Skatteförvaltningens beslut om slutförande av 2014 års fastighetsbeskattning

Har getts
28.8.2014
Diarienummer
A105/200/2014
Giltighet
Tills vidare

Utfärdat i Helsingfors den 28 augusti 2014


Skatteförvaltningen har med stöd av 22 § 2 mom. i lagen om fastighetsskatt (654/1992), sådant det lyder i lag 527/2010, beslutat:

1 §

Fastighetsbeskattningen för år 2014 slutförs den 5 september 2014.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 september 2014.


Helsingfors den 28 augusti 2014.


generaldirektör Pekka Ruuhonen

överinspektör Mia KeskinenSidan har senast uppdaterats 28.8.2014