Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skattestyrelsens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som ska tillämpas under år 2008

Har getts
17.12.2007
Diarienummer
1822/31/2007
Giltighet
Tills vidare

Utfärdat i Helsingfors den 17 december 2007

 


 

Skattestyrelsen har med stöd av 4 § 1 mom. i lagen av den 20 december 1996 om förskottsuppbörd (1118/1996) bestämt:

1 §

På prestationer som betalas i januari 2008 ska förskottsinnehållning verkställas enligt de innehållningsprocentsatser som var i kraft den 31 december 2007. Om den skattskyldige har ett skattekort som skattebyrån fastställt för år 2008, verkställs förskottsinnehållningen likväl i enlighet med det. Vid beräkningen av förskottsinnehållningens belopp ska man inte ta i beaktande under år 2007 betalda prestationer eller på dessa verkställda förskottsinnehållningar.

2 §

På löner, pensioner och andra i lagen om förskottsuppbörd avsedda prestationer som betalas den 1 februari eller senare under år 2008 tillämpas de innehållningsprocentsatser som fastställts för år 2008. Vid beräkningen av förskottsinnehållningens belopp 1.2.2008 eller senare ska man inte ta i beaktande i januari 2008 betalda prestationer eller på dessa verkställda förskottsinnehållningar.

Om skattekortet försetts med en bestämmelse om att förskottsinnehållningsprocenten stiger då inkomsterna ökar (s.k. graderat skattekort), ska löner, pensioner och andra förskottsinnehållningspliktiga prestationer som betalts i januari 2008 tas i beaktande vid beräkningen av förskottsinnehållningens belopp 1.2.2008 eller senare.

3 §

Förskottsinnehållningen verkställs på ovan i 1 och 2 § angivet sätt

  1. på lön som avses i 13 § i lagen om förskottsuppbörd;
  2. på arbetsersättningar och bruksavgifter som avses i 25 § i lagen om förskottsuppbörd, om inte prestationsmottagaren införts i förskottsuppbördsregistret;
  3. samt på pensioner, förmåner och andra förskottsinnehållningspliktiga prestationer, om förskottsinnehållningens belopp inte har bestämts genom förordning.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2008.

Helsingfors den 17 december 2007

Generaldirektör  Mirjami Laitinen

Överinspektör  Elina SeppäläSidan har senast uppdaterats 18.12.2007