Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Skattestyrelsens beslut om beräkningsgrunderna för fysiska personers förskottsskatt som debiteras genom förskottsbetalning år 2005

Har getts
13.12.2004
Diarienummer
2189/31/2004
Giltighet
Tills vidare

Skattestyrelsen har med stöd av 6 § 1 mom. i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) fastställt följande grunder för beräkningen av den förskottsskatt för skatteåret 2005 som debiteras hos fysiska personer genom förskottsbetalning:

1. Beräkning av förskottsskatt

Allmänt eller begränsat skattskyldiga som har inkomster som omfattas av förskottsbetalning och/eller förmögenhet påförs förskottsskatt vid förskottsbetalningen på följande grunder.

Förskotten debiteras i den skattskyldiges hemkommun. Om makar på vilka man tillämpar inkomstskattelagens bestämmelser om makar har olika hemkommun, påförs förskottet i mannens eller i fråga om registrerade partnerskap i den äldre partnerns hemkommun. Förskottet för frun eller den yngre personen i det registrerade partnerskapet fastställs dock enligt den kommunala inkomstskatteprocent som gäller i den egna hemkommunen.

För en skattskyldig som flyttat till kommunen år 2004 påförs förskottet i den kommun som verkställt beskattningen av ifrågavarande inkomst för skatteåret 2003, dock så att förskottet skall grunda sig på inkomstskatteprocenten i den nya hemkommunen.

Om en begränsat skattskyldig bedrivit näringsverksamhet från ett fast driftsställe eller ägt eller besuttit fast egendom, påförs förskottet i det fasta driftsställets eller fastighetens belägenhetskommun. I övriga fall, om inte inkomsten erhållits från landskapet Åland, fastställs förskottet av Helsingfors skattebyrå.

1.1. Inkomster på vilka förskottsskatten beräknas

1.1.1. Inkomster som ska beaktas i beräkningen

Vid fastställandet av förskottsskatten beaktar man som inkomst den skattskyldiges skattepliktiga inkomster, om dessa antas vara kontinuerliga. Även utländska inkomster tas i beaktande. Utländska sjöarbetsinkomster och utlandspensioner som skall beskattas i Finlands beaktas vid påförandet av förskottsskatter.

Dividendinkomsterna beaktas inte alls i grundskattekorten och grundförskotten för 2005. Dividendinkomsterna kan dock beaktas på den skattskyldiges begäran vid beräkningen skattekortsändringen eller vid rättelsen av förskott. Inkomster av virkesförsäljning som avses i 43 § i inkomstskattelagen beaktas inte. I grundberäkningen beaktas inte heller bruksavgifter som utgör kapitalinkomst.

Förskottsinnehållningspliktiga inkomster tas i beaktande till de belopp de beaktats vid beräkningen av innehållningsprocentsatserna.

Inkomster som omfattas av förskottsbetalning medtas på basis av den beskattningsbara inkomsten vid beskattningen för 2003 eller enligt de uppgifter som skattebyrån uppdaterat.

För delägare i beskattnings- och näringssammanslutningar medtas sammanslutningens inkomstandel eller fördelningsandel enligt uppgifterna från beskattningsberäkningen för 2003 eller enligt de uppgifter som skattebyrån uppdaterat. Inkomsten av näringsverksamhet och jordbruk fördelas i kapitalinkomst och förvärvsinkomst enligt uppgifterna från beskattningsberäkningen för 2003 eller enligt de uppgifter som skattebyrån uppdaterat.

Inkomsterna av en begränsat skattskyldig medräknas i inkomsterna som omfattas av förskottsbetalning enligt beskattningsuppgifterna för 2003 eller enligt de uppgifter som skattebyrån uppdaterat. Inkomster som en begränsat skattskyldig erhållit av jord- och skogsbruk nedsätts enligt bestämmelserna i 15 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldiga.

1.1.2. Företagarförsäkringens arbetsinkomst som grund för sjukförsäkringspremien

Pensionsförsäkringsanstalterna anmäler de för år 2005 uppskattade arbetsinkomsterna som utgör grunden för företagarpensionsförsäkringen (FöPL-arbetsinkomst) eller lantbruksföretagarnas pensionsförsäkring (LFöPL-arbetsinkomst) och för blivande pension. Med arbetsinkomsterna ersätts de skattepliktiga inkomster som räknats upp i 33 § i lagen om sjukförsäkringspremier och sjukförsäkringspremien fastställs genom att såsom beräkningsgrund tillämpas arbetsinkomsterna och de övriga förvärvsinkomster som inte enligt bestämmelsen ersätts med arbetsinkomsten.

