. Förskottsinnehållning ska dock verkställas endast om studiepenningen uppgår till minst 170 euro i månaden.

15 §

På vuxenutbildningsstöd enligt lagen om vuxenutbildningsstöd (1276/2000) ska förskottsinnehållning verkställas enligt 20 procent.

8 kap.

Förskottsinnehållning på prestation enligt lagen om lönegaranti och statstjänstemannalagen

16 §

På en prestation som med stöd av lagen om lönegaranti (866/1998) och 7 § i förordningen om lönegaranti (868/1998) såsom lönegaranti utbetalas till arbetstagare verkställs förskottsinnehållning procentuellt enligt följande:

 1. Om prestationen är minst 20 euro och högst 5 000 euro, är förskottsinnehållningen 30 procent.
 2. På den del av prestationen som överstiger 5 000 euro verkställs förskottsinnehållningen enligt 50 procent.

Om utbetalaren är ett i 5 § i förordningen om lönegaranti avsett konkursbo, verkställs förskottsinnehållning enligt vad som bestäms i 4, 5 och 6 § i förordningen om förskottsuppbörd.

På periodiskt återkommande ersättning som utbetalas med stöd av statstjänstemannalagen (750/1994) verkställs förskottsinnehållning enligt 4, 5 och 6 § i förordningen om förskottsuppbörd.

9 kap.

Förskottsinnehållning på idrottsmans arvode

17 §

På idrottsmans arvode verkställs förskottsinnehållning enligt 4, 5 och 6 § i förordningen om förskottsuppbörd.

10 kap.

Förskottsinnehållning på avträdelseersättning för lantbruksföretagare

18 §

På avträdelseersättning enligt lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/1992) verkställs förskottsinnehållning enligt 4, 5 och 6 § i förordningen om förskottsuppbörd.

11 kap.

Övriga bestämmelser om verkställande av förskottsinnehållning

19 §

Förskottsinnehållning på annan än ovan i detta beslut nämnd förvärvsinkomst verkställs enligt 4, 5 och 6 § i förordningen om förskottsuppbörd.

Om utbetalaren inte förfogar över de uppgifter om prestationstagaren, vilka behövs för att förskottsinnehållning ska kunna verkställas, verkställs förskottsinnehållningen enligt 3 § i förordningen om förskottsuppbörd.

20 §

Kreditinstitut och finansiella institut kan vid beräkningen av en förskottsinnehållningspliktig ränta eller eftermarknadsgottgörelse nedsätta förskottsinnehållningens belopp med den skatt som tagits ut utomlands och som avräknas vid den slutliga beskattningen.

21 §

Förskottsinnehållning ska verkställas till ett lägre belopp än vad som anges i detta beslut, om den skattskyldige i god tid innan prestationen utbetalas företer ett ändringsskattekort som utfärdats för prestationen i fråga eller annat motsvarande förordnande som skattebyrån utfärdat.

På den skattskyldiges begäran ska förskottsinnehållning verkställas till ett större belopp än vad som anges i detta beslut.

12 kap.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelse

22 §

Detta beslut träder i kraft den 1 februari 2013. Genom detta beslut upphävs Skatteförvaltningens beslut av den 29 december 2011 (1577/2011).

Helsingfors den 4 januari 2013

Generaldirektör Pekka Ruuhonen

Ledande sakkunnig Tomi PeltomäkiSidan har senast uppdaterats 4.1.2013