Coronavirussituationen: Du kan sköta dina skatteärenden i MinSkatt. Följ upp våra samlade nyheter som uppdateras. Anvisningar för företagare bland annat om förskottsskatt och betalningsarrangemang.

Skattestyrelsens beslut om slutförande av beskattningen av andra skattskyldiga än samfund och samfällda förmåner för skatteår 2004

Har getts
5.9.2005
Diarienummer
1087/38/2005
Giltighet
Tills vidare

Utfärdat i Helsingfors den 5 september 2005

Skattestyrelsen har med stöd av 49 § lagen om beskattningsförfarande av den 18 december 1995 (1558/95) beslutat:


1 §

Beskattningen för år 2004 av andra skattskyldiga än samfund som avses i 3 § och samfällda förmåner som avses i 5 § inkomstskattelagen slutförs den 31 oktober 2005.

  2 §

Detta beslut träder i kraft den 16 september 2005.


Helsingfors den 5 september 2005

Generaldirektör Jukka Tammi
Överinspektör Markku Mertala