Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som ska tillämpas under år 2016

Har getts
16.12.2015
Diarienummer
A198/200/2015
Giltighet
1.1.2016–

Skatteförvaltningen har med stöd av 4 § 1 mom. i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996), sådant det lyder i lag 516/2010 beslutat:

1 §

På prestationer som betalas i januari 2016 ska förskottsinnehållning verkställas enligt de innehållningsprocentsatser som var i kraft den 31 december 2015. Om den skattskyldige har ett skattekort som Skatteförvaltningen fastställt för år 2016, verkställs förskottsinnehållningen likväl i enlighet med det. Då beloppet av förskottsinnehållningen beräknas ska man inte ta i beaktande prestationer som betalats under år 2015 eller förskottsinnehållningar som verkställts på dessa.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. är ett sådant skattekort för begränsat skattskyldiga som avses i 16 § 4 mom. i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978) bundet till skatteåret. Skattekortet för begränsat skattskyldiga för 2016 ska vara fastställt av Skatteförvaltningen redan från inledningen av januari.

2 §

På löner, pensioner och andra prestationer som avses i lagen om förskottsuppbörd vilka betalas den 1 februari eller senare under år 2016 tillämpas de innehållningsprocentsatser som fastställts för år 2016. Vid beräkningen av förskottsinnehållningens belopp i enlighet med ett skattekort som trätt i kraft den 1.2.2016 eller senare ska man inte ta i beaktande prestationer som betalats i januari 2016 eller förskottsinnehållningar som verkställts på dessa.

Om skattekortet försetts med en bestämmelse om att förskottsinnehållningsprocenten stiger då inkomsterna ökar (s.k. graderat skattekort), ska löner, pensioner och andra förskottsinnehållningspliktiga prestationer som betalts i januari 2016 tas i beaktande vid beräkningen av förskottsinnehållningens belopp 1.2.2016 eller senare.

3 §

Förskottsinnehållningen verkställs på så sätt som anges ovan i 1 och 2 §

  1. på lön som avses i 13 § i lagen om förskottsuppbörd;
  2. på arbetsersättningar och bruksavgifter som avses i 25 § i lagen om förskottsuppbörd, om inte prestationsmottagaren införts i förskottsuppbördsregistret;
  3. samt på pensioner, förmåner och andra förskottsinnehållningspliktiga prestationer, om förskottsinnehållningens belopp inte har bestämts genom förordning.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2016.


Helsingfors den 16 december 2015

 

generaldirektör Pekka Ruuhonen

ledande sakkunnig Mia KeskinenSidan har senast uppdaterats 17.12.2015