Skatteförvaltningens beslut om slutförande av 2015 års fastighetsbeskattning

Har getts
27.8.2015
Diarienummer
A94/200/2015
Giltighet
Tills vidare

Utfärdat i Helsingfors den 28 augusti 2014


Skatteförvaltningen har med stöd av 22 § 2 mom. i lagen om fastighetsskatt (654/1992), sådant det lyder i lag 527/2010, beslutat:

1 §

Fastighetsbeskattningen för år 2015 slutförs den 4 september 2015.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 september 2015.

 

Helsingfors den 27 augusti 2015

 

generaldirektör Pekka Ruuhonen

ledande sakkunnig Mia KeskinenSidan har senast uppdaterats 27.8.2015