Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som ska tillämpas under år 2013

Har getts
13.12.2012
Diarienummer
A142/200/2012
Giltighet
Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 4 § 1 mom. i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996), sådant det lyder i lag 516/2010, bestämt:

1 §

På prestationer som betalas i januari 2013 ska förskottsinnehållning verkställas enligt de innehållningsprocentsatser som var i kraft den 31 december 2012. Om den skattskyldige har ett skattekort som Skatteförvaltningen fastställt för år 2013, verkställs förskottsinnehållningen likväl i enlighet med det. Vid beräkningen av förskottsinnehållningens belopp ska man inte ta i beaktande under år 2012 betalda prestationer eller på dessa verkställda förskottsinnehållningar.

2 §

På löner, pensioner och andra i lagen om förskottsuppbörd avsedda prestationer som betalas den 1 februari eller senare under år 2013 tillämpas de innehållningsprocentsatser som fastställts för år 2013. Vid beräkningen av förskottsinnehållningens belopp 1.2.2013 eller senare ska man inte ta i beaktande i januari 2013 betalda prestationer eller på dessa verkställda förskottsinnehållningar.

Om skattekortet försetts med en bestämmelse om att förskottsinnehållningsprocenten stiger då inkomsterna ökar (s.k. graderat skattekort), ska löner, pensioner och andra förskottsinnehållningspliktiga prestationer som betalts i januari 2013 tas i beaktande vid beräkningen av förskottsinnehållningens belopp 1.2.2013 eller senare.

3 §

Förskottsinnehållningen verkställs på ovan i 1 och 2 § angivet sätt
1) på lön som avses i 13 § i lagen om förskottsuppbörd;
2) på arbetsersättningar och bruksavgifter som avses i 25 § i lagen om förskottsuppbörd, om inte prestationsmottagaren införts i förskottsuppbördsregistret;
3) samt på pensioner, förmåner och andra förskottsinnehållningspliktiga prestationer, om förskottsinnehållningens belopp inte har bestämts genom förordning.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2013.

Helsingfors den 13 december 2012

 

Vid förhinder för generaldirektören

Överdirektör Pekka Ruuhonen

Överinspektör Mia KeskinenSidan har senast uppdaterats 13.12.2012