I beräkningen av grundförskott ersätts förvärvsinkomsterna av lönenatur med arbetsinkomsternaenligt samma regler som vid beräkningen av innehållningsprocentsatserna. Om skattekortet som ska räknas är ett graderat skattekort eller ett löneskattekort med uppskattning om 15 000 euro, behandlas den uppskattade löneinkomsten som förvärvsinkomst av lönenatur. Om en social förmån har förvandlats till löneinkomst av huvudsyssla, behandlas den också som förvärvsinkomst av lönenatur.

Om löneinkomstsuppgifterna kommer från beskattningsberäkningen för 2003, skall man av summan av löneinkomsten av huvudsyssla, löneinkomsterna som omfattas av förskottsbetalning och kostnadsersättningarna ersätta den andel av löneinkomst (PY) som skall ersättas i beskattningsberäkningen och av biinkomsterna skall man ersätta den andel av biinkomst (1Y) som skall ersättas i beskattningsberäkningen. Om uppgifterna är från år 2004, skall man ersätta den andel av lön av företagsverksamhet (Y-lön) som av förvärvsinkomsterna av lönenatur sparats i ändringsberäkningen eller för det följande året. Av sjöarbetsinkomsten skall man ersätta den sparade andelen av sjöarbetsinkomst av företagsverksamhet (M-lön).

Man skall inte ersätta dividendinkomsterna eftersom de inte är med i beräkningen.

Om arbetsinkomsten utgör grunden för FöPL-försäkringen, ersätter man också förvärvsinkomsten av näringsverksamhet och förvärvsinkomstandelen av sammanslutningens näringsverksamhet i sin helhet. Om arbetsinkomsten utgör grunden för LFöPL-försäkringen, ersätter man också förvärvsinkomsten av jordbruk, förvärvsinkomstandelen av sammanslutningens jordbruk, nettointäkten av skogsbruk, förvärvsinkomstandelen av sammanslutningens skogsbruk, leveransarbetet och förvärvsinkomsten av renskötsel. Om den skattskyldige har både FöPL- och LFöPL-arbetsinkomster, ersätter man alla de ovan uppräknade skattepliktiga inkomsterna då sjukförsäkringspremien räknas ut.

Förutom de ovan uppräknade ersätter man i beräkningen av grundförskott förskottsinnehållningspliktig arbetsersättning och arbetsersättning som omfattas av förskottsbetalning då sjukförsäkringspremien räknas ut.

1.1.3. Bruket av inkomster som omfattas av förskottsbetalning vid beskattningen för 2003

Uppgifterna om inkomster som omfattas av förskottsbetalning fås från beskattningen för 2003 och används enligt följande:

· jordbrukets nettoinkomster samt sammanslutningars jordbruksinkomster förhöjs med 1 procent
· nettoinkomsten vid den arealbaserade skogsbeskattningen och den ur sammanslutningar erhållna skogsinkomsten sänks med 4 procent
· hyresinkomster av annan än jordbruksfastighet samt hyresinkomster av bostads- och affärsaktier förhöjs med 4 procent
· fysiska personers inkomster av näringsverksamhet samt inkomstandelen av en sammanslutnings näringsverksamhet förhöjs med 3 procent
· kapital- och förvärvsinkomstandelar i utländska sammanslutningar medtas i beräkningen som sådana
· andra än ovan nämnda inkomster medtas i beräkningen som sådana

Löneinkomster och betjäningsavgifter som omfattas av förskottsbetalning förhöjs med 6,5 procent om uppgiften är från år 2003 och med 3,0 procent om uppgiften är från år 2004.

1.2. Avdrag från de inkomster som läggs till grund för beräkningen av förskottsskatten

De avdrag som beviljas fysiska personer vid inkomstbeskattningen avdras såsom beskrivits ovan från de sammanräknade förvärvsinkomsterna enligt samma grunder som särskilt fastställts i Skattestyrelsens beslut om grunderna för beräkning av innehållningsprocentsatserna för löner och pensioner. Avdraget för sjöarbetsinkomst som beräknas på utländsk sjöarbetsinkomst samt pensionsinkomstavdragen på utlandspensioner beaktas utom de övriga avdragen.

Avdragen görs primärt från de förskottsinnehållningspliktiga inkomsterna. Om man inte har några förskottsinnehållningspliktiga inkomster eller om dessa inte räcker till för avdraget, görs avdragen i stället från inkomsterna som omfattas av förskottsbetalning. Avdraget för inkomstens förvärvande görs dock endast från löneinkomsterna med tillämpning av uppgifterna för 2003 som inkomstgrund. Uppdaterade kostnader för inkomstens förvärvande avdras antingen från löneinkomsterna eller från övriga förvärvsinkomster. De naturliga avdrag som hänför sig till förskottsinnehållningspliktiga inkomster görs endast från de förskottsinnehållningspliktiga inkomsterna.

