Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som kan utföras med hjälp av systemet för betalnings- och deklarationsservice för småarbetsgivare

Har getts
30.12.2013
Diarienummer
A216/200/2013
Giltighet
1.1.2014−

Skatteförvaltningen har med stöd av 2 § 4 mom. i lagen av den 9 juli 2004 om ett system för betalningstjänst och deklarationsservice för småarbetsgivare (658/2004), sådant det lyder i lag 519/2010, beslutat följande:

Prestationer som kan behandlas med hjälp av servicesystemet

1 §

Med hjälp av servicesystemet kan behandlas endast de uppgifter som avses i 2 § 1 och 2 mom. i lagen om ett system för betalningstjänst och deklarationsservice för småarbetsgivare (658/2004) och som ansluter sig till betalning av följande prestationer:

  1. lön till personer som är allmänt skattskyldiga i Finland förutom sådan på arbetsinsatsen baserande dividend som avses i 33 b § 3 mom. i inkomstskattelagen (1535/1992), förmån som fåtts av i 66 § i inkomstskattelagen avsedd aktieemission och anställningsoption som baserar sig på anställningsförhållandet, sjöarbetsinkomst som avses i 74 § i inkomstskattelagen, utlandsinkomst som avses i 77 § i inkomstskattelagen, löneinkomst som avses i lagen om källskatt för löntagare från utlandet (1551/1995), löner som man har betalat i egenskap av ställföreträdande betalare som avses i 9 § 2 mom. i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996), löner som utbetalats som lönegaranti som avses i lagen om lönegaranti (866/1998) och i förordningen om lönegaranti (868/1998), samt löner som ett offentligt samfund betalar;
  2. lön som annan finsk arbetsgivare än offentligt samfund betalar till personer som är begränsat skattskyldiga i Finland förutom sådan på arbetsinsatsen baserande dividend som avses i 33 b § 3 mom. i inkomstskattelagen, förmån som fåtts av i 66 § i inkomstskattelagen avsedd aktieemission och anställningsoption som baserar sig på anställningsförhållandet, löner som man har betalat i egenskap av ställföreträdande betalare som avses i 9 § 2 mom. i lagen om förskottsuppbörd, löner som utbetalats som lönegaranti som avses i lagen om lönegaranti och i förordningen om lönegaranti, aktiepremie samt ersättning som för personlig verksamhet betalts till en uppträdande konstnär eller idrottare;
  3. av ett hushåll utbetald arbetsersättning som avses i 25 § i lagen om förskottsuppbörd om mottagaren är registrerad i förskottsuppbördsregistret;
  4. av någon annan än ett hushåll utbetald arbets- eller bruksersättning som avses i 25 § i lagen om förskottsuppbörd, om dess mottagare inte är registrerad i förskottsuppbördsregistret;
  5. lön till idrottare som är allmänt skattskyldig;
  6. resekostnadsersättning som avses i 71 § 3 mom. i inkomstskattelagen och som ett allmännyttigt samfund har betalat.

Uppgifter som ansluter sig till prestationer som avses i 1 § 1 mom. 2 punkten ovan kan behandlas med hjälp av servicesystemet endast då löntagaren inte uppvisar ett intyg om utsänd arbetstagare eller Folkpensionsanstaltens beslut om att personen inte omfattas av socialskyddet i Finland.

Hushåll som får i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996) avsett stöd för privat vård kan med hjälp av servicesystemet behandla arbetsgivarprestationerna som ansluter sig till utbetalda löner och till stödet för privat vård som betalts till den som tillhandahåller vården.

Beräkning av fackföreningarnas medlemsavgifter

2 §

Arbetsgivare som anlitar servicesystemet kan av arbetstagarens lön med hjälp av systemet räkna fackföreningens medlemsavgifter, om arbetstagaren har gett fullmakt till arbetsgivaren om detta.

Anmälan om hushållsavdrag

3 §

Hushåll som anlitar servicesystemet kan med hjälp av systemet till Skatteförvaltningen lämna de i 127 a−127 c § i inkomstskattelagen avsedda uppgifter som behövs för hushållsavdraget.

Uppgifter som begränsas utanför servicesystemet

4 §

I servicesystemet kan följande uppgifter som avses i 2 § 1 och 2 mom. i lagen om ett system för betalningstjänst och deklarationsservice för småarbetsgivare inte behandlas:

  1. arbetsgivarskyldigheter som ansluter sig till det lagstadgade olycksfallsförsäkringssystemet, det lagstadgade arbetslöshetsförsäkringssystemet eller arbetstagarens grupplivförsäkring som ingår i de allmänbindande kollektivavtalen;
  2. insamling av uppgifter för arbetstidsbokföring;
  3. anmälan om löneuppgifter om arbetstagarens sjukdomstid till Folkpensionsanstalten;
  4. anmälan om medlemsavgifter till fackföreningarna.

Arbetspensionsförsäkringsbolag som har anslutit sig till systemet

5 §

Följande arbetspensionsförsäkringsbolag har anslutit sig till servicesystemet: Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo, Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Etera, Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma, Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas och Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia.

Inloggning i tjänsten

6 §

Användaren loggar in sig i tjänsten genom de identifieringssätt som den gemensamma servicen Tunnistus.fi, som administreras av Folkpensionsanstalten, Arbets- och näringsministeriet och Skatteförvaltningen, tillhandahåller.

Ikraftträdande

7 §

Beslutet träder i kraft den 1 januari 2014. Genom beslutet upphävs Skatteförvaltingens beslut av den 15 april 2010 om uppgifter som kan utföras med hjälp av systemet för betalningstjänst och deklarationsservice för småarbetsgivare (264/2010).


Helsingfors den 30 december 2013


Vid förhinder för generaldirektören
strategidirektör Arto Pirinen

ledande sakkunnig Tomi PeltomäkiSidan har senast uppdaterats 30.12.2013