Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skattestyrelsens beslut om beräkningsgrunder för den förskottsskatt som i samband med förskottsbetalningen påförs fysiska personer år 2008

Har getts
29.11.2007
Diarienummer
1766/31/2007
Giltighet
Tills vidare

Skattestyrelsen har med stöd av 16 § 4 mom. i lagen (627/1987) om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (856/2005) samt 2 § 1 mom. i lagen (1118/1996) om förskottsuppbörd (564/2004) och 6 § 1 mom. fastställt de beräkningsgrunder för den förskottsskatt som påförs fysiska personer år 2008 som följer:

1. Beräkning av förskottsskatt

Allmänt eller begränsat skattskyldiga som inkomster som omfattas av förskottsbetalningen påförs förskottsskatt vid förskottsbetalningen utgående från följande grunder.

Förskott påförs i den skattskyldiges hemkommun. Om makar har olika hemkommuner enligt inkomstskattelagens bestämmelser om makar, påförs förskottet i den äldre makens hemkommun. Som grund för förskott som påförs den yngre maken används likväl inkomstskatteprocenten i den egna hemkommunen.

För en skattskyldig som flyttat in till kommunen under år 2007 påförs förskottet likväl i den kommun där den skattskyldiges beskattning av inkomsten verkställdes för år 2006, dock så att som förskottsgrund används skatteprocenten i den nya hemkommunen.

Förskottsskatten för begränsat skattskyldiga påförs av Huvudstadsregionens skattebyrå. Om den skattskyldige emellertid har förvärvat inkomst i landskapet Åland, fastställs förskottet på den skattskyldiges samtliga inkomster av Ålands skattebyrå.

1.1 Inkomster som tillämpas som grund för beräkningen av förskottsskatt

1.1.1. Inkomster som ska tas i beaktande i samband med beräkning av skatterna

Vid fastställandet av förskottsskatt som ska betalas vid förskottsbetalningen beaktas som inkomster den skattskyldiges skattepliktiga inkomster, om de väntas fortsätta. Även inkomster från utlandet beaktas. Sjöarbetsinkomst från utlandet och utländsk pension som beskattas i Finland och som har kunnat beaktas redan i beräkningen av innehållningsprocenten tas i beaktande vid beräkningen av förskottsskatterna.

Dividendinkomster från beskattningsberäkningen för 2006 beaktas inte. Inhemska dividendinkomster beaktas i beräkningen enligt ändringsberäkningsuppgifter för 2007 eller enligt de uppgifter som införts i databasen för år 2008. Av utländska dividendinkomster beaktas endast sådana dividender från offentligt noterade samfund som utgör kapitalinkomst. Inkomster från försäljning av virke som avses i 43 § i inkomstskattelagen beaktas inte. Bruksersättningar som utgör kapitalinkomst beaktas inte heller.

Inkomster på vilka förskottsinnehållning ska verkställas beaktas till samma belopp som de har beaktats vid beräkningen av innehållningsprocent.

Inkomster som omfattas av förskottsbetalningen beaktas enligt den beskattningsbara inkomsten i beskattningen för 2006 eller enligt de uppgifter som skattebyrån uppdaterat.

Hos delägare i beskattnings- och näringssammanslutningar beaktas inkomstandelen eller utdelningen från sammanslutningen enligt uppgifterna från beskattningsberäkningen 2006 eller enligt de uppgifter som skattebyrån uppdaterat. Näringsverksamhetens och jordbrukets inkomst indelas i kapitalinkomster och förvärvsinkomster utgående från uppgifterna från beskattningsberäkningen 2006 eller de uppgifter som skattebyrån uppdaterat.

I beräkningen av förskottsskatt till begränsat skattskyldiga beaktas inte övriga inkomster än pensionsinkomster på vilka förskottsinnehållning ska verkställas, utan dessa inkomster tas bort från skattegrunderna, om sådana förekommer. Hos begränsat skattskyldiga beaktas finska pensionsinkomster och de influtna förskottsinnehållningarna på dem.

