Skatt.fi och våra e-tjänster är inte i bruk på lördagen 6.6 cirka klockan 18–22. Mer information om serviceavbrottet

Skatteförvaltningens beslut om slutförande av beskattningen av andra skattskyldiga än samfund och samfällda förmåner för skatteår 2010

Har getts
6.10.2011
Diarienummer
646/38/2011
Giltighet
Tills vidare

Utfärdat i Helsingfors den 6 oktober 2011

Skatteförvaltningen har med stöd av 49 § i lagen om beskattningsförfarande av den 18 december 1995 (1558/95), sådant det lyder i lagen 520/2010, beslutat:

1 §

Beskattningen för år 2010 av andra skattskyldiga än samfund som avses i 3 § och samfällda förmåner som avses i 5 § inkomstskattelagen slutförs den 31 oktober 2011.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 13 oktober 2011.

 

Helsingfors den 6 oktober 2011

Generaldirektör Mirjami Laitinen

Ledande jurist Matti Merisalo