Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som ska tillämpas under år 2022

Har getts
29.10.2021
Diarienummer
VH/5052/00.01.00/2021
Giltighet
1.1.2022 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 4 § 1 mom. i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996), sådant det lyder i lag 516/2010, beslutat:

1 §

På prestationer som betalas i januari 2022 ska förskottsinnehållning verkställas enligt de förskottsinnehållningsprocent som var i kraft den 31 december 2021. Om den skattskyldige har ett skattekort som Skatteförvaltningen fastställt för år 2022, verkställs förskottsinnehållningen likväl i enlighet med det. Då beloppet av förskottsinnehållningen beräknas ska man inte ta i beaktande prestationer som betalats under år 2021 eller förskottsinnehållningar som verkställts på dessa.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. är ett sådant skattekort för begränsat skattskyldiga som avses i 16 § 4 mom. i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978) bundet till skatteåret. Skattekortet för begränsat skattskyldiga för 2022 ska vara fastställt av Skatteförvaltningen redan från inledningen av januari.

2 §

På löner, pensioner och andra prestationer som avses i lagen om förskottsuppbörd vilka betalas den 1 februari eller senare under år 2022 tillämpas de förskottsinnehållningsprocent som fastställts för år 2022. Vid beräkningen av förskottsinnehållningens belopp i enlighet med ett skattekort som trätt i kraft den 1.2.2022 eller senare ska man inte ta i beaktande prestationer som betalats i januari 2022 eller förskottsinnehållningar som verkställts på dessa.

3 §

Förskottsinnehållningen verkställs på så sätt som anges ovan i 1 och 2 §

  1. på lön som avses i 13 § i lagen om förskottsuppbörd;
  2. på arbetsersättningar och bruksavgifter som avses i 25 § i lagen om förskottsuppbörd, om inte prestationsmottagaren införts i förskottsuppbördsregistret;
  3. samt på pensioner, förmåner och andra förskottsinnehållningspliktiga prestationer, om förskottsinnehållningens belopp inte har bestämts genom förordning.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2022.

 

Helsingfors den 29 oktober 2021

 

Generaldirektör Markku Heikura

Ledande sakkunnig Mia Keskinen