Det kan förekomma tillfälliga störningar i tjänsten mondagen den 22 april kl. 6.30–8.00 på grund av serviceåtgärder.

Skatteförvaltningens beslut om slutförande av beskattningen av andra skattskyldiga än samfund och samfällda förmåner för skatteår 2016

Har getts
5.10.2017
Diarienummer
A191/200/2017
Giltighet
16.10.2017 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 49 § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), sådant det lyder i lagen 520/2010, beslutat:

1 §

Beskattningen för år 2016 av andra skattskyldiga än samfund som avses i 3 § och samfällda förmåner som avses i 5 § inkomstskattelagen slutförs den 31 oktober 2017.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 16 oktober 2017.

Helsingfors den 5 oktober 2017

Vid förhinder för generaldirektören överdirektör Arto Pirinen

ledande sakkunnig Mia Keskinen

Sidan har senast uppdaterats 6.10.2017