Sådana kapitalinkomster och förvärvsinkomster som omfattas av förskottsbetalningen, med undantag av inte utlandsinkomsterna, beaktas på samma sätt som hos allmänt skattskyldiga. Inkomsterna inräknas i förskottsbetalningspliktiga inkomster på basis av beskattningsuppgifterna för 2006 och förhöjning av inkomstnivån eller enligt de uppgifter som skattebyrån uppdaterat. Sjukvårdspremie beräknas för en begränsat skattskyldig om han erhåller pension från Finland och har uppgiften i databasen om att Finland är ansvarigt för sjukvårdskostnaderna. Standarantagandet i fråga om en begränsat skattskyldigs sådana inkomster som omfattas av förskottsbetalningen är att varken sjukvårdspremie eller dagpenningspremie påförs.

1.1.2 Företagarförsäkringens arbetsinkomst såsom grund för beräkning av sjukförsäkringens sjukvårdspremie

Pensionsförsäkringsanstalterna lämnar uppgifter om de uppskattade arbetsinkomster för år 2008 som utgör grunden för försäkringspremierna för företagarpensionsförsäkringen (FöPL-arbetsinkomst) eller lantbruksföretagarnas pensionsförsäkring (LFöPL-arbetsinkomst) samt om den blivande pensionen. Med arbetsinkomst ersätts de skattepliktiga inkomster som räknats upp i 18 kapitel 14 § i sjukförsäkringslagen och sjukförsäkringsavgiften fastställs utgående från arbetsinkomster och de övriga skattepliktiga förvärvsinkomster som enligt bestämmelsen inte ersätts med arbetsinkomsten.

Vid beräkningen av grundförskott ersätts förvärvsinkomster av lönenatur med arbetsinkomsterna enligt samma regler som vid beräkningen av innehållningsprocent. Om löneinkomstuppgifterna har tagits från beskattningsberäkningen för år 2006, ersätter av det sammanlagda beloppet av löneinkomst från huvudsyssla, förskottsbetalningspliktiga löneinkomster och kostnadsersättningar den andel av beskattningsberäkningens löneinkomst som ska ersättas (PY) och biinkomsterna ersätter den andel av beskattningsberäkningens biinkomst som ska ersättas (1Y). Av sjöarbetsinkomsten ersätts den andel av beskattningsberäkningens sjöarbetsinkomst som ska ersättas (2Y). Om uppgifterna är från 2007, ersätter förvärvsinkomster av lönenatur den andel av lönen av näringsverksamhet som fåtts i ändringsberäkningen eller som införts i databasen för det påföljande året (Y-lön). Sjöarbetsinkomsten ersätter den lagrade andel av sjöarbetsinkomsten som fåtts av näringsverksamhet (M-lön).

Dividender som utgör förvärvsinkomst ersätts med FöPL-arbetsinkomster till den del dividenderna har tagits med i beräkningen.

Om arbetsinkomsten utgör grunden för en FöPL-försäkring, ersätts även näringsverksamhetens förvärvsinkomst och förvärvsinkomstandelen av sammanslutningens näringsverksamhet i sin helhet. Om arbetsinkomsten utgör grunden för en LFöPL-försäkring, ersätts också lantbrukets förvärvsinkomst, förvärvsinkomstandelen av sammanslutningens jordbruksinkomst, leveransarbete och förvärvsinkomst av renskötsel. Om den skattskyldige har både FöPL- och LFöPL-arbetsinkomster, ersätts vid beräkningen av sjukförsäkringspremien (1,24 %) alla ovan nämnda skattepliktiga inkomster.

Förutom de ovanstående ersätts vid beräkningen av förskottsskatt även arbetsersättningar som omfattas av förskottsinnehållning (momsskyldig) och arbetsersättningar som omfattas av förskottsbetalning vid beräkningen av sjukvårdspremien.

1.1.3 Företagarförsäkringens arbetsinkomst såsom grund för beräkning av sjukförsäkringens dagpenningspremie

Med de FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomster som pensionsförsäkringsanstalterna anmält ersätts vid beräkningen av sjukförsäkringens dagpenningspremie de skattepliktiga inkomster som räknats upp i 18 kapitel 15 § i sjukförsäkringslagen. Dagpenningspremien, som är 0,67 %, fastställs så att som beräkningsgrund används arbetsinkomster och de arbetsinkomster och löner som enligt bestämmelsen inte ersätts med FöPL/LFöPL-arbetsinkomst.

