Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om slutförande av beskattningen av andra skattskyldiga än samfund och samfällda förmåner för skatteår 2016

Har getts
5.10.2017
Diarienummer
A191/200/2017
Giltighet
16.10.2017 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 49 § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), sådant det lyder i lagen 520/2010, beslutat:

1 §

Beskattningen för år 2016 av andra skattskyldiga än samfund som avses i 3 § och samfällda förmåner som avses i 5 § inkomstskattelagen slutförs den 31 oktober 2017.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 16 oktober 2017.

Helsingfors den 5 oktober 2017

Vid förhinder för generaldirektören överdirektör Arto Pirinen

ledande sakkunnig Mia Keskinen

Sidan har senast uppdaterats 6.10.2017