Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skattestyrelsens beslut om slutförande av beskattningen av andra skattskyldiga än samfund och samfällda förmåner för skatteår 2004

Har getts
5.9.2005
Diarienummer
1087/38/2005
Giltighet
Tills vidare

Utfärdat i Helsingfors den 5 september 2005

Skattestyrelsen har med stöd av 49 § lagen om beskattningsförfarande av den 18 december 1995 (1558/95) beslutat:


1 §

Beskattningen för år 2004 av andra skattskyldiga än samfund som avses i 3 § och samfällda förmåner som avses i 5 § inkomstskattelagen slutförs den 31 oktober 2005.

  2 §

Detta beslut träder i kraft den 16 september 2005.


Helsingfors den 5 september 2005

Generaldirektör Jukka Tammi
Överinspektör Markku MertalaSidan har senast uppdaterats 9.9.2005