Företagarens förhöjda dagpenningspremie 0,14 % beräknas utgående från FöPL-arbetsinkomsten.

1.1.4 Användning av förskottsbetalningspliktiga inkomster från beskattningen för 2006

Inkomster som omfattas av förskottsbetalningen från beskattningen för 2006 används enligt följande:

  • nettoinkomst av jordbruket samt jordbruksinkomst från en sammanslutning höjs med 3,0 %
  • annan hyresinkomst än sådan som fåtts från en jordbruksfastighet samt hyresinkomst av bostads- och affärsaktier ökas med 5,0 %
  • inkomst av näringsverksamhet som en fysisk person fått samt sammanslutningens inkomstandel av näringsverksamhet ökas med 9,0 %
  • en utländsk sammanslutnings kapitalinkomst- och förvärvsinkomstandel tas med i beräkningen som sådan
  • övriga inkomster tas med i beräkningen som sådana.

Löneinkomster och betjäningsavgifter som omfattas av förskottsbetalningen ökas med 8,0 %, om uppgiften är från år 2006, och med 5,0 %, om uppgiften är från år 2007.

1.2. Avdrag som utgör grunden för beräkning av förskottsskatt

Avdrag som i inkomstbeskattningen beviljas fysiska personer dras av enligt ovan från de sammanlagda förvärvsinkomsterna enligt samma grunder som särskilt fastställts genom Skattestyrelsens beslut om grunderna för beräkning av innehållningsprocent för lön och pension. Det sjöarbetsinkomstavdrag som ska beräknas av utländsk sjöarbetsinkomst och de pensionsinkomstavdrag som ansluter sig till utländsk pension beaktas utöver övriga avdrag.

Avdrag hänför sig i första hand till de inkomster på vilka förskottsinnehållning ska verkställas. Om det inte finns sådana inkomster på vilka förskottsinnehållning ska verkställas eller om inkomsterna inte räcker till för avdrag, görs avdragen från de inkomster som omfattas av förskottsbetalningen. Avdrag för inkomstens förvärvande görs likväl endast från de löneinkomsterna, om 2006 års uppgifter används som inkomstgrund. Uppdaterade utgifter för inkomstens förvärvande dras av från löneinkomsten eller från andra förvärvsinkomster. Sådana naturliga avdrag som hänför sig till inkomster på vilka förskottsinnehållning ska verkställas görs endast från de inkomster på vilka förskottsinnehållning ska verkställas.

Avdrag från kapitalinkomsterna görs enligt samma grunder som fastställts särskilt i Skattestyrelsens beslut om grunderna för innehållningsprocentsatserna för lön.

Förlusterna beaktas i förskottsberäkningen om skattebyrån har uppdaterat sådana för år 2008.

Hos begränsat skattskyldiga beaktas som avdrag vid kommunalbeskattningen avdraget på grund av dagpenningspremien, pensionsinkomstavdrag vid kommunalbeskattningen, förvärvsinkomstavdrag vid kommunalbeskattningen, invalidavdrag och invalidavdrag för år 1982 samt grundavdrag vid kommunalbeskattningen. Pensionsinkomstavdraget vid statsbeskattningen beaktas som avdrag vid statsbeskattningen. Avdrag från kapitalinkomsten beaktas på samma sätt som hos allmänt skattskyldiga. Om kapitalinkomsterna inte räcker till för de avdrag som ska göras från kapitalinkomsterna, överförs det icke-avdragna beloppet vid beräkningen av underskott till underskott och särskilt underskott på samma sätt som hos allmänt skattskyldiga.

