Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som ska tillämpas under år 2014

Har getts
20.12.2013
Diarienummer
A214/200/2013
Giltighet
Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 4 § 1 mom. i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996), sådant det lyder i lag 516/2010, bestämt:

1 §

På prestationer som betalas i januari 2014 ska förskottsinnehållning verkställas enligt de innehållningsprocentsatser som var i kraft den 31 december 2013. Om den skattskyldige har ett skattekort som Skatteförvaltningen fastställt för år 2014, verkställs förskottsinnehållningen likväl i enlighet med det. Vid beräkningen av förskottsinnehållningens belopp ska man inte ta i beaktande under år 2013 betalda prestationer eller på dessa verkställda förskottsinnehållningar.

2 §

På löner, pensioner och andra i lagen om förskottsuppbörd avsedda prestationer som betalas den 1 februari eller senare under år 2014 tillämpas de innehållningsprocentsatser som fastställts för år 2014. Vid beräkningen av förskottsinnehållningens belopp 1.2.2014 eller senare ska man inte ta i beaktande i januari 2014 betalda prestationer eller på dessa verkställda förskottsinnehållningar.

Om skattekortet försetts med en bestämmelse om att förskottsinnehållningsprocenten stiger då inkomsterna ökar (s.k. graderat skattekort), ska löner, pensioner och andra förskottsinnehållningspliktiga prestationer som betalts i januari 2014 tas i beaktande vid beräkningen av förskottsinnehållningens belopp 1.2.2014 eller senare.

3 §

Förskottsinnehållningen verkställs på ovan i 1 och 2 § angivet sätt

  1. på lön som avses i 13 § i lagen om förskottsuppbörd;
  2. på arbetsersättningar och bruksavgifter som avses i 25 § i lagen om förskottsuppbörd, om inte prestationsmottagaren införts i förskottsuppbördsregistret;
  3. samt på pensioner, förmåner och andra förskottsinnehållningspliktiga prestationer, om förskottsinnehållningens belopp inte har bestämts genom förordning.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2014.


Helsingfors den 20 december 2013

Generaldirektör Pekka Ruuhonen

Ledande sakkunnig Tomi Peltomäki



Sidan har senast uppdaterats 20.12.2013