Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skattestyrelsens beslut om uppgifter som kan utföras med hjälp av systemet för betalningstjänst och deklarationsservice för småarbetsgivare

Har getts
28.4.2008
Diarienummer
692/32/2008
Giltighet
Tills vidare

Utfärdat i Helsingfors den 28 april 2008

 


 

Skattestyrelsen har med stöd av 2 § 4 mom. i lagen av den 9 juli 2004 om ett system för betalnings- och deklarationsservice för småarbetsgivare (658/2004) beslutat följande:

Prestationer som kan behandlas med hjälp av servicesystemet

1 §

Skattestyrelsen begränsar omfattningen av de uppgifter som avses i 2 § 1 och 2 mom. i lagen om ett system för betalningstjänst och deklarationsservice för småarbetsgivare (658/2004). Därmed kan användaren endast betala de följande prestationerna med betalningstjänsten och utföra de följande uppgifterna fr.o.m. den 1 februari 2006 i anslutning till arbetsgivarens förpliktelser vilka avses i 2 § 1 och 2 mom. i lagen om ett system för betalningstjänst och deklarationsservice för småarbetsgivare:

  1. Löner till personer som är allmänt skattskyldiga i Finland förutom sjöarbetsinkomst som avses i 74 § i inkomstskattelagen (1535/1992), utlandsinkomst som avses i 77 § i inkomstskattelagen, löneinkomst som avses i lagen om källskatt för löntagare från utlandet (1551/1995), löner som man har betalat i egenskap av ställföreträdande betalare som avses i 9 § 2 mom. i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996), löner som utbetalats som lönegaranti som avses i lagen om lönegaranti (866/1998) och i förordningen om lönegaranti (868/1998) samt löner som ett offentligt samfund betalar. Hushåll som får i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996) avsett stöd för privat vård av barn kan med hjälp av systemet sköta arbetsgivarförpliktelserna i anslutning till de utbetalda lönerna och stödet för privat vård.
  2. av ett hushåll utbetalda arbetsersättningar som avses i 25 § i lagen om förskottsuppbörd och vars mottagare är registrerad i förskottsuppbördsregistret;
  3. löner till idrottare som är allmänt skattskyldiga;
  4. resekostnadsersättningar som avses i 71 § 3 mom. i inkomstskattelagen och som ett allmännyttigt samfund har betalat;
  5. av andra än ett hushåll utbetalda arbets- och bruksersättningar som avses i 25 § i lagen om förskottsuppbörd och vars mottagare är inte registrerad i förskottsuppbördsregistret;

Bestämmelser om uppgifter som kan utföras

2 §

Därtill begränsar Skattestyrelsen de uppgifter som avses i 2 § 1 och 2 mom. i lagen om ett system för betalningstjänst och deklarationsservice för småarbetsgivare och bestämmer om dessa enligt följande:

Systemet kan inte utnyttjas till samling av uppgifter för arbetstidsbokföring.

Arbetsgivare som anlitar systemet för betalningstjänst och deklarationsservice för småarbetsgivare kan med hjälp av systemet räkna fackföreningens medlemsavgifter beträffande de arbetstagare som har gett fullmakt till arbetsgivaren om detta. Systemet kan dock inte användas av arbetsgivaren för att anmäla beloppen för medlemsavgifterna till fackföreningen.

Hushåll som anlitar systemet för betalningstjänst och deklarationsservice för småarbetsgivare kan med hjälp av systemet deklarera till skatteverket de uppgifter som avses i 127 a?127 c § i inkomstskattelagen för att räkna hushållsavdraget.

Olycksfallsförsäkringsbolag och arbetspensionsförsäkringsbolag som har anslutit sig till systemet

3 §

Följande olycksfallsförsäkringsbolag har anslutit sig till systemet för betalningstjänst och deklarationsservice för småarbetsgivare:

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, If Skadeförsäkringsbolag Ab, Lokalförsäkring Ömsesidigt Bolag, Pohjantähti Ömsesidiga Försäkringsbolaget, Skadeförsäkringsbolaget Pohjola, Ömsesidiga Försäkringsbolaget Tapiola, Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva, Veritas ömsesidigt skadeförsäkringsbolag; samt följande arbetspensionsförsäkringsbolag:

Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Etera, Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia, Ömsesidiga Försäkringsbolaget Pensions-Fennia, Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Pensions-Tapiola, Arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och Pensionförsäkringsaktiebolaget Veritas.

Användarnas identifikationstjänst

4 §

Användare av tjänsten loggar in genom den gemensamma servicen tunnistus.fi som administreras av Folkpensionsanstalten, arbets- och näringsministeriet och Skattestyrelsen. Användares identitet kontrolleras enligt de olika sätten som finns tillgängliga inom tunnistus.fi-tjänsten.

Ikraftträdande

5 §

Beslutet träder i kraft den 28 april 2008. Genom beslutet upphävs Skattestyrelsens beslut av den 28 december 2006 om uppgifter som kan utföras med hjälp av systemet för betalningstjänst och deklarationsservice för småarbetsgivare (1460/2006).

Helsingfors den 28 april 2008

Generaldirektör Mirjami Laitinen

Överinspektör Riitta Roos Sidan har senast uppdaterats 9.6.2008