1.3. Beräkning av skatter

1.3.1. Beräkning av statens inkomstskatt
1.3.1.1. Förvärvsinkomster

Statens inkomstskatt beräknas för allmänt och begränsat skattskyldiga fysiska personer och för inhemska dödsbon på basis av den beskattningsbara förvärvsinkomsten vid statbeskattningen och med den inkomstskatteskala som grund som ska tillämpas i statens inkomstbeskattning för år 2008. Från statens inkomstskatt som har fåtts så här avdras förvärvsinkomstavdrag vid statbeskattningen, invalidavdrag och underhållsskyldighetsavdrag. Förvärvsinkomstavdrag vid statsbeskattningen görs före underskottsgottgörelsen och den särskilda underskottsgottgörelsen. Om statens inkomstskatt inte räcker till, räknas den icke-avdragna andelen som gottgörelse mot kommunens inkomstskatt, kyrkoskatt och sjukförsäkringspremie på samma sätt som influten förskottsinnehållning.

Av underskottsgottgörelsen avdras ¾ från statens inkomstskatt. Återstående ¼ avdras från kommunens inkomstskatt, kyrkoskatt och sjukförsäkringspremie i enlighet med deras proportionella andelar. Särskild underskottsgottgörelse dras av i första hand från statens inkomstskatt. Om statens inkomstskatt inte räcker till för att dra av särskild underskottsgottgörelse, ställs den icke-avdragna andelen av den särskilda underskottsgottgörelsen till kommunens inkomstskatt, kyrkoskatt och sjukförsäkringspremie i förhållande till deras andelar.

Den oanvända underskottsgottgörelsen, den särskilda underskottsgottgörelsen och statens invalidavdrag vilka inte kunnat avdras räknas inte automatiskt till godo hos maken.

1.3.1.2. Kapitalinkomster

Inkomstskatten beräknas av den beskattningsbara kapitalinkomsten enligt 28 %.

1.3.2. Beräkning av kommunalskatt och kyrkoskatt

För beräkning av storleken av kommunens inkomstskatt beräknas förvärvsinkomsten som ska beskattas i kommunalbeskattningen. Skatten beräknas enligt kommunens inkomstskatteprocent som fastställts för år 2008 och kyrkoskatten enligt församlingens inkomstskatteprocent.

För begränsat skattskyldig beräknas kommunens inkomstskatt enligt kommunernas genomsnittliga inkomstskatteprocent, som är 18,50 %. Begränsat skattskyldigas kommunalskatt tillfaller staten. Kyrkoskatt fastställs inte för begränsat skattskyldiga.

1.3.3. Beräkning av sjukvårdspremie och dagpenningspremie

Sjukförsäkringens sjukvårdspremie beräknas enligt 1,24 %, den förhöjda sjukvårdspremien enligt 0,17 %, dagpenningspremien enligt 0,67 % och företagarens förhöjda dagpenningspremie enligt 0,14 %. Från inkomsten som utgör grunden för dagpenningspremien dras av före beräkningen av premien avdraget som ska göras före förskottsinnehållning. Från den beräknade dagpenningspremien görs inga avdrag från skatten.

1.3.4. Skattens andel som beror på utlandsinkomster

Skattens andel av utländska pensionsinkomster beräknas enligt beskattningsuppgifter för år 2006 eller enligt uppgifterna i ändringsberäkningen för år 2007 sådana de fås från skattekortsberäkningen eller enligt de uppgifter som skattebyrån uppdaterat.

Skattens andel av utländska sjöarbetsinkomster beräknas enligt 15 procent, om inga andra uppgifter om förskottsinnehållningens storlek är tillgängliga från skattekortsberäkningen eller de uppgifter som skattebyrån uppdaterat.

