Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om slutförande av 2013 års fastighetsbeskattning

Har getts
30.8.2013
Diarienummer
A107/200/2013
Giltighet
Tills vidare

Utfärdat i Helsingfors den 30 augusti 2013


Skatteförvaltningen har med stöd av 22 § 2 mom. i lagen om fastighetsskatt (654/1992), sådant det lyder i lag 527/2010, beslutat:

1 §

Fastighetsbeskattningen för år 2013 slutförs den 13 september 2013.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 6 september 2013.


Helsingfors den 30 augusti 2013.


Vid förhinder för generaldirektören
Strategidirektör Arto Pirinen

Överinspektör Mia KeskinenSidan har senast uppdaterats 2.9.2013