Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om ändring av beslutet om sättet för och storleken av förskottsinnehållning

Har getts
27.11.2014
Diarienummer
A107/200/2014
Giltighet
1.1.2015−

Skatteförvaltningen ändrar 3 a § och 13 § 4 mom. i sitt beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning (1330/2013) som följer:

3 a §

Förskottsinnehållningen på utlandsarbetsinkomst som avses i 77 § i inkomstskattelagen verkställs enligt 2,10 % på lönen av en i Finland försäkrad person. Som grund för förskottsinnehållningen används i stället för arbetstagares utlandsarbetsinkomst den försäkringslön som avses i arbetspensionslagarna, förutsatt att den försäkrades pensionsskydd har ordnats antingen obligatoriskt eller frivilligt enligt lagen om pension för arbetstagare (395/2006).  I annat fall används som grund sådan lön på vilken förskottsinnehållning ska verkställas i enlighet med 13 § i lagen om förskottsuppbörd.

13 §

- - - - -

Folkpensionsanstalten ska verkställa förskottsinnehållningen på partiell vårdpenning och på flexibel vårdpenning på det sätt som i 6 § i förordningen om förskottsuppbörd anges om biinkomst.

- - - -

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2015.

 

Helsingfors den 27 november 2014

 

Vid förhinder för generaldirektören

Strategidirektör Arto Pirinen

Ledande sakkunnig Tomi PeltomäkiSidan har senast uppdaterats 2.12.2014