Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skattestyrelsens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning

Har getts
11.12.2006
Diarienummer
1862/31/2006
Giltighet
Tills vidare

Utfärdat i Helsingfors den 11 december 2006


Skattestyrelsen har med stöd av 4 § 1 mom. i lagen av den 20 december 1996 om förskottsuppbörd (1118/1996) bestämt:

1 §

På prestationer som betalas i januari 2007 skall förskottsinnehållning verkställas enligt de innehållningsprocentsatser som var i kraft den 31 december 2006. Om den skattskyldige har ett skattekort som skattebyrån fastställt för år 2007, verkställs förskottsinnehållningen likväl i enlighet med det. Vid beräkningen av förskottsinnehållningens belopp skall man inte ta i beaktande under år 2006 betalda prestationer eller på dessa verkställda förskottsinnehållningar.

Om förskottsinnehållningsprocentsatsen skall enligt skattekortets bestämmelse stiga då inkomsterna ökar (s.k. graderat skattekort), kan inkomstgränsen och förskottsinnehållningsprocentsatsen för det första steget i skattekortet som bestämts för år 2007 tillämpas i januari, om utbetalaren har i tillräckligt god tid fått uppgift om dem.

2 §

På löner, pensioner och andra i lagen om förskottsuppbörd avsedda prestationer som betalas den 1 februari eller senare under år 2007 tillämpas de innehållningsprocentsatser som fastställts för år 2007. Vid beräkningen av förskottsinnehållningens belopp 1.2.2007 eller senare skall man inte ta i beaktande i januari 2007 betalda prestationer eller på dessa verkställda förskottsinnehållningar.

Om skattekortet försetts med en bestämmelse om att förskottsinnehållningsprocenten stiger då inkomsterna ökar (s.k. graderat skattekort), skall löner, pensioner och andra förskottsinnehållningspliktiga prestationer som betalts i januari 2007 tas i beaktande vid beräkningen av förskottsinnehållningens belopp 1.2.2007 eller senare.

3 §

Förskottsinnehållningen verkställs på ovan i 1 och 2 § angivet sätt

  1. på lön som avses i 13 § lagen om förskottsuppbörd;
  2. på arbetsersättningar och bruksavgifter som avses i 25 § lagen om förskottsuppbörd, om inte prestationsmottagaren införts i förskottsuppbördsregistret;
  3. samt på pensioner, förmåner och andra förskottsinnehållningspliktiga prestationer, om förskottsinnehållningens belopp inte har bestämts genom förordning.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2007.

Helsingfors den 11 december 2006

Generaldirektör  Jukka Tammi

Överinspektör   Ilona PellinenSidan har senast uppdaterats 11.12.2006