Skatteförvaltningens beslut om slutförande av 2018 års fastighetsbeskattning

Har getts
16.8.2018
Diarienummer
A103/200/2018
Giltighet
29.8.2018 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 22 § 2 mom. i lagen om fastighetsskatt (654/1992), sådant det lyder i lag 527/2010, beslutat:


1 §

Fastighetsbeskattningen för år 2018 slutförs den 31 augusti 2018.


2 §

Detta beslut träder i kraft den 29 augusti 2018.

 

Helsingfors den 16 augusti 2018


Generaldirektör Markku Heikura

Ledande sakkunnig Mia Keskinen