Avdragen från kapitalinkomsterna görs enligt samma grunder som vad som särskilt fastställts i Skattestyrelsens beslut om grunderna för beräkning av innehållningsprocentsatser för lön.

Förluster beaktas vid förskottsberäkningen om skattebyrån uppdaterat förluster för år 2005.

1.3. Förmögenhet som används som grund för beräkningen av förskottsskatt

Vid påförande av förskott beaktas den skattepliktiga förmögenheten enligt uppgifterna från den senast verkställda beskattningen eller enligt vad som skattebyrån meddelat. För delägare i sammanslutningar beräknas deras personliga andel av sammanslutningens förmögenhet utgående från den beskattningsbara förmögenheten vid beräkningen av sammanslutningsandelarna.

Från de skattepliktiga tillgångarna avdras först alla skulder, varefter avdras ett eventuellt barnavdrag, som är 2 000 euro per barn, enligt 37 § i förmögenhetsskattelagen. Om bägge makarna äger förmögenhet, tilldelas avdraget den vars förmögenhet är större.

Från de skattepliktiga tillgångarna avdras därtill 10 000 euro om den skattskyldige använt en byggnad som han äger eller en lägenhet som han förfogar över på grund av medlemskap i bostadsandelslag eller delägarskap i bostadsaktiebolag enbart eller huvudsakligen som stadigvarande bostad för sig själv eller sin familj. Om bägge makarna äger förmögenhet tilldelas avdraget den vars förmögenhet är större.

1.4. Skatteberäkning

1.4.1. Statens inkomstskatt
1.4.1.1. Förvärvsinkomster

Statens inkomstskatt beräknas för fysiska personer och inhemska dödsbon på den beskattningsbara förvärvsinkomsten vid statsbeskattningen i enlighet med den inkomstskatteskala som skall tillämpas på statens inkomstbeskattning för år 2005. Från det uträknade skattebeloppet avdras invalidavdraget och underhållsskyldighetsavdraget.

Av underskottsgottgörelsen avdrar man ¾ från statens inkomstskatt. Den återstående fjärdedelen avdras från samtliga skatter och avgifter enligt deras proportionella andelar. Den särskilda underskottsgottgörelsen avdras i första hand från statens inkomstskatt. Om statens inkomstskatt inte räcker till den särskilda underskottsgottgörelsen, avdras den outnyttjade delen av den särskilda underskottsgottgörelsen från kommunalskatten, från kyrkoskatten och från sf-premien i förhållande till dessa skatters belopp.

Den skattskyldiges outnyttjade del av underskottsgottgörelsen, den särskilda underskottsgottgörelsen och invalidavdraget vid statsbeskattningen överförs inte automatiskt till maken vid förskottsuppbörden.

Inkomstskatten på den beskattningsbara förvärvsinkomsten hos andra begränsat skattskyldiga än samfund beräknas enligt 35 procent.

1.4.1.2. Kapitalinkomster

Inkomstskatten på den beskattningsbara kapitalinkomsten beräknas enligt 28 procent.

1.4.2. Uträkning av kommunalskatt och kyrkoskatt

För beräkningen av kommunalskatt räknar man först ut den beskattningsbara förvärvsinkomsten vid kommunalbeskattningen. Skatten uträknas enligt kommunens inkomstskatteprocent för år 2005 och kyrkoskatten enligt kyrkans inkomstskatteprocent. Sjukförsäkringspremien uträknas enligt 1,50 procent.

1.4.3. Skattens andel på grund av inkomster från utlandet

Andelen av skatterna på inkomster från utlandet beräknas av pensionsinkomsten antingen utgående från uppgifter om beskattningen för år 2003 sådan den fås från skattekortskörningen eller utgående från uppgifter som skattebyrån uppdaterat.

Andelen av skatter på inkomster från utlandet beräknas av sjöarbetsinkomst enligt 15 procent, om annan uppgift om förskottsinnehållningens storlek inte fås av skattekortskörningen eller från uppgifter som skattebyrån uppdaterat.

1.4.4. Beräkning av sjukförsäkringspremie

Sjukförsäkringspremiens storlek är det belopp av beskattningsbar sf-förvärvsinkomsten som sjukförsäkringspremieprocenten (1,5) utvisar. Den beskattningsbara sf-förvärvsinkomsten fås då från de skattepliktiga sf-förvärvsinkomster, som består av eventuella FöPL- och LFöPL-arbetsinkomster samt av de skattepliktiga förvärvsinkomster som inte med stöd av 33 § i lagen om sjukförsäkringspremie inte ersätts med arbetsinkomsten, avdras naturliga avdrag samt de avdrag som räknats på nytt på grund av sf-förvärvsinkomsten. Den totala beräknade sf-premien fås genom att den beskattningsbara sf-förvärvsinkomsten multipliceras med sf-premieprocenten. Från den totala sf-premien dras av sf-premieavdrag (återflyttarens avdrag och relaterat avdrag på grund av utlandsinkomst för vilken sf-premie inte utgår). Resultatet blir beräknad sf-premie. Den beräknade sjukförsäkringspremien inkluderas i de sammanlagda skatterna och avgifterna då underskottsgottgörelsen relateras. Från beräknad sjukförsäkringspremie avdras underskottsgottgörelsen motsvarande andel av sf-premien, varvid resultatet blir den sjukförsäkringspremie som ska debiteras.

