Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om slutförande av beskattningen av andra skattskyldiga än samfund och samfällda förmåner för skatteår 2009

Har getts
8.10.2010
Diarienummer
956/38/2010
Giltighet
Tills vidare

Utfärdat i Helsingfors den 8 oktober 2010


Skatteförvaltningen har med stöd av 49 § i lagen om beskattningsförfarande av den 18 december 1995 (1558/95), sådant det lyder i lagen 520/2010, beslutat:

1 §

Beskattningen för år 2009 av andra skattskyldiga än samfund som avses i 3 § och samfällda förmåner som avses i 5 § inkomstskattelagen slutförs den 31 oktober 2010.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 18 oktober 2010.

Helsingfors den 8 oktober 2010


Generaldirektör   Mirjami Laitinen

Överinspektör   Matti MerisaloSidan har senast uppdaterats 11.10.2010