Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som ska tillämpas under år 2010

Har getts
17.12.2009
Diarienummer
1249/31/2009
Giltighet
Tills vidare

Utfärdat i Helsingfors den 17 december 2009


Skattestyrelsen har med stöd av 4 § 1 mom. i lagen av den 20 december 1996 om förskottsuppbörd (1118/1996) bestämt:

1 §

På prestationer som betalas i januari 2010 ska förskottsinnehållning verkställas enligt de innehållningsprocentsatser som var i kraft den 31 december 2009. Om den skattskyldige har ett skattekort som skattebyrån fastställt för år 2010, verkställs förskottsinnehållningen likväl i enlighet med det. Vid beräkningen av förskottsinnehållningens belopp ska man inte ta i beaktande under år 2009 betalda prestationer eller på dessa verkställda förskottsinnehållningar.

2 §

På löner, pensioner och andra i lagen om förskottsuppbörd avsedda prestationer som betalas den 1 februari eller senare under år 2010 tillämpas de innehållningsprocentsatser som fastställts för år 2010. Vid beräkningen av förskottsinnehållningens belopp 1.2.2010 eller senare ska man inte ta i beaktande i januari 2010 betalda prestationer eller på dessa verkställda förskottsinnehållningar.

Om skattekortet försetts med en bestämmelse om att förskottsinnehållningsprocenten stiger då inkomsterna ökar (s.k. graderat skattekort), ska löner, pensioner och andra förskottsinnehållningspliktiga prestationer som betalts i januari 2010 tas i beaktande vid beräkningen av förskottsinnehållningens belopp 1.2.2010 eller senare.

3 §

Förskottsinnehållningen verkställs på ovan i 1 och 2 § angivet sätt

  1. på lön som avses i 13 § i lagen om förskottsuppbörd;
  2. på arbetsersättningar och bruksavgifter som avses i 25 § i lagen om förskottsuppbörd, om inte prestationsmottagaren införts i förskottsuppbördsregistret;
  3. samt på pensioner, förmåner och andra förskottsinnehållningspliktiga prestationer, om förskottsinnehållningens belopp inte har bestämts genom förordning.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 17 december 2009

Generaldirektör   Mirjami Laitinen

Överinspektör    Elina SeppäläSidan har senast uppdaterats 17.12.2009