För återflyttare påförs inte någon sjukförsäkringspremie på utländsk pensionsinkomst om den utländska pensionen motsvarar EG-förordningen, den skattskyldige saknar finsk pension och den skattskyldige inte har arbetstagarstatus på grund av övriga förvärvsinkomster. Om återflyttaren får finsk pension enligt EG-förordningen, påförs sjukförsäkringspremien på den utländska pension som motsvarar EG-förordningen högst upp till det belopp som motsvarar den finska pensionsinkomstens bruttobelopp. Att den skattskyldige eventuellt har befriats från sf-premie eller är berättigad till avdrag av sf-premie upptäcks i programmen med hjälp av respektive uppgift. 

Om den skattskyldige har utländska pensionsinkomster och han eller hon enligt beskattningsuppgifterna för år 2003 eller enligt för år 2005 uppdaterade uppgifter har rätt till avdrag eller upphävande av sf-premie, påförs inte överhuvudtaget någon sjukförsäkringspremie på den utländska pensionsinkomsten eller sjukförsäkringspremien fastställs till högst det belopp som motsvarar den finska pensionsinkomstens bruttobelopp.

Den ovan nämnda rätten anses inte gälla om den skattskyldiges övriga förvärvsinkomster i Finland än pension överstiger 2 000 euro (antas ha arbetstagarstatus). Rätten anses inte heller gälla om s.k. avdrag för sjukförsäkringspremie inte har räknats ut för den skattskyldige i beskattningsberäkningen för år 2003 eller om den skattskyldiges utländska pensionsinkomster har behandlats inklusive sf-premie. Skattebyrån kan också ha uppdaterat uppgiften om att rätten har upphört.

Om den ovan nämnda rätten till avdrag eller upphävande av sf-premie gäller och den skattskyldige har utländska pensionsinkomster och pensionsinkomst i Finland och ytterligare har eller inte har övriga förvärvsinkomster, minskas den uträknade sjukförsäkringspremien så att den högst motsvarar de finska pensionsinkomsternas sammanlagda bruttobelopp. Om den skattskyldige inte har några finska pensionsinkomster, påförs inte någon sjukförsäkringspremie på den utländska pensionsinkomstens andel.

1.4.5. Beräkning av förmögenhetsskatt

Förmögenhetsskatten beräknas för fysiska personer och inhemska dödsbon enligt den progressiva förmögenhetsskatteskala som fastställts för år 2005.

Skatten på ett minderårigt barns förmögenhet fastställs så att barnets beskattningsbara förmögenhet läggs till förmögenheten hos den av föräldrarna vars förmögenhet är större. Från det sålunda erhållna skattebeloppet avdras förälderns förmögenhetsskatt varefter, återstoden påförs som förmögenhetsskatt åt barnet.

Skatten på utländsk förmögenhet dras av från den beräknade förmögenhetsskatten.

1.4.6. Kontroll av övre gränsen för skatter och avgifter

Efter att skatterna och avgifterna uträknats kontrolleras den i 136 § i inkomstskattelagen avsedda övre gränsen separat för bägge makarna. Den övre gränsen är högst 60 %.

1.4.7. Sammanräkning av skatter och avgifter

Efter utförd kontroll av övre gränsen sammanräknas skatterna och avgifterna. Från det erhållna beloppet avdras det skattebelopp som beräknas inflyta genom förskottsinnehållning.

2. Förskottsdebetsedel och gireringsblanketter

Minsta debiterade förskottsbelopp är 170 euro. Förskotten debiteras så att den första möjliga uppbördsmånaden är januari. Förskotten uppbärs beroende på förskottsbeloppet i två eller flera rater.

Över det debiterade förskottsbeloppet framställer man för den skattskyldige en förskottsdebetsedel och gireringsblanketter för den skattskyldige.

3. Beslutets ikraftträdande

Detta beslut tillämpas vid beräkningen av den förskottskatt som debiteras för år 2005 hos fysiska personer.


Helsingfors den 13 december 2004


Generaldirektör   Jukka Tammi

Överinspektör   Päivi Lilja