Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som ska tillämpas under år 2021

Har getts
21.10.2020
Diarienummer
VH/6750/00.01.00/2020
Giltighet
1.1.2021 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 4 § 1 mom. i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996), sådant det lyder i lag 516/2010, beslutat:

1 §

På prestationer som betalas i januari 2021 ska förskottsinnehållning verkställas enligt de förskottsinnehållningsprocent som var i kraft den 31 december 2020. Om den skattskyldige har ett skattekort som Skatteförvaltningen fastställt för år 2021, verkställs förskottsinnehållningen likväl i enlighet med det. Då beloppet av förskottsinnehållningen beräknas ska man inte ta i beaktande prestationer som betalats under år 2020 eller förskottsinnehållningar som verkställts på dessa.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. är ett sådant skattekort för begränsat skattskyldiga som avses i 16 § 4 mom. i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978) bundet till skatteåret. Skattekortet för begränsat skattskyldiga för 2021 ska vara fastställt av Skatteförvaltningen redan från inledningen av januari.

2 §

På löner, pensioner och andra prestationer som avses i lagen om förskottsuppbörd vilka betalas den 1 februari eller senare under år 2021 tillämpas de förskottsinnehållningsprocent som fastställts för år 2021. Vid beräkningen av förskottsinnehållningens belopp i enlighet med ett skattekort som trätt i kraft den 1.2.2021 eller senare ska man inte ta i beaktande prestationer som betalats i januari 2021 eller förskottsinnehållningar som verkställts på dessa.

3 §

Förskottsinnehållningen verkställs på så sätt som anges ovan i 1 och 2 §

  1. på lön som avses i 13 § i lagen om förskottsuppbörd;
  2. på arbetsersättningar och bruksavgifter som avses i 25 § i lagen om förskottsuppbörd, om inte prestationsmottagaren införts i förskottsuppbördsregistret;
  3. samt på pensioner, förmåner och andra förskottsinnehållningspliktiga prestationer, om förskottsinnehållningens belopp inte har bestämts genom förordning.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2021.

Helsingfors den 21 oktober 2020

Generaldirektör Markku Heikura

Ledande sakkunnig Mia Keskinen

Sidan har senast uppdaterats 26.10.2020