1.3.5. Nedsättning av sjukförsäkringens sjukvårdspremie

Sjukförsäkringsavgiften motsvarar den sjukförsäkringspremieprocent (1,24) av den s.k. beskattningsbara sv-förvärvsinkomsten. Den beskattningsbara sv-förvärvsinkomsten fås så att man från de beskattningsbara sv-förvärvsinkomsterna, som består av eventuella FöPL- och LFöPL-arbetsinkomster samt av de skattepliktiga förvärvsinkomster som inte enligt 18 kapitel 14 § i sjukförsäkringslagen har ersatts med arbetsinkomsten, subtraherar de naturliga avdragen samt de avdrag som i samband med beräkning av sjukvårdspremien har beräknats på nytt på grund av sv-förvärvsinkomsten. Den beräknade totala sjukvårdspremien får man genom att multiplicera den beskattningsbara sv-förvärvsinkomsten med sjukvårdspremieprocenten. Den förhöjda sjukvårdspremien får man genom att minska den beskattningsbara sv-förvärvsinkomsten med den inkomst som utgör grunden för dagpenningspremien och multiplicera differensen med procenten för den förhöjda sjukvårdspremien. Resultatet utgör den beräknade totala sjukvårdspremien. Från den beräknade totala sjukvårdspremien avdras sjukvårdspremieavdrag på grund av utländsk pensionsinkomst och avdrag på grund av sjukvårdspremiefri utlandsinkomst som hänförs särskilt till sjukvårdspremien och förhöjningen. Sjukvårdspremien och den förhöjda sjukvårdspremien beaktas i det sammanlagda beloppet av skatter och avgifter då underskottsgottgörelsen relateras. Den beräknade sjukvårdspremien minskas med underskottsgottgörelsens andel av sjukvårdspremien, varvid resultatet utgör sjukvårdspremie som debiteras.

För återflyttare fastställs inte sjukvårdspremie med den förhöjda sjukvårdspremien för utländsk pensionsinkomst, förutsatt att den utländska pensionen överensstämmer med EU-förordningen, den skattskyldige inte får pension från Finland och den skattskyldige inte har arbetstagarens status på grund av övriga förvärvsinkomster. Om en återflyttare får pension i Finland enligt EU-förordningen, fastställs sjukvårdavgift på den finska pensionen och den utländska pensionen enligt EU-förordningen högst till bruttobeloppet av pensionsinkomster från Finland. Den skattskyldiges rätt till sv-premiefrihet eller till avdrag på grund av sv-premie identifieras i olika program med hjälp av särskild information.

Om den skattskyldige får utländsk pensionsinkomst och den skattskyldige på grund av uppgifterna i förskottsbeskattningen, uppgifterna i skattekortsberäkningen eller uppgifter som skattebyrån lagrat för år 2008 anses vara berättigad till avdrag eller upphävning av sv-premien, avstår man från att fastställa sjukvårdspremie med den förhöjda sjukvårdspremien för den utländska pensionen eller sjukvårdspremien med den förhöjda sjukvårdspremien minskas högst till bruttobeloppet av pensionsinkomster från Finland.

Den ovan nämnda rättigheten anses inte gälla ifall den skattskyldiges övriga finska förvärvsinkomster än pensionsinkomster överskrider 2 000 euro (s.k. antagande om arbetstagarstatus) eller den skattskyldige inte har utländska pensionsinkomster. Skattebyrån kan också ha infört i databasen uppgiften om att denna rättighet inte längre gäller.

Om den skattskyldige har utlandsinkomster på vilka sjukvårdspremie inte påförs i Finland, avdras från beloppet av sjukvårdspremie som beräknats enligt den beskattningsbara sv-förvärvsinkomsten (totalinkomst) som sv-premieavdrag den andel som påförts på grund av den sv-premiefria utlandsinkomsten. Vid uträkningen av den förhöjda sjukvårdspremien upphävs ytterligare från beräkningsgrunderna de sv-premiefria utlandsinkomsterna. Det minskade beloppet anses ingå i sv-premieavdraget.

1.3.6. Sammanföring av skatter och avgifter

Skatterna och avgifterna räknas ihop. Från summan av skatterna och avgifterna subtraheras den skatt som beräknats att inflyta genom förskottsinnehållning samt det förvärvsinkomstavdrag som ska räknas till godo i statsbeskattningen.

2. Förskottsdebetsedel och inbetalningskort

Det minsta förskottsbeloppet som påförs är 170 euro. Förskott debiteras så att den första möjliga uppbördsmånaden är januari. Förskott påförs, beroende på förskottsbeloppet, i två eller flera rater.

Av de förskott som ska debiteras utskrivs för den skattskyldige förskottsdebetsedel och inbetalningskort.

3. Beslutets ikraftträdande

Detta beslut tillämpas vid beräkningen av fysiska personers förskottsskatter för 2008.

Helsingfors den 29 november 2007

Generaldirektör  Jukka Tammi

Överinspektör  Päivi LiljaSidan har senast uppdaterats 30.11.2007