Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som ska tillämpas under år 2012

Har getts
20.12.2011
Diarienummer
878/31/2011
Giltighet
1.1.2012 -

Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2011

Skatteförvaltningen har med stöd av 4 § 1 mom. i lagen av den 20 december 1996 om förskottsuppbörd (1118/1996), sådant det lyder i lag 516/2010, bestämt:

1 §

På prestationer som betalas i januari 2012 ska förskottsinnehållning verkställas enligt de innehållningsprocentsatser som var i kraft den 31 december 2011. Om den skattskyldige har ett skattekort som Skatteförvaltningen fastställt för år 2012, verkställs förskottsinnehållningen likväl i enlighet med det. Vid beräkningen av förskottsinnehållningens belopp ska man inte ta i beaktande under år 2011 betalda prestationer eller på dessa verkställda förskottsinnehållningar.

2 §

På löner, pensioner och andra i lagen om förskottsuppbörd avsedda prestationer som betalas den 1 februari eller senare under år 2012 tillämpas de innehållningsprocentsatser som fastställts för år 2012. Vid beräkningen av förskottsinnehållningens belopp 1.2.2012 eller senare ska man inte ta i beaktande i januari 2012 betalda prestationer eller på dessa verkställda förskottsinnehållningar.

Om skattekortet försetts med en bestämmelse om att förskottsinnehållningsprocenten stiger då inkomsterna ökar (s.k. graderat skattekort), ska löner, pensioner och andra förskottsinnehållningspliktiga prestationer som betalts i januari 2012 tas i beaktande vid beräkningen av förskottsinnehållningens belopp 1.2.2012 eller senare.

3 §

Förskottsinnehållningen verkställs på ovan i 1 och 2 § angivet sätt

  1. på lön som avses i 13 § i lagen om förskottsuppbörd;
  2. på arbetsersättningar och bruksavgifter som avses i 25 § i lagen om förskottsuppbörd, om inte prestationsmottagaren införts i förskottsuppbördsregistret;
  3. samt på pensioner, förmåner och andra förskottsinnehållningspliktiga prestationer, om förskottsinnehållningens belopp inte har bestämts genom förordning.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2012.

Helsingfors den 20 december 2011

 

Generaldirektör   Mirjami Laitinen

Överinspektör   Mia KeskinenSidan har senast uppdaterats 20.12.2011